Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Bollnäs
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostäder i Bollnäs
Nybyggnad av 70-80 hyreslägenheter.
Nybyggnad av resecentrum i Bollnäs
En ny bussterminalbyggnad föreslås på samma plats som dagens busstorg, viss justering av Järnvägsgatans sträckning kommer behöva göras för att skapa plats för terminalen.
Nybyggnad av förskola i Bollnäs
Nybyggnad av förskolan på Hamre 10:18, 10:17 och berör även del av fastigheten Hamre Skola 2, med 8 avdelningar, kök, matsal och teknikutrymmen. Byggnaden utförs delvis i två plan. Marken är till större delen parkmark. Befintliga parkerings- och vissa lekytor ingår i entreprenaden. Projektnamn: Nya Pionens förskola/Ny förskola Gärdet.
Exploatering av tomter, Bollnäs
Exploatering för nybyggnation på projekt: 1443476.
Reinvestering av ledningar i Gävleborgs och Dalarnas län
Objektet avser reinvestering av nio ledningar på ca 105 km i Gävlebors och Dalarnas län. De nya ledningarna byggs i befintliga gator enligt följande: Tilldelning 1 - Del 1, 40,5 km: AL1, 130 kV, NORRÄNGE – BRUNNSNÄS, ca 40,5 km. Tilldelning 2 - Del 2, 31,4 km: HL6, 50kV, SOTBRON STOLPPLATS 62 – VOXNA, ca 22,4 km, L178, 50kV, FURUDAL – SOTBRON STOLPPLATS, 62 ca 9 km. Tilldelning 3 - Del 3, 33,3 km: L115, 50 kV, INSJÖN – GRÅDA, ca 9,2 km, L116, 50 kV, GRÅDA – LINDAN, ca 7,4 km, L1181, 50 kV, LINDAN – BRÖTJÄRNA, ca 8,8 km, L1182, 50 kV, BRÖTJÄRNA – BALLTJÄRN, ca 2,4 km, L1183, 50 kV, BALLTJÄRN – MOCKFJÄRD, ca 4,4 km, L1185, 50 kV, BRÖTJÄRNA –LINDBYN, ca 1,1 km.
Tillbyggnad av förskola i Vallsta, Bollnäs
Avser om- och tillbyggnad av "Röda skolan". En del av lokalerna byggs om till förskola, tillgänglighetsanpassning, ombyggnad av wc, kök och utökning av matsal. Nytt ventilations- och värmesystem, nytt vatten och avlopp samt nyinstallation av el och tele. Även tillbyggnad av personalutrymmen, hiss, mark, cykeluppställning mm.
Förläggning av kabelförband mellan Broddlägret-Sävsberg i Bollnäs kommun
Omfattar ett nytt kabelförband (Regionnät) mellan stationerna Broddlägret och Sävsberg, en sträcka om drygt 3 km. I samband med detta vill vi byta ut befintliga 10 kV- och 0,4 kV-kablage samt en nätstation, för dessa lokalnätsarbeten erfordras ytterligare schaktarbeten.
Renovering av i simhall i Arbrå
Avser ombyggnad av bassänger, tätningsåtgärder och invändig renovering av Arbrå simhall.
Stationsåtgärder i Gävleborgs län
Tillgänglighetsanpassning. Avser stationer i Bollnäs, Holmsveden, Kilafors, Lingbo, Ockelbo, Storvik och Torsåker.
Fasadåtgärder längs Norra stambanan i Gävleborgs Län, del 1
Fasadåtgärder på 120 st fastigheter som bullerskydd utmed järnväg i Bollnäs-, Söderhamn-, Ockelbo- samt Sandvikens kommun i Gävleborgs Län. Byte av fönster/fönsterdörrar, entrédörrar och eventuella sidoljus, byten av/montering av nya luftventiler, glasåtgärder i befintliga fönster/fönsterdörrar.
Ombyggnad till lägenheter i Bollnäs
Ombyggnad av tidigare kontorslokaler till 4 st lägenheter. Ingång till de nya lägenheterna blir från befintligt trapphus. Nya inglasade balkonger utförs per lägenhet. Ursprungligt uppfördes fastigheten som polishus, därefter har fastigheten byggts om vid ett antal tillfällen under årens lopp. Senaste större ombyggnaden invändigt utfördes under 80-talet
Åtgärder för tåglängdsmätning mellan Bollnäs-Ljusdal och Storvik-Ockelbo
Signalåtgärder och åtgärder tåglängdsmätning. Nuvarande givare för tåglängdsmätning slopas och byts ut mot spårledningar. Bandel 217 Bollnäs-Ljusdal samt Bandel 311 Storvik-Ockelbo.
Ombyggnad av väg samt ny gc-väg i Bollnäs
Objektet avser ombyggnad av korsning samt väg från Järnvägsgatan fram till fastigheten Bro 4:4 i Bollnäs. Objektet avser också nybyggnad av gång- och cykelväg längs fastigheten Bro 4:1.
Ombyggnad av rörbro över Långsjöån vid Rimsbo
Bro över bäck 2 km nv Rimsbo.
Tillbyggnad av affärshus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal.
Nybyggnad av carport i Bollnäs
Befintliga garagelängor som skall rivas består av 1st enkel samt 2st dubbelgarage längor. Vilka ersätts med nya carportar och skall innehålla totalt 65 platser för personbilar samt motorvärmare. Justering av tidigare belagda asfaltsytor, samt ny beläggning och målning av nya parkeringsrutor.
Utvändig målning mm på flerbostadshus i Bollnäs
Omfattar utvändig målning på fyra byggnader på Bäckvägen 1-7 i Bollnäs. Objekten indelas i två huvuddelar som ska utföras 2019 och 2020. Huvuddel 1 2019: Södra Bäckvägen 5 och 7. Huvuddel 2 2020: Södra Bäckvägen 1 och 3.
Ombyggnad av elförsörjning för gymnasieskola i Bollnäs
Markarbeten i anslutning till nätstation och befintliga byggnader. Tillhörande byggarbeten och VA arbeten och mindre rivningsarbeten. Kompletta bygg, mark- och installationsarbeten, ska ingå till fullt färdig anläggning.
Installation av värmepump vid skola i Alfta
Objektet avser ny installation av bergvärmepump med 8 borrhål 225 m/st.
Renovering av bro över Ljusnan i Bollnäs
Byte av tätskikt och övergångskonstruktioner, reparation av balkar.
Utvändig målning på flerbostadshus i Bollnäs
Objektet avser utvändig målning på två flerfamiljshus samt fasadrenovering och balkongrenovering. Objekten är belägna i Bollnäs, gatuadress Gärdesgatan 18 och 20.
Utvändig målning mm på flerbostadshus i Bollnäs
Avser utvändig målning och omfärgning på två stycken flerfamiljshus. Renovering av balkongplattor ska också utföras. Objektet är beläget i Bollnäs, gatuadress Björkhamregatan 29 A-C och 29 D-G.
Utvändig målning av flerbostadshus i Bollnäs
Avser utvändig målning på kv Pionen 1 och Snickaren 10 på Hedhamregatan 7-11 resp Björkhamregatan 86-88. OBS! Förfrågningsunderlag hämtas på www.tendsign.com.
Ombyggnad av utbildningslokal i Bollnäs
Avser ändrad användning från kontor till undervisningslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Utvändigt underhåll av affärshus i Bollnäs
Ansökan om bygglov för fasadändring, Ansökan om bygglov för ljusanordning Häggesta 8:118.
Tillbyggnad av samlingslokal i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av byagård.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skola i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av verkstad i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från gym till verkstad.
Ombyggnad av förskola i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från skolverksamhet till förskoleverksamhet.
Utvändigt underhåll av kontor i Bollnäs
Bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av mur i Bollnäs
Bygglov för mur.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av 6 miljöhus Arbrå Kyrkby 28:13,Centralskolan 1,31:26,Smeden 1,Bro 10:1,Släggan 2.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av lekstugor.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus och parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av scen i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av scen med förråd.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för rivning och nybyggnad av cykelstall.
Tillbyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av klubbhus i Bollnäs
Avser mindre fasadändring av klubbhus.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Avser mindre tillbyggnad av industri med kur för torkning av vagnar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Bollnäs
Bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av bastu i Bollnäs
Rivningslov och bygganmälan för nybyggnad av bastu/relax.
Nybyggnad av barack i Bollnäs
Tidsbegränsat bygglov för bostadsbaracker.
Renovering av tak på fastigheter i Bollnäs
Objektet avser takrenovering av en byggnad med ett äldreboende samt en komplementbyggnad med tvättstuga. Avser Kv. Pionen 4 samt Knöttas Tvättstugan. Byte takpapp på två hus samt målning plåt- och plåtdetaljer på tak. OBS! Förfrågningsunderlag hämtas på www.tendsign.com.
Miljöteknisk undersökning av två förorenade områden i Gävleborgs län
Avser utförandet av kompletterande miljöteknisk undersökning med tillhörande förenklad riskbedömning vid industriområdet vid Kilafors kol samt naturdammen, samt översiktlig miljöteknisk undersökning och förenklad riskbedömning på Överhärde skrot.
Rostfria rörarbeten vid tryckstegringsstation i Bollnäs
Avser ett byte till nytt rostfritt rörgalleri i Framnäs tryckstegringsstation för dricksvatten i Bollnäs.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: