Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Barkargärdet, Borlänge
Planerat projekt i tidigt skede. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Nybyggnad av skola för 600 elever. Skolan omfattar förskola, årskurs F-5 samt en idrottshall. Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall.
Nybyggnad av bostäder vid Jakobsgårdarna i Borlänge
Avser nybyggnad av flerbostadshus i den nya stadsdelen Jakobsdalen. Omfattning i etapp 2 är oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1422529
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
I planförslaget talas det om 91 lägenheter och storleken på lägenheterna får ej överstiga 35 kvm.
Nybyggnad kombiterminal i Borlänge
Detaljplanearbetet påbörjas vintern 2015. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor.
Nybyggnad av kontor i Borlänge, etapp 2
Avser nybyggnad av totalt cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta i två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor. Etapp 1 finns på projektid: 1222568.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av moderna lägenheter centralt i Borlänge. Objektet är beläget där Frälsningsarmén låg. Omfattning oklar.
Exploateringsområde i Borlänge, delplan 2
Föreslagen detaljplan ger möjlighet till bebyggelse av villor, radhus och flerbostadshus i högst tre våningar. 40-50 bostäder.
Nybyggnad av radhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 45 bostäder i området där Alsbäcks skola låg. Bebyggelsen föreslås att uppgöras i två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus på kvarteret Föreningen. Området planeras för bostäder i form av flerbostadshus. Förslaget möjliggör för en eller flera huskroppar som sträcker sig som ett U kring planområdet. Byggnadshöjden inom planområdet varierar, med 5 våningar föreskrivet antal för byggnadskroppen längs med Tunagatan. Byggrätten mot tomtens östra sida förslås till 3-5 våningar. Byggrätten i hörnet Hummelgatan/Målaregatan föreslås till 3-4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planerat projekt. Utredning pågår. Inga beslut tagna. Ca 20-30 lägenheter.
Nybyggnad av en multiarena/evenemangshall i Borlänge
Planer finns på en tillbyggnad av Folkets Hus med en multiarena med ca 3800 läktarplatser och ca 10 000 platser vid en en konsert.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för totalt 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind. Totalt planeras 3 etapper. Detta avser andra etappen.
Anläggande/utveckling mötesplats i Borlänge
Planer finns på att utveckla Folkets park till en öppen park för små och stora evenemang och till en attraktiv mötesplats.
Nybyggnad av högstadieskola i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av högstadieskola vid Jakobsdalen i Borlänge.
Ombyggnad av väg 293 mellan Holbacken-Ängesgårdarna
Förstärkningsåtgärder (BK4), erosionsskydd.
Exploateringsarbeten för kombiterminalområde i Borlänge
Projektet som utföres i 2 etapper omfattar gata och gc-väg. Byggstart ev. 2016.
Anläggande av infartsvägar i Borlänge
Planer finns för anläggande av infartsvägen till området Jakobsdalen.
Drift och underhåll av vägbelysning i Dalarnas län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Dalarnas Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3+2 år.
Om- och nybyggnad av Domnarvsvallen i Borlänge
Avser om- och nybyggnad vid Domnarsvallen i Borlänge med två uppvärmda kiosker/servicecenter, toaletter, läktare, skalskydd, entréer och omklädningsrum. Arbeten i projektet utförs i enlighet med dessa tider: • Entréer och skalskydd samt omklädningsrum klara senast 2019-04-20. Omklädningsrum 10 ska färdigställas först. • Västra läktaren – arbetet pågår troligen under hela projektets längd. • Kiosker/WC samt WC under Östra läktaren
Utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde i Borlänge
Avser utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde. Två nya gator med en längd på totalt ca 500 meter med belysning ska byggas. I samband med detta ska elkablar, optoslangar, VA-ledningar och fjärrvärmeledningar byggas.
Tillbyggnad av förråd samt komplettering av taksäkerhet Borlänge
Avser tillbyggnad av förråd samt utbyte av portar och komplettering av taksäkerhet.
Nybyggnad av anläggning för uppgradering av biogas vid Fagersta by i Borlänge
Borlänge Energi avser uppföra en uppgraderingsanläggning av biogas vid avloppsreningsverket vid Fagersta by. Samt en kompressorstation för fyllning av mobila gaslager och dispenser för tankning av fordon. Anläggningarna samlokaliseras i direkt anslutning till reningsverket i Fagersta by i Borlänge.
Upprustning av park och gc-stråk mm. i Borlänge
Planer finns för anläggande och upprustning av befintlig Bananpark, torgbildningar och gc-stråk.
Nybyggnad av deponigasanläggning i Borlänge
Omfattar uppförande och leverans av komplett deponigasanläggning.
Nya va-ledningar mellan Dalsjö by och Igeltjärna, Borlänge kommun
Avser utbyggnad av vatten och avlopp mellan Dalsjö by och Igeltjärna och omfattar en sträcka på totalt ca 2200 m. Borlänge kommun.
Installation av passivt fiberoptiskt nät i Rämshyttan, Borlänge
Avser installation av erforderlig aktiv utrustningen, drift av bredbandsnätet och tillhandahållande av bredbandstjänster i Rämshyttan, Borlänge kommun. I dag vill 49 av totalt 56 anslutna fastigheter i området erhålla bredbandstjänster.
Installation av ny rökgaskondensering vid fjärrvärmecentralen i Borlänge
Avser installation av ny rökgaskondensering efter avfallseldade Panna 6.
Ombyggnad av undercentral i flerbostadshus, Borlänge
Befintlig växlarcentral ska demonteras och ny prefabricerad värmeväxlare med tillhörande pumpar, ventiler och styrventiler installeras. UC beläget i Klöverstigen 16 försörjer via intern kulvert Klöverstigen 10, 12, 14 och 20.Objekten är flerbostadshus som innehåller 142 st lägenheter.
Byggande av stadsdelslekplats i Borlänge, etapp 3
Avser en ny stadsdelslekplats planeras mellan Tjärna Ängar och Paradiset.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av ridhus i Borlänge
Strandskyddsdispens för nybyggnad av anläggning / ridhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borlänge
Bygglov för återvinningsstation mm samt ändrad fasadkulör på befintligt affärshus, Bygglov för uppsättande av skylt Hökaren 2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / valmade tak.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förskola förlängning av skärmtak.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för uppsättande av plank.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av bodar.
Nybyggnad av skola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tillfällig skolmodul.
Nybyggnad av konferenscentrum i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tillfälliga konferensmoduler.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av plank.
Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med kylmaskinrum.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd och redskapsbodar.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av 3 carportar, rivning av 3 st garagelängor, Räfsan 1.
Nybyggnad av tvätthall i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av biltvätt (gds).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkering / utbyggnad av befintlig parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Bygglov för carport/garage/förråd.
Utvändigt underhåll av gaslager i Borlänge
Bygglov för fasadändring av byggnad, taksättning på uppställningsplats för gaslager.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Anläggande av parkering.
Ombyggnad av va-ledning i Borlänge
Anmälan om installation av va-installation/anläggning.
Rivning av garage i Borlänge
Anmälan om rivning av garage/förråd.
Rivning av transformatorstation i Borlänge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändrad användning av samlingslokal till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Anmälan om ändring av ventilation i skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Borlänge
Bygglov för fasadändring av förskola, ombyggnation av kök mm.
Ombyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för fasadändring av förskola/ombyggnad av ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Borlänge
Bygglov för fasadändring av skola.
Ombyggnad av biograf i Borlänge
Bygglov för inredande av ytterligare lokal från förråd till biosalong.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Borlänge
Rivningslov för rivning av industri-/lagerbyggnad dolomiten.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av butik i Borlänge
Bygglov för ändrad planlösning i butikslokal.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av gångramp vid gymnasium i Borlänge
Upphandling avser 1 ramp med lejdare över befintlig trapp. Ramp för person samt lättare gods. Ca 4.2 m lång + 10 cm i vardera ända för infästning mot golv. Bredd ca 90 cm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: