Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Knivsta

Nybyggnad av hotell i Knivsta
Hotellet kommer att rymma hela 220 rum, restaurang och konferensavdelning. Byggnaden kommer och ge plats för café, gym/spa samt kommunala serviceanläggningar. Storlek: Hotellbyggnad 10 000kvm, Hostelbyggnader 3x 1500kvm.
Nybyggnad av allaktivitetshall i Knivsta, etapp 2-6
En sammankoppling med befintlig Hälsohus skall göras. Kallas för CIK, Centrum för idrott och kultur. Projektet kommer ev att delas upp i flera etapper. Handlas ev upp med optioner från etapp 1. Sista etapperna påbörjas troligen år 2020. Total kostnad för alla etapper är 400 mkr.
Nybyggnad av kontor, butiker och lägenheter i Knivsta
Tre huskroppar som vilar på ett gemensamt entréplan med butiker, café mm. Det högsta huset blir 12 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gredelby
60-70 lägenheter planeras.
Resecentrum mm i Alsike, etapp 2 mfl.
Resecentrum, handelshus mm
Exploatering för nya bostäder i Alsike, etapp 2 mfl.
Avser exploatering för ca 1500-2000 bostäder.
Påbyggnad med skollokaler, vårdhem & lägenheter i Knivsta
Påbyggnad bef 1-planshus med 1 våning, totalt 3500-4000 kvm. Kommer att innehålla skollokaler, ett 10-tal hyreslgh samt ett vårdhem (ca 1800 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Planuppdrag för nybyggnad av skola intill Boängsvägen. Planeras att gå ut på samråd till hösten 2016. Diskussioner finns även för bostäder i samma område.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus inkl. förskola samt äldreboende.
Nybyggnad av sporthall och bibliotek i Alsike
Nybyggnad av hall för idrottsändamål och bibliotek på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
8 avdelningar i två plan.
Nybyggnad av bostadsrätter i Knivsta
22 villor på 140 kvm. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Lagga kyrkby
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lagga Kyrkby. Exploatering: 1348287
Nybyggnad av lägenheter och ombyggad för ungdomsverksamhet i Knivsta
Knivsta pastorat vill bygga ut S:t Birgittakyrkan med lokaler för barnverksamheter. Samtidigt vill man utveckla området runt kyrkan, pastoratets lokaler och orgelfabriken som ett enhetligt område med parkkaraktär. Det är ett omfattande projekt som Svenska kyrkan skissar på. Det handlar även om att skapa mer ändamålsmässiga lokaler för pastoratets verksamhet och även kunna hyra ut kontorsytor till företag. Lägenheter finns även med i planerna. Enligt förslaget ska en fyravåningsbyggnad länka samman kyrkan och orgelfabriken.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Byggherren har på Boängsvägen i Knivsta erhållit en markanvisning för uppförandet av en förskola för 120 barn.
Nybyggnad av fotbollsplan i Knivsta
Ur investeringsbudget 2014-2017. Placeringen är ännu ej fastställd, utredningar pågår.
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Planer för nybyggnad av skola intill Boängsvägen i Knivsta.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Knivsta, etapp 3
Avser Centralvägens sträckning söderut.
Exploateringsområde för radhus i Knivsta
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av bostadshus i form av radhus på fastigheterna Särsta 3:150 och 3:443. Enligt förslaget uppförs två huskroppar med östvästlig sträckning och med två våningar kring en gemensam tillfartsgata med anslutning till Vårsångsvägen.
Nybyggnad av småbostäder (hyresrätter) i Knivsta
Detaljplanering pågår för tomten. Produktionen kommer att vara ca 1000 m2 BTA som bör sträva efter en fördelning av ~80% Ettor och ~20% Tvåor, 20 st lgh totalt.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Ur investeringsbudget 2017-2020. Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Nybyggnad av väg och va-ledning i Knivsta
Avser byggväg och nya spillvattenledningar.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av 7 stycken enbostadshus.
Tillbyggnad av kloster i Alsike
Tillbyggnad för retreat, boende för volontärer, lekutrymmen för flyktingbarn mm. 1 våning + vind. Uppskattad oklar byggstart, finansieringsfrågan är ej löst.
Ombyggnad av väg i Knivsta
Avser asfalteringsarbeten efter nyanläggande av väg och spillvattenledningar från etapp 2 (1227330).
Reparation av bro över Trunstaån
Uppsala-Märsta km 50+123. Utbyte kantbalk, räcke, reparation platta.
Renovering av spontanidrottsplats i Alsike
Renovering av spontanidrottsplats Thunman.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: