Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 222 st.

Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll. Byggstart för pilotförsöket under hösten 2016. Projektet kommer att indelas i 2 etapper och första etappen föregås av ett fältförsök.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Område Öst
5 års avtalstid med option på förlängning i 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Väglängd 440 km. 4 års avtalstid med option på 1+1 år.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Lunden, Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med 58 lägenheter, hisschakt på utsidan av husen samt stambyte i båda byggnaderna. Renovering av 84 lägenheter.
Ny- och ombyggnad av lager, industri mm i Göteborg
GP-tryckeriet lämnar denna ikonbyggnad vid infarten till Göteborg från E6-an och flyttar sin verksamhet till nya lokaler. Planer finns att bygga om den befintliga byggnaden och uppföra en ny byggnad på den norra delen av tomten. Det är totalt ca 16 000 kvm, varav ca 9 100 kvm för lager, industriverksamhet eller sällanköpshandel och ca 6 400 kvm kontor. Möjlig yta för nybyggnaden är ca 3 600 kvm med höjd ca 8 m fritt under takstol. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.
Ombyggnad/renovering av badanläggning i Angered
Hammarkullebadet med intilliggande gym står inför en totalrenovering.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser modernisering av kontor och ny fasad på kontorshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan. Byggstart tidigast september 2017.
Utveckling av bytespunkt Svingeln i centrala Göteborg
Projektet syftar i huvudsak till att kunna ta emot ett större flöde av bussar i den kollektiva knutpunkten Svingeln. Uppskattad kostnad.
Flytt/omplacering av installationer i driftutrymme, Västlänken
Omfattar byggnation av ny blivande yttervägg samt flytt av spiraltrappa. I driftutrymmet ska kanalisation dras om och befintliga installationer avseende bland annat VVS, el, tele och styrutrustning flyttas.
Installation av brandbekämpningssystem i Götatunneln
Brandbekämpningssystem omfattar trafikrör och på- respektive avfartsramper. Systemet ska bestå av en rörkonstruktion som som i icke-drift är tömt på vatten. VA/markentreprenaden innebär i huvudsak nya dagvattenbrunnar/dränrännor och betäckningar.
Tillbyggnad av hotell på Lorensberg, Göteborg Etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av hotellet med bl a en kongresshall med plats för 650 personer, matsal mm. Grundarbetet påbörjas i augusti 2016.
Ombyggnad till studentbostäder i Lundbyvassen
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad till ca 85 mindre studentlägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Kville
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Förberedande arbeten för byggande av Hamnbanan i Göteborg
Avser utförande av fotbollsplan vid Rosenhill med tillhörande tennisbana, löparbana, längdhoppsbana, provisoriskt klubbhus samt ny anslutningsväg (Köpenhamnsgatan) med tillhörande parkering etc.
Sluttäckning av muddermassor i Lundbyhamnen i Göteborg
Göteborgs Hamn har använt hamnbassängen i Lundbyhamnen som deponi för förorenade muddermassor. Dessa ska nu sluttäckas med ett lager av en meter sjösand. Vattendjupet är efter avslutad tippning av muddermassor ca 5 m och ska efter täckning med sand vara ca 4 m.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg etapp 1 och 2
Ombyggnad: Befintliga stadsdelsbiblioteket ska flyttas till befintliga aulan och fritidsgård (ca 400m²). Fyra nya klassrum med tillhörande grupprum och samtalsrum ska skapas där stadsdelsbiblioteket ligger idag (ca 520m²). Befintligt mottagningskök ska ersättas med ett nytt tillagningskök (ca 125m²). Tillbyggnad: Ett nytt skolbibliotek (ca 60 m²) ska byggas på en av innergårdarna i skolan. Etapp 1: Ombyggnad Aula och fritidsgård till Stadsdelsbibliotek. Etapp 2: Ombyggnad bef Stadsdelsbibliotek till skollokaler. Ombyggnad befintligt mottagningskök till ett nytt tillagningskök. Tillbyggnad av nytt skolbibliotek.
Ombyggnad av ställverk i Göteborg
Projektet avser leverans av nyckelfärdig anläggning i befintlig byggnad. I totalentreprenaden ska ingå alla arbeten omfattande konstruktion, tillverkning, material, leverans, montage, provning, i drifttagning och intrimning till en fullt funktions- och driftklar 12 kV-anläggning.
Om- och tillbyggnad av kontor till lägenheter i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor till 15 lägenheter. Byggstart november/december 2017.
Ombyggnad av kontor samt garage i Göteborg
Objektet avser ombyggnad av Renovas huvudkontor, då Lokalförvaltningen ska flytta in och nyttja en del av byggnaden. Därför behöver Renova en anpassning av befintliga lokaler på plan 4, plan 3 samt garagehus G. Total bruttoarea kontor ca 1 252 m2, Total bruttoarea kontor ca 2 000 m2 samt Bruttovolym garage ca 9 000 m3.
Ombyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 18 lägenheter, upprustning av fasaden samt byte av fönster.
Ombyggnad av 12 kV ställverk i Godhemsberget, Göteborg
Station K7 Godhem ska på grund av anläggningens ålder och tekniska utförande byggas om. Projektet avser ombyggnad av anläggningens 12 kV-ställverk.
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter. Byggstart tidigast 2017.
Påbyggnadl av kontor i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av kontor samt nytt trapphus med hiss på kontorshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Underhållsbeläggning av vägar i distrikt Göteborg
Underhållsdistrikt Borås, Göteborg-Kungsbacka, Kungälv och Landvetter.
Nytt storkök vid äldreboende i Angered
Befintligt storkök ska rivas i sin helhet och ett nytt ska byggas upp. Samma area som tidigare, 534 m².
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser ombyggnad av renrum för APL inom befintliga lokaler på Sahlgrenska sjukhuset.
Nytt miljöhus vid ÅVC i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av den befintliga återvinningscentralen i Bulycke. I åtagandet ingår uppförande av nytt miljöhus för mottagande av farligt avfall mm i plan 1 och personalutrymmen, kontor mm på plan 2. Även ombyggnad av befintliga asfaltplaner och komplettering med nytt dagvattensystem med infiltrationsanläggning ("Raingarden") ingår.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av sjukhus i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad av sjukhus samt ny utvändig ventilationskanal.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för att anpassa lokalerna till de nya förutsättningar för samlad Neuro sjukvård.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation samt elrenovering i flerbostadshus.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av parkeringshus.
Rivning av sjukhem i Göteborg
Projektet avser rivning av sjukhem.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart oktober/november 2017.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 10 lägenheter på Hjällbogärdet 9 och 19, Eriksbo Västergärde 6, 19 och 32, Eriksbo Östergärde 12, 25 och 38.
Ombyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vind till 14 hotellrum, byte av yttertak och nya takkupor. Byggstart tidigast sommar 2017.
Upprustning av utemiljö vid skola i Göteborg
Avser utföra upprustning av skolgård och anpassning för elever i årskurs 4-9. Skolgårdens totala yta är ca 14 700 m2.
Spårbyte, upprustning av kontaktledning mm på Hisingen i Göteborg
Objektet avser spårbyte på Hisingen mellan Eketrägatan och Väderilsgatan i underhållssyfte, reparation av skydd av banområde samt uppgradering av hållplatser samt upprustning av kontaktledningssystem.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter på Riksdalersgatan 1, 19 och 27 D och Skiljemyntsgatan 4.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Renovering av förskola i Styrsö, Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av fläktrum, installation av ventilerat golv, flytt av väggar, ny eldragning mm.
Ombyggnad av storkök och servering vid skola i Göteborg
Objektet avser rivning och ombyggnad av storkök och servering samt vissa åtgärder i matsalen.
Upprustning av elkraftsystem i Tingstadstunneln
Upprustning av elkraftsystem med tillhörande styrutrustning.
Infordring vattenledning i Göteborg, etapp 1
Projektet avser infordring av befintliga dricksvattenleding med PE-rör, Dy 710 SDR 17 ca 350 meter.
Tillbyggnad av tvätthall i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad anläggning, lastbilstvätt. Byggstart tidigast maj 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industribyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av produktionshall (852 kvm). Grunden blir pålning och platta på mark. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 3 lokaler till en restaurang på 143 kvm.
Ombyggnad av damm i Angered
Avser reparation av befintligt dämme vid Stora Lövsjön, anlägga provisorisk arbetsväg och fångdamm med ”dräneringsbrunn” samt tillfällig anläggning för sedimentation och tillhörande ledningar. Uppskattad kostnad.
Upprustning av utemiljö vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser upprustning av gårdsmiljö i flerbostadshus område.
Ombyggnad till husvärdskontor i Distrikt Kortedala, Göteborg
Projektet avser ombyggnad till husvärdskontor på Beväringsgatan med installation av nytt komplett luftbehandlingssystem med integrerad kylsystem. I entreprenaden ingår erforderliga bygg-, el och styr-övervakningsarbeten till en komplett driftfärdig anläggning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av värmesystem i äldreboende i Göteborg
Projektet avser rivning av oljepanna, nyinstallation av värmepumpar, utbyte av styranläggning samt viss ombyggnation av värmesystemet i äldreboende.
Ombyggnad av husvärdskontor och miljövärdskontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av husvärdskontor på Brahegatan och miljövårdskontor på Götaholmsgatan/Skansgatan. Uppskattad kostnad.
Färdigställande av lokalgator i Göteborg, etapp 5
Arbetet omfattar att färdigställa tidigare utbyggda lokalgator som i dagsläget är utbyggda med en sk första utläggning.
Tillgänglighetsanpassning av skola i Kortedala
Avser tillgänglighetsanpassning av byggnad D. En hiss kommer att installeras och nya toaletter kommer att inrymmas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gårdsbjälklag vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gårdsbjälklag ovan lokaler och nya cykelförråd och soprum.
Återställning ventilation i skola i Göteborg
Projektet avser återställning av ventilation i skola. Återställningen gäller de delar som har självdrag. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skolgård vid gymnasieskola i Göteborg
Avser ombyggnad av skolgården, med syfte att skapa en bättre utomhusmiljö för elever, personal m.fl. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kaj i Tånguddens hamn i Göteborg
Avser ny kajplats för ett cirka 80 m långt Kustbevakningsfartyg. Innefattar rivning och förlängning av pirarm, muddring mm.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser inredning av konferensrum och kontorslokaler på ett våningsplan samt nya fönster.
Utbyte av OFA och brandvattenledningar vid Skarvikshamnen i Göteborg
Objektet avser utbyte av befintliga OFA och brandvattenledningar på kaj 519-521. Rörsystem ska förses med följevärme och singelisoleras. Värmesystemet ska uppdateras.
Landanslutning Älvsborgshamnen, Göteborg
Omfattar leverans och montage av nytt 10 kV ställverk i mobil 40 fot container och landanslutning. Det ingår även att riva befintlig stationsbyggnad.
Ombyggnad av lokal till Framtidens Fastighetslabb i Tynnered, Göteborg
Framtidens Fastighetslabb är en satsning för att locka unga till branschen och det ska göras genom att besökarna får olika uppdrag att lösa på olika stationer. Lokalen kommer i sin helhet att totalrenoveras och det ska bland annat sättas in ett nytt FTX-system, nya fönster, riva befintliga lättväggar och bygga nya lättväggar, nya ytskikt, nytt WC och RWC, ersätta befintliga radiatorer, bila upp delar av bjälklaget och rensa bort blåbetongkross, bygga en pocket park och en plantering.
Om- och tillbyggnad av butik i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av fruktaffär.
Reparation av fogar vid spårväg/gata i Göteborg
Objektet avser reparation på spårvägens sträckning på Raul Wallenberg gata avseende fogar.
Brännare HP2 Rosenlund, Göteborg
Entreprenaden omfattar projektering, rivning, montage, driftsättning och dokumentation samt alla erforderliga arbeten och material. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser inredning av vindsvåning till kontor samt nya takfönster. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av miljöhus och garage i Göteborg
Avser tillbyggnad av två befintliga miljöhus. Ombyggnad av fyra garage till ett miljöhus, ombyggnad av fyra förråd till fyra garage samt ett nytt miljöhus.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad kallförråd och lastintag.
Utbyggnad av panncentral vid skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av befintlig panncentral, flytt av oljepanna som konverteras till RME bränsle samt viss ombyggnad av värmesystemet.
Spårarbete i Göteborg
Projektet avser räl- och slipersbyte på spårvägsbanan vid hållplats. Uppskattad kostnad.
Spårarbete i Göteborg
Projektet avser räl- och slipersbyte samt utbyte av växelkomplex. Uppskattad kostnad.
Muddringsarbeten i Göteborg
Projektet avser två muddringsarbeten. Delar av vattenområde på Hemön är grund, det finns högar av sten och stenkistor längst ut på nuvarnade brygga. Rännan Mellön håller på att växa igen helt av vass och är i dagsläget knappt 5 m bred och behöver rensas och göras ca 10 m bred. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Utökning av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utökning av pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Gatu- och parkarbetet i Inre Sannegården, etapp 5
Projektet avser ytskikt, gångbana, planteringsytor mm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nya ångturbindrivna matarvattenpumpar
Renova Miljö AB skall ersätta 2 befintliga turbindrivna matarvattenpumpar med 2 nya ångturbindrivna matarvattenpumpar, ca 2 x 900 kW. Upphandlingen omfattar att på totalentreprenad inom i handlingarna angivna gränser konstruera, tillverka, installera och driftsätta två (2) kompletta ångturbindrivna matarvattenpumpar. Renova kommer att tillhandahålla två (2) pumpar enligt bifogade handlingar. I entreprenaden skall allt arbete ingå och allt materiel (utöver de 2 pumpar som Renova tillhandahåller) som erfordras för att driftsätta två (2) kompletta anläggningar. Renova kommer att ombesörja: — Demontage av befintliga turbindrivna matarvattenpumpar. — Anpassning av betongfundament, enligt entreprenörens anvisningar. — Anslutning till befintliga rörsystem för ånga, matarvatten och avloppsånga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till två lägenheter samt nytt förråd.
Rivning av fastigheteri Göteborg
Projektet avser rivning av enbostadshus, fritidshus mm. Byggstart maj/juni 2017. Uppskattad kostnad.
Rivning av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser rivning av parkeringshus för att ge plats åt nya Hisingsbron.
Rivning av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser rivning av parkeringshus. Uppskattad kostnad.
Rivning av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av skola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av samlingslokaler mm vid Träffpunkt Solängen i Torslanda
Solängen Träffpunkt är en träffpunkt för seniorer samt daglediga. Ombyggnationen innebär en uppfräschning av befintlig matsal, kontor- och verksamhetslokaler där man vill skapa fler flexibla och användbara utrymmen.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad industrihall. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Nya pumpaggregat inkl drivutrustning vid pumpstation i Göteborg
Avser konstruktion, leverans och installation av 3 stycken kompletta pumpaggregat inklusive drivutrustning för fjärrvärmedistribution.
Ombyggnad i kontorshotelli Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad i kontorshotell.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: