Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade industriprojekt i Uppsala

Ny- och tillbyggnad vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala
Tillbyggnad av hus 9 med lab, experimenthall, kontor och undervisningslokaler. Nybyggnad av hus 10 innehållande kontor, restaurang och undervisningslokaler samt ca 300 p-platser i ett underjordiskt garage. Även ca 160 p-platser ovan jord planeras. Inredande av serverhall i hus 9 finns på separat projekt: 1420549.
Nybyggnad av industrihus i Vaksala, etapp 3
Etapp 2 innehåller hus E & F projnr 900697. Etapp 2, Hus G = 1315989
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser en ny- alternativ tillbyggnation av grovrening A/B, försedimentering A1 inkl överbyggnader för A1 och A2 samt dagvattenpumpstation vid Kungsängsverket.
Nybyggnad av vattenverk i Storvreta
Även en lågreservoar byggs. Samordnad generalentreprenad, membrandelen handlas dock som totalentreprenad.
Nybyggnad av tankgård i Uppsala
Avser nybyggnad av en tankgård.
Nybyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningscentral samt kretsloppspark i Uppsala
Avser anläggande av en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning. Markarbetena är gjort på separat projekt: 1350055
Nytt avgasningstorn vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser ett nytt avgasningstorn för efterbehandling av rötat slam vid Kungsängsverket.
Om- och tillbyggnad av lager i Uppsala
Planer för om- och tillbyggnad samt installation av hiss och ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med ca 400-500 kvm.
Inredande av serverhall vid Ångströms laboratoriet i Uppsala
Avser innanmätet avseende en serverhall vid Ångströms laboratorium, hus 9, i Uppsala. Husbyggnationen finns på id: 905779. Serverhallens innanmäte kommer att upphandlas som en totalentreprenad som omfattar en komplett anläggning, utom ytterväggar och reservkraft.
Nybyggnad av industrifastighet i Uppsala
Nybyggnad av industrihall på 1000 kvm.
Invändigt underhåll av industri i Uppsala
Projektet avser utbyte av delar av befintlig ventilation, värme och kylsystem.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: