Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Vänersborg

Nybyggnad av Kanal i Vänersborg
Tidiga planer. Avser nybyggnad av kanal.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Vänersborg
Projektet avser en fullskalig anläggning för återvinning av textilier. Projektet avhängigt utfallet av den planerade test/demonstratoranläggningen objekt 906121.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Planer för ca 800 bostäder på Onsjö.
Nybyggnad av Möjligheternas Kvarter i Vänersborg
Planer finns för kunskapscentrum. Inga beslut är fattade. Byggstart tidigast 2019.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 80-90 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg Etapp 2
Planer finns för nybyggnad av två punkthus med åtta respektive fjorton våningar med totalt 80 lägenheter, både hyresrätt och bostadsrätt. De kommer att byggas på gemensam garagevåning som delvis byggs över marken. Ovanpå garaget anläggs en gård för båda husen. På taken planeras tekterrasser.
Nybyggnad av flerbostadshus och villor i Vänersborg
Detaljplanearbetet ska påbörjas.
Till- och ombyggnad av resecentrum i Vänersborg
Under utredning. Projektet avser tillbyggnad/anpassning av resecentrat. Uppskattad byggstart.
Installation av AT Transformatorer Öxnered-Kil
Projektet avser byte av BT mot AT (mer kraft) vid 18 platser.
Nybyggnad av äldreboende i Vänersborg
Upptaget som förslag i boendeplanen. Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med ca 40 platser inom kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus Norra Nabbensberg, Vänersborg
Avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av vattentorn till hotell i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av fd vattentorn till hotell med ca 60-80 rum och restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 35-40 lägenheter.
Renovering samt eventuellt påbyggnad flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser stamrenovering i 103 lägenheter i ett 4-vånings flerbostadshus samt utredning om eventuellt påbyggnad med två våningsplan (detta projekt kan komma att delas upp i etapper. Byggstart tidigast årsskiftet 2017/2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad (10 meter högt lager) med tillhörande kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus,kedjehus,parhus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av bostäder i korsningen Drottninggatan/Vallgatan. Ev kan det bli en ombyggnad av befintlig fastighet.
Målning av stolpar mellan Öxnered-Kil
Projektet avser målning av stolpar på en sträcka på 15 mil.
Nybyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med produktionskök vid gamla musikskolan som kommer att ersätta tre gamla förskolor samt iordningställande av lekmiljö. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av sessionssal vid Vänersborgs kommunhus
Avser nybyggnad av sessionssal vid Vänersborgs kommunhus. Mycket tidiga planer.
Nybyggnad av grupphus i Vänersborg
Avser nybyggnad av ca 20-25 grupphus.
Ombyggnad av vattenverk i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av kretsloppspark.
Nybyggnad av förskola på Holmängen, Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av fyra avdelningar.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Upprustning/ombyggnad aula i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av aula. Byggstart tidigast sommaren 2018.
Nybyggnad av radhus i Vänersborg, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2.
Hamnförstärkning i Vänersborg
Projektet avser att säkra upp hamnen i Vargön med stålspont för att ta bort rasrisken.
Nybyggnad av förskola/skola i Vänersborg
Avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad till trygghetsboende i Vänersborg
Avser ombyggnad till trygghetsboende.
Nybyggnad av förskola på Onsjö, Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 3-4 avdelningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus och inredande av tillkommande lägenheter 7 stycken samt utvändig ändring.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Inkl cirkulationsplats vid Statoil
Exploatering av bostadssområde i Vänersborg
Projektet avser bostadsområde samt anläggande av en cirkulationsplats vid Statoil. Ny detaljplan krävs.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Exploatering för bostäder i Skaven. Upptaget i investeringsbudget för 2015-2019.
Nybyggnad av exploateringsområde i Mariedal
För 30-40 stycketomter (villor), fördelas via tomtkön
Om- och tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Mulltorps förskola.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Avser nybyggnad av skolpaviljonger.
Exploatering för nya bostäder i Vänersborg
Avser exploatering för nya bostäder.
Snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster i Vänersborg
Upphandlingen avser snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster för Vänersborgs kommun.
Cirkulationsplats i Vänersborg
Avser cirkulationsplats på norra utfarten/ Djupedalsvägen.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Vänersborg
Avser nybyggnad av spontanidrottsplats.
Ombyggnad av rondell i Vänersborg
Cirkulationsplats vid norra utfarten och Djupedalsvägen.
Exploatering för bostadsområde i Vänersborg
Avser exploatering för bostadsområde.
Utbyte av manöversträvorna på UVHJ bron i Vänersborg
Projektet avser utbyte av manöversträvorna på bro.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Utbyggnad av förskola. Upptaget i investeringsbudget 2015-2019.
Nybyggnad av restaurang i Vänersborg
Planer på nybyggnad av restaurang.
Gång- och cykelbro i Vänersborg
GC-bro mellan Sundsgatan och Sanden.
Åtgärder för ventilation och belysning i skola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Förtätning kontor m m i Vänersborg
Projektet avser förtätning av kontor för byggnadsförvaltningen. Klimatanpassning arkiv för kommunstyrelseförvaltningen. Omstrukturering + sammanträdesrum.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser ändrad användning av skolmatsal till fritidshem/skola med ytskikts renovering, nya rör och ventilation samt teknikutrustning på vinden. Uppskattad kostnad.
Åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen i Vänersborg
Avser åtgärder för ventilation och belysning vid ishallen. Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Ombyggnation av förskola i Vänersborg
Avser ombyggnation av förskola. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2021.
Anpassning av ventilation i skola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Ny beläggning samt belysning till tennisbanor i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Ombyggnad av väg E45 mellan Vänersborg-Frändefors
Åtgärden består av en mötesfri landsväg med omkörningsfält genom ombyggnad av befintlig väg. Den sträcka som avses är från infarten till väg 2064 och norrut fram till norra delen av Ekenäs mosse, strax före där E45 korsar järnvägen.
Bygg- och vent.åtgärder i förskola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Konstgräs till idrottsplats i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Cykelbefrämjande åtgärder, GC-väg i Vänersborg
Projektet avser ny GC-väg utmed Stationsvägen, mellan Hallebergsvägen och Nordkroksvägen.
Renovering av sporthall i Vänersborg. Etapp 2
Projektet avser invändig renovering av idrottshall med bl a ytskikt, toaletter och belysning.
Åtgärder för ventilation, samt logistik kök i skola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Planer för anläggande av Gång- och cykelväg mellan Östra vägen och Marierovägen. Kan ske paralellt med gång- och cykeltunneln: 1206014.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Restadvägen mellan Brinkvägen och Olle Niclas väg.
Anpassning av ventilation i skola, Vänersborg
Närvarostyrd ventilation. Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 2
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola, finns även tidiga planer på att göra en tillbyggnad av storkök.
Nybyggnad av återvinningscentral i Vänersborg
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Granåsvägen mellan Stationsvägen och Kyrkan. Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Åtgärder för värmedistribution vid grundskola i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Ombyggnad för ventilation och belysning i förskola/skola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Drottninggatan.
Åtgärder för ventilation och belysning vid förskola i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Gatusanering i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.
Belysningsarmaturer till idrottsarena i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.
Anläggande av vändplaner i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Önafors och Brinketorp. Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: