Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 244 st.

Nybyggnad av tågtunnel och station Centralen Västlänken
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för en ny stationsbyggnad med stationsuppgångar och installationer samt omgivande tråg och tunnel, stationsbyggnaden ligger ca 12 meter under mark och består av fyra spår och två 250 meter plattformar. ny tågtunnel.
Ombyggnad av väg, Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen södra delen
Ombyggnad av sträckan från söder om Assar Gabrielssons väg-Björlandakrysset till en mötesfri väg med 4 körfält (2 i vardera riktning), 3 planskilda trafikplatser och gc-väg utefter hela sträckan från väg 155 till Björlandavägen.
Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg, etapp 1
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll. Byggstart för pilotförsöket under hösten 2016. Projektet är indelat i 2 etapper samt ett projekt med förberedande arbeten för etapp 1. Uppskattad kostnad.
Utvidgning av hamn med nya kajer och ytor Torsland i Göteborg, etapp 2
Projektet avser att bygga om befintlig kombiterminal i hamnen för att utöka verksamheten och kunna hantera större volymer. Terminalen ska fungera som en omlastningspunkt mellan järnvägs- och vägtransporter för framförallt trailers men även för containers och tankcontainers. Entreprenaden omfattar främst mark- och järnvägsarbeten. Konsult för diverse tillstånd är anlitade av Ramböll. Byggstart för pilotförsöket under hösten 2016. Projektet är indelat i 2 etapper samt ett projekt med förberedande arbeten för etapp 1. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av universitetslokaler.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen Halvors länk
Nybyggnad av ca 1,3 km väg som knyter samman Ytterhamnsmotet på väg 155 med Hisingsleden, breddning av ca 1,7 km av Hisingsleden mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg till fyrfältig mittseparerad väg, nybyggnad av 900 m oelektrifierad järnväg (Volvospåret), 3 st broar, en trafikplats på Halvors länk, belysning, 2 st busshållplatser i trafikplats Ytterhamnsmotet, bäckomgrävning, 2 fördröjningsmagasin, ny gc-bana längs Halvors länk och standardhöjning på befintlig gc-bana längs Hisingsleden.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Område Öst
5 års avtalstid med option på förlängning i 2 år.
Om- och tillbyggnad för intensivvårdsavdelning vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser att den nya intensivvårdsavdelningen ska ligga på plan 1 i CK. I anslutning till intensivvårdsavdelningen, mot CK:s södra flygel, planeras en tillbyggnad i tre plan som ska innehålla en ny HBO, denna binds ihop med den nya intensivvårdsavdelningen, men här och i den södra flygeln av CK skall det även finnas Klinisk fysiologi, bårhus, teknik, administration, omklädning samt logistik. Byggstart tidigast 2017/2018.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Väglängd 440 km. 4 års avtalstid med option på 1+1 år.
Rivning av p-hus och nybyggnad av bostäder i Bergsjön
Projektet avser rivning av p-hus och nybyggnad av 170 lägenheter varav ca 70 lägenheter i radhus.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Lunden, Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med 58 lägenheter, hisschakt på utsidan av husen samt stambyte i båda byggnaderna. Renovering av 84 lägenheter.
Anläggande av direktförbindelse mellan E6 syd och väg 40 i Göteborg
Projektet anläggande av direktramper mellan väg 40 och E6.20 för att avlasta St.Sigfridsgatan.
Påbyggnad av bostäder m m vid Sten Sturegatan i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av befintliga lamellhus som innehåller kontor, lägenheter samt butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Byggnaderna är idag 8-9 våningar och genom en påbyggnad med 3 våningar samt ny indragen teknikvåning tillskapas ca 100 bostadsrättslägenheter i samband med byggnationen total renoveras alla husen. Nybyggnad av länkbyggnader på gården innehållande olika slags lokaler. Byggstart tidigast kvartal 2 2018.
Ombyggnad av studentlägenheter i Göteborg
Projektet avser renovering/energieffektiviseringsåtgärder av 369 studentlägenheter med bl a stambyte, nya fönster, ny ventilation, hiss och renovering av badrum.
Om- och tillbyggnad av skola
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola som ska anpassas till en F-6 skola för 550 elever.
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.
Ombyggnad till studentbostäder i Lundbyvassen
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad till ca 85 mindre studentlägenheter.
Ombyggnad av ett nytt stadsdelshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor för Stadsdelsförvaltningen Centrum.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Beslut saknas. Planer finns på tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Ombyggnad/renovering av badanläggning i Angered
Hammarkullebadet med intilliggande gym står inför en totalrenovering.
Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan. och byte av räcken runt "torget" samt anläggande av ny markbeläggning och ny belysning.
Ramavtal avseende distributionstransformatorer, Göteborg energi
Distributionstransformatorer avsedda för nätstationer. Transformatorerna ska vara oljefyllda alternativt torrisolerade. Beräknad omfattning är ca 60 st transformatorer per år med varierande märkeffekt.
Installation av brandbekämpningssystem i Götatunneln
Brandbekämpningssystem omfattar trafikrör och på- respektive avfartsramper. Systemet ska bestå av en rörkonstruktion som som i icke-drift är tömt på vatten. VA/markentreprenaden innebär i huvudsak nya dagvattenbrunnar/dränrännor och betäckningar.
Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Kville
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Förberedande arbeten för byggande av Hamnbanan i Göteborg
Avser utförande av fotbollsplan vid Rosenhill med tillhörande tennisbana, löparbana, längdhoppsbana, provisoriskt klubbhus samt ny anslutningsväg (Köpenhamnsgatan) med tillhörande parkering etc.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser ombyggnad av renrum för APL inom befintliga lokaler på Sahlgrenska sjukhuset. Leverantör av renrum: Caverion Sverige AB, Box 654, 751 27 Uppsala, tel 018-691200. Ulf Egerhäll.
Sluttäckning av muddermassor i Lundbyhamnen i Göteborg
Göteborgs Hamn har använt hamnbassängen i Lundbyhamnen som deponi för förorenade muddermassor. Dessa ska nu sluttäckas med ett lager av en meter sjösand. Vattendjupet är efter avslutad tippning av muddermassor ca 5 m och ska efter täckning med sand vara ca 4 m.
Pålning och grundförstärkning på fastighet i Göteborg
Planerat projekt efter provpålningen, 889293.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg etapp 1 och 2
Ombyggnad: Befintliga stadsdelsbiblioteket ska flyttas till befintliga aulan och fritidsgård (ca 400m²). Fyra nya klassrum med tillhörande grupprum och samtalsrum ska skapas där stadsdelsbiblioteket ligger idag (ca 520m²). Befintligt mottagningskök ska ersättas med ett nytt tillagningskök (ca 125m²). Tillbyggnad: Ett nytt skolbibliotek (ca 60 m²) ska byggas på en av innergårdarna i skolan. Etapp 1: Ombyggnad Aula och fritidsgård till Stadsdelsbibliotek. Etapp 2: Ombyggnad bef Stadsdelsbibliotek till skollokaler. Ombyggnad befintligt mottagningskök till ett nytt tillagningskök. Tillbyggnad av nytt skolbibliotek.
Ombyggnad till vintillverkning och restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till vintillverkning och restaurang.
Ombyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 18 lägenheter, upprustning av fasaden samt byte av fönster. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av ställverk i Göteborg
Projektet avser leverans av nyckelfärdig anläggning i befintlig byggnad. I totalentreprenaden ska ingå alla arbeten omfattande konstruktion, tillverkning, material, leverans, montage, provning, i drifttagning och intrimning till en fullt funktions- och driftklar 12 kV-anläggning.
Om- och tillbyggnad av kontor till lägenheter i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor till 15 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av kontor samt garage i Göteborg
Objektet avser ombyggnad av Renovas huvudkontor, då Lokalförvaltningen ska flytta in och nyttja en del av byggnaden. Därför behöver Renova en anpassning av befintliga lokaler på plan 4, plan 3 samt garagehus G. Total bruttoarea kontor ca 1 252 m2, Total bruttoarea kontor ca 2 000 m2 samt Bruttovolym garage ca 9 000 m3.
Ramavtal avseende dyktjänster Göteborgs Hamn
Möjlighet till förlängning upp till 48 månader. 3 teknikområden, dykarbeten, dykinspektion och dyksyn
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter. Byggstart tidigast 2017.
Ny reningsanläggning vid deponi i Göteborg
Projektet avser ny reningsanläggning för lakvatten från befintlig deponi. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nytt storkök vid äldreboende i Angered
Befintligt storkök ska rivas i sin helhet och ett nytt ska byggas upp. Samma area som tidigare, 534 m².
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till folktandvårdsklinik, nybyggnad av återvinningshus samt nytt ytskikt på yttertak (ca 2000 kvm).
Ombyggnad av administrationslokal i Göteborg
Avser ombyggnad av administrationsbyggnaden på Chalmers. Administrationsbyggnaden ska förenas med ett sammanträdesrum som bildar en port från norr in på området.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Beslut saknas. Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind.
Ombyggnad av äldreboende i Västra Frölunda
Avser ombyggnad av äldreboende som omfattar tillgänglighetsanpassning, relining av avlopp samt stambyte och nya ytskikt.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Kortedala, etapp 1
Avser stambyte, renovering av badrum samt ny FTX-ventilation i 48 lägenheter.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Kortedala, etapp 2
Avser stambyte, renovering av badrum samt ny FTX-ventilation i 74 lägenheter.
Utbyggnad av kaj mm i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av kaj och ny avloppsanläggning.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av parkeringshus. Byggstart tidigast början 2018.
Ombyggnad teater i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av teater. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för att anpassa lokalerna till de nya förutsättningar för samlad Neuro sjukvård.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation samt elrenovering i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind, tillbyggnad av takkupor mot gata och höjning av tak mot gård samt nybyggnad av gårdshus.
På- och ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Nytt bygglov ska sökas. Projektet avser påbyggnad med ett tak över det översta planet, nytt tätskikt och invändig målning i parkeringhus. Avvaktar styrelsebeslut.
Ombyggnad av hotell i Göteborg
Planerat projekt. Avser flyttning av entré, renovering eller utbyte av 3 st gästhissar, uppfräschning av 5 st lägenheter samt byggnation av en vinterträdgård. Projekten kan komma att delas upp. Byggstart planerad inom 2 år.
Rivning av sjukhem i Göteborg
Projektet avser rivning av sjukhem.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast slutet 2017.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart oktober/november 2017.
Ombyggnad av kraftcentralen KC 4.0 Chalmers i Göteborg
Projektet omfattar uppförande av ny förbränningsanläggning/ångpanna inkl kringutrustning i befintlig byggnad. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Nya terminalen vid Arendal. Förberedande arbeten för etapp 1
Projektet avser byggnation av vallar, etableringsområde och förberedande arbete för den nya terminalen vid Arendal (objektnummer för etapp 1 är 1188966). Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Göteborg
Avser hyresgästanpassning av Mariagården.
Ombyggnad av entreér och korridorer i hantverkshus, Göteborg
Avser ombyggnad av entréer och korridorer i Hantverkshuset Stampen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gunnilse, Göteborg
Avser ombyggnad av f.d Folkets hus i Gunnilse till två lägenheter om ca 75 kvm vardera.
Ombyggnad av ventilation vid gymnasieskola och i Göteborg
Avser modernisering av ventilationen vid Aschebergsgymnasiet/Vasa Vux i Göteborg.
Renovering av förskola i Styrsö, Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av fläktrum, installation av ventilerat golv, flytt av väggar, ny eldragning mm.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Upprustning av elkraftsystem i Tingstadstunneln
Upprustning av elkraftsystem med tillhörande styrutrustning.
Spårarbete i Göteborg
Projektet avser räl- och slipersbyte samt utbyte av växelkomplex.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 10 lägenheter på Hjällbogärdet 9 och 19, Eriksbo Västergärde 6, 19 och 32, Eriksbo Östergärde 12, 25 och 38.
Ombyggnad av skolgård vid gymnasieskola i Göteborg
Avser ombyggnad av skolgården, med syfte att skapa en bättre utomhusmiljö för elever, personal m.fl.
Ombyggnad av annex i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning av fd stallbyggnaden Annexet.
Infordring vattenledning i Göteborg, etapp 1
Projektet avser infordring av befintliga dricksvattenleding med PE-rör, Dy 710 SDR 17 ca 350 meter.
Ombyggnad lokaler i Göteborg
Projektet avser hyresgästanpassning. Projektet är under utredning.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter på Riksdalersgatan 1, 19 och 27 D och Skiljemyntsgatan 4.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad. Byggstart oviss.
Återställning ventilation i skola i Göteborg
Projektet avser återställning av ventilation i skola. Återställningen gäller de delar som har självdrag.
Tillbyggnad av industribyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av produktionshall (852 kvm). Grunden blir pålning och platta på mark. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang.
Räl- och slipersbyte i Kortedala - Bergsjön
Projektet avser arbeten på spårvägsbanan i östra Göteborg med bl a byte av räl och slipers.
Ombyggnad till kryssningserminal Stigbergskajen, Göteborg
Avser ombyggnad av lokal till kryssningsterminal som passagerare passerar genom vid anlöp. Kryssningslokalen innehåller butik, förråd, pentry, och ankomsthall. Avser även åtgärder i kontorslokaler för angränsande hyresgäst.
Ramavtal avseende arkitekttjänster för Liseberg AB
Avser ramavtal avseende tekniska konsulter - arkitekttjänster för Liseberg AB. Uppdragen omfattar förstudie, program, projektering, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.
Ombyggnad av Kammarrätten i Göteborg
Avser byte av säkerhetssystem till Kammarrätten i Göteborg.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till tvättstuga i Majorna, Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till gemensam tvättstuga. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad till husvärdskontor i Distrikt Kortedala, Göteborg
Projektet avser ombyggnad till husvärdskontor på Beväringsgatan med installation av nytt komplett luftbehandlingssystem med integrerad kylsystem. I entreprenaden ingår erforderliga bygg-, el och styr-övervakningsarbeten till en komplett driftfärdig anläggning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upprustning av utemiljö vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser upprustning av gårdsmiljö i flerbostadshus område.
Ombyggnad av värmesystem i äldreboende i Göteborg
Projektet avser rivning av oljepanna, nyinstallation av värmepumpar, utbyte av styranläggning samt viss ombyggnation av värmesystemet i äldreboende.
Spårarbete i Göteborg
Projektet avser räl- och slipersbyte på spårvägsbanan vid hållplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: