Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Knivsta

Bostäder mm längs Gredebyleden i Knivsta
Ett högre punkthus, samt en torg-/parkyta med fokus på ungdomsverksamhet. I de planerade byggrätterna inom detaljplaneområdet prövas bostads-, centrum-, förskole- samt parkeringsändamål.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Knivsta, etapp 1
Avser Centralvägens sträckning söderut.
Nybyggnad av gc-bro mm över järnväg, Knivsta
Samarbetsprojekt mellan Knivsta kommun, Trafikverket och Region förbundet. Knivsta driftplatsombyggnad och slopande av korsning Knivstavägen.
Exploateringsområde för radhus i Knivsta
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av bostadshus i form av radhus på fastigheterna Särsta 3:150 och 3:443. Enligt förslaget uppförs två huskroppar med östvästlig sträckning och med två våningar kring en gemensam tillfartsgata med anslutning till Vårsångsvägen.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Nybyggnad av väg och va-ledning i Knivsta etapp 2
Avser byggväg och nya spillvattenledningar.
Reparation av bro över Trunstaån
Uppsala-Märsta km 50+123. Utbyte kantbalk, räcke, reparation platta.
Renovering av spontanidrottsplats i Alsike
Renovering av spontanidrottsplats Thunman.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: