Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende, skola, trygghetsboende m.m i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt äldrevård (särskilt boende), skola, trygghetsboende och centralkök inom planområdet. I planen ingår även tillhörande utemiljöer samt ytor för infart, parkering och inlastning.
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Nybyggnad av skola för 600 elever. Skolan omfattar förskola, årskurs F-5 samt en idrottshall. Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder vid Jakobsgårdarna i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i den nya stadsdelen Jakobsdalen. Omfattning i etapp 2 är oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1422529
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i hyresrättsform.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
HSB Dalarna planerar att bygga ett nytt huvudkontor.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan
Förlängning av mötesspår, ny bredare stationsperrong (tillgänglighetsanpassad).
Nybyggnad av flerbostadshus Backarondellen i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med bostadsrättslägenheter. 60 lägenheter i 2 huskroppar med 5-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus på kvarteret Föreningen. Området planeras för bostäder i form av flerbostadshus. Förslaget möjliggör för en eller flera huskroppar som sträcker sig som ett U kring planområdet. Byggnadshöjden inom planområdet varierar, med 5 våningar föreskrivet antal för byggnadskroppen längs med Tunagatan. Byggrätten mot tomtens östra sida förslås till 3-5 våningar. Byggrätten i hörnet Hummelgatan/Målaregatan föreslås till 3-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Skolan består av ett antal huskroppar spridda på ett större område. Totalt uppskattad byggnadsyta för samtliga byggnader ca 12 500 kvm. Byggnaderna är generellt i dåligt skick och i behov av omfattande renovering.
Vägmarkeringar i Dalarnas län
Avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. 1 års avtalstid.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
Avser nybyggnad av separat matsal och kök vid Maserskolan i Borlänge.
Tillbyggnad av badhus i Borlänge
Avser tillbyggnad av badhus vid Maserhallen innehållande rehabiliteringsbassäng. Höj- och sänkbart golv i bassängen. Leverantör av rostfri bassäng är: BERNDORF METALL- UND BÄDERBAU GMBH, Leobersdorfer Strasse 26 A-2560 Berndorf. Kontaktperson Gerold Wimmer.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Omfattar renovering av Forssaklackskolan. Mer preciserad omfattning kan för dagen ej anges.
Drift och underhåll av vägbelysning i Dalarnas län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Dalarnas Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3+2 år.
Ombyggnad av äldreboende i Borlänge
Planerat projekt. Byggstart tidigast 2019.
Tillbyggnad av verkstadslokal i Borlänge
Tillbyggnad av befintlig byggnad med en verkstads- och liten kontorsdel. Uppskattad kostnad och byggstart.
Om- och nybyggnad av Domnarvsvallen I Borlänge
Avser om- och nybyggnad vid Domnarsvallen i Borlänge med två uppvärmda kiosker/servicecenter, toaletter, läktare, skalskydd, entréer och omklädningsrum. Arbeten i projektet utförs i enlighet med dessa tider: • Entréer och skalskydd samt omklädningsrum klara senast 2019-04-20. Omklädningsrum 10 ska färdigställas först. • Västra läktaren – arbetet pågår troligen under hela projektets längd. • Kiosker/WC samt WC under Östra läktaren
Till- och ombyggnad av kök och matsal vid Soltorgsskolan, Borlänge
Avser tillbyggnad och mindre ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Anläggande av GC-väg och VA-ledningar i Falun
Avser anläggande av GC-väg med belysning samt VA-ledningar.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 635 mellan Halvarsgårdarna-Tolsbo
Gång- och cykelväg mellan Halvarsgårdarna skola till Tolsbo.
Nybyggnad av GC-väg i Södra Backa, Borlänge
Anläggning av gång- och cykelväg med belysning och träd längs Lustbergsvägen. I samband med detta ska en dagvattenledning D600 betong att byggas.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Borlänge
Avser ombyggnad av föreningslokaler till 4 lägenheter i "Gula Villan" på Hushagsgatan 12 i Borlänge.
Tak- och fasadbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser renovering av 7 fastigheter på Norrskensgatan i Borlänge. Renoveringen omfattas av att tak och fasader på dessa fastigheter byts ut. Staket i anslutning till fastigheter ska bytas ut. Sockeln tilläggsisoleras, ny dränering samt takavvattning ansluts till dagvattenbrunnar. Skärmtak (Plasttak)ska rengöras.
Byggande av stadsdelslekplats i Borlänge, etapp 2
Avser en ny stadsdelslekplats planeras mellan Tjärna Ängar och Paradiset.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Avser fasadmålning samt balkongrenovering på Lintegen 2. Objektet är ett flerbostadshus med övervägande putsfasad som innehåller 30 lägenheter och 5 garageplatser.
Ventilations- och värmeåtgärde på flerbostadshus i Borlänge
Avser ventilations- och värmeåtgärder på lägenheter på Hästhovsgatan 5,7,9,11. Hästhovsgatan 5 är totalt 12st lägenheter, 3rok. Hästhovsgatan 7, 9, 11 är totalt 46st lägenheter, 1rok. Hästhovsgatan 7, 9 och 11 kompletteras med nya injusteringventiler och avstängningsventiler på samtliga avstick från huvudledning i krypgrund. Option från projektid: 1502302
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 1
Planerat projekt. Denna etapp avser ombyggnad av Hagavägen på sträckan Jussi Björlings väg till Engelbrektsgatan samt ombyggnad av Tyras torg. VA-arbeten omfattar ledningar i dimensioner från DN32 till DN800 på en sträcka av totalt är ca 280m.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 4
Planerat projekt. Denna etapp avser ombyggnad av Hagavägen på sträckan Masergatan till gc-väg norr om Maserskolan samt Masergatan framför Soltorgsskolan. VA-arbeten omfattar ledningar på en sträcka av totalt ca 160 meter. Fjärrvärmearbeten omfattar ledningar på total sträcka av ca 470 meter.
Hyresgästanpassning i befintliga lokaler, Borlänge
Fastighets AB Tenoren avser att anpassa befintliga lokaler i Tenoren 1 Hus B för hyresgäster.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Nybyggnad av anslutningsväg i Borlänge
Avser anläggande av ny infart.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser flytt av konferenslokaler med tillhörande utrymmen till gatuplanet. 13 nya hotellrum med serviceutrymmen byggs inom nuvarande konferensavdelning.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Borlänge, etapp 2
Avser utbyte av gammal panel och målning av fasaden. Delas in i två etapper där halva området renoveras detta år och resterande under nästa år.
Byggande av stadsdelslekplats i Borlänge, etapp 3
Avser en ny stadsdelslekplats planeras mellan Tjärna Ängar och Paradiset.
Vidareutveckling av Brokontrollen
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av kylanläggning i Borlänge
Nybyggnad av kylanläggning.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad / rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butik till kontor.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Ändrad användning av glasmästeriverkstad till grossistförsäljning.
Rivning av sophus i Borlänge
Rivningslov för rivning av sophus.
Rivning av transformatorstation i Borlänge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borlänge
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Tillbyggnad av tält.
Nybyggnad av brygga i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd mellan 2 containers.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av tält.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av visningsmodul / visningslägenhet.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av garage/förråd / nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Marklov för schakt/fyllning av bullervall.
Ombyggnad av anslutningsväg i Borlänge
Marklov för ändring av marknivå / flytt av infart.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av enbostadshus och garage på Burgrevgården 2:7 & 2:10.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Nybyggnad av transformatorhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Anläggande av parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om ändring av utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av badhus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av byggnad, entréportal.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av personallokal i Borlänge
Bygglov för fasadändring av personalbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation av anordning för ventilation i byggnader.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Borlänge
Anmälan om installation av ventilationsanläggning / imkanal.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om ändring av kontorshus.
Ombyggnad av idrottshall i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av industrilokal till idrottsändamål.
Ombyggnad av bibliotek i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Fasadändring av kontorshus LSS på Spännaren 5 & 3.
Nybyggnad av damm i Borlänge
Strandskyddsdispens för anläggande av fångdamm.
Rivning av flerbostadshus i Borlänge
Rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändrad användning av kontor till kontor och skönhetssalong.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Ändrad användning av samlingslokal mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: