Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Askersund

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Askersund
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 98 lägenheter med två våningar i en sammanhängande huskropp.
Ny- och ombyggnad av väg Nykyrka-Brattebro backe.
Målet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på en sträcka om ca 18 km.
Nybyggnad av bostäder, handelshus och idrottshall i Askersund
Planer finns på nybyggnad av bostäder, affärslokaler, parkeringsytor samt en idrottshall.
Nybyggnad av villaområde i Askersund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra 80-100 villatomter.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Hammar, Askersunds kommun
Planer i tidigt skede. Tilltänkt plats är intill nuvarande Hammars avloppsreningsverk.
Nybyggnad av sjöbodar & scen i Askersunds Hamn
Planen syftar till att möjliggöra för en levande, attraktiv och småskalig hamnmiljö i Askersund. En viktig del av arbetet är att öka tillgängligheten till hamnområdet för besökare, turister och boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser nybyggnad av 34 lägenheter i två huskroppar.
Nybyggnad av villaområde i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av 36 villor.
Eventuell sanering av mark i Askersund
Planer finns på eventuell sanering av Rönneshytta sågverk.
Nybyggnad av äldreboende i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med 24 lägenheter.
Tillbyggnad o. renovering av LM-skola i Hammar, Askersund
Tillbyggnad innehållande tillagningskök, matsal och biblioteksdel. Ombyggnad av Hus B inrymmande förskola med två avdelningar och en fritidsavdelning. Viss ombyggnad av Hus A för slöjdsalar och personalutrymmen. Angöringsplats för skolskjutsar. Utemiljö med lekutrustning, staket och förrådsbyggnader.
Om- o nybyggnad av bostäder och handel i Askersund
Planer finns på ombyggnad till lägenheter och handel.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Askersund
Planer finns på ombyggnad till lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av 12 hyreslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Åsbro, Askersund
Avser nybyggnad av sex stycken radhus och fem stycken parhus med totalt 16 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Askersund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser nybyggnad av 16 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Askersund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse nära kollektivtrafik i Åviken.
Nybyggnad av förskola i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av en förskola med två avdelningar.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Askersund
Denna etapp omfattar ca 26 villatomter.
Nybyggnad av hotell m.m. vid golfbana i Åmmeberg
Detaljplanen är ute på samråd mellan 10 augusti - 11 september 2015. Planens syfte är att möjliggöra för de byggnationer som är nödvändiga för verksamhetens utveckling som t.ex. nytt hotell och övernattningsstugor som lågprisalternativ. Dessutom en pay-and-play-bana som är öppen för alla samt anläggning av bryggor. Byggstart och kostnad kan ej anges
Nybyggnad av försäljningsbodar i Askersunds hamn
Upptaget i investeringsbudgeten. Detaljplan krävs. Oviss byggstart.
Upprustning av byggnader i Askersund
Avser upprustning av fastigheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Askersund
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Fasadrenovering av församlingshemmet vid Lerbäcks kyrka
Avser putsning och kalkning av byggnadens fasad. Byggstart ej fastställd.
Fasadrenovering av Lerbäcks kyrka, Askersunds kommun
Avser putsning och kalkning av kyrkans fasad. Byggstart oviss.
Ev. sanering av förorenad mark i Åmmeberg
Primär förorening Zn. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Igångsättning ej fastställd.
Ombyggnation av mark vid Läderfabriken i Askersund
Åtgärder gällande Markvatten runt fabriken.
Tillbyggnad av laboratorium i Askersund
Utbyggnad av produktionsanläggning lokal för "Labb" kvalitetsanalyser.
Ombyggnad av kyrka i Lerbäck
Avser ombyggnad av kökspentry.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: