Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Högskolan Dalarnas campus i Borlänge ska byta lokaler och flytta in i Diös fastighet Mimer, även kallad Liljanhuset. Nu ska den aktuella fastigheten totalrenoveras – och få en ny fasad. 2022 räknar högskolan med att flytta in i ny lokaler.
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Nybyggnad av skola för 600 elever. Skolan omfattar förskola, årskurs F-5 samt en idrottshall. Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Ca 100-150 bostäder planeras att byggas i området som är 7 600 kvm stort.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Borlänge
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet skapa förutsättningar för exploatering med nya bostäder och lokaler för centrumändamål inom fastigheterna Balder 8 och 9. Balder 9 innehåller en yta som idag är obebyggd. Byggrätten inom Balder 9 gör det möjlighet att dels uppföra en byggnad om 14 våningar. Detaljplanen möjliggör också en påbyggnad i en våning mot Sveagatan inom fastigheten Balder 8.
Nybyggnad av bostäder vid Jakobsgårdarna i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i den nya stadsdelen Jakobsdalen. Omfattning i etapp 2 är oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1422529
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 2
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor. Etapp 1 finns på projektid: 1222568.
Nybyggnad kombiterminal i Borlänge
Detaljplanearbetet påbörjas vintern 2015. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
HSB Dalarna planerar att bygga ett nytt huvudkontor.
Exploateringsområde i Borlänge, delplan 2
Föreslagen detaljplan ger möjlighet till bebyggelse av villor, radhus och flerbostadshus i högst tre våningar. 40-50 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus på kvarteret Föreningen. Området planeras för bostäder i form av flerbostadshus. Förslaget möjliggör för en eller flera huskroppar som sträcker sig som ett U kring planområdet. Byggnadshöjden inom planområdet varierar, med 5 våningar föreskrivet antal för byggnadskroppen längs med Tunagatan. Byggrätten mot tomtens östra sida förslås till 3-5 våningar. Byggrätten i hörnet Hummelgatan/Målaregatan föreslås till 3-4 våningar.
Nybyggnad av en multiarena/evenemangshall i Borlänge
Planer finns på en tillbyggnad av Folkets Hus med en multiarena med ca 3800 läktarplatser och ca 10 000 platser vid en en konsert.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Borlänge
Avser utveckling av Trafikverkets lokaler på Röda vägen i Borlänge. Nybyggnad ca 2000 kvm. Den totala ytan vid färdigställande blir 31000 kvm.
Nybyggnad av högstadieskola i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av högstadieskola vid Jakobsdalen i Borlänge.
Nybyggnad av bostadshus i Åselby, Borlänge
Ägaren till Järnet 2 avser att köpa en del av Hytting 51:98 som idag är parkmark/allmänplats i gällande detaljplan. Syftet med den aktuella detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus.
Utveckling av Sportfältet i Borlänge
Olika alternativ finns för utveckling av Sportfältet i Borlänge. Visionen är att utveckla Sportfältet till en lockande mötesplats för olika åldrar och intressen med fokus på folkhälsa och ekologi.
Ny anslutning av ledning i Repbäcken
Repbäcken CT29, anslutning av ny ledning, 11 km.
Exploateringsarbeten för kombiterminalområde i Borlänge
Projektet som utföres i 2 etapper omfattar gata och gc-väg. Byggstart ev. 2016.
Nybyggnad av vindkraftverk i Borlänge
Tidiga planer. Avser nybyggnad av sju vindkraftverk.
Anläggande av infartsvägar i Borlänge
Planer finns för anläggande av infartsvägen till området Jakobsdalen.
Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km (etapp 1, utförs under 2020) och Ludvika-Ställdalen ca 34 km (etapp 2, utförs under 2021). Montage av ca 5 kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Om- och nybyggnad av Domnarvsvallen i Borlänge
Avser om- och nybyggnad vid Domnarsvallen i Borlänge med två uppvärmda kiosker/servicecenter, toaletter, läktare, skalskydd, entréer och omklädningsrum. Arbeten i projektet utförs i enlighet med dessa tider: • Entréer och skalskydd samt omklädningsrum klara senast 2019-04-20. Omklädningsrum 10 ska färdigställas först. • Västra läktaren – arbetet pågår troligen under hela projektets längd. • Kiosker/WC samt WC under Östra läktaren
Till- och ombyggnad av kök och matsal vid Soltorgsskolan, Borlänge
Avser tillbyggnad och mindre ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde i Borlänge
Avser utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde. Två nya gator med en längd på totalt ca 500 meter med belysning ska byggas. I samband med detta ska elkablar, optoslangar, VA-ledningar och fjärrvärmeledningar byggas.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Avser tillbyggnad av lager på ca 2400 kvm.
Nybyggnad av polishus i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av polishus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av anläggning för uppgradering av biogas vid Fagersta by i Borlänge
Borlänge Energi avser uppföra en uppgraderingsanläggning av biogas vid avloppsreningsverket vid Fagersta by. Samt en kompressorstation för fyllning av mobila gaslager och dispenser för tankning av fordon. Anläggningarna samlokaliseras i direkt anslutning till reningsverket i Fagersta by i Borlänge.
Upprustning av park och gc-stråk mm. i Borlänge
Planer finns för anläggande och upprustning av befintlig Bananpark, torgbildningar och gc-stråk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av 20-30 bostäder i 2-3 våningar i korsningen Mjälgavägen-Täppgatan.
Drift och underhåll av vägbelysning i Dalarnas län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Dalarnas Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3+2 år.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 2
Avser ombyggnationer mellan Engelbrektsgatan till Röda vägen i Borlänge. Etapp 1 finns på projektid: 1025719
Nya va-ledningar mellan Dalsjö by och Igeltjärna, Borlänge kommun
Avser utbyggnad av vatten och avlopp mellan Dalsjö by och Igeltjärna och omfattar en sträcka på totalt ca 2200 m. Borlänge kommun.
Installation av passivt fiberoptiskt nät i Rämshyttan, Borlänge
Avser installation av erforderlig aktiv utrustningen, drift av bredbandsnätet och tillhandahållande av bredbandstjänster i Rämshyttan, Borlänge kommun. I dag vill 49 av totalt 56 anslutna fastigheter i området erhålla bredbandstjänster.
Vägmarkeringar inom Dalarnas län
Option totalt 2 år.
Översiktlig miljöteknisk markundersökning av deponi i Borlänge
Avser översiktlig miljöteknisk markundersökning för en nedlagd deponi enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik, fas 2.
Byggande av stadsdelslekplats i Borlänge, etapp 3
Avser en ny stadsdelslekplats planeras mellan Tjärna Ängar och Paradiset.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / valmade tak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borlänge
Bygglov för återvinningsstation mm samt ändrad fasadkulör på befintligt affärshus, Bygglov för uppsättande av skylt Hökaren 2.
Ombyggnad av vandrarhem i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus till rum för uthyrning mm.
Nybyggnad av ridhus i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av anläggning / ridhus.
Rivning av transformatorstation i Borlänge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av förråd.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av bodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för evakueringsmodul.
Nybyggnad av skola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för evakueringsmoduler, tillfälliga skollokaler.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av skola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tillfällig skolmodul.
Nybyggnad av konferenscentrum i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tillfälliga konferensmoduler.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förskola förlängning av skärmtak.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Nybyggnad av mast i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av mast och 3 st teknikbodar.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med kylmaskinrum.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för uppsättande av plank.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd och redskapsbodar.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 2 st garagelängor samt rivning av befintliga garagelängor.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 3 carportar, rivning av 3 st garagelängor, Räfsan 1.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av biltvätt (gds).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkering / utbyggnad av befintlig parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Bygglov för carport/garage/förråd.
Utvändigt underhåll av gaslager i Borlänge
Bygglov för fasadändring av byggnad, taksättning på uppställningsplats för gaslager.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Anläggande av parkering.
Ombyggnad av va-ledning i Borlänge
Anmälan om installation av va-installation/anläggning.
Rivning av garage i Borlänge
Anmälan om rivning av garage/förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Borlänge
Anmälan om installation av hiss, utbyte av 2 befintliga hissar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Borlänge
Bygglov för fasadändring av förskola, ombyggnation av kök mm.
Ombyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för fasadändring av förskola/ombyggnad av ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Borlänge
Bygglov för fasadändring av skola.
Ombyggnad av biograf i Borlänge
Bygglov för inredande av ytterligare lokal från förråd till biosalong.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av föreningsändamål till kontorsverksamhet.
Ombyggnad av vandrarhem i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till vandrarhem.
Ombyggnad av butik i Borlänge
Bygglov för ändrad planlösning i butikslokal.
Rivning av industrihus i Borlänge
Rivningslov för rivning av industri-/lagerbyggnad dolomiten.
Nybyggnad av gångramp vid gymnasium i Borlänge
Upphandling avser 1 ramp med lejdare över befintlig trapp. Ramp för person samt lättare gods. Ca 4.2 m lång + 10 cm i vardera ända för infästning mot golv. Bredd ca 90 cm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: