Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Kumla

Uppförande av bioraffinaderi vid Kvarntorps industriområde
Planer i utredningsskede. Energimyndigheten har beviljat anslag på en miljon kronor för att förutsättningar ska kunna utredas. Tanken är att anläggningen ska kunna tillverka både metanol och metangas av skogsråvara. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av ca 70-80 lägenheter i etapp 1. Totalt ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av ett 100-tal lägenheter.
Ombyggnad för vård och omsorgsboende och vårdcentral i Kumla
Planer finns på eventuellt ombyggnad till vård- och omsorgsboende och vårdcentral.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Denna etapp avser nybyggnad av ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kumla
Projektet avser 2 huskroppar om 4-7 våningar i soutteräng med ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av butik vid Vägtorget i Kumla
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av detaljhandel och livsmedelshandel.
Nybyggnad av äldreboende i Kumla
Väldigt tidiga planer finns på ett nytt äldreboende.
Nybyggnad av gruppbostad i Kumla
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende i Kumla.
Ombyggnad av väg 51 mellan Kvarntorp-Almbro
Ombyggnad till mötesfri väg, omväxlande 1+1 och 2+1 körfält med mitträcke. I projektet utreds också möjligheter till gång- och cykelväg.
Nybyggnad av kaffestuga i Kumla
Planer finns på nybyggnad av kaffestuga/informationsstuga.
Utbyggnad av samlingslokaler i Kumla
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av va-ledning i Brånsta
Planerat projekt ur kommunens flerårsplan.
Ombyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ombyggnad av dagvattenpumpstation.
Exploateringsarbete för industritomt i Kumla
Upptaget i investeringsbudget för 2015 och plan för 2016/2017. Exploateringsarbeten för industritomten Kullagret.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Kumla
Åtgärdsvalstudie kommer att göras.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser renovering av fasad samt plåt- och målningsarbeten.
Upprustning av skola i Kumla
Beslut ej tagna. Upptaget i kommunens investeringsplan. Projektering kanske hösten 2015.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser byte av dörrar vid Pettersgården 1-20, 21-39; Flinkagården 42-61, 62-82.
Ev. sanering av förorenad mark i Kumla
Primär förorening PAH. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen/Miljö- och byggnadsnämnden Kumla kommun. Igångsättning ej fastställd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: