Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Falun
Avser bland annat två 25-meters bassänger och undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. Projektet delas upp i 3 faser. Produktionsfas beräknas påbörjas om ett år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 78 lägenheter samt en lokal på ca 100kvm.
Nybyggnad av bilanläggning i Falun, hus 1
Avser uppförande av bilskadecenter, bilhall och lackeringsverkstad.
Nybyggnad av affärslokaler i Falun
Avser nybyggnation av samhällsverksamheter och offentliga kontor.
Nybyggnad av vårdboende, trygghetsboende och gruppboende i Falun
Avser nybyggnad av vårdboende om 60 platser, trygghetsbostäder och ett gruppboende. Byggklar fastighet om 18 000 kvadratmeter i centrala Falun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Planer finns på nybyggnation av ca 60-70 bostäder på Pelle Bergs Backe i Falun med utsikt över Tisaren.
Nybyggnad av industri i Falun
Avser nybyggnad av industriområde. Totalt 4 tomter till försäljning.
Nybyggnad av punkthus på Britsarvet i Falun
Avser nybyggnad av 3 punkthus med totalt 61 lägenheter på Britsarvet, kv Vitsippan i Falun. Husen byggs i åtta, fem och tre våningar.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Falun
Avser nybyggnad av trygghetsboende med ca 30 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förslag finns på bostäder i Vasaparken.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Ombyggnad av skola i Falun
Svärdsjöskolan är idag en högstadieskola. Politiskt beslut finns att ställa om till en F-9 skola som även ska inhysa F-6 som då flyttas från Björkhagsskolan. Entreprenaden är uppdelad i två faser, FAS 1 och FAS 2. FAS 1 utgör en projekterings- och kalkylfas. FAS 2 utgör en produktionsfas med bygghandlingsprojektering. Fas 2 delas in i 2 huvuddelar där huvuddel 1 avser främst hus A del 2 med bland annat el- och VVSarbeten, ytskiktsrenovering golv och väggar , nytt undertak, byte av dörrar mm. Huvuddel avser främst hus B och M för årskurs F-3 samt ytor för adiministration och elevhälsa.
Spårväxelbyte i Falun
Signalåtgärder.
Ombyggnad av korsningen E16/Nybrogatan i Falun
Ombyggnad till ny cirkulationsplats med kompletterande gång- och cykelväg.
Ombyggnad av Främby reningsverk i Falun
Avser ombyggnad av Främby reningsverk för att säkerställa driften av reningsverket sett ur ett långsiktigt perspektiv. Det gäller både teknisk drift och miljötillstånd för verksamheten, Ombyggnationen är planerat att genomföras som en utförandeentreprenad med start under första halvan av 2021 och uppskattas vara genomfört i slutet av 2022.
Nybyggnad av radhus i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av 18 radhus i Surbrunnshagen, Leksand.
Flödesfrämjande åtgärder i Svärdsjödammen i Falu kommun, del 3
Inre pumpdamm ska rivas ut eller byggas om. Del 1 finns på projektid: 1404381.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjursås
Avser nybyggnation av 14 lgh.
Stambyte i flerbostadshus i Falun
Våtrummen renoveras med nya ytskikt, porslin, blandare etc. Nya blandare i köken. Nya rörstammar. Ny el i hela husen. Nytt avlopp i källargolvet ut till anslutningspunkt utanför huset. Nya huvudledningar i källaren. . Nya säkerhetsdörrar till lägenheterna. Postboxar. Tvättstuga och torkrum renoveras på Hedvägen 19, ny tvättstuga uppförs på Hedvägen 17.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Planer finns för nybyggnad av industrifastigheter.
Utbyggnad av gata och gc-vägar i Falun
Utbyggnad av ca 270 m gata och 1200 m GC-vägar med tillhörande va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar. Vegetationsavtagning på tomtmark.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Falun
Avser avveckling av befintlig gasmotor i befintlig rötgasanläggning för att istället elda rötgasen i en ny biogaspanna och producera fjärrvärme istället för el. Denna entreprenad omfattar uppförande och leverans av komplett biogaspanna.
Stambyte, badrumsrenovering och ombyggnad till lägenheter i Falun
Avser ROT-renovering av 7 lägenheter samt ombyggnad till 5 nya lägenheter. På våning nummer 1 renoveras våtrummen. Nya kök på ny placering. Nya stammar och nya ytskikt i övriga utrymmen. Fönster byts och balkonger renoveras. I bottenvåning byggs lokaler om till 5 lägenheter. Garage ska byggas om till fläktrum och förråd. Undercentral och elcentral separeras. Hela husret får nytt värmesystem och nya luftbehandlingsaggregat. Nytt dagvatten och ny dränering.
Stambyte och renovering av badrum i Bojsenburg, Falun, etapp 1
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bojsenburg, Falun. Projektet kommer att delas in i etapper. Totalt för alla etapper omfattas ca 650 lägenheter.
Hastighetshöjande åtgärder på järnväg sträckan Storvik-Falun
Hastighetshöjande åtgärder samt vägskyddsåtgärder. 2 nya mellanblock. Plankorsningsåtgärder.
Dynamiskt inköpssystem avseende entreprenadmaskinarbeten, Dalarna
Inköpssystemet omfattar grävmaskintjänster så kallade uppförande av entreprenadmaskiner inom Länsstyrelsens verksamhetsområden där arbeten ska utföras i och på våtmark, myr såväl som grävningar på land, dikning, markarbeten, schaktning med mera.
Nybyggnad av överföringsledningar mellan Falun-Bjursås, etapp 1
Avser nya överföringsledningar för vatten och spill från Falun till Grycksbo via Bergsgården med alla tillhörande anordningar i form av brunnar, ventiler, avluftningar mm samt anläggande av 1 avloppspumpstation i Grycksbo och 1 avloppspumpstation i Bergsgården.
Ombyggnad av förskola i Bjursås
Avser ombyggnad av hus V på Bjursåsskolan från skola till förskola samt bygga ihop byggnaden med förskolan Örnen genom en länkbyggnad. Byggnaden har redan sanerats från bla asbest i Falu kommuns regi.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Ombyggnad till lägenheter i Falun
Avser ombyggnad av Kopparstaden AB:s gamla snickeri till 4 eller 5 nya lägenheter. Det översta planet ska göras om till 3 lägenheter med tillhörande balkonger i syd samt en loftgångsentré på norrsidan med förråd. Förgårdsmarken ska anläggas med nya cykel- och bilparkeringsplatser samt en gemensam en uteplats.
Ombyggnad av Citygross i Falun
Avser ombyggnad av City Gross. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Ny modulbyggnad för sprutbyte vid sjukhuset i Falun
Projektet avser ny modulbyggnad för sprutbyte inom Falu lasaretts centrala delar, mellan hus 20 och 22.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 4
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 4, del av hus E.
Fönsterbyte på sjukhus i Falun
Avser utbyte av samtliga fönster på del av Hus 17 vid Falu lasarett.
Ventilationsarbeten i serviceboende i Falun
Avser ventilationsarbeten i Serviceboende Björken i Falun.
Invändigt underhåll i skola i Falun, etapp 1
Avser ny ventilation i två byggnader med tillhörande byggåtgärder samt delvis nya ytskikt. Belysning ska uppgraderas i båda byggnaderna. Hissarna ska renoveras. Etapp 1 omfattar hus X. Etapp 2 finns på projektid: 1548352
Anläggande av GC-väg samt angöringsytor i Falun, etapp 2
Ett stråk från Slätta/Herrhagen till Källviken. Etapp 2 blir Myntgatan, sträckan Strandvägen-Gruvgatan. Etapp 1 finns på projektid: 1229600.
Ramavtal avseende tillsyn av skjutdörrar samt reparation av skjutdörrar och slagöppnare, Falun
Tillsyn av skjutdörrar samt reparation av skjutdörrar och slagdörröppnare inom Kopparstadens fastighetsbestånd. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 1+1 år.
Renovering av terassbjälklag samt uteplatser vid äldreboende i Falun
Terrassbjälklaget är i dåligt skick och har ett trasigt tätskikt. Bjälklaget på ca 570 m2 har idag marktegel som ytskikt. Allt material ner till valvet ska rivas och byggas upp med nya betongplattor som ytskikt.Gamla läckande ljuskupoler ska bytas ut mot nya. För att skapa en attraktiv gård att vara på ska bl.a. odlingsbäddar, pergola och boulebana anläggas. Det tillkommer invändigt arbete också i samband med rivning av ljuskupoler. Dom 18 uteplatser som ligger på markplan runt huset är också i behov av renovering. Gamla staket i tryckimpregnerat virke ska rivas och ersättas med nya staket i kompositmaterial. Befintlig beläggning av betongplattor ska bättras.
Dränering-, dagvatten och grundmurarbete i Falun
Option från projektid: 1561117. Dränering, dagvatten och grundmur på resterande del av Centrumvägen 6A.
Radonåtgärder i bostadsområde i Bojsenburg, Falun
Installation av utvändiga radonsugar avseende 27 byggnader i bostadsområdet Bojsenburg i Falun. Option - under avtalstiden kan kompletterande utvändiga radonsugar komma att avropas.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Avser yttertaksrenovering på Herrhagsvägen 51 i Falun.
Utvändig målning på flerbostadshus i Falun
Avser utvändig målning av Britsarvets vårdcentral, gamla delen. Upphandlas tillsammans med projektid: 1610726 och 1610728.
Utvändig målning på flerbostadshus i Falun
Avser utvändig målning av Källtorpsvägen 20 A och B. Upphandlas tillsammans med projektid: 1610728 och 1610729.
Utvändig målning på flerbostadshus i Falun
Avser utvändig målning av Åsgatan 55, Slaggatan 18 och 20 A, B,C, D, E. Upphandlas tillsammans med projektid: 1610726 och 1610729.
Nybyggnad av butik i Falun
Bygglov för nybyggnad av industri/lager/butiksbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad (hus 7).
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus (trafikskola).
Ombyggnad av restaurang i Falun
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av affärshus/lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med förråd och carport samt fasadändring.
Tillbyggnad av tingshus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad (domstol).
Tillbyggnad av lager i Falun
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av maskinhall i Falun
Bygglov för tillbyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för uppförande av två tält samt anläggande av parkering.
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad (utrymningsväg).
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Bygglov för ändrad användning av lokal till två lägenheter.
Tillbyggnad av klubbhus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Falun
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av garage i Falun
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (garage).
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Falun
Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad (överbyggd vattenkälla).
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Jugansbo 15:15,15:14.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Stora Källviken 1:233,1:236.
Nybyggnad av bastu i Falun
Bygglov för nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av brygga i Falun
Bygglov för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av cafeteria i Falun
Bygglov för ändrad användning från butik till café.
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Bygglov för ändrad användning från cafe/fritidsgård till två lägenheter samt utökning av parkeringsområde.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för ändrad planlösning och fasadändring samt anmälan om installation av hiss i industribyggnad.
Nybyggnad av mur i Falun
Marklov för ändring av marknivå samt nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Efrikgården 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Falun
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Falun
Bygglov för nybyggnad av vindskydd (slogbod) och torrdass.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Falun
Bygglov för fasadändring av enbostadshus och installation av eldstad.
Utvändigt underhåll av garage i Falun
Bygglov för fasadändring av garage med höjning av tak.
Nybyggnad av automatstation i Falun
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning (gas).
Nybyggnad av brygga i Falun
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Strandskyddsdispens för ändrad användning av kraftstation till inredande av en lägenhet.
Rivning av toalett i Falun
Rivningslov för rivning av toalettbyggnad.
Nybyggnad av garage i Falun
Rivningslov för rivning av tre befintliga garagelängor samt nybyggnad av tre garagelängor.
Rivning av lager i Falun
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av cafeteria i Falun
Bygglov för ändrad användning från industrilokal till cafe, restaurang samt detaljhandel.
Ombyggnad av gym i Falun
Bygglov för ändrad användning från kontor till gym.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: