Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Avser nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och habilitering. Byggnationen ska även inrymma ny huvudentré, en sjukhusgemensam konferensanläggning, lokaler för Landstingsservice och tekniska anläggningar för de nya byggnaderna och för sjukhuset som helhet.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Mora
Avser nybyggnad av handel med skrymmande varor. Ca 17 tomter kommer säljas av. Exploatering finns på projektid: 1522606
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
Från korsningen Rv70/Vasagatan-E45 till Noretbron. Omfattar nya cirkulationsplatser, gc-vägar som ansluts till befintliga, planskild passage mm. 2+2 väg med mittrefug och parallell gc-väg. 5 cirkulationsplatser, 2 byggnadsverk, gc-portar under E45.
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
Genom Mora centrum längs med Strandvägen/Vasagatan. Omfattar nya busshållplatser, ombyggnad korsningar, vänstersvängfält och in- och utfarter, ny planskild passage, gc-vägar och gc-passager. 1+1 väg med mittdelare och parallell gc-väg på delar av sträckan. Även ledningsarbete ingår.
Fjärrblockering samt nytt signalställverk i Mora
Utbyte av befintligt signalställverk till nytt datorställverk, nybyggnad av ytteranläggning.
Nybyggnad av bostäder i Noret norra, Mora
Avser nybyggnation av flerfamiljshus på Måmyren i Noret norra, Mora. Arealuppgifter är ungefärliga och preliminära.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Avser nybyggnad av bostäder i Saxviken, Mora. Tomtens area är på 5813 m2. Detaljplanen tillåter att upp till 29 lägenheter byggs på tomten.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Avser nybyggnad av 15 lägenheter i radhusform.
Nybyggnad av radhus i Mora
Avser nybyggnation av 12 radhus i norra Noret i Mora.
Nybyggnad av bostäder i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser planläggning för framtida industri- och handelsområde för skrymmande varor. 8-10 tomter ska säljas av. En tomt är såld till Mellström Teknik och Maskin AB.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Samtliga befintliga lägenheter i de 2 översta planen byggas om till 7 st nya lägenheter med nya planlösningar.
Utbyggnad av förskola i Mora
Objektet avser inhyrning av två förskoleavdelningar, ca 320 m2. Arbetet ska genomföras under pågående verksamhet i närheten av på tomten belägen befintlig förskola. Objektet avser hyra av modulbyggnader under minst 3 års tid samt montering och färdigställande av lokalerna före hyrestidens början och nedmontering samt borttransport efter hyrestidens slut.
Ombyggnation av VA-nät i Mora kommun
Avser omläggning av VA-ledningar i Våmhus, Mora kommun, Dalarnas län.
Upprustning av yttre miljö i Mora
Avser markarbeten för bostadsområdet kv. Valhall, som inringas av gatorna Vasagatan, Hantverkaregatan och Millåkersgatan i Mora kommun. Utöver restaturering av ytskikt och dess överbyggnader, ska parkeringar med dess tillfartsvägar flyttas i viss mån. Dagvatten- och fjärrvärmeledningar ska bytas ut.
Ramavtal avseende besiktning av ventilation, OVK ,anbudsomr Mora
Avser besiktning av ventilation (OVK) till Region Dalarna uppdelat på fyra anbudsområden, Avesta, Falun, Ludvika och Mora. Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 år.
Ombyggnad av gata i Mora centrum
Avser ombyggnad av Moragatan inom centrala Mora. Moragatan är idag enkelriktig på delar av sträckan och ska nu byggas om till dubbelriktad trafik, 6,5 meter bred med trottoarer på båda sidor samt längsgående parkeringsplatser och trädallé.
Ombyggnad av undercentral mm i flerbostadshus i Mora
Avser byte och uppgradering av radiatorer och undercentral för Brf Munin i Mora.
Radiatorbyte i elevbostäder i Mora.
Avser radiatorbyte i elevbostäder i kv Gödslan i Mora.
Ombyggnad av bro över Vanån vid Johannisholm
Betongreparationer, renovering av kantbalkar.
Anbud besiktning fastigheter och vibrationsmätningar, Mora
Avser besiktning kontroll inför anläggningsarbete och uppföljning under arbetets utförande. 1. Statusbesiktning byggnader 2. Vibrationsmätningar
Nybyggnad av lager i Mora
Avser nybyggnad av maskin och lagerhall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Mora
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Mora
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Nybyggnad av plank i Mora
Bygglov för upplag och plank.
Ombyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för ändrad användning av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av, och rivning av gammalt, servicehus.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Mora
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av teknikbod Noret 108:80,14:83.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av teknikbod Stranden 2:2,3:1.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fläktrum i Mora
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum.
Ombyggnad av skola i Mora
Anmälan för anordning av ventilation i skolbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mora
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Mora
Bygglov för drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mora
Bygglov för fasadändring av affärslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mora
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, uppsättning av skylt, installation av eldstad och rökkanal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mora
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Mora
Bygglov för fasadändring och skyltar.
Rivning av samlingslokal i Mora
Rivningslov för byggnad (lejonvillan).
Ombyggnad av va-ledning i Mora
Marklov för anslutning till kommunalt dagvatten.
Ombyggnad av markanläggning i Mora
Marklov för schaktning.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av lager i Mora
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av tält Stranden 52:2.
LED belysning i Idre sporthall , Mora kommun
Avser byte av belysning i Idre sporthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: