Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stationsområdet
En helt ny stadsdel ska växa fram där det idag finns järnvägsspår, lager och mindre industrilokaler. I området ska det finnas möjlighet att bygga en skola, butiker och annan service som krävs för en levande stad. Totalt blir det utrymme för ca 400-500 nya bostäder och lika många parkeringsplatser.
Nybyggnad av vattenverk i Karlshamn
Det nya vattenverken ska byggas i anslutning till det gamla vattenverket i Långasjön.
Nybyggnad av bostäder i Karlshamn etapp 2
Objekt i tidigt skede. Planer finns för bostäder i fyra till 10 våningar. Kommunen äger marken i den södra delen av området. Eventuellt påbörjas arbetet med detaljplanen hösten 2017. Totalt kan området rymma upp till 280 lägenheter i elva huskroppar.
Nybyggnad av skola i Mörrum
Nybyggnad av skola för 400-600 elever, bibliotek samt gymnastiksal.
Nybyggnad av gruppbostad i Karlshamn
Nybyggnad av LSS boende om ca 6 lägenheter med personal och gemensamhetsutrymmen inom Karlshamns kommun och där tillhörande kringarbeten.
Nybyggnad av ishall samt Flyttning av bef kraft/luftledning i Mörrum, Karlshamns kommun
Gamla Jössarinken kan komma att byggas om till träningshall. Innan byggnationen kan påbörjas, måste en elektrisk luftledning flyttas.
Nybyggnad av flerfamiljshus samt markbostäder i Hällaryd
Nybyggnad av 1 flerfamiljshus samt 5-6 markbostäder. Exploatering ska först genomföras på 1217237.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med förråd.
Nybyggnad av förskola i Hällaryd
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Kommer att byggs ihop med skolan med en passage. Avser även rivning av bef förskola. Oviss byggstart.
Nytt utomhusbad i Svängsta
Avser nytt bad med nya bassänger. Oviss byggstart.
Nytt exploateringsområde för tomatodling i Karlshamn
Syftet med planen är att möjliggöra för livsmedelsproduktion, växthusodling och lager. Planområdet omfattar ca 21 hektar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för nybyggnad av 60-65 lägenheter.
Ombyggnad av Österslättskolan kök, Karlshamn
Avser ombyggnad då hela skolköket skall göras om.
Upprustning av kök vid skola i Karlshamn
Avser upprustning av skolkök i Karlshamn på Österlättsskolan.
Nybyggnad av ishall i Karlshamn
Avser nybyggnad av ishall i Karlshamn
Nybyggnad av varuhus i Karlshamn
Lokaler för uthyrning. Byggstart är avhängig kontrakterande av hyresgäst. Placering oklar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlshamn
Strategisk partnering. Avser nybyggnad av en återvinningsstation i Karlshamns kommun.
Förnyelse av VA-ledningar i Karlskrona kommun
Upptaget ur investeringsbudget 2019-2021
Renovering eller alternativt nybyggnad av torgbyggnad i Karlshamns kommun
Avser renovering/ombyggnad/återskapning av befintlig torgbyggnad eller alternativt rivning av befintlig byggnad och byggande av en ny torgbyggnad. Omfattar även övriga torgytor och kringarbeten.
Ombyggnad av ställverk mm i Karlshamn
TUM- Trensum. Nytt ställverk, kontrollutrustning (A-ställverk), byte av 10 kV ställverk med tio fack och kontrollutrustning i ny byggnad. Även byte av en trelindad krafttransformator.
Byte av fönster på skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020.
Byte av fotbollsplan från grus till konstgräsplan i Karlshamn
Befintlig Grusplan ska bli konstgräsplan.
Tillbyggnad av förskola i Karlshamn
Planer i mycket tidigt skede som ej är beslutade. Tanken är att bygga till den befintliga förskolan. Oviss byggstart och uppskattad kostnad.
Utbyggnad av avloppsledning i Gustavstorp
Avser utbyggnad av avloppsledning i Gustavstorp.
Utbyggnad av avloppsledning i Köpegårda
Avser utbyggnad av avloppsledning i Köpegårda.
Ny bro över allmän väg vid Trensums station
1,5 km OSO Trensums station.
Ny belysning samt renovering av Hinsetunneln, Karlshamn
Invändiga renoveringar samt ny beysning. Tunnelns sträcka är ca 2.5 kilometer lång.
Markområde till försäljning i Karlshamn
Avser nytt verksamhetsområde i Karlskrona. Beläget i direkt anslutning till E22 och östra infarten som anknyter mot Karlskrona.
Nybyggnad av padelhall i Karlshamn
Omfattar nybyggnad av padelhall i karlshamn.
Marksanering intill Östra Skogsborg i Karlshamn
Avser sluttäckning eller sanering av förorenat markområde. 80% av kostnad går till mottagning av massor. Oviss igångsättning.
Utveckling av Väggaviken i Karlshamn etapp 2 och 3
Planer finns på att utveckla Väggaviken med flera båtplatser och eventuellt en gästhamn. Utredningsskede. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av sjöbodar i Karlshamn
Planer finns på bostadsbebyggelse såväl som friluftsliv och turism.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Utvändig ändring av flerbostadshus, gäller fönster, fasad, balkonger och tak.
Exploatering av villaområde i Mörrum
Ligger på is. Konsult handlas från ramavtal. Uppskattad byggstart. Kostnaden avser exploateringen. 35 villor.
Ombyggnad av kök på förskola, i Karlshamn
Ombyggnation av tillagningskök samt intilliggande utrymmen i ”köksflygeln” på Svängsta förskola.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Avser 20 byten av stamledningar, flerbostadshus.
Sluttäckning av deponi i Mörrum
Projektet avser sluttäckning av deponier: Södra deponin samt Blekjordsdeponin, deponier för icke farligt avfall om ca 5,0 ha. Samt Sydostkemi, deponi för farligt avfall. Modulering och sluttäckning om ca 0,5 ha. Objektet är beläget drygt 1 km sydväst om Mörrums centrum
Anläggningsarbeten i Karlshamn
Ramavtal avser att utföra anläggningsarbeten för förläggning, reparation och underhåll av elkablar och kanalisation, bredband, fjärrvärmeledningar, vatten och avloppsledningar samt arbeten i anslutning till dessa.
Nybyggnad av panncentral i Karlshamn
Karlshamn Energi avser att kompletta sin panncentral i Mörrum med en bioolje-panna på cirka 4 MW för spets- och reservproduktion. Upphandlingen avser en funktionsupphandling omfattande en biooljepanna i container med tillhörande olje-tank och tankstation.
Byte av ventilationsaggregat vid Halda, Svängsta
Avser byte av luftbehandlingssystem.
Ombyggnader vid tunnel i Karlshamn
Avser renovering och förstärkning av Hinsetunneln i Karlshamn.
Nytt exploateringsområde i Hällaryd
Exploatering för möjliggörande av flerfamiljshus samt markbostäder.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Marieberg 1:3 invändig och utvändig ändring av kontor.
Rivning av befintliga byggnader m.m, i Karlshamn
Avser rivning av befintliga byggnader mm inom ”Pilen” (del av Karlshamn 5:1)
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Marstrand 18 ändring av ventilation, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Näktergalen 5 och 6 ändring av kontorslokaler till bostadslägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Stilleryd 2:90 nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Stilleryd 3:33 tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Reval 8 ändrad användning, invändig och utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Svanen 11 utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser byte av ventilationsaggregat flerbostadshus
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Avser invändig och utvändig ändring av flerbostadshus/affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Ändring av ventilation.
Nybyggnad av telestation i Karlshamn
Asarum 1:1 nybyggnad av telekommunikationsanläggning.
Nybyggnad av paviljong i Karlshamn
Asarum 3:19 och asarum 3:2 nybyggnad av cykelsskjul och paviljong.
Rivning av enbostadshus i Karlshamn
Elleholm 6:9 rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Karlshamn
Karlshamn 5:1 rivning av byggnader.
Nybyggnad av carport i Karlshamn
Karlshamn 6:3 nybyggnad av carport med stålstomme.
Ombyggnad av pumpstation i Karlshamn
Karlshamn 9:1 ombyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Karlshamn
Gustavsborg 4 nybyggnad av redskapsskjul till parcykel.
Nybyggnad av förråd i Karlshamn
Horsaryd 3:1 rivningslov och nybyggnad för kontrollutrustning.
Tillbyggnad av förråd i Karlshamn
Hästaryd 1:2 tillbyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av verkstad i Karlshamn
Stilleryd 8:8 tillbyggnad av verkstad med kallförråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Päronet 22 och 24 utvändig ändring med solceller på tak, flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Karlshamn
Nybyggnad av nätstation Grimsmåla 1:4,1:5.
Nybyggnad av nätstation i Karlshamn
Ljungsjömåla 1:10 nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av växthus i Karlshamn
Leoparden 1 nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändring av brandskydd i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: