Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Nybyggnad av äldreboende, skola, trygghetsboende m.m i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt äldrevård (särskilt boende), skola, trygghetsboende och centralkök inom planområdet. I planen ingår även tillhörande utemiljöer samt ytor för infart, parkering och inlastning.
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Nybyggnad av skola för 600 elever. Skolan omfattar förskola, årskurs F-5 samt en idrottshall. Skolan omfattar 9 200 kvadratmeter varav 2 000 kvadratmeter avser idrottshall.
Ombyggnad av Flygplatsvägen/Väg 1053 i Sälen
Ny väg (Väg 1053) ca 6 km (2 körfält, 8 m vägbredd) samt två nya broar över Stora Tandån och Sittan, en kontrollplats med parkeringsplatser och en cirkulationsplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 80 lägenheter i hyresrättsform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Byggplats Östermalm vid Grådarondellen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av moderna lägenheter centralt i Borlänge. Objektet är beläget där Frälsningsarmén låg. Omfattning oklar.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan
Förlängning av mötesspår, ny bredare stationsperrong (tillgänglighetsanpassad).
Nybyggnad av kontor i Borlänge
HSB Dalarna planerar att bygga ett nytt huvudkontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser nybyggnad av 32 bostäder. Varje huskropp består av 4 bostäder. Beläget mellan Röda vägen och Hagagymnasiet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser bostäder på Läroverksvallen i närheten av Hagagymnasiet. Omfattning är för dagen oklar. 1-5 våningar.
Ombyggnad av vårdcentral i Borlänge
Projektet avser upprustning/ombyggnad/modernisering av vårdcentralen.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planerat projekt. Utredning pågår. Inga beslut tagna. Ca 20-30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus på kvarteret Föreningen. Området planeras för bostäder i form av flerbostadshus. Förslaget möjliggör för en eller flera huskroppar som sträcker sig som ett U kring planområdet. Byggnadshöjden inom planområdet varierar, med 5 våningar föreskrivet antal för byggnadskroppen längs med Tunagatan. Byggrätten mot tomtens östra sida förslås till 3-5 våningar. Byggrätten i hörnet Hummelgatan/Målaregatan föreslås till 3-4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av 50-100 bostäder samt allmänna ytor.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Skolan består av ett antal huskroppar spridda på ett större område. Totalt uppskattad byggnadsyta för samtliga byggnader ca 12 500 kvm. Byggnaderna är generellt i dåligt skick och i behov av omfattande renovering.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Avser om- och tillbyggnad av skola samt pålning- och grundarbeten för nybyggnad av förskolelokaler som utförs som en sidoentreprenad med moduler. Tillbyggnaden blir ca 550 kvm.
Vägmarkeringar i Dalarnas län
Avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Avser nybyggnad av ridanläggning i Borlänge med två ouppvärmda ridhus, stall, foderlada, ridbana, damm med rening mm samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
Avser nybyggnad av separat matsal och kök vid Maserskolan i Borlänge.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Omfattar renovering av Forssaklackskolan. Mer preciserad omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av äldreboende i Borlänge
Planerat projekt. Byggstart tidigast 2019.
Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km (etapp 1, utförs under 2020) och Ludvika-Ställdalen ca 34 km (etapp 2, utförs under 2021). Montage av ca 5 kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Om- och nybyggnad av Domnarvsvallen I Borlänge
Avser om- och nybyggnad vid Domnarsvallen i Borlänge med två uppvärmda kiosker/servicecenter, toaletter, läktare, skalskydd, entréer och omklädningsrum. Arbeten i projektet utförs i enlighet med dessa tider: • Entréer och skalskydd samt omklädningsrum klara senast 2019-04-20. Omklädningsrum 10 ska färdigställas först. • Västra läktaren – arbetet pågår troligen under hela projektets längd. • Kiosker/WC samt WC under Östra läktaren
Tillbyggnad av verkstadslokal i Borlänge
Tillbyggnad av befintlig byggnad med en verkstads- och liten kontorsdel. Uppskattad kostnad och byggstart.
Takbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser takbyte på flerbostadshus. Ca 9 000 kvm takpannor.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 35 bostäder på Wallintorget i Borlänge.
Exploateringsarbeten för kontors-/handelshus i Borlänge
Projektet omfattar anläggande av gata, park samt gc-väg.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Borlänge
Objektet avser anläggning av gator och gång- och cykelväg, flytt av Studievägen, anläggning av VA-ledningar, belysningsanläggning, flytt samt nyanläggning av el- och opto.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 635 mellan Halvarsgårdarna-Tolsbo
Gång- och cykelväg mellan Halvarsgårdarna skola till Tolsbo.
Takbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser takbyte på flerbostadshus. Ca 10 000 kvm takpannor. Valmat tak.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Borlänge
Avser ombyggnad av föreningslokaler till 4 lägenheter i "Gula Villan" på Hushagsgatan 12 i Borlänge.
Tak- och fasadbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser renovering av 7 fastigheter på Norrskensgatan i Borlänge. Renoveringen omfattas av att tak och fasader på dessa fastigheter byts ut. Staket i anslutning till fastigheter ska bytas ut. Sockeln tilläggsisoleras, ny dränering samt takavvattning ansluts till dagvattenbrunnar. Skärmtak (Plasttak)ska rengöras.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Avser försäljning av 4 tomter avsedda för enbostadshus samt ombyggnation av befintlig skolbyggnad till parhus.
Byggande av stadsdelslekplats i Borlänge, etapp 2
Avser en ny stadsdelslekplats planeras mellan Tjärna Ängar och Paradiset.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Avser fasadmålning samt balkongrenovering på Lintegen 2. Objektet är ett flerbostadshus med övervägande putsfasad som innehåller 30 lägenheter och 5 garageplatser.
Ventilations- och värmeåtgärde på flerbostadshus i Borlänge
Avser ventilations- och värmeåtgärder på lägenheter på Hästhovsgatan 5,7,9,11. Hästhovsgatan 5 är totalt 12st lägenheter, 3rok. Hästhovsgatan 7, 9, 11 är totalt 46st lägenheter, 1rok. Hästhovsgatan 7, 9 och 11 kompletteras med nya injusteringventiler och avstängningsventiler på samtliga avstick från huvudledning i krypgrund. Option från projektid: 1502302
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 1
Planerat projekt. Denna etapp avser ombyggnad av Hagavägen på sträckan Jussi Björlings väg till Engelbrektsgatan samt ombyggnad av Tyras torg. VA-arbeten omfattar ledningar i dimensioner från DN32 till DN800 på en sträcka av totalt är ca 280m.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 4
Planerat projekt. Denna etapp avser ombyggnad av Hagavägen på sträckan Masergatan till gc-väg norr om Maserskolan samt Masergatan framför Soltorgsskolan. VA-arbeten omfattar ledningar på en sträcka av totalt ca 160 meter. Fjärrvärmearbeten omfattar ledningar på total sträcka av ca 470 meter.
Förbättring av park i Borlänge
Omfattning okänd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Uppförande av restaurang i Borlänge
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra platsen för en snabbmatsrestaurang med tillhörande parkeringar och drive-through.
Hyresgästanpassning i befintliga lokaler, Borlänge
Fastighets AB Tenoren avser att anpassa befintliga lokaler i Tenoren 1 Hus B för hyresgäster.
Nybyggnad av anslutningsväg i Borlänge
Avser anläggande av ny infart.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Takbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser takbyte på Engelbrektsgatan 22, Sturegatan 21.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser flytt av konferenslokaler med tillhörande utrymmen till gatuplanet. 13 nya hotellrum med serviceutrymmen byggs inom nuvarande konferensavdelning.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Borlänge, etapp 1
Avser utbyte av gammal panel och målning av fasaden. Delas in i två etapper där halva området renoveras detta år och resterande under nästa år.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Borlänge, etapp 2
Avser utbyte av gammal panel och målning av fasaden. Delas in i två etapper där halva området renoveras detta år och resterande under nästa år.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ombyggnad av kontorshus/ändrad planlösning.
Nybyggnad av ridhus i Borlänge
Nybyggnad av longeringshall.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Ändrad användning av glasmästeriverkstad till grossistförsäljning.
Ombyggnad av cafeteria i Borlänge
Ändrad användning av livsmedelsbutik till ceféverksamhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / valmade tak.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad / rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation Lennheden 1:23.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Invändigt underhåll av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tryckstegring.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tält.
Konsultuppdrag avseende byggplatsuppföljning i Västra Dalarnas län
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3 optionsår.
Utvändigt underhåll av badhus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av byggnad, entréportal.
Utvändigt underhåll av grupphus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av enbostadshus 4 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Fasadädring, ändrad användning från handel till samlingslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om ändring av utrymningsväg.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Uppförande av tält.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borlänge
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av parhus i Borlänge
Ändrad användning av tvåbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för hårdgörning av markyta.
Ombyggnad av anslutningsväg i Borlänge
Marklov för ändring av marknivå / flytt av infart.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för ändring av marknivå, schaktning för ledningar/trummor.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av barack i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av visningsmodul / visningslägenhet.
Nybyggnad av markanläggning i Borlänge
Strandskyddsdispens för takad grillplats samt anläggande av grusad yta.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändrad användning av samlingssal till kontor.
Ombyggnad av personallokal i Borlänge
Ändrad användning av kontorslokaler till personalutrymmen.
Ombyggnad av ventilation och byte av styr- och reglerutrustning i Teknikdalen, Borlänge
Avser byte av styr- och reglerutrustning samt ombyggnad av ventilationsaggregat..
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation av anordning för ventilation i byggnader.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om ändring av kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: