Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
167 meter lång tunnel. Utbyte inklädnad och förstärkning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika Centrum
Projektet avser nybyggnad av sammanhängande flerbostadshus med 4-8 våningsplan och ca 150 lägenheter, butikslokaler och ca 240 parkeringsplatser. Planen möjliggör för både ett parkeringshus samt parkeringsutrymme under mark. Byggnation för parkeringshuset finns på projektid: 1486836.
Nybyggnad av handelsområde i Ludvika
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbredning av befintligt verksamhetsområde för handel och industri. Planen tillåter även bostad och område för betesmark. Dessutom planeras en ny sammanbindande gång- och cykelväg.
Nybyggnad av bussdepå i Ludvika kommun
Avser anläggande av ny bussdepå med plats för ca 24 bussar, verkstad, tvätthall och personallokaler.
Nybyggnad av ekoby i Grangärde, Ludvika
Avser nybyggnation av ekoby i Grangärde. Omfattning oklar.
Sanering av industriområde/rivning av byggnader i Ludvika
Avser sanering samt rivning av byggnader på Fredriksberg industriområde i Ludvika.
Nybyggnation av verksamhet/industri, Lyviksberget, Ludvika
Totalt 4-5 tomter som ska säljas av. Hela området är på ca 20 hektar.
Nybyggnad av hyresrätter vid Biskopsnäset, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av 35 lägenheter i hyresrättsform.
Ombyggnad av riksväg 50, genomfart Ludvika huvuddel 1
Huvuddel 1 – Från korsningen väg 50/länsväg 609 till korsningen väg 50/Magnetbacken.
Ombyggnad av riksväg 50, genomfart Ludvika huvuddel 2
Huvuddel 2 – Från korsningen väg 50/Magnetbacken fram till cirkulationsplatsen väg 50/väg 66.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Oklar omfattning på denna etapp.
Nybyggnad av vindkraftverksanläggning på Orrberget
Vindkraftsanläggningen planeras att bestå av 10 vindkraftverk med en totalhöjd om max 150 meter från mark till rotorns högsta punkt, förväntad årsproduktion 77 GWh. Byggstart och byggkostnad uppskattad. Planerad driftsättning årsskiftet 2016/2017. För ytterligare information kontakta inkopplade företag.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av befintlig lokal för att inrymma 3 nya förskoleavdelningar med tillhörande personalytor. Lokalen ska även inrymma ett tillagningskök. Ny ventilation, el och nya ytskikt.
Förberedande markarbeten inför ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
Bandel 324. Förberedande arbeten som till exempel markavtäckning, skogsavverkning och byggvägar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ludvika
Objektet avser ombyggnad av 3 förskoleavdelningar samt om- och tillbyggnad av befintligt tillagningskök. Ny ventilation, belysning och ytskikt. Nya utvändiga lekytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Huvudsyftet med planen är att möjliggöra för bygge av ett flerbostadshus på en yta inom fastigheten Valla 6. I gällande detaljplan finns en byggrätt placerad som en andra flygel i förhållande till de två byggnader som finns inom Valla 6, men denna har inte blivit bebyggd. Syftet med den nya planen är att flytta byggrätten till ett mer lättillgängligt område längre ifrån de befintliga byggnaderna.
Schaktning av mark för parhus i Ludvika
Avser schaktning/fyllning för 4 st parhus med carport/förråd.
Ombyggnad och anpassning av vs-system, etapp 1 i Ludvika
Avser ombyggnad och anpassning av befintliga VS-system inom byggnader genom att anpassa och renodla funktioner för direktanslutning till fjärrvärme. Detta avser etapp 1. Avser: Bostäder, Björbärsgården 1 – 3 Bostäder, äldreboende, Lingongården 1 - 10 Bostäder, Hjortronsgården 1 – 14 Bostäder, Krusbergsgården 1 - 3 Förskolan ”Lärkan” Lärkvägen 23 och Dagcenter, Lärkvägen 25.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Denna etapp avser 4 parhus med 8 lgh.
Ut- och ombyggnad av kyrkogård vid Lyviken, et 2
Planerat projekt. Ligger lite vilande. Uppskattad start och kostnad.
Nytt exploateringsområde för ekoby i Grangärde, Etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 814447. Etapp 2 omfattar 10 tomter.
Nytt exploateringsområde för ekoby i Grangärde, Etapp 1
Omfattar ett nytt bostadsområde med 20 tomter uppdelat på 2 etapper, varav 10 tomter ingår i etapp 1. I exploateringsområdet ingår även en GC-väg, lokalgator, belysning, VA samt viss markanläggning. Etapp 2 se objektnummer 933293.
Byte av transformatorer vid lasarettet i Ludvika, etapp 1
Avser byte av 2 transformatorer samt reservkraft för robust och säker elförsörjning. Kommer uppdelas i 2 etapper och pågå i 2 års tid. Etapp 1 består av bytet av transformatorer. Etapp 2 finns på projektid: 1572020.
Byte av reservkraft vid lasarettet i Ludvika, etapp 2
Avser byte av 2 transformatorer samt reservkraft för robust och säker elförsörjning. Kommer uppdelas i 2 etapper och pågå i 2 års tid. Etapp 2 består av byte av reservkraft. Etapp 1 finns på projektid: 1533695.
Rivning av byggnader i Ludvika
Avser rivning på 2 platser i Ludvika kommun. Rivning av skollokal med uthus samt återställande av mark Abborrberg S:3 i Abborrberg. Rivning av boningshus med garage och uthus Björktorp 6:1 i Björktorp.
Upprustning av yttre miljö vid Ludvika Lasarett
Anpassningar av yttre miljö vid Ludvika lasarett.
Ny ventilation, Nyhammars förskola
Objekten avser tillbyggnad för nya ventilationsaggregat på förskolan i Nyhammar. Byggnaden innehåller 3 avdelningar, personaldel och ett tillagningskök. Varje avdelning omfattar ca 20 barn och ca 4 personal.
Nybyggnad av ventilationssystem vidreningsverk i Ludvika
Avser nytt ventilationssystem med tillhörande VS-system.
Ny ventilation vid Håksbergs förskola, Ludvika
Avser tillbyggnad för nya ventilationsaggregat på förskolan i Håksberg. Byggnaden innehåller 3 avdelningar, personaldel och ett tillagningskök. Varje avdelning omfattar ca 20 barn och ca 4 personal.
Renovering av bro över Hyttsjöns utlopp i Ludvika
Förstärkning av rörbro. Betonggjutning och betongsprutning.
Rivning av grupphus i Ludvika
Rivningslov för 11 enbostadshus/industribyggnad Ingenjören 6,8,Verkmästaren 10,Taxen 11,5,Verkmästaren 11,Verkmästaren 9,Taxen 17,Banvakten 1,Banvakten 4,Banvakten 3.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad för ventilation.
Nybyggnad av hotell i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av hotell.
Tillbyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av affärshus/kontorshus.
Tillbyggnad av skola i Ludvika
Avser byte av ny ventilation på skola/förskola.
Tillbyggnad av fläktrum i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum på skola/förskola.
Nybyggnad av markanläggning i Ludvika
Bygglov för platta dieseltank + tak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ludvika
Bygglov för ställplatser för camping och parkering säfsen resort.
Nybyggnad av telestation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av förskola i Ludvika
Bygglov för fasadändring/utrymningstrapp på junibackens förskola.
Nybyggnad av plank i Ludvika
Bygglov för insynsplank.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av 2st tält.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av garage i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av barack i Ludvika
Bygglov för uppställning av manskapsbod.
Rivning av parhus i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad tvåbostadshus.
Rivning av garage i Ludvika
Rivningslov för två hela byggnader garage.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärshus/kontorshus.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov för 2 industribyggnader Bilen 2,1.
Rivning av bensinstation i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad industribyggnad/bensinstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ludvika
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av resecentrum i Ludvika
Bygglov för ombyggnad.
Ombyggnad av hissar vid lasarettet i Ludvika
Avser byte av 1 hiss på Ludvika lasarett.
Ombyggnad av cafeteria i Ludvika
Anmälan om ändring av vatten och avlopp/ombyggnad i cafedelen.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation i affärs-/kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: