Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade bostadsprojekt i Halmstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 350-400 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsområde i Halmstad
Avser nybyggnad av bostadsområde med 400-500 bostäder innehållande villor, flerbostadshus, radhus, skola och förskola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 300 lägenheter. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 230 lägenheter i fem huskroppar med 3-5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av lägenheter, alternativt annan boendeform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ca 190 lägenheter i 5-7 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Utredning pågår. Detaljplanearbete påbörjas troligtvis under 2018. Planer för 600 nya bostäder i området runt Tullkammarkajen. Byggstart är beräknad till 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av två flerbostadshus med 45 lägeneheter. HSB har optionsavtal på markområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus om ca 10.000 kvm. Antal lägenheter är ej fastställt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus om ca 6000 kvm. Antal lägenheter är ej fastställt.
Förnyelse av hyreshus i Klackerup, etapp 2
Avser renovering av 223 lägenheter samt nybyggnad av 45 vindslägenheter. Stambyte, ventilation, el, fönsterbyte, källare, badrum samt köksrenovering. Byggstart beräknad till hösten/vintern 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala
Planer finns på nybyggnad av 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Skedala
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus.
Rivning samt nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ett punkthus med 30 lägenheter. Innan bygget dras igång skall även befintlig fastighet rivas, rivningen utförs i april 2017 och nybyggnationen startar Q4 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i två huskroppar om fem våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt ca 70 lägenheter. I Kv Armadan planeras ett punkthus i 7-8 våningar med ca 30 lägenheter med tillhörande förråd och finplanering. I Eldsberga respektive Getinge Brogård planeras ca 20 lägenheter vardera. Antalet lägenheter i Eldsberga kan komma att ändras beroende av kommande detaljplans förutsättningar. Detaljplanen i Eldsberga bedöms vinna laga kraft under 2018.
Nybyggnad av äldreboende i Fyllinge, Halmstads kommun
Avser en byggrätt om ca 5000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Omvandling av område till blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer på nybyggnad av ca 150 lägenheter. Upptaget i bostadsförsörjningsprogram för 2015-2020.
Nybyggnad av enbostadshus på Tylösand, Halmstad
Upptaget i bostadsförsörjningsprogram. Avser ca 70 st enbostadshus.
Nybyggnad av bostads- och affärshus i Halmstad
Presumtiv exploatör finns. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostadsområde i Laholm
Detaljplanen syfte är att möjliggöra byggnation av bostadsområde i form av flerbostadshus, komplementbyggnad, parkering samt allmän gång- och cykelväg.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av gruppboende. Troligtvis äldreboende.
Nybyggnad av punkthus på Linehed i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ett tillgänglighetsanpassat punkthus i åtta våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus med ca 70 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus samt eventuellt en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnation av ca 350 bostäder i blandade hustyper samt äldreboende och förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser nybyggnation av ca 350 bostäder i blandade hustyper samt äldreboende och förskola. I denna etapp kommer 5 företag att bygga bostäder.
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Avser nybyggnation av äldreboende med 54 eller 60 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planer för ett flerbostadshus på 12 våningar. Byggstart tidigast 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ligger för närvarande på is. Planer för nybyggnad v totalt 200 lägenheter i flera etapper.
Nybyggnad av seniorvillor i Halmstad
Söker tomt i Halmstad samt kringliggande kommuner.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av 5 lokaler till 7 lägenheter. Totalt ska man bygga om 40 lägenheter fram till och med 2019.
Nybyggnad av studentlägenheter på Östra stranden, Halmstad
Avser nybyggnad av ca 21-24 studentlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Halmstad
Avser nybyggnad av bostäder, handel och kontor.
Ombyggnad av John Bauergymnasiets g:a lokaler till bostäder, Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad till ca 50 lägenheter. Nuvarande byggnad får en femte våning samt att takterrassen kommer att byggas till. Byggstart tidigast sommar 2017. Kostnad oviss.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad till 16 studentlägenheter på vindsvåning, installation av fyra hissar samt uppsättning av solpaneler på taket.
Nybyggnad av flerbostadshus, alternativt förskola i Linehed, Halmstad
Detaljplanen möjliggör såväl trygghetsboende som förskola. Alternativ 1: Förskola i två våningar (motsvarar tre avdelningar). Alternativ 2: Bostäder med utökad tillgänglighet (trygghetsboende) i fyra våningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Halmstad
Avser nybyggnad av ett trygghetsboende i Halmstad.
Nybyggnad av bostäder, förskola samt kontor och handel i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, förskola samt lokaler för handel, kontor och hälsovård. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder i blandad bebyggelse tec flerbostadshus, radhus och friliggande villor.
Nybyggnad av äldreboende i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett äldreboende.
Nybyggnad av stugby i Halmstad
Planerat osäkert projekt. Avser nybyggnad av 16 st campingstugor, reception, skärmtak samt plank.
Nybyggnad av bostäder i Harplinge centrum i Halmstad
Markområde i centrala Harplinge som rymmer ca 15 lägenheter i kedjehus/radhus. Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen. Kommunen äger markområdet. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 10-15 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Åled, Halmstad kommun
Planer finns på nybyggnad av en gruppbostad med tre platser i Åled.
Nybyggnad av enbostadshus på Tylösand, Halmstad
Upptaget i bostadsförsörjningsprogram. Avser 15 st enbostadshus.
Renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser totalrenovering av flerbostadshus med ny el, vs och ventilation samt nya ytskikt.
Stambyte i flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser stambyten i flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshusområde i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av ca 50 fritidshus.
Ombyggnad äldreboenden i Halmstad
Planer finns på ombyggnad till annan typ av boende.
Nybyggnad av gruppbostad i Halmstad
Detaljplanen har vunnit laga kraft. Avser gruppbostad och grupphusbebyggelse. Igångsättning ej fastställd.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
På- och ombyggnad av två fastigheter, oklart hur många bostäder i dagsläget.
Invändig renovering av flerbostadshus i Halmstad
Avser invändig renovering av badrum, nytt luftbehandlingsaggregat i källarplan, ommålning av trapphus, arbeten på vind och yttertak mm. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Halmstad
Upptaget i bostadsförsörjningsprogram för 2015-2020. AVser bostäder i blandad bebyggelse.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till 6 st äldrebostäder. Strategisk partnering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till fyra lägenheter.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Halmstad
Avser ombyggnad av tre lokaler till fyra lägenheter. Strategisk partnering.
Ombyggnad av lägenheter i Halmstad
Avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Ombyggnad av innergård samt garage mm vid flerbostadshus i Halmstad
Objektet avser att justera fallgeometri på gårdsjälklag, montera nytt tätskikt, asfaltmastix och terrassbrunnar på gårdsbjälklag, byta källarfönster, åtgärda entrésteg vid trapphusentréer, avlägsna färg i tak och på väggar i garage samt betongrenovering. Några bilplatser i garage ska toppas med asfaltbeläggning. Även en del puts- och målningsarbeten ska utföras. Byggstart oviss.
Ombyggnad av vind i Halmstad
Avser ombyggnad av vind till 5 lägenheter i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: