Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Borlänge
Avser utveckling av Trafikverkets lokaler på Röda vägen i Borlänge. Nybyggnad ca 2000 kvm. Den totala ytan vid färdigställande blir 31000 kvm.
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Nybyggnad av skola för 600 elever. Skolan omfattar förskola, årskurs F-5 samt en idrottshall. Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall.
Nybyggnad av äldreboende, skola, trygghetsboende m.m i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt äldrevård (särskilt boende), skola, trygghetsboende och centralkök inom planområdet. I planen ingår även tillhörande utemiljöer samt ytor för infart, parkering och inlastning.
Nybyggnad av vårdbostäder, trygghetsbostäder, dagverksamhet och förskola i Borlänge
Avser uppförande av lokaler för särskilt omsorgsboende omfattande (SÄBO) 54 vårdplatser, lokaler för en förskola med plats för 120 barn, lokaler för dagverksamhet och hemtjänst på fastigheten. Samt 47 st lägenheter för trygghetsbostäder. Borlänge kommun kommer efter kontraktstecknande överlåta det upphandlade byggentreprenadkontraktet till beställaren, eller annat aktiebolag, som därmed blir byggherre och hyr ut lokalerna till Borlänge kommun.
Markområde till försäljning avseende industri/handel i Borlänge
Området omfattar ca 42,5 ha avsett för småindustriell etablering. Delar av området närmast Ludvikavägen kan användas för handel och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av ca 100 lägenheter i västra delen av Maximtorget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 80 bostadsrätter vid östra sidan Maximtorget i Borlänge.
Vägmarkeringar inom Dalarnas län
Option totalt 2 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
I planförslaget talas det om 91 lägenheter och storleken på lägenheterna får ej överstiga 35 kvm.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 2
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor. Etapp 1 finns på projektid: 1222568.
Ombyggnad av väg 293 mellan Holbacken-Ängesgårdarna
Nysträckning och ombyggnation av väg 293 mellan Holbacken och Ängesgårdarna, samt erosionsskydd i Dalälven.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser bostäder på Läroverksvallen i närheten av Hagagymnasiet. Omfattning är för dagen oklar. 1-5 våningar.
Markområde till försäljning avseende handel/industri, Borlänge
Exploateringsmarken är avsedd för handel- och industriändamål. Tomtarea: 33 700 m²
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för totalt 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind. Totalt planeras 3 etapper. Detta avser andra etappen.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för totalt 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind. Totalt planeras 3 etapper. Detta avser tredje etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser nybyggnad av 36 bostäder. Varje huskropp består av 4 bostäder. Beläget mellan Röda vägen och Hagagymnasiet.
Värmebeläggning i region Mitt, Del 1
Värmebeläggningsarbeten i Dalarnas och Jämtlands län.
Till- och ombyggnad av gymnasieskola, Borlänge
Projektet omfattar: Etapp 1 Tillbyggnad i två plan, anpassning i befintlig byggnad vid länk mot tillbyggnad samt samtliga markarbeten. Etapp 2 Ombyggnad i befintlig byggnad omfattande bl.a. utrymmena: Utrymningsväg - 126 Korridor, 129 Vindfång, 239/143 Trapphus samt 120 Teknikrum m.fl., 102 Entréhall, 169/170A+B Café m.fl., Fönsterbyten i 157 Godsmottagning och 163B, Arbetsrum/verkstad. Etapp 3 Rivning och ombyggnad inom befintlig skolbyggnad, tidigare matsal/kök, personal m.m.
Halvvarm massabeläggning i region Mitt/Dalarna och Jämtlands län
Halvvarma massabeläggningsarbeten i Dalarnas och Jämtlands län. Beläggningsgrupper W10 och Z10.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Nybyggnad av lagerbyggnad på 160 kvm.
Nybyggnad av vindkraftverk i Borlänge
Tidiga planer. Avser nybyggnad av sju vindkraftverk.
Utbyggnad av VA-nätet till Pusselbo-Repbäcken, Borlänge
Utbyggnad av VA-nätet i Pusselbo, Repbäcken, Älvnäsgården, Båtsta, Strandarna och Färjenäs. Utbyggnationen kommer påbörjas tidigast år 2023.
Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km (etapp 1, utförs under 2020) och Ludvika-Ställdalen ca 34 km (etapp 2, utförs under 2021). Montage av ca 5 kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Sanering av mark i Borlänge
Avser sanering av mark.
Utbyggnad av kommunalt avlopp och stadsnät i Lennhedenområdet, Borlänge
Avser utbyggnad av kommunalt avlopp i Lennheden. Borlänge Energi Stadsnät utreder möjligheterna att förbereda för fiberdragning samtidigt som avloppet byggs ut.
Utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde i Borlänge
Avser utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde. Två nya gator med en längd på totalt ca 500 meter med belysning ska byggas. I samband med detta ska elkablar, optoslangar, VA-ledningar och fjärrvärmeledningar byggas.
Tak- och fasadbyte på flerbostadshus i Borlänge
Objektet avser renovering av 6 fastigheter på delar av Norrskensgatan och Planetgatan. Renoveringen omfattas av att tak och fasader på dessa fastigheter byts ut samt ventilations och el/tele arbeten. Adress: Norrskensgatan 7 A-F, 14 A-F, 20 A-E Planetgatan 2 A-D, 4 A-F, 8 A-F
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 35 bostäder på Wallintorget i Borlänge.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Avser tillbyggnad av lager på ca 2400 kvm. Assa Abloy levererar portar.
Anläggande av GC-väg och VA-ledningar i Borlänge
Avser anläggande av GC-väg med belysning samt VA-ledningar längs Faluvägen på sträckan Hemgatan-Barbergsvägen.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Avser 4 tomter avsedda för enbostadshus samt ombyggnation av befintlig skolbyggnad till parhus.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 2
Avser ombyggnationer mellan Engelbrektsgatan till Röda vägen i Borlänge. Etapp 1 finns på projektid: 1025719
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser fasadändring av kontorshus samt installation av solcellsanläggning och utbyte av ventilationsaggregat. I etapp 1 ingår utbyte av ventilationsaggregat samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge, etapp 2
Avser fasadändring av kontorshus samt installation av solcellsanläggning och utbyte av ventilationsaggregat. I etapp 2 ingår solcellsanläggning.
Ombyggnad av gångbanor mm i Borlänge Centrum
Avser schaktning/fyllning för ny överbyggnad där befintliga plattor inte har rivits på befintliga gångbanor. Mellan Wallingatan och Tunagatan är gatan samt kantsten sedan tidigare återställd. Objektet avser sten- och plattläggning av hela Målaregatans bredd på sträckan Jussi Björlings torg - Wallingatan inklusive arbeten med ny överbyggnad på delar av sträckan samt sten- och plattläggning av gångbanor på sträckan Wallingatan – Tunagatan.
Ombyggnad av väg i Torsång Centrum, Borlänge
Torsång Centrum samt skola. Gc-väg. Trafiksäkerhetsåtgärder.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Ny ventilation och belysning i Gymnasieskola i Borlänge
Avser ny ventilation och ny belysning på Erikslundsgymnasiet i Borlänge.
Översiktlig miljöteknisk markundersökning av deponi i Borlänge
Avser översiktlig miljöteknisk markundersökning för en nedlagd deponi enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik, fas 2.
Omläggning av terrassbjälklag i Falun
Avser omläggning av terrassbjälklag på Britsarvsgården i Falun
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärslokal.
Nybyggnad av gångstråk i Borlänge
Marklov för anläggande av gångstråk.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, renovering och inglasning av balkonger.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av garage med gästlägenheter.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerlokal.
Nybyggnad av omklädningsrum i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av omklädningsrum.
Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av idrottshall i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal / företagshotell.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för uppsättande av skärmtak samt utökning av antalet parkeringsplatser m.m.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av elverk i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av reservkraftverk, Bygglov för nybyggnad av blockkiosk på sträckan ulvshyttan-rämshyttan, Bygglov för nybyggnad av blockkiosk på sträckan sellnäs-ulvshyttan Halvarsgårdarna 1:12.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad, montering av port.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring av kontorshus, byte av rullport till ståldörr.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för igenfyllning av dagvattendamm.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Nybyggnad av kärlskåp samt rivning av bef. sophus på Åbrodden 1 och Alf 10.
Tillbyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för överbyggnad av befintlig avloppspumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av skola i Borlänge
Fasadändring av skola, uppsättande av markiser.
Ombyggnad av enbostadshus i Borlänge
Anmälan om ändring av va-installation och installation av eldstad.
Nybyggnad av cistern i Borlänge
Bygglov för anläggande av cisterner 3 st.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av markanläggning i Borlänge
Rivningslov för rivning av jordkällare.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
avser uppgradering av portlås och passersystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation av va-installation/anläggning.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Fasadändring samt ändrad planlösning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till utbildning.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lokal från handel till kontor.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal för hyresgäster till undervisningslokaler.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring av kontorshus samt installation av ventilation och ändring av brandskydd.
Förstudie för multifunktionell våtmark
Avser förstudie för multifunktionell våtmark vid Lusmyran.
Markarbeten vid bostadsområde i Borlänge
Avser markarbeten vid Brf Romme i Borlänge. Omfattar bland annat att gräva bort 40-60 m rabatt för att istället lägga plattor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: