Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 120 st.

Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Nybyggnad av skola för 600 elever. Skolan omfattar förskola, årskurs F-5 samt en idrottshall. Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall.
Markområde till försäljning avseende industri/handel i Borlänge
Området omfattar ca 42,5 ha avsett för småindustriell etablering. Delar av området närmast Ludvikavägen kan användas för handel och kontor.
Nybyggnad av bostäder vid Jakobsgårdarna i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i den nya stadsdelen Jakobsdalen. Omfattning i etapp 2 är oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1422529
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i hyresrättsform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Byggplats Östermalm vid Grådarondellen.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
HSB Dalarna planerar att bygga ett nytt huvudkontor.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 2
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor. Etapp 1 finns på projektid: 1222568.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Projektets omfattning är ej fastställt. Beslut kommer att tas senare om det blir alternativ 1 renovering och ombyggnad befintliga lokaler. Alternativ 2 är rivning av befintliga lokaler och bygga helt nytt. Alternativ 3 är en kombination av renovering och ombyggnad av befintliga lokaler med viss nybyggnation. Genomförandet är uppdelat i 2 skeden där skede 1 är projektering och utvärdering i samverkan och skede 2 är detaljprojektering och utförandefas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser bostäder på Läroverksvallen i närheten av Hagagymnasiet. Omfattning är för dagen oklar. 1-5 våningar.
Markområde till försäljning avseende handel/industri, Borlänge
Exploateringsmarken är avsedd för handel- och industriändamål. Tomtarea: 33 700 m²
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för totalt 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind. Totalt planeras 3 etapper. Detta avser andra etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser nybyggnad av 32 bostäder. Varje huskropp består av 4 bostäder. Beläget mellan Röda vägen och Hagagymnasiet.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
Avser nybyggnad av separat matsal och kök vid Maserskolan i Borlänge.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av industrilokal på 200 kvm samt en kontorsmodul på 3x9 m.
Vägmarkeringar i Dalarnas län
Avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. 1 års avtalstid.
Till- och ombyggnad av kök och matsal vid Soltorgsskolan, Borlänge
Avser tillbyggnad och mindre ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Om- och nybyggnad av Domnarvsvallen i Borlänge
Avser om- och nybyggnad vid Domnarsvallen i Borlänge med två uppvärmda kiosker/servicecenter, toaletter, läktare, skalskydd, entréer och omklädningsrum. Arbeten i projektet utförs i enlighet med dessa tider: • Entréer och skalskydd samt omklädningsrum klara senast 2019-04-20. Omklädningsrum 10 ska färdigställas först. • Västra läktaren – arbetet pågår troligen under hela projektets längd. • Kiosker/WC samt WC under Östra läktaren
Tillbyggnad av verkstadslokal i Borlänge
Tillbyggnad av befintlig byggnad med en verkstads- och liten kontorsdel. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 35 bostäder på Wallintorget i Borlänge.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 635 mellan Halvarsgårdarna-Tolsbo
Gång- och cykelväg mellan Halvarsgårdarna skola till Tolsbo.
Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Borlänge
Avser nybyggnad av industri- och kontorslokaler.
Nybyggnad av anläggning för uppgradering av biogas vid Fagersta by i Borlänge
Borlänge Energi avser uppföra en uppgraderingsanläggning av biogas vid avloppsreningsverket vid Fagersta by. Samt en kompressorstation för fyllning av mobila gaslager och dispenser för tankning av fordon. Anläggningarna samlokaliseras i direkt anslutning till reningsverket i Fagersta by i Borlänge.
Utbyggnad av gång- och cykelväg i Borlänge
Avser anläggning av gång- och cykelväg längs Korsgårdsvägen mellan Gamla Tunavägen och Tyllsnäsvägen. I samband med detta ska nya VA-, el- och optoledningar att byggas.
Anläggande av GC-väg och VA-ledningar i Borlänge
Avser anläggande av GC-väg med belysning samt VA-ledningar.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.
Nybyggnad av GC-väg i Södra Backa, Borlänge
Anläggning av gång- och cykelväg med belysning och träd längs Lustbergsvägen. I samband med detta ska en dagvattenledning D600 betong att byggas.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Borlänge
Avser ombyggnad av föreningslokaler till 4 lägenheter i "Gula Villan" på Hushagsgatan 12 i Borlänge.
Tak- och fasadbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser renovering av 7 fastigheter på Norrskensgatan i Borlänge. Renoveringen omfattas av att tak och fasader på dessa fastigheter byts ut. Staket i anslutning till fastigheter ska bytas ut. Sockeln tilläggsisoleras, ny dränering samt takavvattning ansluts till dagvattenbrunnar. Skärmtak (Plasttak)ska rengöras.
Nybyggnad av deponigasanläggning i Borlänge
Omfattar uppförande och leverans av komplett deponigasanläggning.
Nya va-ledningar mellan Dalsjö by och Igeltjärna, Borlänge kommun
Avser utbyggnad av vatten och avlopp mellan Dalsjö by och Igeltjärna och omfattar en sträcka på totalt ca 2200 m. Borlänge kommun.
Installation av passivt fiberoptiskt nät i Rämshyttan, Borlänge
Avser installation av erforderlig aktiv utrustningen, drift av bredbandsnätet och tillhandahållande av bredbandstjänster i Rämshyttan, Borlänge kommun. I dag vill 49 av totalt 56 anslutna fastigheter i området erhålla bredbandstjänster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Avser fasadmålning samt balkongrenovering på Lintegen 2. Objektet är ett flerbostadshus med övervägande putsfasad som innehåller 30 lägenheter och 5 garageplatser.
Ventilations- och värmeåtgärde på flerbostadshus i Borlänge
Avser ventilations- och värmeåtgärder på lägenheter på Hästhovsgatan 5,7,9,11. Hästhovsgatan 5 är totalt 12st lägenheter, 3rok. Hästhovsgatan 7, 9, 11 är totalt 46st lägenheter, 1rok. Hästhovsgatan 7, 9 och 11 kompletteras med nya injusteringventiler och avstängningsventiler på samtliga avstick från huvudledning i krypgrund. Option från projektid: 1502302
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 1
Planerat projekt. Denna etapp avser ombyggnad av Hagavägen på sträckan Jussi Björlings väg till Engelbrektsgatan samt ombyggnad av Tyras torg. VA-arbeten omfattar ledningar i dimensioner från DN32 till DN800 på en sträcka av totalt är ca 280m.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 4
Planerat projekt. Denna etapp avser ombyggnad av Hagavägen på sträckan Masergatan till gc-väg norr om Maserskolan samt Masergatan framför Soltorgsskolan. VA-arbeten omfattar ledningar på en sträcka av totalt ca 160 meter. Fjärrvärmearbeten omfattar ledningar på total sträcka av ca 470 meter.
Hyresgästanpassning i befintliga lokaler, Borlänge
Fastighets AB Tenoren avser att anpassa befintliga lokaler i Tenoren 1 Hus B för hyresgäster.
Nybyggnad av anslutningsväg i Borlänge
Avser anläggande av ny infart.
Installation av ny rökgaskondensering vid fjärrvärmecentralen i Borlänge
Avser installation av ny rökgaskondensering efter avfallseldade Panna 6.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Borlänge, etapp 2
Avser utbyte av gammal panel och målning av fasaden. Delas in i två etapper där halva området renoveras detta år och resterande under nästa år.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser flytt av konferenslokaler med tillhörande utrymmen till gatuplanet. 13 nya hotellrum med serviceutrymmen byggs inom nuvarande konferensavdelning.
Ombyggnad av undercentral i flerbostadshus, Borlänge
Befintlig växlarcentral ska demonteras och ny prefabricerad värmeväxlare med tillhörande pumpar, ventiler och styrventiler installeras. UC beläget i Klöverstigen 16 försörjer via intern kulvert Klöverstigen 10, 12, 14 och 20.Objekten är flerbostadshus som innehåller 142 st lägenheter.
Vidareutveckling av Brokontrollen
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butik till kontor.
Ombyggnad av omklädningsrum i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av hästbox till omklädningsrum.
Ombyggnad av frisersalong i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lokal till frisörsalong.
Ombyggnad av frisersalong i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av utbildningslokal till frisör.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Marklov för schakt/fyllning av bullervall.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av enbostadshus och garage på Burgrevgården 2:7 & 2:10.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av skola / trapp på utsidan.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Bygglov för uppsättande av bullerplank samt spiraltrappa.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av garage/förråd / nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av kiosk i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av kiosk/glass.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av lagertält, marklov mm.
Nybyggnad av mast i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av plank (staket runt industriområde).
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av markanläggning i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av spolplatta för hästar.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tryckstegring för vatten Strandbro 14:6,Yttre Medväga 10:25.
Nybyggnad av gäststuga i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av övernattningsstugor samt rivningslov för befintliga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Anläggande av parkering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borlänge
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus / inglasad altan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Nybyggnad av transformatorhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Tillbyggnad av tält.
Rivning av carport i Borlänge
Rivningslov för rivning av carport/garage/förråd.
Rivning av garage i Borlänge
Rivningslov för rivning av förråd/garage.
Rivning av sophus i Borlänge
Rivningslov för rivning av sophus.
Rivning av transformatorstation i Borlänge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Borlänge
Strandskyddsdispens för anläggande av kabelförläggning.
Nybyggnad av va-ledning i Borlänge
Strandskyddsdispens för anläggande av vattenledning med pump.
Ombyggnad av badanläggning i Borlänge
Strandskyddsdispens för broreparation, byggnation av ramper, återställande av badplats mm.
Nybyggnad av brygga i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av hygienbod.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd mellan 2 containers.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av skola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmodul.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad med tältbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: