Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 110 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Borlänge
Väglängd 1105 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av äldreboende, skola, trygghetsboende m.m i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt äldrevård (särskilt boende), skola, trygghetsboende och centralkök inom planområdet. I planen ingår även tillhörande utemiljöer samt ytor för infart, parkering och inlastning.
Ombyggnad av Flygplatsvägen/Väg 1053 i Sälen
Ny väg (Väg 1053) ca 6 km (2 körfält, 8 m vägbredd) samt två nya broar över Stora Tandån och Sittan, en kontrollplats med parkeringsplatser och en cirkulationsplats.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i hyresrättsform.
Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km (etapp 1, utförs under 2020) och Ludvika-Ställdalen ca 34 km (etapp 2, utförs under 2021). Montage av ca 5 kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
HSB Dalarna planerar att bygga ett nytt huvudkontor.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för totalt 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind. Totalt planeras 3 etapper. Detta avser tredje etappen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer för ev utbyggnad av kvarteret Lisselhagen.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Skolan består av ett antal huskroppar spridda på ett större område. Totalt uppskattad byggnadsyta för samtliga byggnader ca 12 500 kvm. Byggnaderna är generellt i dåligt skick och i behov av omfattande renovering.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Avser om- och tillbyggnad av skola samt pålning- och grundarbeten för nybyggnad av förskolelokaler som utförs som en sidoentreprenad med moduler. Tillbyggnaden blir ca 550 kvm.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan
Förlängning av mötesspår, ny bredare stationsperrong (tillgänglighetsanpassad).
Nybyggnad av gruppbostad i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende i ett plan.
Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
Avser nybyggnad av separat matsal och kök vid Maserskolan i Borlänge.
Nybyggnad av bilhall i Borlänge
Avser nybyggnad av bilanläggning.
Tillbyggnad av badhus i Borlänge
Avser tillbyggnad av badhus vid Maserhallen innehållande rehabiliteringsbassäng. Höj- och sänkbart golv i bassängen. Leverantör av rostfri bassäng är: BERNDORF METALL- UND BÄDERBAU GMBH, Leobersdorfer Strasse 26 A-2560 Berndorf. Kontaktperson Gerold Wimmer.
Nybyggnad av parhus och radhus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 14 bostäder i parhus och radhus i trä på platsen för Alsbäcks nedlagda skola.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av en halkbana samt utbildningshall i Borlänge
Trafikövningsplatsen omfattar en asfalterad bana med tillhörande byggnad. På området kommer en stor grusyta finnas tillgänglig för framtida manövreringsprov upp till storleken lastbil med släp. Även en asfalterad bana anpassad för manövreringsprov för motorcykel. Byggnaden får måtten 24x30 meter och uppföres delvis i 2 plan och kommer att inrymma teorisalar, personalutrymmen, omklädningsrum, reception och ett garage kombinerat med en upplevelsesal.
Ombyggnad av äldreboende i Borlänge
Planerat projekt. Byggstart tidigast 2019.
Om- och nybyggnad av Domnarvsvallen I Borlänge
Avser om- och nybyggnad vid Domnarsvallen i Borlänge med två uppvärmda kiosker/servicecenter, toaletter, läktare, skalskydd, entréer och omklädningsrum. Arbeten i projektet utförs i enlighet med dessa tider: • Entréer och skalskydd samt omklädningsrum klara senast 2019-04-20. Omklädningsrum 10 ska färdigställas först. • Västra läktaren – arbetet pågår troligen under hela projektets längd. • Kiosker/WC samt WC under Östra läktaren
Till- och ombyggnad av kök och matsal vid Soltorgsskolan, Borlänge
Avser tillbyggnad och mindre ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Takbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser takbyte på flerbostadshus. Ca 9 000 kvm takpannor.
Nybyggnad av bostäder i Vasaparken, Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Ca 70-80 lägenheter i 2 huskroppar.
Exploateringsarbeten för kontors-/handelshus i Borlänge
Projektet omfattar anläggande av gata, park samt gc-väg.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Borlänge
Objektet avser anläggning av gator och gång- och cykelväg, flytt av Studievägen, anläggning av VA-ledningar, belysningsanläggning, flytt samt nyanläggning av el- och opto.
Takbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser takbyte på flerbostadshus. Ca 10 000 kvm takpannor. Valmat tak.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Borlänge
Avser renovering av fasaden vid Släpet 2 i Borlänge.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Borlänge
Avser ombyggnad av föreningslokaler till 4 lägenheter i "Gula Villan" på Hushagsgatan 12 i Borlänge.
Tak- och fasadbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser renovering av 7 fastigheter på Norrskensgatan i Borlänge. Renoveringen omfattas av att tak och fasader på dessa fastigheter byts ut. Staket i anslutning till fastigheter ska bytas ut. Sockeln tilläggsisoleras, ny dränering samt takavvattning ansluts till dagvattenbrunnar. Skärmtak (Plasttak)ska rengöras.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Avser försäljning av 4 tomter avsedda för enbostadshus samt ombyggnation av befintlig skolbyggnad till parhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Avser ny transformatorstation Halvars, ska byggas för att bl a kunna försörja kringliggande förbrukare med mera effekt.
Ventilations- och värmeåtgärde på flerbostadshus i Borlänge
Avser ventilations- och värmeåtgärder på lägenheter på Hästhovsgatan 5,7,9,11. Hästhovsgatan 5 är totalt 12st lägenheter, 3rok. Hästhovsgatan 7, 9, 11 är totalt 46st lägenheter, 1rok. Hästhovsgatan 7, 9 och 11 kompletteras med nya injusteringventiler och avstängningsventiler på samtliga avstick från huvudledning i krypgrund. Option från projektid: 1502302
Åtgärder vid järnvägen i Ornäs
BEST-Signal. Utbyggnad och förlängning av spår, möjliggöra tågmöten på Ornäs driftplats.
Upprustning av parker i Framtidsdalen och Hushagen, Borlänge
Projektet avser anläggningsarbeten för upprustning av två parkområden.
Förbättring av park i Borlänge
Omfattning okänd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Uppförande av restaurang i Borlänge
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra platsen för en snabbmatsrestaurang med tillhörande parkeringar och drive-through.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Takbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser takbyte på Engelbrektsgatan 22, Sturegatan 21.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Borlänge, etapp 1
Avser utbyte av gammal panel och målning av fasaden. Delas in i två etapper där halva området renoveras detta år och resterande under nästa år.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av maskinhall i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av maskinhall / uppfyllning och grusning av tomt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Fasadändring av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / valmade tak.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av cafeteria i Borlänge
Ändrad användning av livsmedelsbutik till ceféverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ombyggnad av kontorshus/ändrad planlösning.
Nybyggnad av ridhus i Borlänge
Nybyggnad av longeringshall.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Nybyggnad av förksola/skolpaviljong.
Nybyggnad av markanläggning i Borlänge
Strandskyddsdispens för takad grillplats samt anläggande av grusad yta.
Ombyggnad av parhus i Borlänge
Ändrad användning av tvåbostadshus.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov - Nybyggnad av lagerbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av moduler för tillfälligt boende.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Uppförande av tält.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av cistern i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av garage.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Fasadädring, ändrad användning från handel till samlingslokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus /inglasning av balkonger.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för hårdgörning av markyta.
Ombyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Marklov för höjning av befintlig bullervall och bygglov för flytt av befintligt bullerplank av grådarondellen.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för ändring av marknivå, schaktning för ledningar/trummor.
Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation Lennheden 1:23.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av ställverk i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Invändigt underhåll av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tryckstegring.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tält.
Ombyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för flytt av befintliga transformatorer samt nybyggnad av 3 st transformatorer och ett ställverk.
Konsultuppdrag avseende byggplatsuppföljning i Västra Dalarnas län
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3 optionsår.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande/utökning av befintlig parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av grupphus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av enbostadshus 4 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borlänge
Anmälan om ändring av flerbostadshus /från lokal till lägenhet.
Takbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser takbyte på ett av husen på Ringvägen 17A
Ombyggnad av ventilation och byte av styr- och reglerutrustning i Teknikdalen, Borlänge
Avser byte av styr- och reglerutrustning samt ombyggnad av ventilationsaggregat..
Målning av miljöstation och carportar i Borlänge
Avser målning av miljöstationen och carportarna vid stadsradhusen.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Anmälan för ändring av indudstribyggnad.
Ombyggnad av förskola i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation.
Utvändigt underhåll av hotell i Borlänge
Bygglov för fasadändring av hotellbyggnad, byte av entré.
Nybyggnad av gc-väg i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av anläggning / gång och cykelväg.
Ombyggnad av badhus i Borlänge
Installation/byte av hiss i badhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Borlänge
Fasadändring av kontorshus/byte av tak.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärshus till utbildning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: