Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 270 st.

BEST-arbeten på Västlänken
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km.

Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av universitetslokaler.

Ombyggnad av Hisingsleden, södra delen-Halvors länk
Breddning av väg E6.20 Hisingsleden, södra delen och ett nytt mot, Halvors länk i Göteborgs kommun.

Nybyggnad av planskild trafikplats, Sörredsmotet
Objektet är beläget på väg 155, Torslandavägen, vid korsning mellan Torslandavägen och Sörredsvägen i Göteborgs kommun. Entreprenaden omfattar ledningsarbeten vid befintliga Sörredskorsningen med stor spillvattenledning 1 200 mm och vattenledning 800 mm och schakt för Swedegas naturgasledning, ny kanalisation för Skanova, Volvo IT, GENABs: högspänningskablar m.fl. Ny gång- och cykelbana ska anläggas längs hela sträckan. Förberedande arbeten påbörjas under april 2016 av Sefa Anläggning i Bohuslän AB. Huvudentreprenaden påbörjas i januari 2017.

Anläggningsövervakning vid Västlänken
Styr- och övervakningssystem för att styra och övervaka anläggningens tekniska installationer.

Utförande av varmmassabeläggning i distrikt Göteborg
Kontraktsarbetena i deras helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2017-11-12 respektive 2018-11-12.

Påbyggnad av kontor m m vid Sten Sturegatan i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av befintlig lamellhus med 3 våningar kontor sam tillbyggnad av galleria.

Påbyggnad av bostäder m m vid Sten Sturegatan i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av befintliga lamellhus som innehåller kontor, lägenheter samt butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Byggnaderna är idag 8-9 våningar och genom en påbyggnad med 3 våningar samt ny indragen teknikvåning tillskapas ca 100 bostadsrättslägenheter i samband med byggnationen total renoveras alla husen. Nybyggnad av länkbyggnader på gården innehållande olika slags lokaler.

Ombyggnad av studentlägenheter i Göteborg
Projektet avser renovering/energieffektiviseringsåtgärder av 369 studentlägenheter med bl a stambyte, nya fönster, ny ventilation, hiss och renovering av badrum. Byggstart tidigast januari 2018.

Ombyggnad till bostäder i Backa, Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vårdbyggnad till 112 lägenheter. Entreprenör för gips: TORU Byggmontage AB, Norrgatan 20, 432 41 Varberg, Pontus Flatum tel 070-7103731.

Till- och omlbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser till- och ombyggnad kontor.

Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.

Renovering samt nya vindslägenheter i flerbostadshus i Högsbo
Projektet avser renovering (stambyte, badrumsrenovering, tillgänglighetsanpassning mm) av 72 lägenheter samt inredning av 5 nya vindslägenheter.

Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.

Upprustning av lokalnät, Paket Västkusten, för Ellevio
I entreprenaden för Paket Västkusten ingår bl a kabelförläggning, schakt, plöjning, sjökabelförläggning, nätstations-, luftlednings- och raseringsarbeten samt tillhörande elarbeten. Detta kommer att delas i tre entreprenader: Särö-Onsala, Kungsbacka, Göteborgs S skärgård samt Ängås, Orust.

Flytt och återetablering av träd längs Västlänken

Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ändrad användning till kontor, tillbyggnad med takkupor och ändring fasad.

Ombyggnad till idrottsanläggning på Lindholmen
Projektet avser ombyggnad av befintlig verkstadshall den norra delen av hallen ska iordningställas för Santorsskolan årskurs 7-9. Genom att dela hallen på höjden med ett nytt bjälklag får man två idrottssalar med omklädningsrum. En ny trappa byggs och en hiss ska installeras.

Ombyggnad/renovering av badanläggning i Angered
Hammarkullebadet med intilliggande gym står inför en totalrenovering.

Ombyggnad av vindslägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vindar till lägenheter. Även flytt av befintliga vindsförråd till källare.

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor till 30 lägenheter.

Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan.

Flytt/omplacering av installationer i driftutrymme, Västlänken
Omfattar byggnation av ny blivande yttervägg samt flytt av spiraltrappa. I driftutrymmet ska kanalisation dras om och befintliga installationer avseende bland annat VVS, el, tele och styrutrustning flyttas.

Utförande av tankbeläggning i region Väst
Avser distrikt Göteborg, Karlstad, Mariestad och Vänersborg. Slutbesiktning senast 2017-11-01.

Ombyggnad av omformarstation/ställverk i Olskroken, Göteborg
Installation av inkrom i ny omformarstation.

Flytt av transformatorer vid Västlänken
Flytt av transformatorer för uppställningsspåren.

Tillbyggnad av hotell på Lorensberg, Göteborg Etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av hotellet med bl a en kongresshall med plats för 650 personer, matsal mm. Grundarbetet påbörjas i augusti 2016.

Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vindar till 39 studentlägenheter.

Flytt av P-arken i Göteborg
P-Arken är en flytande parkeringsbåt som är förtöjd i Göta älv utanför Skeppsbron, Göteborg. P-arken ska flyttas från dess nuvarande läge vid Skeppsbron till nytt läge vid Gullbergskajen, mellan Barken Viking och Götaälvbron. Entreprenaden omfattar demontering av samt nya anslutningar, ramper, ny bro mm.

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus i Göteborg
Objektet avser rivning av en av husets flyglar samt gårdsbjälklaget inkl befintlig brandmur rivs (befintligt restaurangkök). Ny fasad och yttertak byggs upp efter rivningen samt ny utegårdsterrass byggs med tätskikt. I källaren rivs övergolv. Demontering och bortforsling av fettavskiljare.

Pålning och grundförstärkning på fastighet i Göteborg
Planerat projekt efter provpålningen, 889293.

Tillbyggnad av kontor och tennisbanor i Göteborg
Projektet avser en påbyggnad med en våning med kontor och gym, tillbyggnad inomhushall med två tennisbanor samt p-däck med två utetennisbanor på. Byggstart början 2017.

Rivning av p-hus och tillbyggnad av flerbostadshus i Bergsjön
Projektet avser rivning av p-hus och tillbyggnad med 18 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2017.

Till- och påbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av kontor med en våning (ca 230 kvm) och tillbygggnad av 4 våningar på totalt ca 80 kvm. Byggstart tidigast oktober 2018.

Ombyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 18 lägenheter, upprustning av fasaden samt byte av fönster. Byggstart april/maj 2017.

Om- och tillbyggnad av kontor till lägenheter i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor till 15 lägenheter.

Tillbyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lager och kontor.

Ombyggnad av arkiv i Göteborg
Projektet avser ändrad användning parkeringsgarage till arkiv. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av 12 kV ställverk i Godhemsberget, Göteborg
Station K7 Godhem ska på grund av anläggningens ålder och tekniska utförande byggas om. Projektet avser ombyggnad av anläggningens 12 kV-ställverk.

Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter. Byggstart tidigast 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lagerhall industribyggnad.

Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser totalrenovering av industrihus på ca 5000-6000 kvm.

Förstärkning av bergpelare i Kungsgaraget, Haga

Ombyggnad av väg (delåtgärd) vid Göteborgs hamn/Lundbyleden

Underhållsbeläggning av vägar i distrikt Göteborg

Underhållsarbeten vid kaj i Göteborg
Projektet avser underhållsåtgärder för att bibehålla Stigbergskajen för fortsatt bruk och innebär bl a dykarbeten, betongreparationer, spont, fendrar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 13 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2017. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av verkstad till gym i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av verkstad till gym. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser förtätning av kontor med 30 nya arbetsplatser. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nytt miljöhus vid ÅVC i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av den befintliga återvinningscentralen i Bulycke. I åtagandet ingår uppförande av nytt miljöhus för mottagande av farligt avfall mm i plan 1 och personalutrymmen, kontor mm på plan 2. Även ombyggnad av befintliga asfaltplaner och komplettering med nytt dagvattensystem med infiltrationsanläggning ("Raingarden") ingår.

Ombyggnad av bibliotek och medborgarkontor i Angered
Projektet avser ombyggnad av bibliotek och medborgarkontor.

Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av parkeringshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från lokal till 11 små lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i flerbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad av skollokaler i Göteborg
Avser lokalanpassning av skollokaler samt ny ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vind till 14 hotellrum, byte av yttertak och nya takkupor. Byggstart tidigast sommar 2017.

Ombyggnad till renrum för APL Apotek Produktion & Laboratorier, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg
Avser nybyggnation av renrum för APL inom befintliga lokaler på Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.

Rivning av fastigheter längs Västlänken

Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 11 lägenheter. Byggstart tidigast augusti 2017.

Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter. Byggstart tidigast augusti 2017.

Uförande av kanalisation och markarbeten i Backa, Göteborg
Ny kanalisation ca 7 km för El och Opto, placering av optoskåp, gjutning av fundament för vägportaler samt teknikskåp i området mellan Finlandsvägen och Lundbyleden E6.21.

Ventilationsåtgärder mm på gymnasieskola i Göteborg, del 2
År 2015 gjordes ventilationen om för del av Katrinelundsgymnasiet inkl storkök. I denna entreprenad ska resterande delar av huvudbyggnaden åtgärdas. Nytt fläktrum byggs på vind, nya kanaler dras och nya aggregat installeras. Rivning av bef. kanaler på vind kommer att krävas. Dessa kanaler innehåller asbest.

Ombyggnad a ventilation i skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola, gymnastiksal och elevhälsan.

Tillbyggnad av driftrum mm för fjärrkyla i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av driftrum för fjärrkyla och byte av ställverk och ny transformator för fjärrkyla.

Tillbyggnad av tvätthall i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad anläggning, lastbilstvätt. Byggstart tidigast maj 2017.

Utvidgning av kyrkgogård i Björlanda
Projektet avser utvidgning av kyrkogård med kistgravplatser.

Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser utbyte av befintliga radiatorer inklusive radiatorkoppel, ventil och termostater samt efterföljande injusteringar av samtliga radiatorer på flerbostadshus. Byggnaden betjänas av tre fjärrvärmecentraler.

Tillbyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad restaurang (170-200 kvm).

Ombyggnad lokaler i Göteborg
Projektet avser hyresgästanpassning. Projektet är under utredning. Byggstart 2017

Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad i kontorshus i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning av kontor.

Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 3 lokaler till en restaurang på 143 kvm.

Ombyggnad i kyrka i Göteborg
Projektet avser att utrymme under läktaren ska inglasas för kontor och församlingssal samt ombyggnad i vapenhus.

Om- och tillbyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola. Byggstart tidigast våren 2018.

Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser inredning av konferensrum och kontorslokaler på ett våningsplan samt nya fönster. Byggstart tidigast april 2017. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av bad i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och renovering av GIH badet, ny planlösning med tillgänglighetsanpassning, nya yt- och tätskikt samt utbyte av samtliga tekniska installationer. Uppskattad byggstart och kostnad.

Utökning av ventilationsaggregat mm i verksamhetslokaler, Göteborg
Avser ombyggnad av ventilation, undertak, elinstallationer mm.

Tillbyggnad av industrihus på Sandarna, Göteborg
Byggstart tidigast våren 2017.

Upprustning av utemiljö i bostadsområde i Göteborg
Avser förnyelse av marken runt husen så att det blir en attraktiv boendemiljö. Gäller adresserna Tjärblomsgatan 2-6 och Konvaljegatan 1-5, kv Brysselkålen. Uppskattad kostnad.

Tillgänglighetsanpassning av skola i Kortedala
Avser tillgänglighetsanpassning av byggnad D. En hiss kommer att installeras och nya toaletter kommer att inrymmas.

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter flerbostadshus. Byggstart april/maj 2017. Uppskattad kostnad.

Till- och ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av del av kontor och tillbyggnad (ca 125 kvm) och ombyggnad av kontor.

Ombyggnad av gårdsbjälklag vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gårdsbjälklag ovan lokaler och nya cykelförråd och soprum. Byggstart april/maj 2017.

Gestaltning av process och rum för Jubiliumsparken i Göteborg
Projektet avser att utveckla gestalta och projektera delar av Jubileumsparken. Uppskattad kostnad.

Ny kylanläggning på ishall i Göteborg
Projektet avser att byta kyl och värmeanläggning i ishall.

Ombyggnad av storkök och servering vid skola i Göteborg
Objektet avser rivning och ombyggnad av storkök och servering samt vissa åtgärder i matsalen.

Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnadl från caféverksamhet till kontor.

Utvändig ombyggnad av butikslokaler i Göteborg
Projektet avser utvändig ombyggnad av butikslokaler, inbyggnad av arkader. Byggstart tidigast början 2017. Uppskattad kostnad.

Upprustning av utemiljö vid skola i Göteborg
Avser utföra upprustning av skolgård och anpassning för elever i årskurs 4-9. Skolgårdens totala yta är ca 14 700 m2.

Reinvestering av trafikkameror mm i Götatunneln

Intresseanmälan ramavtal avseende tekniska konsulter, Göteborg
Engångsprojekt! Följande områden för tekniska konsulter är aktuella: Termisk processteknik, Rökgasrening, Vattenrening, Bygg- och anläggning samt arkitekter med inriktning på industriell verksamhet. Rör-/mekanisk konstruktion samt ventilation. Ackrediterad kontroll för trycksatta anordningar, luftanordningar samt säkerhetssystem. Miljö och emissioner. Elkraft. Styr- och reglerteknik. Programmering av processtyrsystem. Avfallsutredningar. Energiutredningar. Korrosion och skador. Plastmaterial i tankar och rörsystem. Geoteknik, hydrologi och deponikonstruktion. Brand, skydd och säkerhet. Juridik. Ramavtal avser att tecknas från 2016-12-01 med löptid om 2 år med option på ytterligare 1+1+1 år. Uppskattad kostnad. Tidsschema: Ansökan om kvalificering senast 2016-09-01 Förfrågningsunderlag planeras att distribueras till utvalda leverantörer under vecka 27/2016. Sista anbudstid beräknas till vecka 41/2016. Avtalstecknande beräknas kunna ske under oktober/november 2016.

Sluttäckning av muddermassor i Lundbyhamnen i Göteborg
Göteborgs Hamn har använt hamnbassängen i Lundbyhamnen som deponi för förorenade muddermassor. Dessa ska nu sluttäckas med ett lager av en meter sjösand. Vattendjupet är efter avslutad tippning av muddermassor ca 5 m och ska efter täckning med sand vara ca 4 m.

Om- och tillbyggnad av butik i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av fruktaffär.

Rivning av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av gymnasieskola.

Tillbyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av restaurang och nybyggnad av vinterbonad paviljong/restaurang pålad över vattnet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Brännare HP2 Rosenlund, Göteborg
Entreprenaden omfattar projektering, rivning, montage, driftsättning och dokumentation samt alla erforderliga arbeten och material.Uppskattad byggstart och kostnad.

Nya pumpaggregat inkl drivutrustning vid pumpstation i Göteborg
Avser konstruktion, leverans och installation av 3 stycken kompletta pumpaggregat inklusive drivutrustning för fjärrvärmedistribution.

Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad industribyggnad för produktion av chips. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad industrihall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: