Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Malmö

Nybyggnad av bana för höghastighetståg Köpenhamn-Oslo
EU-projekt med 14 inblandade parter. Planprocess beräknas ta 5-10 år. Avser nybyggnad av järnväg på betongpelare 5-10 meter upp i luften som följer västkusten. Över Hallandsåsen läggs rälsen i marknivå. Marknadsanalys: Atkins England. Kapacitetsanalys Göteborgsregionen: Vectura. Kapacitetsanalys Öresundsregionen: Ramböll Sverige och Ramböll Danmark.
Nybyggnad av tunnel mellan Malmö-Köpenhamn
Utredningsarbeten pågår. Avvaktar inlämnad EU-ansökan. Flera förslag på utförande finns, hel tunnel eller sänkt tunnel med avbrott för brodel från konstgjorda öar.
Nybyggnad av avloppstunnel i Malmö
Avvaktar politiska beslut. Avser nybyggnad av 8 km avloppstunnel under centrala Malmö, 6 km tunnel och 2 km microtunnel. Byggs från Turbinens pumpstation till Sjölunda avloppsreningsverk. Tunneln ska fungera som utjämningsmagasin och hjälpa till att minska översvämningar.
Nybyggnad av biogasanläggning i Malmö
Avvaktar utredningen om fosilfri fordonstrafik. Konsult teknisk biogasprocess är Biomil AB Lund.Konsult inköpsfunktion är Styrman i Råå AB Helsingborg. Byggstart och kostnad uppskattade.
Om/nybyggnad av Simrishamnsbanan mellan Malmö-Tomelilla
Upprustning av järnvägen mellan Malmö-Staffanstorp och ny järnväg mellan Staffanstorp-Tomelilla.
Ombyggnad av torg i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Omfattar ca 140*140 m, 21000m2. Nytt sommarcafé. Vattenspel.
Ny station vid Rosengård samt ombyggnad av station Persborg i Malmö
Ny 177 m lång station vid Rosengård. Nya plattformar, bullerskyddsåtgärder och tillgänglighetsanpassning.
Nybyggnad av gata i Malmö etapp 3
Igångsättning tidigast 2022.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett framtida bostadsområde. Projektets omfattning är ej fastställd. Totalt i samtliga 3 etapper planeras exploateringsarbeten för 750 bostäder.
Anläggande av transportområde i Malmö
Igångsättning tidigast 2019. Avser nytt transportområde innehållande järnvägsområde med bangård, ny streetrace bana och en gatuförbindelse i Lappögatans sträckning.
Anläggande av botanisk trädgård i Malmö
Inga beslut är fattade. Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatta anläggningsarbeten. Arbetena kommer att etappindelas.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tygelsjö
Igångsättning tidigast 2018. Avser anläggande av gator och va-ledningar för ca 200 bostäder.
Ny havsbadanläggning vid Scaniabadet, i Malmö
Projektet ligger på is. Avser havsbadanläggning med 3 bassänger och teknik- och servicebyggnad samt att bygga om delar av Scaniaparken. Som option planeras 4 vågbrytare i havet.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Projektet ligger på is. Avser utbyggnad av 1000 m fjärrvärme.
Färdigställandearbeten mm i Malmö, et 4
Igångsättning tidigast 2018. Avser färdigställande av gator, asfalteringsarbeten. plattsättnings- och stensättningsarbeten samt vattenspegel för Elinegårds bostadsområde.
Breddning av körfält i Innerstaden, etapp 3
I projektet ingår även åtgärder gällande passage av järnvägsbro.
Drift och underhåll av styr/reglersystem på broar i Skåne län, Blekinge län mfl
Avser områdena Skåne län, Blekinge län, Hallands län, västra delen av Västra Götalands län och Värmlands län. Drift och underhåll, ev nyinstallation och reinvesteringar av styr- och reglersystem vid mindre tunnlar, broar och öppningsbara broar. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Anläggande av snabbcykelstråk mellan Malmö-Lund
Sträckan som ska rustas upp ligger mellan Åkarp och södra Lund. Upprustning av vägen längs Gamla Lundavägen, väg 852 och nybyggnad längs Lommavägen, väg 896.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett framtida bostadsområde. Projektet omfattning är ej fastställd. Totalt i 3 etapper planeras exploateringsarbeten för 750 bostäder.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektets omfattning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett framtida bostadsområde som omfattar 750 bostäder.
Ombyggnad av gata i Malmö
Igångsättning tidigast 2020.
Nybyggnad av cykelbana i Malmö etapp 4
Igångsättning tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av torg i Malmö
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.
Anläggande av allmän platsmark, gator, park m.m.. i Västra Hamnen, Malmö
Projektet avser anläggande av allmän platsmark för att möjliggöra utbyggnation av bostäder, centrumfunktioner, kontor, skola och förskola. Objektets läge: Västra Hamnens sydvästra del strax öster om nuvarnade Skeppsgatan, söder om Einar Hansens Esplanad och norr om Neptunigatan Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för bostäder i Limhamn Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Avser exploateringarbeten för ca 500 bostäder.
Färdigställandearbeten för bostadsområde i Malmö
Igångsättning tidigast 2019 Avser färdigställandearbeten för bostadsområde.
Exploatering för nytt bostadsområde i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Avser exploateringsarbeten för ett bostadsområde som omfattar ca 300-400 lägenheter.
Nybyggnad av gångstråk i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för anläggande av gångstråk till det planerade bostadsområdet Nyhamnen.
Nybyggnad av kanal i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för anläggande av kanal i anslutning till nya bostadsområdet Nyhamnen.
Färdigställandearbetn m.m. i bostadsområrde i Malmö
Projektet avser färdigställandearbeten samt anläggande av park vid bostadsromde
Ombyggnad av innerstadsgata i Malmö
Projektet ligger på is.
Ombyggnader vid kaj i Malmö
Byggstart tidigast 2021. Avser markarbeten, planteringar, ombyggnad kiosker mm.
Åtgärder av hållplatser m.m. för Elbussar i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för att införa Elbussar i Malmö vid Linje 7. I samband med detta kommer olika åtgärder att vidtas med bl.a nya ellstolpar,, markarbeten m.m.
Exploatering för nytt bostadsområde i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser exploateringsarbeten för ca 300 bostäder.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Ombyggnad av gata på Lindängen, Malmö
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Nybyggnad av gator och torg mm i Malmö
Avser anläggande av gator, va-ledningar, torg. park m.m.
Omgestaltning av torg. anläggande av byggator m.m.i Oxie
Syftet är att skapa en helhetslösning för Oxie centrum avseende tillkommande bebyggelse samtidigt med förädling av befintlig centrumanläggning. Kan röra sig om byggator, färdigställandearbeten, parker, torg m.m. Ev etappindelning.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö
Projektet ligger på is. Igångsättning tidigast 2020.
Ny gång- och cykelväg i Malmö
Igångsättning tidigast 2018.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 3
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Nybyggnad av hamnbassäng och park i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för anläggande av liten hamnbassäng vid Frihamnen och en ny park vid Frihamnsbassängens östra ände i anslutning till det planerade bostadsområdet Nyhamnen.
Anläggande av parker och torg i Malmö
Igångsättning under våren 2018. Projektet avser utbyggnad av områdets stora torg söder om « Båghallarna » : Spårvägstorget, samt av den mindre av parkerna:
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö, etapp 1
Igångsättning är ej fastställd.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt utbyggnad av miljövänlig fjärrvärme.
Bullerskyddsåtgärder längs Kontinentalbanan i Malmö
Längs delar av Kontinentalbanan. I norr sätts planken upp längs Stockholmsvägen fram till Nya Agnesfridsvägen i söder.
Anläggande av bro m.m i Vintrie i Malmö
Projektet avser anläggande av bro samt ledningsomläggning m.m.. Objektets läge: Vintrie direkt norr om Yttre Rngvägen och väster om Pildammsvägen samt med Erlandsgårds fastighetsgräns som avgränsas i väster. Uppskattad kostnad.
Anläggande av byggator m.m i Vintrie i Malmö
Projektet avser anläggande av lokalgata, gc-väg, naturområde, pumpstation, m.m. Objektets läge: Vintrie direkt norr om Yttre Rngvägen och väster om Pildammsvägen samt med Erlandsgårds fastighetsgräns som avgränsas i väster.
Exploatering av mark i Hyllie, Malmö
Ett exploateringsprojekt som baseras på detaljplanen DP 5467 ska projekteras med avseende på gator inkl gatuavvattning, parkmark och belysning.
Nybyggnad av park i Malmö, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt anläggande av park i anslutning till nya badhuset i Hyllie.
Nytt exploateringsområde för villor i Husie
Projektet ligger på is. Igångsättning är ej fastställd.
Färdigställandearbeten i logistikpark o industriområde i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser färdigställandearbeten i industri och verksamhetsområde.
Åtgärder av kajer i Västra hamnen Malmö
Projektet avser att utforma kajerna utmed Södra Varvsbassängen i Varvsstaden i Västra hamnen. Igångsättning är ej fastställd.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö
Igångsättning är ej fastställd.
Anläggande av temalekplats i Malmö
Projektet avser anläggande av temalekplats vid Ribersborg.
Nybyggnad av gc-väg i Malmö, etapp 2
Projektet ligger på is.
Nybyggnad av stadspark i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för anläggande av stadspark i anslutning till det planerade bostadsområdet i Malmö.
Nybyggnad av gc-väg i Malmö
Projektet är flyttat på framtiden.
Cykelåtgärder i Malmö
Igångsättning tidigast 2023. Planer finns för cykelåtgärder mellan Västra hamnen och Hakegatan. Igångsättning 2016/2017.
Cykelåtgärder i Malmö
Planer finns för cykelåtgärder mellan Ribbergsborg och Kaptensgatan.
Ombyggnad av park i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2016. Arbetena avser ombyggnad av park som omfattar lekplats, utegym, fotbollsplan m.m. Objektets läge:: öster om Bellevuestadion (numera kallad Hyllie sportcenter).
Ny gc-väg, gräsytor & planering vid Rosengård station
Projektet är vilande. Igångsättning är ej fastställd.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö
Projektet ligger på is.
Signalåtgärder vid Malmö godsbangård
Signalåtgärder för längre, tyngre och större tåg.
Anläggande av park i Malmö
Projektet ligger på is. Avser anläggande av mindre parkyta.
Ombyggnad av Malmö godsbangård samt Stångådalsbanan
Malmö godsbangård samt Stångådalsbanan, plankorsning vid väg 601.
Anläggande av byggator, färdigställande av lokalgator och torgyta mm i Malmö
Igångsättning tidigast slutet av 2017. Avser gator, gångbanor, grönytor, belysning, torgyta samt dagvattenhantering på exploateringsområden Gjuteriet 21 och Gjuteriet 18 m fl i Malmö. Objektets läge: väster om Limhamnsvägen mellan Packhusgatan och Geijersgatan.
Sanering av industritomt i Malmö
Avser ett fd industiområde som är förorenat med klorerat lösningsmedel.
Färdigställande av gata i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Avser färdigställande av lokalgata på ca 300 m. samt anläggning av en litet dike.
Trädplanteringsarbeten i i Malmö
Arbetena sker löpande under 2018. Avser trädplanteringsarbeten inom Malmö stad. Uppskattad kostnad.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Arbetena sker löpande under 2018. Avser upprustning av lekplatser inom Malmö stad. Uppskattad kostnad.
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Igångsättning tidigast januari 2018. Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn. Uppskattad byggstart.
Färdigställande av torg i Malmö
Projektet avser färdigställande av torg vid Dragörkajen.
Åtgärder av parkering vid golfklubb i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ombyggnad till gång- och cykelväg i Malmö
Avser ombyggnad av fd vägren till g/c-väg

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: