Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Nybyggnad av skola för 600 elever. Skolan omfattar förskola, årskurs F-5 samt en idrottshall. Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall.
Nybyggnad av vårdbostäder, trygghetsbostäder, dagverksamhet och förskola i Borlänge
Avser uppförande av lokaler för särskilt omsorgsboende omfattande (SÄBO) 54 vårdplatser, lokaler för en förskola med plats för 120 barn, lokaler för dagverksamhet och hemtjänst på fastigheten. Samt 47 st lägenheter för trygghetsbostäder. Borlänge kommun kommer efter kontraktstecknande överlåta det upphandlade byggentreprenadkontraktet till beställaren, eller annat aktiebolag, som därmed blir byggherre och hyr ut lokalerna till Borlänge kommun.
Markområde till försäljning avseende industri/handel i Borlänge
Området omfattar ca 42,5 ha avsett för småindustriell etablering. Delar av området närmast Ludvikavägen kan användas för handel och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder vid Jakobsgårdarna i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i den nya stadsdelen Jakobsdalen. Omfattning i etapp 2 är oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1422529
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i hyresrättsform.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
HSB Dalarna planerar att bygga ett nytt huvudkontor.
Nybyggnad kombiterminal i Borlänge
Detaljplanearbetet påbörjas vintern 2015. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Exploateringsområde i Borlänge, delplan 2
Föreslagen detaljplan ger möjlighet till bebyggelse av villor, radhus och flerbostadshus i högst tre våningar. 40-50 bostäder.
Markområde till försäljning avseende handel/industri, Borlänge
Exploateringsmarken är avsedd för handel- och industriändamål. Tomtarea: 33 700 m²
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser nybyggnad av 36 bostäder. Varje huskropp består av 4 bostäder. Beläget mellan Röda vägen och Hagagymnasiet.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Borlänge
Avser utveckling av Trafikverkets lokaler på Röda vägen i Borlänge. Nybyggnad ca 2000 kvm. Den totala ytan vid färdigställande blir 31000 kvm.
Nybyggnad av högstadieskola i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av högstadieskola vid Jakobsdalen i Borlänge.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Exploateringsarbeten för kombiterminalområde i Borlänge
Projektet som utföres i 2 etapper omfattar gata och gc-väg. Byggstart ev. 2016.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Nybyggnad av lagerbyggnad på 160 kvm.
Anläggande av infartsvägar i Borlänge
Planer finns för anläggande av infartsvägen till området Jakobsdalen.
Sanering av mark i Borlänge
Avser sanering av mark.
Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km (etapp 1, utförs under 2020) och Ludvika-Ställdalen ca 34 km (etapp 2, utförs under 2021). Montage av ca 5 kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Om- och nybyggnad av Domnarvsvallen i Borlänge
Avser om- och nybyggnad vid Domnarsvallen i Borlänge med två uppvärmda kiosker/servicecenter, toaletter, läktare, skalskydd, entréer och omklädningsrum. Arbeten i projektet utförs i enlighet med dessa tider: • Entréer och skalskydd samt omklädningsrum klara senast 2019-04-20. Omklädningsrum 10 ska färdigställas först. • Västra läktaren – arbetet pågår troligen under hela projektets längd. • Kiosker/WC samt WC under Östra läktaren
Utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde i Borlänge
Avser utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde. Två nya gator med en längd på totalt ca 500 meter med belysning ska byggas. I samband med detta ska elkablar, optoslangar, VA-ledningar och fjärrvärmeledningar byggas.
Till- och ombyggnad av kök och matsal vid Soltorgsskolan, Borlänge
Avser tillbyggnad och mindre ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 35 bostäder på Wallintorget i Borlänge.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Avser tillbyggnad av lager på ca 2400 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Anläggande av GC-väg och VA-ledningar i Borlänge
Avser anläggande av GC-väg med belysning samt VA-ledningar längs Faluvägen på sträckan Hemgatan-Barbergsvägen.
Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.
Drift och underhåll av vägbelysning i Dalarnas län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Dalarnas Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3+2 år.
Upprustning av park och gc-stråk mm. i Borlänge
Planer finns för anläggande och upprustning av befintlig Bananpark, torgbildningar och gc-stråk.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Borlänge
Avser ombyggnad av föreningslokaler till 4 lägenheter i "Gula Villan" på Hushagsgatan 12 i Borlänge.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Avser 4 tomter avsedda för enbostadshus samt ombyggnation av befintlig skolbyggnad till parhus.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 2
Avser ombyggnationer mellan Engelbrektsgatan till Röda vägen i Borlänge. Etapp 1 finns på projektid: 1025719
Nya va-ledningar mellan Dalsjö by och Igeltjärna, Borlänge kommun
Avser utbyggnad av vatten och avlopp mellan Dalsjö by och Igeltjärna och omfattar en sträcka på totalt ca 2200 m. Borlänge kommun.
Vägmarkeringar inom Dalarnas län
Option totalt 2 år.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Översiktlig miljöteknisk markundersökning av deponi i Borlänge
Avser översiktlig miljöteknisk markundersökning för en nedlagd deponi enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik, fas 2.
Omläggning av terrassbjälklag i Falun
Avser omläggning av terrassbjälklag på Britsarvsgården i Falun
Byggande av stadsdelslekplats i Borlänge, etapp 3
Avser en ny stadsdelslekplats planeras mellan Tjärna Ängar och Paradiset.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borlänge
Bygglov för återvinningsstation mm samt ändrad fasadkulör på befintligt affärshus, Bygglov för uppsättande av skylt Hökaren 2.
Ombyggnad av vandrarhem i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus till rum för uthyrning mm.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förskola förlängning av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd och redskapsbodar.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för uppsättande av plank.
Tillbyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för överbyggnad av befintlig avloppspumpstation.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av markanläggning i Borlänge
Rivningslov för rivning av jordkällare.
Rivning av transformatorstation i Borlänge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för evakueringsmodul.
Nybyggnad av skola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för evakueringsmoduler, tillfälliga skollokaler.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av mast i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av mast och 3 st teknikbodar.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med kylmaskinrum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad, montering av port.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 2 st garagelängor samt rivning av befintliga garagelängor.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 3 carportar, rivning av 3 st garagelängor, Räfsan 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Anläggande av parkering.
Ombyggnad av hotell i Borlänge
Anmälan om installation av hiss, utbyte av 2 befintliga hissar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av biograf i Borlänge
Bygglov för inredande av ytterligare lokal från förråd till biosalong.
Rivning av industrihus i Borlänge
Rivningslov för rivning av industri-/lagerbyggnad dolomiten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av föreningsändamål till kontorsverksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av vandrarhem i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till vandrarhem.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lokal från handel till kontor.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal för hyresgäster till undervisningslokaler.
Förstudie för multifunktionell våtmark
Avser förstudie för multifunktionell våtmark vid Lusmyran.
Nybyggnad av gångramp vid gymnasium i Borlänge
Upphandling avser 1 ramp med lejdare över befintlig trapp. Ramp för person samt lättare gods. Ca 4.2 m lång + 10 cm i vardera ända för infästning mot golv. Bredd ca 90 cm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: