Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor på Pottholmen Karlskrona
Avser nybyggnad av ca 8000 kvm kontor i fem våningar. Entreprenadsform: Totalentreprenad med partnering. Antal kontor är inte bestämt!
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus 71 st bostäder och 2 st lokaler. Etapp 1: 1586065
Nybyggnad av förskola i Karlskrona
Omfattar nybyggnad av förskola sex avdelningar i Trummenäs inklusive tillagningskök och därtill hörande markarbeten på Torstäva 14:1 senare kan de utvecklas ytterligare 2 avdelningar så talat 8 avdelningar på två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av fem flerbostadshus.
Nybyggnad av omvårdnadsboende i Karlskrona
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och byggnation av ett nytt omvårdnadsboende med 48 lägenheter, hemtjänstlokal och tillhörande mark och anläggningsarbete.
Nybyggnad av ambulanscentral i Karlskrona
Placering inom sjukhusområdet. Uppskattad byggstart och kostnad. Montage innerväggar PL1-entre: LAMDA, PLN
Ramavtal avseende för asfalteringsarbeten omgång 2, Karlskrona
Asfalteringsarbeten inom Karlskrona kommun. Avtalstid: 2020-05-15 - 2023-04-30
Nybyggnad av bostäder i Karlskrona
Ca 40 bostadsrätter. Ett flerfamiljshus med 20 lägenheter och 20 st friliggande radhus/atriumhus. Radhusen i ett plan.
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Sanering- och markentreprenad , Karlskrona
Omfattar sanering- och markentreprenaden som ska genomföras för ett område som ska bli omvårdnadsområde, P-hus och bostäder. Projektet finns på: 1478512
Nybyggnad av radhus i Karlskrona
Projektet avser planområde på ca 12 ha och utgörs av två områden, ett vid Trummenäs entré och ett vid Albatrosvägen. Den större delen av planområdet ligger väster om Trummenäsvägen samt sträcker sig både norr och söder om väg 738 (Gängletorpsvägen). Den mindre delen av planområdet är belägen vid Albatrosvägen. Planens syfte är att pröva markens lämplighet för skola, bostäder och centrumfunktioner för att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser, boende och service på Trummenäs.
Nybyggnad av kontorslokaler i Karlskrona
Planer finns för nya kontorslokaler.
Nybyggnad av förskola i Karskrona
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-2000 kvm med 4 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rödeby, Karlskrona
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 20-tal lägenheter.
Ombyggnad av tak samt balkongrenovering i flerbostadshus, Karlskrona
Avser takbyte och ombyggnad av balkonger på plan 6 på fastigheten Smörblomman 6 (Kungsmarksvägen 7-19 Karlskrona).
Avser ombyggnad till kulturskola, Karlskrona
Avser ombyggnation av Karlskrona lampfabrik till kulturskola.
Nybyggnad av bro i Karlskrona
Avser nybyggnad av bro. Angöringar på båda sidor är utförda.
Ombyggnad och rivning av förskola i Karlskrona
Avser inre rivning/sanering av förskolan Sjöstjerna i första delen. Andra delen påbörjas i höst och omfattar ombyggnation. Byggnaden är en äldre tvåplansbyggnad i trä på ca 25x10 m
Om- och nybyggnad för LSS gruppboende i Karlskrona
Det nya gruppboendet med åtta lägenheter uppföres i en helt ny byggnad. I befintlig intilliggande byggnad Villa Vik, bygger man om till gemensamhets- och personalutrymmen samt gemensamt kök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar balkongrenovering av ca 70 tal balkonger i 4 huskroppar, med inglasning. Även solceller ska upp.
Ombyggnad Storkök, i Karlskrona
Avser storköksrenovering. Berörd yta är ca 650 m².
Nybyggnad av parkeringshus i Karlskrona
Avser nybyggnad av parkeringshus på 3 våningar och ca 125 parkeringsplatser.
Renovering av utemiljö / tätskikt i Karlskrona
Objektet avser utemiljö baksida gård, vid altaner och entréer, byte av tätskikt på del av garaget (under altaner) övriga markarbeten och byte av drän ledningar, dagvattenbrunnar och luftintagsgaller till garage.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser nybyggnad av industrilokal på ca 12000 kvm
Nybyggnad av rdahus i Karlskrona
Avser nybyggnad av 4 stycken radhus.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus, Karlskrona
Projektet avser ombyggnad av utemiljö av baksida gård, altaner och entréer samt byte av tätskikt på del av garaget (under altaner). Detta berörs av 12 lägenheter.
Nybyggnad av villor i Karlskrona
Avser nybyggnad av sex nya villor som byggs av enskild aktör.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar.
Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona
Avser ombyggnad av reningsverk på Söremåla.
Utvändig renovering av flerbostadshus Karlskrona
Projektet avser ombyggnad av om och tillbyggnad av balkonginglasning på fastigheten.
Ombyggnad i studentlägenheter i Karlskrona kommun
Projektet omfattar brandskyddsförbättringar i studentbostäder i Karlskrona. Lägenheterna är belägna på: Kungsmarksvägen, Gyllenstjärnas väg, Snapphanevägen, Polhemsgatan, Östra Prinsgatan samt påMarieberg.
Ombyggnad av flerbostadshus, Karlskrona
Avser stambyte och renovering av kök, badrum, wc och hall i sex st. lägenheter. SMORBLOMMAN 6 - Takomläggning finns på objnr: 1539870 Kök är Sentens kök.
Nybyggnad av miljöhus i Karlskrona
Avser nybyggnad av 5 st miljöhus till flerbostadshus.
Entreprenad gällande anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge
Avser anläggnings och drivmedelsjobb i Blekinge.
Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona, etapp 2
Avser byte av takplåt. Vi ett senare tillfälle kommer en fasadrenovering vid ett senare tillfälle. Fasadrenovering finns på obj.nr : 1628651
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser nybyggnad/tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av väg mot gc-väg i Karlskrona
Diskussioner förs internt i kommunen.
Tillbyggnad av deponianläggning, Karlskrona
Avser nybyggnad av deponianläggning (IFA), icke farligt avfall.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Sanering av Karlskrona residens
Avser varsam sanering av inomhuslokaler.
Nybyggnad av väderskydd till kollektivtrafikhållplatser i Blekinge
Avser väderskydd med tillhörande utrustning till Blekingetrafikens hållplatser/rececentra i Blekinge. Solcellsbelysning kommer att monteras på bef väderskydd.
Bränsleinmatningssystem i containerform, Karlskrona
Entreprenaden omfattar åtta (8) stycken dockningsstationer och elva (11) stycken containrar med tillhörande utrustning. Containrarna ska ha minsta volym 30 kubikmeter, gärna större. De ska dock vara möjliga att utan särskilt tillstånd transportera på allmän väg med lastväxlare. Containertyp lastväxlare av kroktyp. Flisen i containrarna ska vara väderskyddad. Containrarna ska kunna fyllas med hjullastare med skopa
Ombyggnad av byggnad på Marinbasen, Karlskrona
Mindre ombyggnad med komplett ytskiktsrenovering av By 300, Marinbasen Karlskrona.
Nybyggnad av gång- och cykelväg på Trossö i Karlskrona
Planer som ej är beslutade. Upptaget i kommunens åtgärdslista över prioriterade gång- och cykelvägar inom Karlskrona kommun.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal.
Upphandling av bränslelager, Karlskrona
Avser en komplett funktion av ett bränslesystem, med tillhörande utrustning för att förse två biopannor med flis. Leveransen ska innehålla de antal skruvar och skrapor som erfordras till att försörja befintliga pannor, med tillhörande lager.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Karlskrona
Förstudier för gång- och cykelväg till Hasslö samt Sturkö
Teletekniska säkerhetssystem till Blekinge tingsrätt
Utbyte av teletekniska säkerhetssystem till Blekinge tingsrätt.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Modernisering av brandstationer i Karlskrona kommun
Avser byte av portar samt utökar ventilation på vissa deltidsstationer i Karlskrona.
Målning av plåtyttertak på f.d läroverket i Karlskrona
Avser målning av plåttak/yttertak med taksarg.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Karlskrona
Bygglov för igensättning av fönster.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlskrona
Bygglov för ny fasadbeklädnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlskrona
Bygglov för fasadändring av industrilokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskrona
Omfattar ändrad fasadkulör.
Rivning av industrihus i Karlskrona
Rivningslov för rivning av del av skrovhallen.
Rivning av skorsten i Karlskrona
Rivningslov för skorsten på snickeriverkstaden.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av utbildningslokal i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av utbildningslokaler.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för parkering.
Nybyggnad av barack i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för uppsättande av container.
Nybyggnad av flytbryggor i Karlskrona
Planer på att bygga 40 båtplatser i Stumholmskanalen.
Ombyggnad av sjöbod i Karlskrona
Bygglov för flytt av sjöbod.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsutrymme.
Tillbyggnad av kaj i Karlskrona
Bygglov för träkaj.
Nybyggnad av barack i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av containrar.
Nybyggnad av mast i Karlskrona
Bygglov för uppsättande av telemast.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlskrona
Bygglov för återvinningsstation.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från etagevind till separat lägenhet.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av soprum i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av miljörum.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av skärmtak och solceller.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av två st miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av uteboxar.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskrona
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Karlskrona
Bygglov för plank.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fläktrum i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum till storkök.
Nybyggnad av brygga i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av carport i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd och miljöhus Verkö 3:25,3:27.
Nybyggnad av nätstation i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av elnätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av mast i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av fackverksmast.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning från hyreshus, polis och bibliotek till flerbostadshus.
Byte av fasadbeklädnad på flerbostadshus, Karlskrona
Två väggar med tegelfasad ska kläs om. Oviss byggstart.
Tillbyggnad av motell i Karlskrona
Tillbyggnad av en köksdel på några kvm.
Nybyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för nybyggnad av temporära omklädningsbaracker (moduler) Verkö 3:27.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: