Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Lidköping

Anläggande av förbifart Lidköping väg 44
Projektet avser anläggande av 2+1 väg/mötesfri landsväg inom Lidköpings och Götenes kommuner.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser ombyggnation av Skattehuset till 29 lägenheter.

Ombyggnad av förskola och vårdlokaler i Lidköping
Avser ombyggnation av förskola samt lokaler för vård och omsorg vid Ågårdsskogen i Lidköping. Yta för ombyggnationen är cirka 3500 kvm, där förskolan står för cirka 2500 kvm.

Spårarbeten på Kinnekullebanan
Byte av ca 2000 spm spår.

Ombyggnad/anpassning av fastighet i Lidköping
Projektet avser ombyggnad/anpassning av lokalerna för annan verksamhet exempelvis kontor, skola, bostäder, vårdlokaler.

Ombyggnad av vårdcentral i Lidköping
Avser ombyggnad av vårdcentral.

Tillbyggnad av svetshall i Lidköping
Avser förlängning av hall C 360 m, samt ny tillbyggnad hall F 810 kvm, inkl iordningsställande av grusad yta för utomhus lagring av gods.

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vinninga
Tillbyggnad (ca 460 m2) omfattar i huvudsak nytt bibliotek och administrativa lokaler med nytt fläktrum plan 2 samt tillbyggnad av träffpunkt och entrédel med tvätt mm. Ombyggnad (ca 750 m2) i plan 0 och 1 omfattar i huvudsak nytt kök, mötesplats, solrum, bastu, omklädningsrum, träningslokal, byte av fläktaggregat och tilläggsisolering på vindar. Rivning av bef del av hus (ca 50 m2).

Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Projektet avser ändrad användning från fackhandel till dagligvaruhandel.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser ombyggnad och ändrad användning av affärslokal till bostäder.

Kablifiering 40 kV, Lidköpings Elnät
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och materiel avseende mark, el-arbeten, provning och teknisk dokumentation för anläggningar.

Teknisk uppdatering av flygverkstad By 111, Såtenäs garnisonsområde
Avser demontering av i stort sett all befintlig ventilation samt installation av ny, aggregat samt kanaler. Detta inkluderar även berörda VS-arbeten i direkt anslutning till ventilationsbytet. Igensättning av glaspartier samt nytt system för styr- och övervakning.

Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad, del av befintlig rivs.

Tillbyggnad av ishall i Lidköping
Avser tillbyggnad av ishall med arenaförråd/garage, verkstad och tvätthall, befintligt förråd rivs.

Rivning av industrihus i Lidköping
Avser rivning av industribyggnad.

Utredning för hållbar dagvattenutredning i Lidköpings kommun
Objektet avser utredning för hållbar dagvattenutredning för vattendrag inom Lidköpings kommun.

Ombyggnad av kyrka i Lidköping
Bygglov - fasadändring (entrédörr) samt handikappsramp, Anmälan - anordning för ventilation, samt vatten och avlopp installeras/ändras väsentligt Gåsen 3.

Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - om- och tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av sjukhus i Lidköping
Bygglov - till- och ombyggnad av sjukhusentré.

Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad med pumprum samt cip tank.

Ombyggnad av veterinärstation i Lidköping
Bygglov - ändrad användning av industribyggnad från lager till djurvård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Anmälan - ombyggnad av industribyggnad, ändrad användning från lokal till produktionslokal för livsmedel.

Ombyggnad av förskola i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras.

Ombyggnad av gymnasieskola i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras.

Ombyggnad av skola i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras.

Ombyggnad av industri i Lidköping
Avser konstruktion av byggnadens bärande delar berörs.

Ombyggnad av skola i Lidköping
Avser om- och påbyggnad av tak på skolbyggnad.

Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Bygglov - ändrad användning från samlingslokal till övernattningsrum.

Ombyggnad av markanläggning i Lidköping
Marklov - rektangulär upphöjning med rena massor.

Rivning av enbostadshus i Lidköping
Rivningslov - rivning av bostadshus och komplementbyggnader.

Rivning av garage i Lidköping
Rivningslov - rivning av garage.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: