Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Nybyggnad av flerbostadshus samt villaområde i Karlskrona
Planer finns på nybyggnad av 300 villor samt 4 flerbostadshus.
Nybyggnad av kulturhus i Karlskrona
Nybyggnad av kulturhus.
Nybyggnad av bostäder och marina i Karlskrona
Planer finns för nybyggnad av höghus, 4 - 7 våningar, med totalt 300 lägenheter samt marina med 130 båtplatser, sjömack och kallbadanläggning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av lägenheter och parkeringsgarage Karlskrona
Rivning av byggnader på platsen pågår för kommande nybyggnation. Parkeringshus med 44 platser under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus på Pantarholmen, Karlskrona Etapp 2
I denna andra etapp byggs bostadsrätter. Det blir 4 st huskroppar med 3-7 våningar. 2 hus med hyresrätter( 45 lgh) samt 2 hus med bostadsrätter (62 lgh) + gemensamt garage under mark. Projektet utföres i två etapper. Etapp 1: 1409615.
Nybyggnad av omvårdnadsboende i Karlskrona
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och byggnation av ett nytt omvårdnadsboende med 48 lägenheter, hemtjänstlokal och tillhörande mark och anläggningsarbete.
Nybyggnad av kontor på Pottholmen Karlskrona
Avser nybyggnad av ca 8000 kvm kontor i fem våningar. Entreprenadsform: Totalentreprenad med partnering.
Nybyggnad av flerbostadshus på Pantarholmen, Karlskrona
Planer i tidigt skede. Sanering av marken krävs innan någon byggnation kan påbörjas. Uppskattad byggstart och kostnad. Etapp 2 av detta projekt ligger på: 1076887
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus med en huskropp och 49 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Projektet omfattar 40 nya bostäder. Första etappen obj 1397884.
Nybyggnad av markbostäder i Torhamn Karlskrona
Tanken är att uppföra ca 60 marklägenheter för seniorboende. Marken kommer att försäljas, kanske under 2017. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och centrumverksamheter i Karlskrona kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus, centrumverksamheter, kontor och parkring.
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upprustning av badhus i Karlskrona
Varmbadhuset i Karlskrona ,Trossö skall renoveras. Det är ett byggnadsminne. Det innebär att nästan alla bjälklag och innerväggar skall rivas och nya byggas. Ny skorsten byggs. Grundförstärkning med nya pålar ,ny el, ny ventilation, nya ytskikt m m. Till detta behövs en Antikvarisk kontrollant för att säkerställa att originalutseende m m och att länstyrelsens riktlinjer följs .
Nybyggnad av enbostadshus i Torsnäs, Karlskrona
Planförslaget omfattar ca 23 tomter, enbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny faunapassage samt viltstängsel längs E22 mellan Jämjö-Brömsebro
Nytt viltstängsel längs hela sträckan (ca 12 km) och en faunapassage norr om Fågelmara.
Ombyggnad av väg 28 mellan Uddabygd-Holmsjö
Trafiksäkerhetsåtgärder, nya sidoräcken, förbättring av korsningar mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rödeby, Karlskrona
Omfattar ett 20-tal lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola samt flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns på ny förskola för 16 barngrupper samt cirka 100 studentlägenheter.
Om- och nybyggnad för LSS gruppboende i Karlskrona
Det nya gruppboendet med åtta lägenheter uppföres i en helt ny byggnad. I befintlig intilliggande byggnad Villa Vik, bygger man om till gemensamhets- och personalutrymmen samt gemensamt kök.
Nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringshus i Karlskrona
Rivning av gammalt parkeringshus. Nybyggnad av två parkeringsdäck med flerbostadhus ovanpå.
Påbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Påbyggnad med två våningsplan på bef. fastighet med 10 - 11 nya lägenheter. Idag finns 18 lägenheter. Kostnadsutredning utförd. Projektet vilar. Oviss byggstart
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer för nybyggnad av flerbostadshus (24 lgh).
Nybyggnad av vattenledning, Karlskrona
Upptaget ur investeringsbudget 2019-2023
Till- och ombyggnad av byggnad, Karlskrona
Projektet omfattar rivning, färdigprojektering och byggnation av omklädningsrum och föreningsytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 21 lägenheter.
Nybyggnad av Kaj på Verkö
Planer finns för nybyggnad av Kaj på Verkö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av flerbostadshus (12 lägenheter).
Förhyrning av förskolelokaler i Karlskrona
Avser förhyrning av lokaler för förskola med 6 avdelningar, tillagningskök samt skolgård.
Anläggande av gator och VA för industri i Karlskrona
Kommunen har 7000 kvm industrimark till försäljning. Omfattar infrastruktur och utfyllnad för att skapa mer hamnyta.
Ombyggnad till lägenheter i Karlskrona
Avser ombyggnad av källarlokaler till 7 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av verkstad i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av verkstadsbyggnad, förråd och garage.
Nybyggnad av fritidsgård i Nättraby
Avser nybyggnad av fritidsgård i Nättraby, Karlskrona kommun.
Nybyggnad av vågbrytare i Karlskrona
Avser leverans och montage av vågbrytare ( trä- och betongponton).
Entreprenad gällande anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av handelslokal.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadrenovering med puts- och målningsarbeten. Objektet är beläget på Marieberg med följande adresser; Mariebergsvägen 12-22 och Nyhemsvägen 1A-1E i Karlskrona.
Nybyggnad av automatstation i Karlskrona
Avser nybyggnad av tankstation.
Drift och underhåll av styr/reglersystem på öppningsbara broar i Blekinge och Skåne län
Drift, underhåll samt ev nyinstallation och reinvesteringar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) + två (2) år.
Fönsterrenovering på byggnad på Marinbasen, Karlskrona
Byggnaden består av kontor i två plan där det är ca 100 fönsterlufter med karmar samt 6 st pardörrar med karmar som ska renoveras.
Rivning omvårdnadsboende i Rödeby, Karlskrona
Rivning av omvårdnadsboende. Nya boende finns på obj.nr : 1190159
Upphandling av svaveldoseringsutrusning för kraftvärmeverk i Karlskrona
Objektet är beläget på fastigheten Västra Rödeby 3:1 inom Mältans avfallsanläggning, ca 2 mil norr om centrala Karlskrona. Affärsverken Karlskrona AB avser att upphandla en totalentreprenad för uppförande av en doseringsanläggning avseende svavel till Kraftvärmeverket på Mältan. Doseringsanläggningen med tillhörande byggnad kommer att uppföras i anslutning till Kraftvärmeverkets norra del, på en gjuten platta. Svaveldoseringsutrustningen ska bidra till lägre utsläpp av CO och NOx och minska risken för alkalikloridinducerad korrosion i eldstad och på värmeöverförande ytor.
Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona, etapp 1
Avser målning av plåttak på Konserthuset Karlskrona, lågdelar. Målning av plåtklädda väggytor på takets överbyggnader. Målning av järnräcke vid takfoten på stora takytan. Målning av dörr från hissmaskinrum , in / utsida.
Ombyggnad av högskola i Karlskrona
Avser ombyggnad av högskola.
Nybyggnad av byggvaruhus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av bygghandel samt rivning av befintliga byggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad och inglasning av balkonger, fönsterbyte, tilläggsisolering samt byte av fasadmaterial i flerbostadshus.
Invändig ytskiktsrenovering av museum i Karlskrona
Avser invänding ytskiktsrenovering av Grevagården plan 2.
Nybyggnad av väderskydd i Karlskrona
Avser nybyggnad av väderskydd för att kunna genomföra utbildningar med åtgärder vid haveri och skador på fartyg.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Ombyggnad/utbyggnad av kök/frys/kylrum, restaurang.
Utbyggnad av exploateringsområde, Karlskrona
Objektet avser nybyggnad av väg, VA-ledning och belysning för nytt exploateringsområde.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Nybyggnad av fiskeväg i Karlskrona
Avser nybyggnad av fiskeväg.
Utbyggnad med gång- och cykelväg i Karlskrona
Utbyggnad med GC-väg utmed Gullbernavägen. Objektet kan komma att utföras i egen regi.
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Tillbyggnad av lager/industribyggnad samt rivningslov för del av byggnad, Tidsbgränsat bygglov för nybyggnad av lagerhall (tält) Hammarby 1:192.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Ombyggnad av en vind till lägenheter i flerbostadshus, 4 lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Rivningslov för del av kontor/fabrik samt tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Rivning av byggnad samt bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av skola i Karlskrona
Rivningslov för skolbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av försäljningslokal med kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad/ändring av balkonger i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för utbyggnad och inglasning av balkonger i flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdhem i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från bostad till hvb-hem.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från vind till lägenhet i flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ändrad användning från bostadsändamål till kontor.
Nybyggnad av lager i Karlskrona
Avser nybyggnad av förråd, cykelskjul och omlastningsrum.
Utvändigt underhåll av gruppbostad i Karlskrona
Avser fasadändring av lss boende.
Utvändigt underhåll av kontorshus, i Karlskrona
Avser fasadändring för fönsterpartier.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser en fasadändring av flerbostadshus.
Fönsterrenovering på byggnad på Marinbasen, Karlskrona
Avser fönster renovering på runt 70-80 100 fönsterlufter med karmar
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fönsterbyte i flerbostadshus i 8 lägenheter, ca 7-10 fönster.
Ramavtal Stängsling, Karlskrona
Ramavtal för stängsling
Utvändigt underhåll av galleria i Karlskrona
Ändrad fasadändring av köpcentrum.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för parkering/avställningsplats.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av veterinärstation i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till hunddagis.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Rivningslov samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Rivningslov för lekförråd samt nybyggnad av lekförråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskrona
Marklov för schaktning för parkeringar.
Uppdrag av konsulter för Tullskolan i Karlskrona
Avser arbetsställning för planerat murningsabeten av tegelfasad/takfotslist på Tullskolan By 5 i Karlskrona.
Utvändig renovering av skola i Karlskrona
Avser arbetsställning för planerat murningsabeten av tegelfasad/takfotslist på Tullskolan By 5 i Karlskrona.
Utvändig renovering av skola i Karlskrona
Avser fönsterrenovering på samtliga fönster på Tullskolans Gymnastiksal.
Nybyggnad av småbåtshamn i Karlskrona
Avser ombyggnad/nybyggnad av fritidsbåtanläggning.
Nybyggnad av garage i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av garage, förråd Stäven 3,4.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: