Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Skolan består av ett antal huskroppar spridda på ett större område. Totalt uppskattad byggnadsyta för samtliga byggnader ca 12 500 kvm. Byggnaderna är generellt i dåligt skick och i behov av omfattande renovering.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Borlänge
Avser utveckling av Trafikverkets lokaler på Röda vägen i Borlänge. Nybyggnad ca 2000 kvm. Den totala ytan vid färdigställande blir 31000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Ca 100-150 bostäder planeras att byggas i området som är 7 600 kvm stort.
Tillbyggnad av hjälpmedelscentralen i Borlänge
Tanken med tillbyggnaden är att skapa en modern hjälpmedelscentral med höga krav på funktion och flöden, yteffektivt, god arkitektur och hållbarhet. Verksamhetslokaler för verksamheten Hjälpmedelscentralen med tillhörande arbetsområden. Utprovning av hjälpmedel, rekondering, verkstad, lager etc. Samt tillhörande kontorsyta, matsal och omklädningsytor.
Markområde till försäljning avseende industri/handel i Borlänge
Området omfattar ca 42,5 ha avsett för småindustriell etablering. Delar av området närmast Ludvikavägen kan användas för handel och kontor.
Nybyggnad av vårdbostäder, trygghetsbostäder, dagverksamhet och förskola i Borlänge
Avser uppförande av lokaler för särskilt omsorgsboende omfattande (SÄBO) 54 vårdplatser, lokaler för en förskola med plats för 120 barn, lokaler för dagverksamhet och hemtjänst på fastigheten. Samt 47 st lägenheter för trygghetsbostäder. Borlänge kommun kommer efter kontraktstecknande överlåta det upphandlade byggentreprenadkontraktet till beställaren, eller annat aktiebolag, som därmed blir byggherre och hyr ut lokalerna till Borlänge kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 80 bostadsrätter vid östra sidan Maximtorget i Borlänge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser nybyggnad av 40 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av 75 hyresrätter i Borlänge.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av 75 hyresrätter i Kvarnsveden. Samarbete mellan Klarabo Sverige AB och SBB i Norden AB.
Nybyggnad av bostäder vid Jakobsgårdarna i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i den nya stadsdelen Jakobsdalen. Etapp 1 finns på projektid: 1422529
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
I planförslaget talas det om 91 lägenheter och storleken på lägenheterna får ej överstiga 35 kvm.
Ombyggnad av väg 293 mellan Holbacken-Ängesgårdarna
Nysträckning och ombyggnation av väg 293 mellan Holbacken och Ängesgårdarna, samt erosionsskydd i Dalälven.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Markområde till försäljning avseende handel/industri, Borlänge
Exploateringsmarken är avsedd för handel- och industriändamål. Tomtarea: 33 700 m²
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för totalt 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind. Totalt planeras 3 etapper. Detta avser andra etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser nybyggnad av 36 bostäder. Varje huskropp består av 4 bostäder. Beläget mellan Röda vägen och Hagagymnasiet.
Värmebeläggning i region Mitt, Del 1
Värmebeläggningsarbeten i Dalarnas och Jämtlands län.
Till- och ombyggnad av gymnasieskola, Borlänge
Projektet omfattar: Etapp 1 Tillbyggnad i två plan, anpassning i befintlig byggnad vid länk mot tillbyggnad samt samtliga markarbeten. Etapp 2 Ombyggnad i befintlig byggnad omfattande bl.a. utrymmena: Utrymningsväg - 126 Korridor, 129 Vindfång, 239/143 Trapphus samt 120 Teknikrum m.fl., 102 Entréhall, 169/170A+B Café m.fl., Fönsterbyten i 157 Godsmottagning och 163B, Arbetsrum/verkstad. Etapp 3 Rivning och ombyggnad inom befintlig skolbyggnad, tidigare matsal/kök, personal m.m.
Halvvarm massabeläggning i region Mitt/Dalarna och Jämtlands län
Halvvarma massabeläggningsarbeten i Dalarnas och Jämtlands län. Beläggningsgrupper W10 och Z10.
Nybyggnad av bostadshus i Åselby, Borlänge
Ägaren till Järnet 2 avser att köpa en del av Hytting 51:98 som idag är parkmark/allmänplats i gällande detaljplan. Syftet med den aktuella detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 20 lägenheter i Brf Mats-Knuts i Borlänge.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Om- och utbyggnad av skola i Borlänge
Avser utbyggnad av huskropp, ombyggnadsarbeten i befintliga lokaler mark och anläggningsarbeten av utemiljö på Ornäs skola.
Sanering av mark i Borlänge
Avser sanering av mark.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Nybyggnad av lagerbyggnad på 160 kvm.
Tak- och fasadbyte på flerbostadshus i Borlänge
Objektet avser renovering av 6 fastigheter på delar av Norrskensgatan och Planetgatan. Renoveringen omfattas av att tak och fasader på dessa fastigheter byts ut samt ventilations och el/tele arbeten. Adress: Norrskensgatan 7 A-F, 14 A-F, 20 A-E Planetgatan 2 A-D, 4 A-F, 8 A-F
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 35 bostäder på Wallintorget i Borlänge.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Avser tillbyggnad av lager på ca 2400 kvm. Assa Abloy levererar portar.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Nya mellanblock längs järnväg sträckan Fagersta-Frövi
2 nya mellanblock Skinnskatteberg-Krampen och Spannarboda-Sällinge.
Anläggande av GC-väg och VA-ledningar i Borlänge
Avser anläggande av GC-väg med belysning samt VA-ledningar längs Faluvägen på sträckan Hemgatan-Barbergsvägen.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Avser 4 tomter avsedda för enbostadshus samt ombyggnation av befintlig skolbyggnad till parhus.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser fasadändring av kontorshus samt installation av solcellsanläggning och utbyte av ventilationsaggregat. I etapp 1 ingår utbyte av ventilationsaggregat samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge, etapp 2
Avser fasadändring av kontorshus samt installation av solcellsanläggning och utbyte av ventilationsaggregat. I etapp 2 ingår solcellsanläggning.
Ombyggnad av gångbanor mm i Borlänge Centrum
Avser schaktning/fyllning för ny överbyggnad där befintliga plattor inte har rivits på befintliga gångbanor. Mellan Wallingatan och Tunagatan är gatan samt kantsten sedan tidigare återställd. Objektet avser sten- och plattläggning av hela Målaregatans bredd på sträckan Jussi Björlings torg - Wallingatan inklusive arbeten med ny överbyggnad på delar av sträckan samt sten- och plattläggning av gångbanor på sträckan Wallingatan – Tunagatan.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Avser nybyggnad av lagerlokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 3
Avser ändrad användning av förskola till bostäder på Solen 3,5,7. Har ursprungligen varit flerbostadshus. Uppdelas i 3 etapper. Detta avser Solen 7. Solen 3 och 5 finns på projektid: 1632889 och 1634290. Samtliga etapper ska vara färdigställda vid årsskiftet. Totalt är det 9 lägenheter som ska återställas
Ombyggnad av värme och ventilation i skola, Borlänge
Avser ombyggnad och modernisering av ventilationsanläggning och värmeinstallationer i skolmiljö. VS arbetena berör byte/komplettering av radiatorer, nytt takvärmesystem i gymnastikhallen samt inkoppling eftervärmningsbatterier i luftbehandlingsaggregat. I entreprenaden ingår rivning av befintliga eftervärmnings batterier i luftbehandlingssystemet.
Ny ventilation och belysning i Gymnasieskola i Borlänge
Avser ny ventilation och ny belysning på Erikslundsgymnasiet i Borlänge.
Översiktlig miljöteknisk markundersökning av deponi i Borlänge
Avser översiktlig miljöteknisk markundersökning för en nedlagd deponi enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik, fas 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 1
Avser ändrad användning av förskola till bostäder på Solen 3,5,7. Har ursprungligen varit flerbostadshus. Uppdelas i 3 etapper. Detta avser Solen 3. Solen 5 och 7 finns på projektid: 1634290 och 1634292. Samtliga etapper ska vara färdigställda vid årsskiftet. Totalt är det 9 lägenheter som ska återställas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 2
Avser ändrad användning av förskola till bostäder på Solen 3,5,7. Har ursprungligen varit flerbostadshus. Uppdelas i 3 etapper. Detta avser Solen 5. Solen 3 och 7 finns på projektid: 1632889 och 1634292. Samtliga etapper ska vara färdigställda vid årsskiftet. Totalt är det 9 lägenheter som ska återställas
Nybyggnad av omklädningsrum i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av omklädningsrum.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Anmälan om ändring av planlösning i affärslokal.
Byte av fönster på flerbostadshus i Borlänge
avser byte av fönster på 21 lägenheter i Borlänge.
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov för rivning av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kyrka i Borlänge
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av kyrka.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med lagerhall samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, renovering och inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Borlänge
Bygglov för fasadändring av samlingslokal.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad/ridhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av idrottsplats i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning multisportarena.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad, Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad Körnaren 1,3.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Avser nybyggnad av tvätthall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gångstråk i Borlänge
Marklov för anläggande av gångstråk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Marklov schakt/fyllning avgrusning för parkeringsplats.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av anläggning, biltvätt.
Rivning av ekonomibyggnad i Borlänge
Rivningslov för rivning av ekonomibyggnad.
Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov för rivning av kontorshus och industribyggnad, del av hjälpmedelscentralen.
Rivning av transformatorstation i Borlänge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Rivning av skola i Borlänge
Rivningslov för rivning del av skola.
Ombyggnad av vårdbostad i Borlänge
Strandskyddsdispens för ändrad användning av vedbod till korttidsboende.
Ombyggnad av återvinningsstation i Borlänge
Strandskyddsdispens för ändrad användning av återvinningsstation, Marklov för ändring av marknivå Duvnäs 1:11,1:12.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av grossisthandel till handel.
Ombyggnad av sporthall i Borlänge
Anmälan om installation av va-installation/anläggning.
Rivning av uthus i Borlänge
Anmälan om rivning av byggnad, timrat uthus, lada.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Borlänge
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus med inglasning av befintlig uteplats.
Ombyggnad av garage i Borlänge
Anmälan om ändring av garage byte av tak, takstolar samt garageportar.
Nybyggnad av kallgarage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av kallgarage för reservkraftverk.
Nybyggnad av omklädningsrum i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av modulbyggnad för omklädningsrum mm.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av automatstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring och ombyggnad av butik, kontor och konferensrum.
Nybyggnad av cistern i Borlänge
Bygglov för anläggande av cisterner 3 st.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av affärslokal montage av ny port.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt fritidsgård.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal / företagshotell.
Tillbyggnad av restaurang i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med förråd samt uppsättande av skärmtak.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för uppförande av plank vid befintlig återvinningsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för uppsättande av skärmtak samt utökning av antalet parkeringsplatser m.m.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för uppsättande av tält.
Ombyggnad av restaurang i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butikslokal till restaurang samt nybyggnad av ventilationstorn.
Ombyggnad av studentlägenhet i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av hvb hem till internat.
Ombyggnad av lägenhet i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till bostadslägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av utbildningslokal till hemtjänstlokal samt nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus montering av balkong.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation och stödmur.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: