Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Lomma

Nybyggnad av villor i Lomma
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för nybyggnad av 200 villor anpassade för barnfamiljer.
Nybyggnad av bostäder i Lomma
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt nybyggnad av ca 300 lägenheter i 7 kvarter som omfattar flerbostadshus och radhus. Etappindelning är ej faställd. Totalt i samtliga etapper ingår 800 bostäder i 22 kvarter.
Utbyggnad av Lommabanan, Kävlinge-Arlöv
Projektet avser resandestationer i Furulund och Lomma inklusive planskilda plattformsförbindelser, mötesspår i Stävie, planskild korsning väg 913 Flädie, gc-bro alternativt gc-tunnel i Bryggargatans förlängning i Furulund, stängning av plankorsningarna på Solgatan och Kungsgatan i Furulund, hastighetshöjande åtgärder samt åtgärder mot suicid och spårspring samt nya pågatågsstationer i Furulund, Flädie, Lomma , Alnarp och Arlöv. Medfinansiärer: Region Skåne + kommunerna längs sträckan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vinstorp, Lomma
Projektet avser 3 st 2-våningshus och 2 st 5-våningshus med ca 60-70 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Bjärred Lomma
Detaljplaneärende. Planer finns för nybyggnad av bostäder, ca 50-60 lägenheter samt lokaler för handelsverksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Bjärred centrum, Lomma
Planer finns för nybyggnad av 60-tal lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Bjärredsby, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 (801216). Nybyggnad av 50 villor, 1,5 plan, 70-140 kvm/villa. Igångsättning 2019, eventuellt 2020.
Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad till mötesfri landsväg, planskildhet.
Nybyggnad av studentbostäder i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av ett hundratal studentbostäder.
Nybyggnad av villor i Lomma
Avser nybyggnad av 32 st villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma, et 3
Igångsättning tidigast slutet av 2018. Avser fortsatt nybyggnad av 20 lägenhet
Nya plattformar, mötesspår, GC-passager mm i Lomma och Furulund
Plattformar för resandeutbyte i Lomma och Furulund, mötesspår i Stävie, slopning av plankorsningar, planskilda GC-passager i Furulund.
Nybyggnad av ev kommersiella lokaler/ bostäder i Lomma
Planer finns för nybyggnationer på tomten. Ej fastställt vilken typ av byggnatiner det blir. Kan röra sig om bostäder, kommersiella lokaler el dylikt. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lomma
Planer för nybyggnad av ca 18st lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Bjärredsby, etapp 1
Igångsättning eventuellt 2018. Nybyggnad av 20 villor, 2 våningar, 70-140 kvm/villa.
Rivning och ombyggnad alt nybyggnad av kommunalhus i Lomma
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad alternativt nybyggnad av kommunhus.
Markområde för handel och verkshamhetslokaler i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde för handel (ej livsmedel) och verksamhetslokaler för icke störande verksamheter finns till försäljning. Markyta: 32000 m2. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av enbostadshus i Bjärredsby, etapp 3-4
Planerat projekt efter etapp 2 (880698). Igångsättning eventuellt 2020.
Åtgärder vid stationsområde i Lomma
Avser åtgärder, allmän platsmark.
Nybyggnad av återvinningsstation mm i Flädie Lomma
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ny återvinningscentral, förberedande arbeten för bensinstation m.m.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Lomma
Igångsättning är ej fastställd.' Planer finns för nybyggnad av ca 10-tal bostäder och lokaler i 1 huskropp i 3 plan.
Nybyggnad av förskola i Lomma
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kedjehus i Lomma
Igångsättning tidigast våren 2018. Avser nybyggnad av 12 kedjehus i 2 plan.
Ombyggnad av Bjärreds centrum Lomma
Igångsättning tidigast 2019/2020. Avser ombyggnad av busstorg, flytt av bensinstation mm.
Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.
Nybyggnad av radhus i Lomma
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser nybyggnad av radhus med 7 lägenheter.
Nybyggnad av stugby i Lomma, etapp 2
Avser fortsatt nybyggnad av 26 st stugor i prefab med kök och självhushåll. Yta: 26 m2/stuga.
Muddring vid Höje å
Igångsättning är ej fastställd. Projektet är i anslutning till en båtuppställningsplats.
Markområde för handel och lättindustri i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser ett markområde för handel och lättindustri. Markområde: 1161 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Markområde för handel och lättindustri i Lomma
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för handel och lättindustri. Markområde: 2481 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Renovering av brygga i Bjärred
Upptaget i investeringsplan 2017.
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2018.
Nytt busstråk i Lomma
Igångsättning tidigast 2019.
Ny gångbro i Lomma
Projektet avser ny gångbro vid Nians verksamhetsområde. Eventuellt kommer projektet att ingå under exploateringsarbeten vid Nians verksamhetsområde som ingår under projektnummer 1313161.
Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Igångsättning under 4:e kv 2017 under förutsättning att alla beslut är tagna. Avser åtgärder vid Vinstorpsvägen österut från Stationsområdet. Arbetena avser åtgärder för hållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder och eventuella va-arbeten.
Nybyggnad av stugby i Lomma, etapp 1
Avser ca 10 stugor i prefab med kök och självhushåll. Yta; 26 m2/stuga.
Invändig renovering av kyrka i Björred, Lomma
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser renovering av kyrka som omfattar ommålning av luckor, renovering av elsystemv åtgärder av värmesystem, installation av styr- och reglersystem, ommålning av väggar, bänkar och golv m.m.
Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2019. Upptaget i kommunens investeringsplan.
Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2018. Upptaget i kommunens investeringsplan.
Anläggande av erosionsskydd i Bjärred Lomma
Igångsättning tidigast 2019.
Gångfartsområden i Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av gångfartsområden i Lomma hamn.
Exploatering för enbostadshus i Önnerup
Ligger på is. Igångsättning tidigast 2018 eventuellt 2019.
Åtgärder av cirkulationsplats i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Åtgärder av avloppsreningsverk i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga avloppsreningsverk inom Lomma kommun. Igångsättning tidigast 2018.
Åtgärder av avloppsreningsverk i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga avloppsreningsverk inom Lomma kommun. Igångsättning tidigast 2019.
Energisparåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2019. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2018.
Va-arbeten vid Lomma hamn
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser va-arbeten vid Lomma hamn Igångsättning under 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: