Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ishall i Bollnäs
Projektet omfattar uppförande av en ishall med ispist. Totalentreprenaden kommer att omfatta samtliga arbeten nödvändiga för uppförandet inklusive grundläggning och anslutningar av ledningar, men kommer även omfatta marksanering av hela fastigheten Bro 4:4 samt byggnation av skyddsmur mot järnvägen. Eventuellt utlösande av en eller flera optioner beslutas i samband med projekteringsstart. Även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av skola och väg/gata i Bollnäs
Nybyggnad av 0-6 skola på Ren samt om-och nybyggnad av vägarna i området.
Ombyggnad av väg 83 mellan Bollnäs-Röste
Ny gc-väg Norrborn-Röste med bro över Röste å, förstärkningsåtgärder, antalet utfarter minskas, vänstersvängfält, passager, förstärkt belysning, hållplatsåtgärder, buller- och sidoområdesåtgärder, avvattningsåtgärder och trumbyten, viltstängsel. Detta är etapp 1 av sträckan Bollnäs-Vallsta.
Ombyggnad av väg 83 mellan Röste-Lottefors
Detta är etapp 2 av sträckan Bollnäs-Vallsta.
Ombyggnad av väg 83 mellan Lottefors-Vallsta
Detta är etapp 3 av sträckan Bollnäs-Vallsta.
Renovering av kursgård i Bollnäs
Avser totalrenovering av kursgård i Undersvik.
Ombyggnad av trygghetsboende i Bollnäs
Trygghetsboende +65. Det blir ett 40-tal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, Bollnäs
Exploatering på projekt: 1527609.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av 16 lägenheter.
Nybyggnad av handel och industri i Bollnäs
Detaljplanen avser möjliggörande för nybyggnad av småindustrier samt utökning av befintliga industrier. Markytan är ca 15000 kvm.
Tillbyggnad av stationshus Bollnäs
Tillbyggnad i 2 plan.
Upprustning av bostadsområde i Bollnäs
Nya öppna grönytor, mötesplatser, plaskdammar, lekplatser och snygga till fasader och entréer på Gärdet.
Nybyggnad av padellhall i Bollnäs
4 padelbanor, omklädningsrum mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Exploatering för villaområde i Bollnäs
Avser entreprenad för utbyggnad av VA och dagvatten samt el-, belysning- och optoledningar. I entreprenaden ingår även att färdigställa vägöverbyggnad upp t.o.m. första beläggningslager. I en tidigare entreprenad har ingående vägar terrasserats och tomter grovplanerats. Exploatering för nybyggnation på projekt: 1443476.
Renovering av lägenheter i Kilafors
Avser renovering av 16 st befintliga lägenheter. Optionspriser skall lämnas för 8 st nya balkonger samt ombyggnad av fd lokaler till 1 st lägenhet. OBS! Förfrågningsunderlaget finns att hämta på www.tendsign.com.
Ombyggnad av sopsilo i Bollnäs
Objektet avser ombyggnad av sopsilo. Ytterväggar och tak rives till stålstomme, stålstomme blästras och målningsbehandlas och ett nytt klimatskal monteras.
Återställning till lägenheter i Bollnäs
Ett gemensamhetsutrymme, i ett före detta äldreboende, skall återställas till två lägenheter.
Ny konstgräsplan i Bollnäs
Markundersökning pågår. Oklart om större markarbete krävs. 9-mannaplan vid B-plan
Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av bostadshus och lägergård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från kontor till boende.
Ombyggnad av butik i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från kontor till butik.
Nybyggnad av garage i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Bollnäs
Bygglov för fasadändring av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av garage samt för tillbyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus, Bygglov för ändrad användning från sopstation till uteplats Ren 14:11.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av plank i Bollnäs
Bygglov för plank.
Tillbyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av servering i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av uteservering.
Ombyggnad av lägenhet i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till bostad.
Ombyggnad av restaurang i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av lokal i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från publikhall till lokal för mässor mm.
Nybyggnad av modul temporär byggnad i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av anläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: