Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Bollnäs
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av ishall i Bollnäs
Projektet omfattar uppförande av en ishall med ispist. Totalentreprenaden kommer att omfatta samtliga arbeten nödvändiga för uppförandet inklusive grundläggning och anslutningar av ledningar, men kommer även omfatta marksanering av hela fastigheten Bro 4:4 samt byggnation av skyddsmur mot järnvägen. Eventuellt utlösande av en eller flera optioner beslutas i samband med projekteringsstart. Även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av servicehus i Bollnäs
72 platser särskilt boende.
Nybyggnad av resecentrum i Bollnäs
En ny bussterminalbyggnad föreslås på samma plats som dagens busstorg, viss justering av Järnvägsgatans sträckning kommer behöva göras för att skapa plats för terminalen.
Nybyggnad av förskola i Bollnäs
Nybyggnad av förskolan på Hamre 10:18, 10:17 och berör även del av fastigheten Hamre Skola 2, med 8 avdelningar, kök, matsal och teknikutrymmen. Byggnaden utförs delvis i två plan. Marken är till större delen parkmark. Befintliga parkerings- och vissa lekytor ingår i entreprenaden. Projektnamn: Nya Pionens förskola/Ny förskola Gärdet.
Nybyggnad av passivhus i Bollnäs
Anbudsförfrågan avser nybyggnad av hyresbostadshus i sex lägenhetsvåningar med indragen vindsvåning samt anslutande markarbeten. Objektet är ett systerhus till den intilliggande fastigheten som är beläget på Stenbomsgatan 2, vilket uppfördes och färdigställdes under 2014. Total bruttoarea ca 2500 m2 .
Nybyggnad av gruppboende i Bollnäs
Avser nybyggnad av gruppbostad.
Tillbyggnad av förskola i Vallsta, Bollnäs
Avser om- och tillbyggnad av "Röda skolan". En del av lokalerna byggs om till förskola, tillgänglighetsanpassning, ombyggnad av wc, kök och utökning av matsal. Nytt ventilations- och värmesystem, nytt vatten och avlopp samt nyinstallation av el och tele. Även tillbyggnad av personalutrymmen, hiss, mark, cykeluppställning mm.
Exploatering av tomter, Bollnäs
Exploatering för nybyggnation på projekt: 1443476.
Nybyggnad av handel och industri i Bollnäs
Detaljplanen avser möjliggörande för nybyggnad av småindustrier samt utökning av befintliga industrier. Man ska även bevara ett gammalt byggnadsminne som finns i området.
Förläggning av kabelförband mellan Broddlägret-Sävsberg i Bollnäs kommun
Omfattar ett nytt kabelförband (Regionnät) mellan stationerna Broddlägret och Sävsberg, en sträcka om drygt 3 km. I samband med detta vill vi byta ut befintliga 10 kV- och 0,4 kV-kablage samt en nätstation, för dessa lokalnätsarbeten erfordras ytterligare schaktarbeten.
Renovering av i simhall i Arbrå
Avser ombyggnad av bassänger, tätningsåtgärder och invändig renovering av Arbrå simhall.
Stationsåtgärder i Gävleborgs län
Tillgänglighetsanpassning. Avser stationer i Bollnäs, Holmsveden, Kilafors, Lingbo, Ockelbo, Storvik och Torsåker.
Ombyggnad av väg samt ny gc-väg i Bollnäs
Objektet avser ombyggnad av korsning samt väg från Järnvägsgatan fram till fastigheten Bro 4:4 i Bollnäs. Objektet avser också nybyggnad av gång- och cykelväg längs fastigheten Bro 4:1.
Fasadåtgärder längs Norra stambanan i Gävleborgs Län, del 1
Fasadåtgärder på 120 st fastigheter som bullerskydd utmed järnväg i Bollnäs-, Söderhamn-, Ockelbo- samt Sandvikens kommun i Gävleborgs Län. Byte av fönster/fönsterdörrar, entrédörrar och eventuella sidoljus, byten av/montering av nya luftventiler, glasåtgärder i befintliga fönster/fönsterdörrar.
Nybyggnad av carportar i Bollnäs
Befintliga garagelängor som skall rivas består av 1st enkel samt 2st dubbelgarage längor. Vilka ersätts med nya carportar och skall innehålla totalt 65 platser för personbilar samt motorvärmare. Justering av tidigare belagda asfaltsytor, samt ny beläggning och målning av nya parkeringsrutor.
Ombyggnad av rörbro över Långsjöån vid Rimsbo
Bro över bäck 2 km nv Rimsbo.
Uppsättning av solanläggningar i Bollnäs
Uppsättning av solcellsanläggningar på 3st byggnader på gamla psyk-områden i Heden i Bollnäs.
Ombyggnad av elförsörjning för gymnasieskola i Bollnäs
Markarbeten i anslutning till nätstation och befintliga byggnader. Tillhörande byggarbeten och VA arbeten och mindre rivningsarbeten. Kompletta bygg, mark- och installationsarbeten, ska ingå till fullt färdig anläggning.
Utvändig målning mm på flerbostadshus i Bollnäs
Avser utvändig målning och omfärgning på två stycken flerfamiljshus. Renovering av balkongplattor ska också utföras. Objektet är beläget i Bollnäs, gatuadress Björkhamregatan 29 A-C och 29 D-G.
Renovering av bro över Ljusnan i Bollnäs
Byte av tätskikt och övergångskonstruktioner, reparation av balkar.
Installation av värmepump vid skola i Alfta
Objektet avser ny installation av bergvärmepump med 8 borrhål 225 m/st.
Utvändigt underhåll av kontor i Bollnäs
Bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av utbildningslokal i Bollnäs
Avser ändrad användning från kontor till undervisningslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Bollnäs
Ansökan om bygglov för fasadändring, Ansökan om bygglov för ljusanordning Häggesta 8:118.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av samlingslokal i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av byagård.
Tillbyggnad av restaurang i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skola i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av verkstad i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från gym till verkstad.
Ombyggnad av förskola i Bollnäs
Bygglov för ändrad användning från skolverksamhet till förskoleverksamhet.
Tillbyggnad av garage i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av garagelänga.
Tillbyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad med sandficka.
Tillbyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kallförråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av lekstugor.
Nybyggnad av transformatorstation i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av marktransformator.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus och parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av teknikbod i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av teknikhus järnväg, Bygglov för nybyggnad av signalkiosk Kilafors 27:2.
Nybyggnad av plank i Bollnäs
Bygglov för plank.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för rivning och nybyggnad av cykelstall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Bollnäs
Bygglov för bullerplank.
Nybyggnad av mur i Bollnäs
Bygglov för mur.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av 6 miljöhus Arbrå Kyrkby 28:13,Centralskolan 1,31:26,Smeden 1,Bro 10:1,Släggan 2.
Nybyggnad av barack i Bollnäs
Tidsbegränsat bygglov för bostadsbaracker.
Rostfria rörarbeten vid tryckstegringsstation i Bollnäs
Avser ett byte till nytt rostfritt rörgalleri i Framnäs tryckstegringsstation för dricksvatten i Bollnäs.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: