Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tibble, Leksand
Den planerade tillbyggnaden kan rymma ca 52 nya platser och ombyggnaden av den befintliga byggnaden 20 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkerö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ett 50-tal lägenheter. 2 bensinstationer behöver rivas innan detta projekt kan komma till utförande. Rivning finns på projektid: 1542703 och 1542705.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter på Edshult, Leksand, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 924837.
Nybyggnad av lager och kontor i Leksand
Avser nybyggnad av lager och kontor för företaget Nordsign.
Reparation av bro över Dalälven vid Tunsta
Reparation lager och ommålning.
Nybyggnad av småindustri i Limhagen, Leksand
Avser tillskapande av nytt industriområde. Totalt 9 tomter.
Nybyggnad av reservkraft vid anläggningar i Leksand och Säter
Avser nybyggnad av permanent reservkraft vid anläggningen i Leksand (huvudkontor) och anläggningen i Säter (kontor). Option på ytterligare två permanenta och två mobila reservkraftsaggregat finns på projektid: 1637099.
Nybyggnad av krafttransformatorer, Dala Energi AB, Leksand
Avser inköp av två nya krafttransformatorer (55/11 kV, 31,5/40 MVA) för att ersätta befintliga krafttransformatorer T1 och T2 i station M10 Övermo. I sidoentreprenad upphandlas anslutning av primär- och sekundäranslutningar inkl. kontrollkablar och anpassning för uppställning och idrifttagning av nya krafttransformatorerna. Denna upphandling omfattar uppställning och montage till driftfärdigt skick av de nya krafttransformatorerna. Anbudsgivaren skall efter beställning från köparen leverera, transportera och montera på plats båda transformatorerna till driftfärdigt skick. Leveransen består av två 55/11 kV; 31,5/40 MVA transformatorer.
Nyanläggning av spillvattenledning i Sjugare, Leksand
Omfattar nyanläggning av spillvattenledning mellan Sjugare avloppsreningsverk och befintligt spillvattennät i Plintsberg, totalt cirka 3 km. I huvudsak i form av trycksatta ledningar. På sträckan ansluts 4 st. pumpstationer varav 3 st är nyanläggning. På delar av sträckan mellan Västberg och Sjugare ska även ny vattenledning anläggas
Nybyggnad av utsiktstorn Naturrum i Siljansnäs
Avser nytt utsiktstorn vid Naturum Dalarna i Leksands kommun. Det nya tornet ska ersätta ett gammalt som man var tvungen att riva.
Ombyggnad av korsning vid väg 70 i Leksand
Breddning av väg 70, nytt vänstersvängfält.
Ramavtal avseende hiss och portservice, Leksand
Avser ramavtal för hiss- och portservice. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år.
Renovering av hiss i äldreboende i Leksand
Avser renovering av en befintlig hiss på Edshult äldreboende i Leksand. I entreprenaden ingår leverans, installation, programmering, driftsättning, provning, och utbildning till fullt färdig hissanläggning.
Omläggning av konstgräs vid Siljansvallen i Leksand
Avser omläggning av konstgräs samt justeringar av sättningsskadade ytor.
Anläggande av löparbanor vid Siljansvallen i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Avser nybyggnad industribyggnad, skylt. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Invändigt underhåll av vaktmästarbostad i Leksand
Installation av ventilation, anmälan.
Nybyggnad av badbassäng i Leksand
Marklov för schaktning/fyllning, rivningslov, anläggning av pool.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Leksand
Nybyggnad avloppspumpstation.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad bod/uthus för glassförsäljning.
Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad en/tvåbostadshus och garage/carport, schaktning/fyllning.
Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad en/tvåbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Leksand
Nybyggnad mobilmast med tillhörande teknikbod.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Ändrad användning hotellverksamhet till fast boende.
Ombyggnad av affärshus i Leksand
Ändrad planlösning, handelsfastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Ändrad planlösning, ny ventilation, flerbostadshus.
Rivning av garage i Leksand
Rivning garage/carport.
Ombyggnad av markanläggning i Leksand
Schaktning/fyllning för nybyggnad fjärrrvärmeledning.
Tillbyggnad av industrihus i Leksand
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Leksand
Tillbyggnad ändrad användning, flerbostadshus.
Tillbyggnad av bryggeri i Leksand
Tillbyggnad, utvändig ändring, utekök, mackbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: