Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Ny- och ombyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall i Borlänge
Skolan består av ett antal huskroppar spridda på ett större område. Avser även nybyggnad av idrottshall.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Nybyggnad av vårdbostäder, trygghetsbostäder, dagverksamhet och förskola i Borlänge
Avser uppförande av lokaler för särskilt omsorgsboende omfattande (SÄBO) 54 vårdplatser, lokaler för en förskola med plats för 120 barn, lokaler för dagverksamhet och hemtjänst på fastigheten. Samt 47 st lägenheter för trygghetsbostäder. Borlänge kommun kommer efter kontraktstecknande överlåta det upphandlade byggentreprenadkontraktet till beställaren, eller annat aktiebolag, som därmed blir byggherre och hyr ut lokalerna till Borlänge kommun. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Ca 100-150 bostäder planeras att byggas i området som är 7 600 kvm stort.
Nybyggnad av äldreboende, skola, trygghetsboende m.m i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt äldrevård (särskilt boende), skola, trygghetsboende och centralkök inom planområdet. I planen ingår även tillhörande utemiljöer samt ytor för infart, parkering och inlastning.
Nybyggnad av polishus i Borlänge
Avser nybyggnad av polishus centralt i Borlänge som ska ersätta nuvarande polishus.
Nybyggnad av bostäder i Vasaparken, Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Bostadsrätter om 2-5 rum och kök. Föreningen omfattar 40-45 lägenheter.
Nybyggnad av skola i Borlänge
Upptaget i förslag till prioriteringsordning för om-, till- och nybyggnad av Borlänges skolor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i massivt trä med ca 20 st lägenheter.
Nybyggnad av familjecentral i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av familjecentral i två till tre våningar. Innan ny byggnad kan uppföras på platsen ska befintlig byggnad rivas. Etapp 1 består av rivningsarbeten, markförstärkningsarbeten, nya lokaler för familjecentral ca 1700 LOA, inkluderade verksamheter är mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, socialtjänstens förebyggande verksamhet.
Nybyggnad av familjecentral i Borlänge, etapp 2
Option från projektid: 2015169. Avser nya lokaler där förhandling med hyresgäster pågår. Ca 2500 kvm LOA.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 2
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor. Etapp 1 finns på projektid: 1222568.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 80 bostadsrätter vid östra sidan Maximtorget i Borlänge.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för totalt 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind. Totalt planeras 3 etapper. Detta avser andra etappen.
Nybyggnad av högstadieskola i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av högstadieskola vid Jakobsdalen i Borlänge.
Nybyggnad av korttidsboende LSS för unga i Borlänge
Omfattar nybyggnation av korttids LSS-boende för barn och ungdomar med 6 separata boenderum samt gemensamhetsytor.
Nybyggnad av affärshus i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av tt nytt handelshus med två butiker på Norra Backa i Borlänge.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge, etapp 2
Option från projekt : 1407303. Avser nybyggnad av bostäder i Ornäs hamn. Uppdelas i 5 olika etapper. Detta avser etapp 2 och omfattar ca 30 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge, etapp 3
Option från projekt : 1407303. Avser nybyggnad av bostäder i Ornäs hamn. Uppdelas i 5 olika etapper. Detta avser etapp 3 och omfattar ca 30 lgh.
Utveckling av Sportfältet i Borlänge
Olika alternativ finns för utveckling av Sportfältet i Borlänge. Visionen är att utveckla Sportfältet till en lockande mötesplats för olika åldrar och intressen med fokus på folkhälsa och ekologi.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av 20 lägenheter i första etappen av Brf Mats-Knuts i Borlänge. Omfattar ett enplanshus med 8 lgh samt ett tvåvåningshus med 12 lgh.
Ny anslutning av ledning i Repbäcken
Repbäcken CT29, anslutning av ny ledning, 11 km.
Nybyggnad av bilhall och verkstad i Borlänge
Uppförande av bilhall med tillhörande verkstad.
Om- och utbyggnad av skola i Borlänge
Avser utbyggnad av huskropp, ombyggnadsarbeten i befintliga lokaler mark och anläggningsarbeten av utemiljö på Ornäs skola. Installationer och ytskikt kommer färdigt i modulleveransen.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Omfattar nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge, etapp 4
Option från projekt : 1407303. Avser nybyggnad av bostäder i Ornäs hamn. Uppdelas i 5 olika etapper. Detta avser etapp 4 och omfattar ca 20 lgh.
Nybyggnad av punkthus i Borlänge, etapp 5
Option från projekt : 1407303. Avser nybyggnad av bostäder i Ornäs hamn. Uppdelas i 5 olika etapper. Detta avser etapp 5 och omfattar ca 16 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av ett klimatsmart hus i massivt trä med ca 12 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av bostäder i Ornäs hamn. Uppdelas i 5 olika etapper. Detta avser etapp 1 och omfattar 12 lgh.
Utbyggnad av kommunalt avlopp och stadsnät i Lennhedenområdet, Borlänge, etapp 1
Nybyggnad av vatten- och spillvattenanläggning (såväl LTA som konventionella självfallsledningar), el och förberedelse för stadsnät. Inom objektet finns både kommunala och privata vattenledningar. Entreprenaden för område Norr omfattar cirka 8,5 km ledningsdragning och anslutning av cirka 160 fastigheter. Etapp 2 finns på projektid: 1626141
Anläggande av infartsvägar i Borlänge
Planer finns för anläggande av infartsvägen till området Jakobsdalen.
Sanering av mark i Borlänge
Sanering av en före detta kemtvätt.
Nybyggnad av kontor och lager i Borlänge
Avser nybyggnad av kontorslokaler och lager.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 35 bostäder på Wallintorget i Borlänge.
Takbyte på fastighet i Borlänge
Avser renovering och byte av tak på fastighet Thorkel 12, i korsningen Wallingatan /Trädgårdsgatan, Borlänge.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Avser en tillbyggnad av skola. Omfattning oklar.
Ombyggnad av kyrka i Borlänge
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av kyrka.
Nybyggnad av tekniklokal i Dalarnas län
Tekniklokal för delvis kritisk verksamhet med en yta på ca 1200 m² inklusive personaldel, förråd, och försörjningssystem. Tekniklokalen ska vara en modulär, skalbar och legobaserad lösning.
Upprustning av park och gc-stråk mm. i Borlänge
Planer finns för anläggande och upprustning av befintlig Bananpark, torgbildningar och gc-stråk.
Nybyggnad av Koldioxidneutralt småhus i Borlänge
Avser nybyggnad av ett koldioxidneutralt hus som byggs för ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojektet syftar till att hitta framtidens mest hållbara byggtekniska lösningar samt byggmaterial. Huset blir mellan 100-120 kvm.
Ombyggnad av väg och rondell i Borlänge, etapp 3
Avser ombyggnad av Hagavägen på sträckan Röda vägen - Masergatan, samt ombyggnad av Röda vägen på sträckan 30 m norr Hagavägen till 20 m söder Tägtvägen. Objektet inkluderar ombyggnad av Hagarondellen.
Ombyggnad av lokaler i Borlänge
Avser ombyggnad av lokaler för Pizzeria Kakå och intilliggande frisersalong, Domnarvets Skönhetssalong. Ombyggnaden innebär att Pizzeria Kakå övertar delar av frisersalongens lokaler. Berörd yta i lokalplan är ca 310 m²
Tak- och fasadarbeten på bostadshus, garage och förråd i Borlänge
Objektet är ett flerbostadshus som är uppdelade i fem stycken gårdar varav varje gård innehåller tre typer av byggnader ( bostadshus, garage och förråd). Utförande av samtliga målningsarbeten och byte av tak, lägenhetsdörrar, garageportar.
Nybyggnad av hall i Borlänge
Utförande av markarbeten samt uppförande av tälthall för upplag av stålprodukter. Markarbeten ska tillskapas hårdgjord yta. I entreprenaden ska även en hallbyggnad på 5000m² samt belysning av området levereras och installeras
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av 2 kedjehus på Idkerberget.
Byte av elmätare i Borlänge kommun
Uppdraget avser byte av elmätare kategori 1 och ska vara slutfört 2024-02-29. Mätarbyten kommer ske inom hela Beställarens elnät. Elnätet består till största del av Borlänge kommun.
Ombyggnad av områdeskontor i Borlänge
Avser befintligt områdeskontor som delvis ska byggas om för sina medarbetare med nya omklädningsrum samt utökad yta i kök/matplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 3
Avser ändrad användning av förskola till bostäder på Solen 3,5,7. Har ursprungligen varit flerbostadshus. Uppdelas i 3 etapper. Detta avser Solen 7. Solen 3 och 5 finns på projektid: 1632889 och 1634290. Samtliga etapper ska vara färdigställda vid årsskiftet. Totalt är det 9 lägenheter som ska återställas
Ombyggnad av värme och ventilation i skola, Borlänge
Avser ombyggnad och modernisering av ventilationsanläggning och värmeinstallationer i skolmiljö. VS arbetena berör byte/komplettering av radiatorer, nytt takvärmesystem i gymnastikhallen samt inkoppling eftervärmningsbatterier i luftbehandlingsaggregat. I entreprenaden ingår rivning av befintliga eftervärmnings batterier i luftbehandlingssystemet.
Leverans av vätskekylaggregat - AB Borlänge Energi
Avser leverans av ett luftkylt vätskekylaggregat. Kylaggregatet ska fungera som kylkapacitet till ett nytt lokalt fjärrkylasystem.
Nybyggnad av gym/padel i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av padelhall och gym.
Lokalanpassning till konditori i Borlänge
Två lokaler i bottenplan ska sammanslås till en lokal och bli ett konditori med bageridel. Tidigare användning av lokalerna har varit skobutik samt secondhandbutik.
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov för rivning av affärs- och kontorshus.
Invändigt underhåll av kontor i Borlänge
Omfattar byte av undertak med ny belysning och ljudanläggning i Dalarna Science Parks entréplan med tillhörande trapphus.
Erfaren projektingenjör till vägprojekt i Borlänge
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga uppdraget med maximalt 24 månader fördelat på maximalt 2 perioder.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
anmälan om installation av ventilationsaggregat .
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring av kontorshus anläggande av parkering samt ändring i planlösning.
Ombyggnad av lägenhet i Borlänge
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för inredande av ytterligare lokal samt fasadändring affärslokal mm.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för montage av utrymningstrapp, Rivningslov för rivning av tält Bågfilen 13.
Nybyggnad av bastu i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av cistern i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av mast i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av skärmtak och uppställning av modulskåp.
Nybyggnad av sophus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av telesite och 2 st reservkraftstationer.
Tillbyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, skärmtak .
Tillbyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal på tak.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av skola med fläktrum.
Tillbyggnad av lastkaj i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av skola med lastkaj.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad med skärmskydd till digital informationsskylt.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Bygglov för uppsättande av bullerplank.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för uppsättande av plank.
Ombyggnad av lägenhet i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av kontor/förråd till lägenhet.
Ombyggnad av tennishall i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av utbildnings/industrilokal till padelhall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Marklov för anläggande av grusad parkering.
Nybyggnad av väg i Borlänge
Marklov för anläggande av ny grusparkering med anslutande väg, räddningsväg och gångbana till bad.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Anmälan om installation av ventilationsanläggning i affärslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation byte av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation byte av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation ombyggnad av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av förråd i Borlänge
Anmälan om ändring av verksamhet/planlösning i förråd/garage industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Anmälan om ändring i brandskydd i affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Borlänge
Anmälan om ändring i brandskydd i vårdbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om ändring planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Anmälan om hissinstallation/ändring i skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation av solceller på flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: