Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bussdepå i Ludvika kommun
Avser anläggande av ny bussdepå med plats för ca 24 bussar, verkstad, tvätthall och personallokaler.
Sanering av industriområde/rivning av byggnader i Ludvika
Avser sanering samt rivning av byggnader på Fredriksberg industriområde i Ludvika.
Nybyggnad av ekoby i Grangärde, Ludvika
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 814447. Etapp 2 omfattar 10 tomter.
Nybyggnad av hyresrätter vid Biskopsnäset, Ludvika
Planer finns för nybyggnad av 35 lägenheter i hyresrättsform.
Nybyggnad av bussgarage i Ludvika
Avser uppförande av bussgarage med plats för ca 34 bussar, carportar för mindre fordon samt förrådsbyggnader. Byggnaden inrymmer även verkstad, tvätt/städ samt kontorslokaler, omklädningsrum etc. Objektet är beläget på Björnmossevägen 1 i Gonäs.
Nybyggnad av grupphus på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av befintlig lokal för att inrymma 3 nya förskoleavdelningar med tillhörande personalytor. Lokalen ska även inrymma ett tillagningskök. Ny ventilation, el och nya ytskikt.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25-30 lägenheter och högst 3 våningar.
Uppförande av vindkraftverk i Grängesberg
Uppförande av 3 vindkraftverk med minst 3 MW effekt per verk.
Förberedande markarbeten inför ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
Bandel 324. Förberedande arbeten som till exempel markavtäckning, skogsavverkning och byggvägar.
Optoförläggning i Ludvika kommun
Förläggning av optiskfiber inom Ludvika kommun. Samtliga sträckor skall förses med en styck DB4 20/14 kanalisation, en av kanalisationerna skall förses med 96 fibers optokabel typ GRHLDV singelmode. Skrav/drag brunnar ska vara med körbaralock som minst skall tåla 12,5 ton.
Signaltrimning sträckan Ludvika-Frövi
Ban- och signaltekniska åtgärder på Vedevåg, Lindesbergs och Kopparbergs bangårdar samt angränsande linjer.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ludvika
Objektet avser ombyggnad av 3 förskoleavdelningar samt om- och tillbyggnad av befintligt tillagningskök. Ny ventilation, belysning och ytskikt. Nya utvändiga lekytor.
Nybyggnad av Conniflexanläggning i Ludvika
Avser nybyggnad av Conniflexanläggning samt ny tvätthall och ombyggnad av lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Denna etapp avser 4 parhus med 8 lgh.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika
Avser mark för ny verksamhetsetablering. Markarbetena sker i egen regi.
Exploateringsarbete inför nybyggnationer av verksamhet/industri, Lyviksberget, Ludvika
Avser iordningställande åtgärder för exploatering av industritomter, med tillhörande vägar och dikesgrävning. Total yta 10-11 hektar mark till försäljning.
Nybyggnad av förskola i Ludvika, etapp 2
Etapp 2: Kvarvarande markarbeten efter att rivning av modulbyggnad, personalparkering, resterande delar av gatan och omgivande ytor. Etapp 1 finns på projektid: 1460018
Nytt exploateringsområde för ekoby i Grangärde, Etapp 1
Omfattar ett nytt bostadsområde med 20 tomter uppdelat på 2 etapper, varav 10 tomter ingår i etapp 1. I exploateringsområdet ingår även en GC-väg, lokalgator, belysning, VA samt viss markanläggning. Etapp 2 se objektnummer 933293.
Byte av ställverk vid lasarettet i Ludvika, etapp 2
Avser byte av 2 transformatorer samt reservkraft för robust och säker elförsörjning. Kommer uppdelas i 2 etapper och pågå i 2 års tid. Etapp 1 finns på projektid: 1533695. Dock ännu oklart vad som omfattas i respektive etapp.
Byte av ställverk vid lasarettet i Ludvika, etapp 1
Avser byte av 2 transformatorer samt reservkraft för robust och säker elförsörjning. Kommer uppdelas i 2 etapper och pågå i 2 års tid. Etapp 2 finns på projektid: 1572020. Dock ännu oklart vad som omfattas i respektive etapp.
Rivning av byggnader i Ludvika
Avser rivning på 2 platser i Ludvika kommun. Rivning av skollokal med uthus samt återställande av mark Abborrberg S:3 i Abborrberg. Rivning av boningshus med garage och uthus Björktorp 6:1 i Björktorp.
Upprustning av yttre miljö vid Ludvika Lasarett
Anpassningar av yttre miljö vid Ludvika lasarett.
Ny ventilation vid Håksbergs förskola, Ludvika
Avser ombyggnad av ventilationen vid Håksbergs förskola i Ludvika.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor med ett pumphus/spolbar maskinhall.
Renovering av bro över Hyttsjöns utlopp i Ludvika
Förstärkning av rörbro. Betonggjutning och betongsprutning.
Renovering av lokaler för Ludvika Musikkår etapp 2 i Ludvika
Projektet avser fasad- och fönsteråtgärder, ventilationsarbeten, målning mm. Ingick tidigare i objekt 917568.
Tillbyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av affärs-/kontorshus.
Tillbyggnad av förskola i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad och ändring av fasad på affärshus.
Tillbyggnad av garage i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av garage/carport.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Ludvika
Bygglov för fasadändring av bensinstation.
Nybyggnad av nätstation i Ludvika
Bygglov för kopplingsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Ludvika
Bygglov för plank vid kv gränsen 4.
Ombyggnad av lastkaj i Ludvika
Anmälan om ändring av bärande konstruktion på lastkaj.
Ombyggnad av markanläggning i Ludvika
Marklov för schaktning/fyllning flerbostadshus.
Nybyggnad av mur i Ludvika
Marklov stödmur.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Anmälan om entresol med mötesrum på markplan i industribyggnad, Bygglov för skylt industribyggnad Ludvika By 5:27.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Anmälan om väsentlig ändring av ventilation och brand, Bygglov för takterass Loke 8.
Ombyggnad av hissar vid lasarettet i Ludvika
Avser byte av 1 hiss på Ludvika lasarett.
Utvändigt underhåll av skola i Ludvika
Bygglov för fasadändring av skola/förskola.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärslokal.
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Ludvika
Avser installation av solcellsanläggning på Ängsgården äldreboende.
GC-väg vid Gräsberg-Malsjöns badplats
Avser åtgärder för gc-väg mellan Gräsberg-Malsjöns badplats via riksväg 50.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: