Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade anläggningsprojekt i Höganäs

Markanläggning för bostäder m.m. i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Avser markanläggning för en ny stadsdel med ca 700 bostäder samt ett antal butiker eller verksamheter i sydöstra delen av Höganäs tätort. Yta: ca 26 ha, Området ansluter till Lexikonvägen i väster och till Allégatan i nordväst i norra delen. Det kommer även att anläggas grönområden, parker och en större lekplats.. Utbyggnaden kommer att ske i 3-4 etapper. Området består idag till största delen av åkermark.
Nybyggnad av väg i Höganäs
Projektet ligger delvis vilande. Avvaktar beslut.
Ny dagvattenledning i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av ny överföringsledning i Centrala Höganäs.
Nybyggnad av idrottsplats i Höganäs
Projektet ligger på is.
Utbyggnad av gc-väg i Höganäs
Projektet ligger vilande.
Anläggande av väg i Höganäs etapp 2
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2020.
Ombyggnad av korsning i Nyhamnsläge Höganäs
Projektet ligger på is. Avser korsning vid genomfart.
Ombyggnad av rondell i Höganäs
Samarbetsprojekt mellan Höganäs kommun och Trafikverket.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 50-tal fribyggartomter.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Detaljplaneändring krävs. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 100 radhus.
Åtgärder vid Mölle hamnplan i Höganäs
Igångsättning tidigast 2020. Upptaget i kommunens investeringsplan.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för anläggande av gator och va-ledningar för ett bostadsområde vid Södra viken.
Ny båtuppställningsplats inklusive trafiklösning i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016. Planerna är för närvarande ej aktuella.
Nybyggnad av rondell i Höganäs
Projektet ligger vilande.
Nybyggnad av gc-väg mm i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna.
Åtgärder av g/c-väg i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019. Upptaget i kommunens investeringsplan.
Renoveringar vid hamnområde i Höganäs etapp 3
Avser fortsatta grundförstärkningsarbeten.
Nybyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser att bygga ihop Bagerigatan med Storgatan. Avser ny vägsträcka på ca 30-35 meter.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.Planer finns för gatuombyggnad vid Sågcrona i Höganäs.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för fortsatt gatuombyggnad vid Sågcrona i Höganäs.
Nybyggnad av park, Viken Höganäs, etapp 5
Igångsättning är ej fastställd. Entreprenör kommer troligtvis att upphandlas via ramavtalsentreprenör. Avser fortsatt anläggande av park.
Åtgärder av stadsmiljö i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av stadsmiljön inom Höganäs kommun.
Nybyggnad av brygga vid småbåtshamnen i Höganäs
Igångsättning tidigast 2020. Upptaget i kommunens investeringsplan. Anser 1 st ny brygga vid småbåtshamnen i Höganäs.
Åtgärder av erosionsskador i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019.
Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019.
Åtgärder av erosionsskador i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Handikappåtgäder av gator i Höganäs
Avser handikappåtgärderg av gator, vägar m.m.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019.
Upprustning av lekplatser i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019.
Upprustning av lekplatser i Höganäs
Igångsättning tidigast 2017.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höganäs
Igångsättning tidigast 2018.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: