Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 46 1-3 rumslägenheter modell mindre. Ettor och tvåor och ev någon trea samt parkeringsplatser för bil och cykel. Innan byggnationen kan påbörjas, måste befintlig fastighet på tomten rivas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Huvudsyftet är att möjliggöra för fler bostäder och för centrumverksamhet i Ludvika centrum. Andra syften är att ge skydd till byggnadsverk med högt kulturhistoriskt värde och att möjliggöra parkeringsanläggningar på kvartersmark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Huvudsyftet med planen är att möjliggöra för bygge av ett flerbostadshus på en yta inom fastigheten Valla 6. I gällande detaljplan finns en byggrätt placerad som en andra flygel i förhållande till de två byggnader som finns inom Valla 6, men denna har inte blivit bebyggd. Syftet med den nya planen är att flytta byggrätten till ett mer lättillgängligt område längre ifrån de befintliga byggnaderna.
Ombyggnad av specialistmottagningar på Ludvika lasarett
Projektet avser ombyggnad av medicinmottagningen och psykiatriska mottagningen på Ludvika lasarett, byggnad 01 och 03 plan 4.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Avser nybyggnad av en intagsbyggnad för avloppsvatten inklusive nödvändig maskinutrustning för mekanisk rening av avloppsvatten samt en mottagningsstation för extern- och brunnsslam. Objektet avser även vissa ombyggnader i befintligt verk, främst rördragning, håltagningar och igengjutning av betongväggar samt installation av nytt luftningssystem för det biologiska reningssteget. Ingår gör även byte av styrsystemet för den befintliga anläggningen och installation av det nya styrsystemet för intagsbyggnade
Byggnation av 36-kV-ledning mellan Tuna-Hästberg och Orrberget
Avser ny elledning till Orrberget/Stensvedsberget där de planeras för en ny vindkraftspark. Anslutningen kommer ske med isolerad luftledning (hängkabel) med systemspänning 36 kV, cirka 4,3 km. Hängkablarna monteras på trästolpar. På sträckan ska det sambyggas med opto och en 10 kV-kabel. Även rasering av befintlig 10kV-ledning ingår i entreprenaden. Vindkraftsparken finns på projektid: 1218599.
Nybyggnad av förskola i Ludvika, etapp 1
Etapp 1: Ny förskola med tillhörande markarbeten inne på förskolegården, vändplan inlastning och delar av ny gata. Etapp 2 finns på projektid: 1518177
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Planens syfte är att ge byggrätter som möjliggör hus för permanentboende med tillhörande komplementbyggnader
Nybyggnad av LSS-boende i Ludvika
Avser nybyggnad av LSS-boende, och personalutrymmen. Förråd utvändigt för boende, parkeringar för personal samt markarbeten.
Nybyggnad av lokaler på Lyviksberget i Ludvika
Planer finns på nybyggnad av lokaler för ev uthyrning mm. Tomten är på 6.000 kvm. Byggrätt 4.000 kvm.
Ombyggnad till äldrebostäder i Grängesberg
Avser ombyggnation av gamla kommunalhuset till lägenheter för äldre samt en samlingslokal för PRO.
Ombyggnad av skola, Ludvika
Avser ombyggnad av skola samt ny ventilation. Hus A: Tillbyggnad med nytt fläktrum, nya undertak och belysning. Hus D Tillbyggnad med nytt fläktrum. Hus E nya spjäll på bef ventilation, nya dörrpartier. Ny gångväg från personalparkering. Utförs i två etapper. Etapp 1 finns på projektid: 1481058.
Ombyggnad 145 kV LL13 kabelförläggning i Ludvika
Avser förläggning av 1 stycke 145 kV kabelförband 3x1x800/95 mm2. Alternativt mellan befintlig kabelstople vid Högbergsgatan och kabelstolpe 30 vid Knutsbo skola samt på hela sträckan samförläggs optorör.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Grangärde, Etapp 1
Entreprenaden som konsulten skall upphandla omfattar ett nytt bostadsområde med 20 tomter uppdelat på 2 etapper, varav 10 tomter ingår i etapp 1, vilken upphandlingen avser. I exploateringsområdet ingår även en GC-väg, lokalgator, belysning, VA samt viss markanläggning. Etapp 2 se objektnummer 933293.
Installation av solcellsanläggning på skola i Ludvika
Avser installation av solcellsanläggning på Kyrkskolan.
Installation av solelanläggning på Ludvika Församlingsgård
avser installation av solelanläggning på Ludvika Församlingsgård
Byte av ställverk vid lasarettet i Ludvika
Avser byte av ställverk för robust och säker elförsörjning.
Nybyggnad av reception i Ludvika
Avser nybyggnad av reception i entreplan på Folkets hus.
Ombyggnad av hissar vid lasarettet i Ludvika
Avser byte av hissar eller hissmaskineri enligt plan.
Sanering av oljecistern i Ludvika
Avser sanering av oljecistern.
Ombyggnad & modernisering av lasarett i Ludvika
Projektet är framflyttat till tidigast 2018/2019. Upptaget i investeringsbudgeten.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor med ett pumphus/spolbar maskinhall.
Renovering av lokaler för Ludvika Musikkår etapp 2 i Ludvika
Projektet avser fasad- och fönsteråtgärder, ventilationsarbeten, målning mm. Ingick tidigare i objekt 917568.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för fasadändring av affärshus samt ändring av vatten-avlopp och brand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Ludvika
Bygglov solcellsanläggning på kyrkskolan.
Ombyggnad av lägenhet i Ludvika
Bygglov ändrad användning affärslokal till lägenhet.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av skola i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av skola/förskola skärmtak.
Nybyggnad av servicebyggnad i Ludvika
bygglov nybyggnad servicebyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ludvika
Anmälan installation av solcellsanlägging, industribyggnad.
Nybyggnad av förskola i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola q3 2018 till q4 2020.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning/förskola 2018-2028.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Anmälan om installation av ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Anmälan ventilation trafikskola.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Anmälan ändring brandskydd, by 707.
Nybyggnad av växthus i Ludvika
Bygglov nybyggnad växthus.
Utvändigt underhåll av apotek i Ludvika
Bygglov ombyggnad fasad, nytt entréparti till apoteket.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ombyggnad kontorslokaler samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad/fasadändring av industribyggnad samt rivning av del.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov ändrad användning industribyggnad.
Ombyggnad av vandrarhem i Ludvika
Bygglov ändrad användning till vandrarhem.
Rivning av reningsverk i Ludvika
Avser rivning av reningsverk.
Uppförande av RWC vid ABB Arena, Ludvika
RWC vid konstgräsplanen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: