Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Trollhättan

Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt badhus.

Om- och tillbyggnad av carport & förråd vid centralförrådet i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad och nybyggnad av varmgarage samt övriga utrymmen.

Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser nybyggnation av ca 350 m gång och cykelväg, ombyggnation av ca 450 m gata komplett inklusive längsgående p-platser, skiljeremsor, avvattning och belysning. Nybyggnation av 15 st busshållplatser.

Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 1200 kvm.

Ombyggnation av busshållplatser-, gata mm i Trollhättan
Avser ombyggnation av ca 200m gata komplett inklusive längsgående p-platser, skiljeremsor, avvattning och belysning, samt nybyggnation av 4 st busshållplatser.

Renovering/ombyggnad av garage samt markplanering i Trollhättan
Avser renovering/ombyggnad garagelängor i souterräng, med därtill hörande mark och upprustningsarbeten.

Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser byte av belysning i skola.

Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Trollhättan
Objektet avser ombyggnad av ventilation inom kv Elefanten 6, hus T.

Om- och tillbyggnad av butik i Trollhättan
Avser om- och tillbyggnad av butik.

Ombyggnad av vattenledning i Trollhättan
Avser att bygga nytt ledningsnät för dricksvatten respektive avlopp inom området.

Värmåtervinning av processkyla på NÄL, Trollhättan
Projektet avser värmeåtervinning av processkyla i sjukhus.

Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser byte av ventilation och aggregat i skola.

Reparation av lyftbro över Trollhätte kanal i Trollhättan
Utbyte av lyftvajrar.

Renovering av lägenheter/ombyggnad till LSS-boende i Trollhättan
Objektet avser renovering av befintliga lägenheter, byte syll i ytterväggar samt nya ytskikt.

Tillbyggnad av kontor i Trollhättan
Avser tillbyggnad av kontorslokaler.

Separering av dagvattensystem samt nya servisledningar i Trollhättan
I denna entreprenad skall dag och spillvatten separeras samt nya serviser skall anläggas för dagvatten, spillvatten och tappvatten. Nya brunnar skall anläggas i trappnedgångar till källarplan, ny ytavvattningsbrunn skall anläggas i parkeringsyta och ny husdränering skall anläggas runt befintlig byggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av industrilokaler.

Ombyggnad av industri i Trollhättan
Avser ombyggnad av kundmottagning och omklädningsrum.

Byte av FTX-aggregat i flerbostadshus i Sjuntorp
Objektet avser byte av 23 st FTX-aggregat belägna i lägenheter inom område 017.

Reparation av bro i Trollhättan
Objektet omfattar i huvudsak bättringsmålning av bron främst invändigt i klaffkammare men även utvändigt. Vissa mindre reparationsarbeten ska även utföras.

Ledmurar vid bräddavlopp 2016 i Trollhättan
Projektet avser ledmurar vid bräddavlopp.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband mellan Svenäcker-Gräsviken, Trollhättans kommun
Sträckan är ca 6,6 km.

Rivning av industribyggnad i Trollhättan
Objektet avser rivning av en industribyggnad i två plan, varje plan är ca 400 m2.

Avser ny sarg i Trollhättan
Avser ny sarg för div 1 spel enl. svenska ishockeyförbundets regler i Slättbergshallens B-hall inklusive publikskydd och renovering spelarbås. Demontering sarg i C-hallen.

Ombyggnad av gata i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av ca 90 meter gata, omsättning av granitkantsten, plattsättning av trottoarer och ny belysning. Objektet är tänkt att utföras i egen regi under våren 2017, alternativt hösten 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Inre ombyggnad/tillbyggnad samt uppsättning av skyltar. VS-entreprenör: RG VVSi Trollhättan / Ventilationsentreprenör: Johans ventilations service i Trollhättan.

Ombyggnad av förskola i Trollhättan
Avser ändrad användning till förskola samt nybyggnad av soprum, fasadbyte och ny utomhusyta.

Rivning av bensinstation i Trollhättan
Rivningslov rivning av bensinstation.

Ombyggnad av restaurang i Trollhättan
Ändrad användning från butik till restaurang.

Ombyggnad av gym i Trollhättan
Ändrad användning från kontor till gym, tidsbegränsat till och med 2027-01-31 (10 år).

Ombyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Ändring transformatorstation.

Ombyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser fasadändring samt ändring av brandskydd i industrilokaler.

Rivning av enbostadshus i Trollhättan
Anmälan för rivning av enbostadshus.

Rivning av pumpstation i Trollhättan
Anmälan för rivning av tryckstegringsstation för dricksvatten.

Tillbyggnad av skärmtak i Trollhättan
Tillbyggnad med skärmtak.

Förbättrad avfart från väg E45 till Överby handelsområde i Trollhättan

Ombyggnad av vind i Trollhättan
Tillbyggnad av två mindre vindslägenheter på 30kvm .

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: