Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av företagslokaler i Karlshamn etapp 5
Avser lokaler för forskning, högskolan och företag, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i science parken.
Nybyggnad av bostäder i Karlshamn etapp 2
Objekt i tidigt skede. Planer finns för bostäder i fyra till 10 våningar. Kommunen äger marken i den södra delen av området. Eventuellt påbörjas arbetet med detaljplanen hösten 2017. Totalt kan området rymma upp till 280 lägenheter i elva huskroppar.
Rivning av verksamhetsbyggnad
Projektet avser att Sternö Marina har beslutat att rivning skall utföras av kvarvarande verksamhetsbyggnader för tidigare verksamhet.
Nybyggnad av ambulansstation vid sjukhuset i Karlshamn
Placering inom sjukhusområdets sydöstra del. Ambulansstationen ska innehålla dels ett modernt garage för ambulanser dels administrationslokaler och personalutrymmen. En del av byggnaden kommer också att inredas för övernattning åt jourpersonalen. Anläggande av ca 120 nya p-platser inom befintlig parkeringsyta påbörjas under augusti - september 2017.
Nybyggnad av ishall samt Flyttning av bef kraft/luftledning i Mörrum, Karlshamns kommun
Gamla Jössarinken kan komma att byggas om till träningshall. Innan byggnationen kan påbörjas, måste en elektrisk luftledning flyttas.
Nybyggnad av skola, idrottshall och bibliotek i Karlshamn
Planer finns på nybyggnad av en skola för ca 400-600 elever med idrottshall, skolkök, bibliotek och skolgård m.m.
Om- och tillbyggnad av personallokaler & kontor i Tubbaryd
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018 - 2020. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Karlshamn
Nybyggnad av LSS boende om ca 6 lägenheter med personal och gemensamhetsutrymmen inom Karlshamns kommun och där tillhörande kringarbeten.
Ombyggnad av skola och förskola i Karlshamn
Ombyggnad/tillbyggnad av Hällaryds skola/förskola/bibloitek med därtill tillhörande kringarbeten.
Nybyggnad av återvinningsstation i Karlshamn
Strategisk partnering. Avser nybyggnad av en återvinningsstation i Karlshamns kommun.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad och kontor.
Ny bro över allmän väg vid Trensums station
1,5 km OSO Trensums station.
Markområde till försäljning i Karlshamn
Avser nytt verksamhetsområde i Karlskrona. Beläget i direkt anslutning till E22 och östra infarten som anknyter mot Karlskrona.
Exploateringsarbeten för industri i Karlshamn
Avser utbyggnaden av väg och vändplan med belysning, förläggning av el inkl. chakt för kabelskåp och schakt för kablage till framtida transformatorstation, förläggning av tomrör för fiber, vatten- och avloppslösningar, förläggning av fjärrvärme exkl. svetsning och muffning samt dagvattenhantering för verksamhetsområdet Stillerydsplan.
Marksanering intill Östra Skogsborg i Karlshamn
Avser sluttäckning eller sanering av förorenat markområde. 80% av kostnad går till mottagning av massor. Oviss igångsättning.
Nybyggnad av kontor i Karlshamn
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av klubbhus i Karlshamn
Nybyggnad av klubbstuga, 650 kvm.
Nybyggnad av sjöbodar i Karlshamn
Planer finns på bostadsbebyggelse såväl som friluftsliv och turism.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Upprustning av promenadstråk i Mörrum, Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget fö 2018 - 2020. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Karlshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Uppförande av mobilt reservkraftverk i Karlshamn
Leveransen omfattar ett reservkraftverk på minst 300 kVA. Primär uppgift är att kunna förse pumpstationer och panncentraler med elförsörjning vid längre strömavbrott.
Nybyggnad av verkstad i Karlshamn
Rivning av byggnad samt nybyggnad av verkstadshall.
Sluttäckning av deponi i Mörrum
Projektet avser sluttäckning av deponier: Södra deponin samt Blekjordsdeponin, deponier för icke farligt avfall om ca 5,0 ha. Samt Sydostkemi, deponi för farligt avfall. Modulering och sluttäckning om ca 0,5 ha. Objektet är beläget drygt 1 km sydväst om Mörrums centrum
Marksanering i Hällaryd, Karlshamn
Avser sanering av deponi i Hällaryd.
Marksanering i Tostarp, Karlshamn
Avser sanering av deponi i Tostarp.
Byte av ventilationsaggregat vid Halda, Svängsta
Avser byte av luftbehandlingssystem.
Nybyggnad av panncentral i Karlshamn
Karlshamn Energi avser att kompletta sin panncentral i Mörrum med en bioolje-panna på cirka 4 MW för spets- och reservproduktion. Upphandlingen avser en funktionsupphandling omfattande en biooljepanna i container med tillhörande olje-tank och tankstation.
Reservkraftaggregat till biogasanläggning i Mörrum
Avser installation av nytt reservkraftsaggregat.
Ombyggnad av reniningsverk i Mörrum
Avser installation för mottagning av fettavskiljarslam.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Fasadändring av Hästaryds skola.
Utvändigt underhåll av skola i Karlshamn
Fasadändring av skolbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Tillbyggnad av och invändig ändring av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Karlshamn
Ändrad användning av kontorslokaler till undervisningslokaler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlshamn
Utvändig ändring av affärshus. Omfattar att sätta dit en dörr för framtida e-handel.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av barack i Karlshamn
Tidsbegränsat bygglov för personalbodar.
Tillbyggnad av pumpstation i Karlshamn
Tillbyggnad av bef. pumpstation.
Tillbyggnad av förråd i Karlshamn
Tillbyggnad av förråd och ny dörr.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Karlshamn
Utvändig ändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlshamn
Tillbyggnad av skärmtak och uppsättning av skylt.
Nybyggnad av cistern i Karlshamn
Nybyggnad av cistern, utbyte av 2 cisterner.
Nybyggnad av garage i Karlshamn
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd på Mörrums-Björkenäs 1:108, 1:111, 1:112 och 1:113.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlshamn
Anläggande av parkeringsyta.
Nybyggnad av förråd i Karlshamn
Nybyggnad av komplementbyggnad (foderhus).
Nybyggnad av mur i Karlshamn
Nybyggnad av mur och kulvertering.
Nybyggnad av nätstation i Karlshamn
Nybyggnad av nätstation på Skärserås 2:1, svarvaremåla 1:7 och Högahult 1:37.
Nybyggnad av nätstation i Karlshamn
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Karlshamn
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av elverk i Karlshamn
Nybyggnad av reservkraftverk.
Nybyggnad av telestation i Karlshamn
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Nybyggnad av transformatorstation på Guö 1:15, Köpegårda 1:70, Guö 2:23, Guö 1:18, Edstorp 1:3, Gundlatorp 1:10, Edstorp 1:3 och Guö 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Nybyggnad av transformatorstation på Vällust 1:3, Mellanbäck 1:20 och Mörrum 5:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Nybyggnad av transformatorstation Torsteboda 1:2 och Brinkamåla 1:31.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlshamn
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: