Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro över Österdalälven i Oxberg
Bro för både väg- och järnvägstrafik, blir ev 2 broar.
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
Från korsningen Rv70/Vasagatan-E45 till Noretbron. Omfattar nya cirkulationsplatser, gc-vägar som ansluts till befintliga, planskild passage mm. 2+2 väg med mittrefug och parallell gc-väg. 5 cirkulationsplatser, 2 byggnadsverk, gc-portar under E45.
Ombyggnad av väg E45/väg 70 genom Mora
Genom Mora centrum längs med Strandvägen/Vasagatan. Omfattar nya busshållplatser, ombyggnad korsningar, vänstersvängfält och in- och utfarter, ny planskild passage, gc-vägar och gc-passager. 1+1 väg med mittdelare och parallell gc-väg på delar av sträckan. Även ledningsarbete ingår.
Nybyggnad av gymnasieskola i Mora
Planer finns för nybyggnad av gymnasieskola på Broåkern i Mora.
Nybyggnad av högstadieskola i Mora
Planer finns för nybyggnad av högstadieskola på Broåkern i Mora.
Fjärrblockering samt nytt signalställverk i Mora
Utbyte av befintligt signalställverk till nytt datorställverk, nybyggnad av ytteranläggning.
Nybyggnad av skola i Mora
Planer finns för ny skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Avser nybyggnad av bostäder i Saxviken, Mora. Tomtens area är på 5813 m2. Detaljplanen tillåter att upp till 29 lägenheter byggs på tomten.
Nybyggnad av bostäder m.m. i Mora
Projektet avser bostäder på Zornska barnhemmet och Morkarlby nedre skola. För att avgöra om det är möjligt att spara Folkskolebyggnaden behöver dess skick klarläggas. Ev kommer skolan att byggas om invändigt till bostäder och bostadskomplement, kontor, samlingslokal eller centrumverksamhet.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Nybyggnad av Lidl butik
Nybyggnad av bostäder i Mora
Etapp 2 avser nybyggnad av 14 lägenheter i radhusform. Option på byggherre från projektid: 1455989 (etapp 1)
Nybyggnad av bostäder i Mora
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och förskola.
Nybyggnad av industrihus i Mora
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Förberedande ledningsarbeten inför ombyggnad av genomfart i Mora
El, telefoni och fiberkablar. Ledningsarbeten på Älvgatan ca 100 m lång sträcka. Bygget beräknas pågå mellan vecka 46 2019 till ca vecka 8 2020.
Anläggande av vattenintag för konstsnöanläggning i Mora
Nybyggnad av vattenintag för konstsnöanläggning i Österdalsälven.
Planprogram för Broåkern, Mora
Planprogrammet omfattar ca 150 bostäder för elever vid Mora gymnasium. Förslaget visar 5 alternativa sätt att uppföra elevbostäder. 2 olika varianter av bebyggelse på gräsplanen på Gödslan, 1 alt finns vid Kristinebergsgatan och 2 längs med Älvgatan.
Exploatering av fritidshusområde i Orsa, etapp 2
Projektet avser exploatering av området för försäljning av totalt 31 fritidshustomter. Arbetena avser iordningställande av nya vägar, VA-ledningar, belysning samt diken.
Rivning av busstation i Mora
Avser rivning av Fd. busstation bestående av väntsal, personalutrymmen, WC, städ och mindre teknikutrymmen 72 m² BTA.
Utbyte av lufbehandlingsaggregat samt nya canalisskenor, Mora lasarett.
Avser utbyte av luftbehandlingsaggregat TA/FA171 samt nya canalisskenor för försörjning hus 01, 04, 05, 07 och 09, Mora lasarett.
Nybyggnad av parhus i Mora
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Rivning av byggnad vid lasarett i Mora
Avser rivning av ett enplans tegelhus med källare, hus 16 vid Mora lasarett.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mora
Bygglov fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av stugby i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad av tio övernattningsstugor.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad servicebyggnad.
Nybyggnad av småbåtshamn i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad småbåtshamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av fritidshus i Mora
Anmälan om tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av lager i Mora
Bygglov för nybyggnad av två tälthallar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mora
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov för nybyggnad och rivningslov av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mora
Bygglov för parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Mora
Bygglov nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Mora
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Mora
Bygglov nybyggnad cykelställ med skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Mora
Bygglov nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och rivningslov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av småbåtshamn i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av småbåtshamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Mora
Bygglov tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av förråd i Mora
Bygglov ändrat användningssätt av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mora
Bygglov, rivningslov och strandskyddsdispens nybyggnad transformatorstation.
Rivning av enbostadshus i Mora
Rivningslov rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Mora
Bygglov ändrad användning av affärslokal till lekland.
Ombyggnad av gata i Mora
Marklov för ombyggnad av gata.
Utveckling av Strandenområdet i Mora
Mora kommun har ett behov av utreda möjligheterna för en utveckling av Strandenområdet i Mora. Upphandlingen för detta uppdrag omfattar att upprätta strategier och arbeta fram processen tillsammans med kommunen. Uppdraget ska påbörjas snarast möjligt efter avslutad upphandling och sträcker sig uppskattningsvis till sommaren 2020
Nybyggnad av lekplats i Mora
Bygglov för lekområde.
Ombyggnad av industrihus i Mora
Bygglov ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Mora
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad (baracker)
Utförande av brobesiktningar inom Mora kommun
Mora kommun bjuder leverantörer till direktupphandling av besiktning av broar för att säkerställa att broarna kan användas säkert för ändamålet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: