Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla planerade byggprojekt i Laholm

Nybyggnad av vindkraftverk vid Kattegatt, väster om Laholm
Förlängning av tillstånd pågår. Avser 108 verk.
Ny stadsdel i Laholm, Laholms kommun
Planprogrammet innebär att ett nytt bostadsområde skapas i Laholms södra utkant. Bebyggelsen består av en blandning av flerbostadshus, friliggande villor och radhus/kedjehus/parhus. Det föreslås även förskola, ett torg, naturområden med parker och en lekplats. Planprogrammet innebär att totalt 250 nya bostäder tillskapas.
Nybyggnad av bostäder i Skummeslövsstrand
Ca 100 villor samt 50-tal bostäder i 5 huskroppar 2-3 våningar. Detaljplanen är under bearbetning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Omfattar ett 60-tal lägenheter, varav 16 st i trygghetsboende samt parkeringsgarage under husen.
Nybyggnad av ett trygghetsboende i Laholm
Förslag finns på nybyggnad av ett trygghetsboende med ca 50 lägenheter i anslutning till Kyrkans Hus alternativt i Kv Laxen. Ändring av gällande detaljplan krävs.
Nybyggnad av SaboKombo flerbostadshus i Halmstad
Planarbete pågår. Avser nybyggnad av ett sexvånings höghus med 32 lägenheter och ett åttavåningshus med 24 lägenheter. Tomten är belägen där gamla handskfabriken Diedrichs ligger. Den byggnaden måste rivas innan byggnation, (objekt nr 945381). Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av bostadshus i Laholm
Planer finns på fortsatt ombyggnad av flerbostadshus inom Laholmshems bestånd. Denna portfölj omfattar ca 10-20 fastigheter.
Ombyggnad och tillbyggnad av vattenverk i Skottorp
Projektet avser ombyggnad vattenverket, ny process, maskinistallationer.
Nybyggnad av flerbostads- och affärshus i Mellbystrand
Projektet avser nybyggnad av ett affärs- och flerbostadshus med ca 50 lägenheter och butikslokaler i bottenplanet.
Nybyggnad av flerbostadshus och livsmedelsbutik i Laholm
Planer finns på nybyggnad av 50 bostäder med en stor livsmedelsbutik i bottenplan.
Nybyggnad av industri, handel, kontor mm
Avser nybyggnad av industri, handel och kontor. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Laholm
Planer finns på nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av servicehus i Laholm
Ligger stilla. Verksamhetsbeslut taget. Planändring erfordras. Förslag finns angående ett särskilt boende med ca 56 platser, alterenativt annan verksamhet. Kommunen äger marken. Igångsättning ej fastställd.
Nybyggnad av grupphus i Laholm
Nybyggnad av 20 villor med 1, 1,5 och 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24-28 hyresrätter i en huskropp på sex våningar. Garage ovan mark.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Laholm
Planer finns på nybyggnad av ett vinkelformat centrumhus med verksamhetslokaler och hyresrättslägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboenden i Laholms kommun
Planer finns på nybyggnad av trygghetsboenden inom Laholms kommun. Placering oklar, beroende på vart det finns efterfrågan.
Ombyggnader av skolor/förskolor i Laholm
Planer finns på ombyggnad av skolor och förskolor inom Laholms kommun.
Nybyggnad av seniorvillor i Laholm
Söker tomt i Skövde samt kringliggande kommuner.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Tidiga planer finns på rivning samt nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Laholm
Avser tre verk. Överklagat. Ovisst om objektet kommer till utförande.
Nybyggnad av vindkraftverk i Laholm
Planer finns på uppförande av 3 verk.
Nybyggnad av bostäder för äldre i Mellbystrand
Avser nybyggnad av ett äldreboende med 14 lägenheter ett plan.
Nybyggnad av bostäder i Laholm
Projektet ligger stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering för industriområde i Nyby
Avser nytt industriområde.
Nybyggnad av handelcentrum och kontor i Laholm
Stationsområdet kan innehålla bl a kontor, handel, utvidgning av stationsområdet.
Nybyggnad av LSS-boende i Laholm
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende med sex lägenheter i en våning.
Nybyggnad av SABO Kombohus i Laholm
Avser nybyggnad av SABO Kombohus med 8 lägenheter. Innan byggnation han påbörjas så behöver man riva en gammal kulturbyggnad, sedan kommer man söka detaljplaneändring. Uppskattad byggstart och kostnad.
Till- och ombyggnad till kontor alt annan verksamhet i Laholm
Oklart klart vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna.
Nybyggnad av LSS-boende i Laholm
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende.
Sanering av soptipp i Laholm
Avser sanering/bortgrävning av gifter alternativt övertäckning av soptipparna.
Ombyggnad av silo till bostadshus i Laholm
Kontor finns idag i silons bottenplan. Utreds huruvida man kan bygga bostäder i våningsplan över.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i en huskropp med 4 våningar plus en indragen vindsvåning.
Renovering av flerbostadshus i Laholm
Avser byte av ventilation från frånluft till FTX-aggregat samt renovering av ytskikt i badrum.
Nybyggnad av handelscentrum i Laholm
Avser nybyggnad av handelsområde.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Avser nybyggnad av en lagerlokal med kontor om ca 1200 kvm i två våningar.
Nybyggnad av exploateringsområde i Glänninge, Laholm
Avser anläggande av gator & VA-ledningar inför nytt villaområde i Glänninge, Laholm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Avser ca 15-20 lägenheter.
Utveckling av Strandpromenaden i Laholm
Avser utveckling av strandpromenaden längs Stora Strandvägen, samt nytt grönområde med en lek- och samlingsplats och ev exploatering för fyra nya tomter för bostadsbebyggelse vid Matrosvägen.
Ombyggnad av förskola och bibliotek i Knäred
Flytt av Dalkulla förskola till Knäredsskolan. Ny utegård kommer att byggas samt ombyggnad av skolbibliotek.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Komplett ombyggnation av gjuteri till 4 lägenheter på ca 600 kvm. Oviss byggstart.
Exploatering industriområde Mellbystrand i Laholm etapp 2
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2013. Etapp 1 har objektnr 914768. Denna etapp är mycket oviss.
Nybyggnad av parhus i Laholm
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av en omlastningsstation i Laholm
Avser nybyggnad av omlastningsstation.
Anläggande av va-ledning i Edenberga
Avvaktar beslut. Utredning förestår angående förutsättningar gällande VA-försörjning för ca 35 fastigheter i Edenberga. Oviss byggstart.
Renovering av utomhusbad i Laholm
Avser renovering av utomhusbad och sedan ska det fyllas med vatten från Laholm.
Nybyggnad av bårhus i Laholm
Avser nybyggnad av bårhus om ca 50 kvm.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Laholm
Avser fasadändring på vandrarhem.
Nybyggnad av bensinstation i Laholm
Förhandsbesked nybyggnad av bensinstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: