Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Froarp, Karlshamn
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att på så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt verk ingår i planområdet.
Nybyggnad av vattenverk i Karlshamn
Det nya vattenverken ska byggas i anslutning till det gamla vattenverket i Långasjön.
Nybyggnad av bostäder i Karlshamn etapp 2
Objekt i tidigt skede. Planer finns för bostäder i fyra till 10 våningar. Kommunen äger marken i den södra delen av området. Eventuellt påbörjas arbetet med detaljplanen hösten 2017. Totalt kan området rymma upp till 280 lägenheter i elva huskroppar.
Rivning av verksamhetsbyggnad
Projektet avser att Sternö Marina har beslutat att rivning skall utföras av kvarvarande verksamhetsbyggnader för tidigare verksamhet.
Nybyggnad av skola i Mörrum
Nybyggnad av skola för 400-600 elever, bibliotek samt gymnastiksal.
Nybyggnad av hyreslägenheter i centrala Karlshamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder, ca 500 lägenheter totalt inom området. Karlshamnsbostäder planerar för sin del att uppföra 30 - 50 lägenheter. Området är beläget intill tågstationen i centrala Karlshamn.
Nybyggnad av ishall samt Flyttning av bef kraft/luftledning i Mörrum, Karlshamns kommun
Gamla Jössarinken kan komma att byggas om till träningshall. Innan byggnationen kan påbörjas, måste en elektrisk luftledning flyttas.
Nybyggnad av förskola i Karlshamn
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar på 1200 kvm. Oviss byggstart.
Nybyggnad av bostäder och påbyggnad av småbåtshamn på Sternö
Planer finns för nybyggnad av bostäder samt påbyggnad/tillbyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för nybyggnad av 60-65 lägenheter.
Upprustning av kök vid skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020.
Ombyggnad av Österslättskolan kök, Karlshamn
Hela skolköket skall göras om.
Nybyggnad av ishall i Karlshamn
Avser nybyggnad av ishall i Karlshamn
Renovering eller alternativt nybyggnad av torgbyggnad i Karlshamns kommun
Avser renovering/ombyggnad/återskapning av befintlig torgbyggnad eller alternativt rivning av befintlig byggnad och byggande av en ny torgbyggnad. Omfattar även övriga torgytor och kringarbeten.
Nybyggnad av gruppbostad i Karlshamn
Nybyggnad av LSS boende om ca 6 lägenheter med personal och gemensamhetsutrymmen inom Karlshamns kommun och där tillhörande kringarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad och kontor.
Tillbyggnad av ishall i Karlshamn
Tillbyggnad av bef. ishall med ny träningshall.
Exploateringsarbeten för industri i Karlshamn
Avser utbyggnaden av väg och vändplan med belysning, förläggning av el inkl. chakt för kabelskåp och schakt för kablage till framtida transformatorstation, förläggning av tomrör för fiber, vatten- och avloppslösningar, förläggning av fjärrvärme exkl. svetsning och muffning samt dagvattenhantering för verksamhetsområdet Stillerydsplan.
Ny belysning samt renovering av Hinsetunneln, Karlshamn
Invändiga renoveringar samt ny beysning. Tunnelns sträcka är ca 2.5 kilometer lång.
Markområde till försäljning i Karlshamn
Avser nytt verksamhetsområde i Karlskrona. Beläget i direkt anslutning till E22 och östra infarten som anknyter mot Karlskrona.
Marksanering intill Östra Skogsborg i Karlshamn
Avser sluttäckning eller sanering av förorenat markområde. 80% av kostnad går till mottagning av massor. Oviss igångsättning.
Nybyggnad av kontor i Karlshamn
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Exploateringsområde för bostäder i Asarum, etapp 2
Detaljplan finns. Projekteringsskede. Objektet kommer att lämnas ut på markanvisningstävlin avseende byggande av markbostäder. Delar av området avser självbygg.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Avser 20 byten av stamledningar, flerbostadshus.
Nybyggnad av verkstad i Karlshamn
Rivning av byggnad samt nybyggnad av verkstadshall.
Sluttäckning av deponi i Mörrum
Projektet avser sluttäckning av deponier: Södra deponin samt Blekjordsdeponin, deponier för icke farligt avfall om ca 5,0 ha. Samt Sydostkemi, deponi för farligt avfall. Modulering och sluttäckning om ca 0,5 ha. Objektet är beläget drygt 1 km sydväst om Mörrums centrum
Ombyggnader vid tunnel i Karlshamn
Avser renovering och förstärkning av Hinsetunneln i Karlshamn.
Nybyggnad av panncentral i Karlshamn
Karlshamn Energi avser att kompletta sin panncentral i Mörrum med en bioolje-panna på cirka 4 MW för spets- och reservproduktion. Upphandlingen avser en funktionsupphandling omfattande en biooljepanna i container med tillhörande olje-tank och tankstation.
Ombyggnad av reniningsverk i Mörrum
Avser installation för mottagning av fettavskiljarslam.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Asarum 1:13 ändrad användning av tandvårdsklinik till kontorsverksamhet.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Tillbyggnad av och invändig ändring av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Karlshamn
Ändrad användning av kontorslokaler till undervisningslokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlshamn
Utvändig ändring av affärshus. Omfattar att sätta dit en dörr för framtida e-handel.
Service och reparation av kyl- och fryssystem.
service och reparation av kyl- och fryssystem samt värmepumpar
Rivning av grupphus i Karlshamn
Avser rivning av enbostadshus Vekerum 22:1
Nybyggnad av garage i Karlshamn
Hästaryd 1:2 nybyggnad av golfbilsgarage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlshamn
Anläggande av parkeringsyta.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Mörrums-björkenäs 1:111 invändig ändring samt va-installation Mörrums-björkenäs 1:111,1:112.
Nybyggnad av cistern i Karlshamn
Nybyggnad av cistern, utbyte av 2 cisterner.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av garage i Karlshamn
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av mur i Karlshamn
Nybyggnad av mur och kulvertering.
Nybyggnad av plank i Karlshamn
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Karlshamn
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av elverk i Karlshamn
Nybyggnad av reservkraftverk.
Tillbyggnad av pumpstation i Karlshamn
Tillbyggnad av bef. pumpstation.
Nybyggnad av barack i Karlshamn
Tidsbegränsat bygglov för personalbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Nybyggnad av transformatorstation Torsteboda 1:2 och Brinkamåla 1:31.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Karlshamn
Utvändig ändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlshamn
Tillbyggnad av skärmtak och uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser nybyggnad av hiss i befintligt trapphus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: