Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 130 st.

Exploatering för nybyggnad av kontor, bostäder och butiker i Karlskrona
Planer är för nybyggnad av kontor, bostäder och butiker.
Nybyggnad av högskolelokaler, kontor, parkeringshus och studentbostäder i Karlskrona
Planer finns för gällande nybyggnad av högskolelokaler, kontor, parkeringshus och studentbostäder i området Gräsvik i Karlskrona.
Nybyggnad av flerbostadshus samt villaområde i Karlskrona
Planer finns på nybyggnad av 300 villor samt 4 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus, på Saltö.
Projektet omfattar 15-20 huskroppar samt 220 lägenheter, 5 kvarter
Nybyggnad av bostäder i Mölletorp Karlskrona
Avser ca 300 bostäder i varierande bostadsformer så som villor och flerbostadshus. Kommunen äger denna del av markområdet. Markanvisningstävling utlyses när detaljplanen är lagakraftvunnen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder och marina i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av höghus, 4 - 7 våningar, med totalt 300 lägenheter samt marina med 130 båtplatser, sjömack och kallbadanläggning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av badhus på Saltö.
Projektet omfattar nybyggnad av badhus på Saltö i Karlskrona.
Nybyggnad av grundskola i Karlskrona
Diskussioner förs om att behov finns av en ny grundskola i Karlskrona. Inga beslut finns. Oviss byggstart och kostnad.
Nybyggnad av omvårdnadsboende i Karlskrona
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och byggnation av ett nytt omvårdnadsboende med 48 lägenheter, hemtjänstlokal och tillhörande mark och anläggningsarbete.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus med en huskropp och 49 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Saltö
Första delen består av 80 lägenheter i en huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus på Pantarholmen, Karlskrona
Planerat projekt efter etapp 1 på projektnr 925334.
Nybyggnad av flerbostadshus på Pantarholmen, Karlskrona
Planer i tidigt skede. Sanering av marken krävs innan någon byggnation kan påbörjas. Uppskattad byggstart och kostnad. Etapp 2 av detta projekt ligger på: 1076887
Nybyggnad av omvårdnadsboende i Karlskrona
Tanken är att bygga ett omvårdnadsboende med 40 - 50 bostäder, men först skall en sanering utföras. Saneringen finns på : 1591881
Sanering- och markentreprenad , Karlskrona
Omfattar sanering- och markentreprenaden som ska genomföras för ett område som ska bli omvårdnadsområde, P-hus och bostäder. Projektet finns på: 1478512
Nybyggnad av vårdcentral i Karlskrona
Planer i tidigt skede. Vårdcentralen ska även rymma tandvård. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av Ambulansstation i Karlskrona
Avser nybyggnad av ambulansstation på ca 2200 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Karlskrona
Blandad bebyggelse, cirka 200 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Karskrona
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus för äldre i Lyckeby Karlskrona
Byggande av nytt flerbostadshus med inriktning för äldre, innehållande lägenheter och gemensamhetslokal.
Utbyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledning på ca 12 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rödeby, Karlskrona
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 20-tal lägenheter.
Stambyte, takrenovering och balkongrenovering i flerbostadshus, Karlskrona
Avser renovering av yttertak, balkongrenovering samt stambyte.
Utbyggnad av överföringsledning i Karlskrona
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledning.
Tillbyggnad av stormarknad i Karlskrona
Avser tillbyggnad av entré samt fasadförändring av stormarknad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus 49 st bostäder och 2 st lokaler. Etapp 2: 1590213
Nybyggnad av förskola samt flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns på ny förskola för 16 barngrupper samt cirka 100 studentlägenheter.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Karlskrona
Tanken är att den nya hallen ska vara särskilt avsedd för parkour, cheerleading och trampolinhoppning.
Ombyggnad av hotell på Trossö, Karlskrona
Utbyggnad av hotell. Planuppdrag pågår.
Nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringshus i Karlskrona
Rivning av gammalt parkeringshus. Nybyggnad av två parkeringsdäck med flerbostadhus ovanpå.
Nybyggnad av parhus i Hasslö
Hyresrätter. Tanken är att bygga prefab. Avvaktar finansiering. Byggstart oviss.
Nybyggnad av företagspark i Karlskrona
Avser nybyggnad av företagspark.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda. Uppskattad byggstart.
Om- och nybyggnad för LSS gruppboende i Karlskrona
Det nya gruppboendet med åtta lägenheter uppföres i en helt ny byggnad. I befintlig intilliggande byggnad Villa Vik, bygger man om till gemensamhets- och personalutrymmen samt gemensamt kök.
Nybyggnad av förskola i Karlskrona
Omfattar nybyggnad av förskola sex avdelningar i Trummenäs inklusive tillagningskök och därtill hörande markarbeten på Torstäva 14:1.
Stambyte och renovering i flerbostadshus, Karlskrona
Planer finns för stambyte och renovering av ca 370 hyreslägenheter och ett antal lokaler med verksamheter såsom förskola, livsmedelsbutik och affärslokaler. Objektets läge: Kungsmarksvägen 7-39 Karlskrona. Byggstart för takrenoveringen kommer påbörjas under våren 20. Stambytet kommer ta ca 10 mån att utföra med start 2024.
Nybyggnad av småbåtshamn på Saltö
Planer finns för nybyggnad av en småbåtshamn på Saltö.
Ny 130/20/10kV-station på ny plats m.m i Karlskrona
Ny 130/20/10kV-station på ny plats som preliminärt omfattar fem 130kVapparater, sex msp-fack 10kV, fyra msp-fack 20kV samt två 3-lindade transformatorer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 21 lägenheter.
Utbyggnad av bilhall i Karlskrona
Avser utbyggnad av en ny hall för Audi i denna etapp.
Modernisering av brandstationer i Karlskrona kommun
Avser ombyggnad av deltidsstationer i Karlskrona.
Byte av transformatorfundament, Kraftringens Nät AB
Avser rasering av befintliga och leverans, uppställning och inkoppling av nya transformatorfundament inkl. kabelstativ. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1593477 och 1593478.
Anläggande av strandpromenad på Pottholmen, Karlskrona, etapp 1
Avser sanering, spontning, trädplanteringar och markarbeten. Det kommer att byggas ytterligare etapper.
Anläggande av strandpromenad på Pottholmen, Karlskrona, etapp 2
Avser ytterligare sanering, spontning, trädplanteringar och markarbeten.
Markarbeten inom Karlskrona kommun
Avser ny entré till kommunhuset vid Östra Hamngatan 7B samt ombyggnad av korsningen Östra Hamngatan och Östra Köpmansgatan. Ytmässigt omfattar denna entreprenad ca 800 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus (12 lägenheter).
Förhyrning av förskolelokaler i Karlskrona
Avser förhyrning av lokaler för förskola med 6 avdelningar, tillagningskök samt skolgård.
Anläggande av gator och VA för industri i Karlskrona
Kommunen har 7000 kvm industrimark till försäljning. Omfattar infrastruktur och utfyllnad för att skapa mer hamnyta.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Uppgradering av vägskydd längs Verköbanan, Karlskrona
Avser 6 st vägskydd i plankorsningar. För närvarande går inga tåg på banan.
Kulturbyggnader renoveras i Karlskrona
Avser totalrenovering av det gamla församlingshemmet för att bli kontorslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utbyggnad av exploateringsområde, Karlskrona
Objektet avser nybyggnad av väg, VA-ledning och belysning för nytt exploateringsområde.
Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Byggstart tidigast 2017.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Gullberna
Avser nybyggnad av avloppspumpstation i Gullberna.
Nybyggnad av fritidsgård i Nättraby
Avser nybyggnad av fritidsgård i Nättraby, Karlskrona kommun.
Entreprenad gällande anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge.
Nybyggnad av vågbrytare i Karlskrona
Avser leverans och montage av vågbrytare ( trä- och betongponton).
Rivning omvårdnadsboende i Rödeby, Karlskrona
Rivning av omvårdnadsboende. Nya boende finns på obj.nr : 1190159
Uppsättning av räcke mot gc-väg i Karlskrona
Diskussioner förs internt i kommunen.
Upphandling av svaveldoseringsutrusning för kraftvärmeverk i Karlskrona
Objektet är beläget på fastigheten Västra Rödeby 3:1 inom Mältans avfallsanläggning, ca 2 mil norr om centrala Karlskrona. Affärsverken Karlskrona AB avser att upphandla en totalentreprenad för uppförande av en doseringsanläggning avseende svavel till Kraftvärmeverket på Mältan. Doseringsanläggningen med tillhörande byggnad kommer att uppföras i anslutning till Kraftvärmeverkets norra del, på en gjuten platta. Svaveldoseringsutrustningen ska bidra till lägre utsläpp av CO och NOx och minska risken för alkalikloridinducerad korrosion i eldstad och på värmeöverförande ytor.
Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona, etapp 1
Avser målning av plåttak på Konserthuset Karlskrona, lågdelar. Målning av plåtklädda väggytor på takets överbyggnader. Målning av järnräcke vid takfoten på stora takytan. Målning av dörr från hissmaskinrum , in / utsida.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad och inglasning av balkonger, fönsterbyte, tilläggsisolering samt byte av fasadmaterial i flerbostadshus.
Ombyggnad av ridhus i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av ridskola, för tillbyggnad av läkare, domartorn, samt personalrum, omklädningsrum m.m
Nybyggnad av väderskydd i Karlskrona
Avser nybyggnad av väderskydd för att kunna genomföra utbildningar med åtgärder vid haveri och skador på fartyg.
Ombyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Ny 50/10kV-station som ersätter befintlig.
Ramavtal avseende Hantverkstjänster, El, inbrotts,-brandlarm, Kyla, VVS, smide, lås, plåt och golv.
Uppdragen omfattar underhållsarbeten, reparationer, nybyggnation/ombyggnad/tillbyggnad. Ramavtalen har avtalstid 2019-12-01 -2021-11-30 + optionstid 2 år, 20211201-20221130 + 20221201-20231130.
Tillbyggnad av parekringsledningssystem i Karlskrona
Upptaget ur investeringsbudget 2019-2021
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av en utbildningssal.
Nybyggnad av fiskeväg i Karlskrona
Avser nybyggnad av fiskeväg.
Utbyggnad med gång- och cykelväg i Karlskrona
Utbyggnad med GC-väg utmed Gullbernavägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Ombyggnad av flerbostadshus., kontakta byggherren för ytterligare information.
Ramavtal avseende fibernätsutbyggnad
Avser utbyggnad av fibernät.
Tillbyggnad av restaurang i Karlskrona
Bygglov av uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av parhus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av 5 parhus Jämjö 6:8,6:9,6:10,6:11,6:12.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av maskinhall i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av studentlägenhet i Karlskrona
Bygglov för studentboende.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus och nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov har söks för tillbyggnad och fasadändring av industrilokal.
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Utvändigt underhåll av hotell i Karlskrona
Avser en fasadändring av hotell.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av en lokal.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ändrad användning från butikslokal till kontor/konferensrum i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ändrad användning till kontor med wc och pentry.
Nybyggnad av datorhall i Karlskrona
Marklov för fällning av träd.
Ramavtal Stängsling, Karlskrona
Ramavtal för stängsling
Utbyte av nya fritidsbåtsbryggor i Karlskrona
Upptaget ur investeringsbudget 2019-2021
Tillbyggnad av stödmur i Karlskrona
Tillbyggnad av stödmur.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Tillbyggnad av handelslokal.
Tillbyggnad av samlingslokal i Karlskrona
Tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av studentlägenhet i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ombyggnad till studentboende.
Ombyggnad av skola i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från verkstad till skolverksamhet (kulturskola).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fönsterbyte i flerbostadshus.
Ombyggnad av frisersalong i Karlskrona
Anmälan för ändrad användning från elektronikbutik till frisersalong.
Ombyggnad av museum i Karlskrona
Bygglov för uppförande av kylmaskin på museibyggnad.
Nybyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: