Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Uddevalla

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Uddevalla
Projektet avser totalt ca 600-700 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av badanläggning.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning. Byggstart troligen 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 250-300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av operationshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av operationshus som omfattar OP-salar för ortopedi, kirurgi samt ögonsjukvård. Därtill kommer lokaler för sterilcentral och försörjning. Byggstart tidigast början 2019.
Förstudie nytt inudstrispår i Uddevalla
Inväntar regeringsbeslut. För att öka hamnkapaciteten finns ett uppdrag att ta fram en förstudie gällnade ny järnvägsförbindelse till Fölandshamnen. Förstudien innefattade bland annat tekniska lösningar, kostnadsberäkningar samt övriga förutsättningar för nyanläggning av industrispår. Förstudien omfattade två huvudsakliga alternativ.
Nybyggnad av fritidsbåtsmuseum i Uddevalla
Förhandlingar om finansiering pågår. Byggstart tidigast 2016.
Åtgärder översvämningsskydd i Uddevalla
Projektet avser åtgärder översvämningsskydd.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Projektet avser ca 100 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 150 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 36-40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus etapp 6-8
Projektet avser fortsatt nybyggnad av bostäder. Totalt planeras 141 bostäder under en sexårsperiod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av stadshus i Uddevalla
Idéer finns på nybyggnad av ett stadshus i centrum.
Utbyggnad av köpcentrum i Uddevalla
Planer finns på en utbyggnad av den äldsta delen, ny entré, utvändig upprustning, ombyggnad parkeringsplats samt nya infarter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av ca 50 bostäder totalt, 21 enbostadshus och mindre flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus/gruppbyggda småhus, Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av 50-70 lägenheter i flerbostadshus och gruppbyggda småhus samt ca 70 villa tomter. Byggstart efter år 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Vilande projekt.
Nybyggnad av handelslokaler mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lokaler för handel, kontor, industri samt parkeringsplatser. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Herrestad
Projektet avser nybyggnation av 17 stycken villor samt 2 stycken flerbostadshus som är uppdelat i 2 våningar var och innehåller 8 stycken lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Nybyggnad av mötesspår i Grohed
Mötesspåret kan tänkas bli 750-1100 m långt. Anläggande av en ny mötesstation i Grohed mellan Ljungskile och Uddevalla.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 30-50 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av gågata i Uddevalla
Projektet kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. Byggstart 2019 eller senare.
Om- och tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 20-24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus eller radhus/kedjehus
Nybyggnad av flerbostadshus med affärslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 17 lägenheter med bostadsrätt och ca 500 kvm affärslokaler och kontor i bottenplan. Byggstart oviss.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Nybyggnad av seniorvillor i Uddevalla
Söker tomt i Uddevalla samt kringliggande kommuner.
Ombyggnad alt nybyggnad av förskola i Uddevalla
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Avser nybyggnad av hotell, marklov för uppförande av murar samt rivning av befintliga baracker.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 16 lgh samt komplementbyggnad.
Skredsäkring i hamn i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken. Byggstart tidigast hösten 2018.
Skredsäkring hamn i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av handels- och kontorslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av handels- och kontorslokaler.
Exploatering för enbostadshus i Ljungskile
Detaljplanearbetet pågår.
Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av F-9 skola utöver det tillkommer gårdsförråd, sop-och miljöhus, mindre ombyggnad i befintligt hus B (slöjdsalar) samt om- och tillbyggnad gymnastik hus C. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Beslut saknas. Projektet avser nybyggnad av 10-15 gruppbyggda småhus.
Underhåll av Uddevallatunnlarna
Ny belysning tunnel 4, sedimenteringsbassäng, montering av skyddsbarriärer.
Om och tillbyggnad av vårdanläggning i Ljungskile
5 nya villor + utbyggnad av rehabcenter
Nybyggnad av ett LSS/gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad.
Exploatering av område i Uddevalla
Gator och grönytor m m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 4-6 lägenheter i flerbostadshus eller villatomter.
Ombyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av avloppsreningsverk till brandstation.
Anläggande av ny väg i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av väg.
Nybyggnad av exploateringsområde i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart tidigast slutet 2017.
Anpassning av gator till badhus i Uddevalla
Projektet avser anpassning av gator.
Nybyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 2
Beslut saknas. Planer finns på en ny sittplatsläktare alternativt en kombinerad sitt- och ståplatsläktare samt handikappanpassning.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nya bostäder.
Ombyggnad av lägenheter i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av biograf till 12 st lägenheter.
Ombyggnad kring torg i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser ombyggnad kring torget från Rådhuset till Norra Hamngatan.
Ombyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 3
Beslut saknas. Planer finns på ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av lager. Omfattning är i dagsläget oklart.
Ombyggnad av väg 172 i Uddevalla
Stigningsfält på den ca 1,4 km långa sträckan mellan den signalreglerade korsningen vid Kuröd och infarten till Lillesjö industriområde.
Ombyggnad av torg i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ny gestaltning av torget som innehåller bl a ny stor trappa och konstverk. Byggstart februari/mars 2018.
Sanering av va-ledning i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser sanering av va-ledning.
Fortsatt utredning av 2 stycken fd kemtvättar, Västra Götalands län
Projektet avser sanering av förorenade området vid två före detta kemtvättar: 1. Karlsborgs Kemiska Tvätt AB och 2. Tidaholms Kemiska Tvätt.
Tillgänglighet och belysning vid torg i Uddevalla
Projektet avser tillgänglighet och ny belysning vid torg. Byggstart tidigast våren 2018.
Rivning av skola i Herrestad
Projektet avser rivning av skola.
Ny lastplats i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny lastplats i hamnen med bl a markarbeten och spår. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkusbyggnad/samlingslokal. Byggstart tidigast våren 2018.
Sanering av va-ledningar i Uddevalla
Projektetet avser sanering av va-ledningar i Ulvesund, Saltdalen, Byavägen, Sandviksvägen, Krokensväg och Hällarnevägen.
Nybyggnad av grupphus i Uddevalla
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser inglasning och byte av balkonger på ca 80 lägenheter på flerbostadshus.
Nybyggnad av campingstugor i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 30 stugor med totalt ca 50 bäddar.
Ny gc-väg längs väg 679 i Uddevalla
Ca 2500 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Tillbyggnad av affärshus i Uddevalla
Tillbyggnad av butik med frysrum och lokaler för bake-off. Byggstart tidigast 2018.
Ny dagvattenledning i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny dagvattenledning till magasin 76. Byggstart tidigast våren 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: