Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 326 st.

Nybyggnad av tågtunnel och station Centralen Västlänken
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för en ny stationsbyggnad med stationsuppgångar och installationer samt omgivande tråg och tunnel, stationsbyggnaden ligger ca 12 meter under mark och består av fyra spår och två 250 meter plattformar. ny tågtunnel. Prekvalificeringssystemet TransQ tillämpas.

Ombyggnad av väg, Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan.

Ombyggnad av Hisingsleden, södra delen-Halvors länk
Breddning av väg E6.20 Hisingsleden, södra delen och ett nytt mot, Halvors länk i Göteborgs kommun.

Nybyggnad av planskild trafikplats, Sörredsmotet
Objektet är beläget på väg 155, Torslandavägen, vid korsning mellan Torslandavägen och Sörredsvägen i Göteborgs kommun. Entreprenaden omfattar ledningsarbeten vid befintliga Sörredskorsningen med stor spillvattenledning 1 200 mm och vattenledning 800 mm och schakt för Swedegas naturgasledning, ny kanalisation för Skanova, Volvo IT, GENABs: högspänningskablar m.fl. Ny gång- och cykelbana ska anläggas längs hela sträckan. Förberedande arbeten påbörjas under april 2016 av Sefa Anläggning i Bohuslän AB. Huvudentreprenaden påbörjas i januari 2017.

Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Väglängd 440 km. 4 års avtalstid med option på 1+1 år.

På- och ombyggnad av flerbostadshus i Lunden, Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med 58 lägenheter, hisschakt på utsidan av husen samt stambyte i båda byggnaderna. Renovering av 84 lägenheter. Byggstart tidigast augusti 2017.

Anläggningsövervakning vid Västlänken
Styr- och övervakningssystem för att styra och övervaka anläggningens tekniska installationer.

Ombyggnad av Scandinavium i Göteborg, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser ombyggnad av Scandinavium. I ombyggnaden ingår bl a en ny evenemangsrestaurang på plan 2 för upp till 700 personer. Projektet är indelat i två huvuddelar. Huvuddel 1 byggs maj-augusti 2016 och huvuddel 2 maj-oktober 2017. Huvuddel 1 omfattar: - Tillgänglighetsanpassning av arenan med nya rullstolsplatser på läktare, ny ramp i foajé och nytt RWC. - Ombyggnad av pressläktare och regicentral - Återvinningsutrymme, vaktkur och grindar Huvuddel 2 omfattar: - Utvändig mark anpassas och ges ny gestaltning. - Befintligt skärmtak rivs, ersätts med ny entrébalkong och trappa till plan 2. - Entréhall renoveras med nya trappor och hissar invändigt till plan 2. - Ny restaurang och nytt kök i plan 2 samt uppglasning av fasad. - Nytt golv i restaurang och nya undertak i plan 3. - Nya och ändrade teknikutrymmen i plan 0 Projektet avses att bedrivas som en samverkansentreprenad.

Till- och omlbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser till- och ombyggnad kontor.

Ny- och ombyggnad av lager, industri mm i Göteborg
GP-tryckeriet lämnar denna ikonbyggnad vid infarten till Göteborg från E6-an och flyttar sin verksamhet till nya lokaler. Planer finns att bygga om den befintliga byggnaden och uppföra en ny byggnad på den norra delen av tomten. Det är totalt ca 16 000 kvm, varav ca 9 100 kvm för lager, industriverksamhet eller sällanköpshandel och ca 6 400 kvm kontor. Möjlig yta för nybyggnaden är ca 3 600 kvm med höjd ca 8 m fritt under takstol. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.

Nybyggnad av busskörfält längs väg 155 mellan Lilla Varholmen-Gossbydal

Om- och tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor ca 7900 kvm.

Upprustning av lokalnät, Paket Västkusten, för Ellevio
I entreprenaden för Paket Västkusten ingår bl a kabelförläggning, schakt, plöjning, sjökabelförläggning, nätstations-, luftlednings- och raseringsarbeten samt tillhörande elarbeten. Detta kommer att delas i tre entreprenader: Särö-Onsala, Kungsbacka, Göteborgs S skärgård samt Ängås, Orust.

Flytt och återetablering av träd längs Västlänken

Om- och påbyggnad av kulturhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnation av Kungsportshuset och att bygga på en våning till högkvalitativ kultur och nöjesarena med nyproduktionsstandard samtidigt som ett genuint äldre intryck tillvaratas samt grundförstärkning av fastigheten. Rivning- och saneringsarbetet är utfört.

Ombyggnad av omformarstation/ställverk i Olskroken, Göteborg
Installation av inkrom i ny omformarstation.

Ombyggnad till lägenheter i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser ombyggnad av sjukhem till 40 lägenheter med bostadsrätt.

Ombyggnad/renovering av badanläggning i Angered
Hammarkullebadet med intilliggande gym står inför en totalrenovering.

Ombyggnad till studenthotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från verksamhetslokaler till studenthotell med 90 rum för internationella studenter och forskare. Byggnaden har bevarande krav q. Byggstart tidigast början 2019.

Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan. Byggstart tidigast september 2017.

Utveckling av bytespunkt Svingeln i centrala Göteborg
Projektet syftar i huvudsak till att kunna ta emot ett större flöde av bussar i den kollektiva knutpunkten Svingeln.

Ramavtal avseende distributionstransformatorer, Göteborg energi
Distributionstransformatorer avsedda för nätstationer. Transformatorerna ska vara oljefyllda alternativt torrisolerade. Beräknad omfattning är ca 60 st transformatorer per år med varierande märkeffekt.

Flytt av transformatorer vid Västlänken
Flytt av transformatorer för uppställningsspåren.

Utförande av varmmassabeläggning i distrikt Göteborg

Installation av brandbekämpningssystem i Götatunneln
Brandbekämpningssystem omfattar trafikrör och på- respektive avfartsramper. Systemet ska bestå av en rörkonstruktion som som i icke-drift är tömt på vatten. VA/markentreprenaden innebär i huvudsak nya dagvattenbrunnar/dränrännor och betäckningar.

Betong- och räckesarbeten på Älvsborgsbron
Avser brons västra del. Byte av räcken, kantbalk, tätskikt, beläggning och fogar.

Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vindar till 39 studentlägenheter.

Ombyggnad till studentbostäder i Lundbyvassen
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad till ca 85 mindre studentlägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus i Göteborg
Objektet avser rivning av en av husets flyglar samt gårdsbjälklaget inkl befintlig brandmur rivs (befintligt restaurangkök). Ny fasad och yttertak byggs upp efter rivningen samt ny utegårdsterrass byggs med tätskikt. I källaren rivs övergolv. Demontering och bortforsling av fettavskiljare.

Rivning av p-hus och tillbyggnad av flerbostadshus i Bergsjön
Projektet avser rivning av p-hus och tillbyggnad med 18 lägenheter i flerbostadshus.

Ventilationsåtgärder mm på gymnasieskola i Göteborg, del 2
År 2015 gjordes ventilationen om för del av Katrinelundsgymnasiet inkl storkök. I denna entreprenad ska resterande delar av huvudbyggnaden åtgärdas. Nytt fläktrum byggs på vind, nya kanaler dras och nya aggregat installeras. Rivning av bef. kanaler på vind kommer att krävas. Dessa kanaler innehåller asbest.

Ombyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 18 lägenheter, upprustning av fasaden samt byte av fönster.

Tillbyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lager och kontor.

Ramavtal avseende dyktjänster Göteborgs Hamn
Möjlighet till förlängning upp till 48 månader. 3 teknikområden, dykarbeten, dykinspektion och dyksyn

Ombyggnad av ställverk i Göteborg
Projektet avser leverans av nyckelfärdig anläggning i befintlig byggnad. I totalentreprenaden ska ingå alla arbeten omfattande konstruktion, tillverkning, material, leverans, montage, provning, i drifttagning och intrimning till en fullt funktions- och driftklar 12 kV-anläggning.

Varmmassabeläggning i region Väst

Värmebeläggning i region Väst

Ombyggnad av 12 kV ställverk i Godhemsberget, Göteborg
Station K7 Godhem ska på grund av anläggningens ålder och tekniska utförande byggas om. Projektet avser ombyggnad av anläggningens 12 kV-ställverk.

Underhållsbeläggning av vägar i distrikt Göteborg
Underhållsdistrikt Borås, Göteborg-Kungsbacka, Kungälv och Landvetter.

Förstärkning av bergpelare i Kungsgaraget, Haga

Förberedande arbeten för byggande av Hamnbanan i Göteborg
Avser utförande av fotbollsplan vid Rosenhill med tillhörande tennisbana, löparbana, längdhoppsbana, provisoriskt klubbhus samt ny anslutningsväg (Köpenhamnsgatan) med tillhörande parkering etc.

Ombyggnad av kontor samt garage i Göteborg
Objektet avser ombyggnad av Renovas huvudkontor, då Lokalförvaltningen ska flytta in och nyttja en del av byggnaden. Därför behöver Renova en anpassning av befintliga lokaler på plan 4, plan 3 samt garagehus G. Total bruttoarea kontor ca 1 252 m2, Total bruttoarea kontor ca 2 000 m2 samt Bruttovolym garage ca 9 000 m3.

Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lagerhall industribyggnad. Byggstart oviss.

Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av industrihus på ca 5000-6000 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 15 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast augusti 2017. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av verkstad till gym i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av verkstad till gym. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nytt miljöhus vid ÅVC i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av den befintliga återvinningscentralen i Bulycke. I åtagandet ingår uppförande av nytt miljöhus för mottagande av farligt avfall mm i plan 1 och personalutrymmen, kontor mm på plan 2. Även ombyggnad av befintliga asfaltplaner och komplettering med nytt dagvattensystem med infiltrationsanläggning ("Raingarden") ingår.

Ombyggnad och utvändigt underhåll av sjukhus i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad av sjukhus samt ny utvändig ventilationskanal.

Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i flerbostadshus. Byggstart tidigast augusti 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad.

Ombyggnad av skollokaler i Göteborg
Avser lokalanpassning av skollokaler samt ny ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vind till 14 hotellrum, byte av yttertak och nya takkupor. Byggstart tidigast sommar 2017.

Upprustning av utemiljö vid skola i Göteborg
Avser utföra upprustning av skolgård och anpassning för elever i årskurs 4-9. Skolgårdens totala yta är ca 14 700 m2.

Omläggning av spårväg vid Östra Hamngatan i Göteborg

Spårbyte, upprustning av kontaktledning mm på Hisingen i Göteborg
Objektet avser spårbyte på Hisingen mellan Eketrägatan och Väderilsgatan i underhållssyfte, reparation av skydd av banområde samt uppgradering av hållplatser samt upprustning av kontaktledningssystem.

Ombyggnad av kraftcentralen KC 4.0 Chalmers i Göteborg
Projektet omfattar uppförande av ny förbränningsanläggning/ångpanna inkl kringutrustning i befintlig byggnad.

Upprustning av elkraftsystem i Tingstadstunneln
Upprustning av elkraftsystem med tillhörande styrutrustning.

Ombyggnad av storkök och servering vid skola i Göteborg
Objektet avser rivning och ombyggnad av storkök och servering samt vissa åtgärder i matsalen.

Ombyggnad av ventilation i skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola, gymnastiksal och elevhälsan.

Renovering av förskola i Styrsö, Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av fläktrum, installation av ventilerat golv, flytt av väggar, ny eldragning mm.

Tillbyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lager.

Ombyggnad av kontor i Torslanda
Projektet avser ombyggnad av befintligt kontor.

Tillbyggnad av tvätthall i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad anläggning, lastbilstvätt. Byggstart tidigast maj 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad restaurang (170-200 kvm).

Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 3 lokaler till en restaurang på 143 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Upprustning av utemiljö i bostadsområde i Göteborg
Avser förnyelse av marken runt husen så att det blir en attraktiv boendemiljö. Gäller adresserna Tjärblomsgatan 2-6 och Konvaljegatan 1-5, kv Brysselkålen.

Ombyggnad av damm i Angered
Avser reparation av befintligt dämme vid Stora Lövsjön, anlägga provisorisk arbetsväg och fångdamm med ”dräneringsbrunn” samt tillfällig anläggning för sedimentation och tillhörande ledningar.

Ombyggnad av husvärdskontor och miljövärdskontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av husvärdskontor på Brahegatan och miljövårdskontor på Götaholmsgatan/Skansgatan. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av industrihus på Sandarna, Göteborg
Byggstart tidigast våren 2017.

Upprustning av utemiljö i Kortedala
Projektet avser upprustning av gårdsmiljö i flerbostadshus område.

Upprustning av utemiljö vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser upprustning av gårdsmiljö i flerbostadshus område.

Ombyggnad till tvättstuga i Majorna, Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till gemensam tvättstuga.

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Till- och ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av del av kontor och tillbyggnad (ca 125 kvm) och ombyggnad av kontor.

Ny kylanläggning på ishall i Göteborg
Projektet avser att byta kyl och värmeanläggning i ishall.

Gestaltning av process och rum för Jubiliumsparken i Göteborg
Projektet avser att utveckla gestalta och projektera delar av Jubileumsparken. Uppskattad kostnad.

Tillgänglighetsanpassning av skola i Kortedala
Avser tillgänglighetsanpassning av byggnad D. En hiss kommer att installeras och nya toaletter kommer att inrymmas.

Ombyggnad av skolgård vid gymnasieskola i Göteborg
Avser ombyggnad av skolgården, med syfte att skapa en bättre utomhusmiljö för elever, personal m.fl.

Nytt storkök vid äldreboende i Angered
Befintligt storkök ska rivas i sin helhet och ett nytt ska byggas upp. Samma area som tidigare, 534 m².

Bärighetsutredningar av broar, område Väst

Trafikomläggningar längs Västlänken

Ombyggnad av öppningsbara broar, område Väst

Ny klordioxidanläggning för kyltorn vid avfallsvärmeverk i Sävenäs
Anläggningen Sävenäs är utrustad med kyltorn. Renova Miljö AB har i uppdrag att säkerställa att ingen legionella kan förekomma i kyltornsvattnet i Sävenäs. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.

Upprustning av utemiljö i Haga i Göteborg
Objektet avser upprustning av gårdsmiljö i flerbostadsområde.

Utbyte av OFA och brandvattenledningar vid Skarvikshamnen i Göteborg
Objektet avser utbyte av befintliga OFA och brandvattenledningar på kaj 519-521. Rörsystem ska förses med följevärme och singelisoleras. Värmesystemet ska uppdateras.

Sluttäckning av muddermassor i Lundbyhamnen i Göteborg
Göteborgs Hamn har använt hamnbassängen i Lundbyhamnen som deponi för förorenade muddermassor. Dessa ska nu sluttäckas med ett lager av en meter sjösand. Vattendjupet är efter avslutad tippning av muddermassor ca 5 m och ska efter täckning med sand vara ca 4 m. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av lokal till Framtidens Fastighetslabb i Tynnered, Göteborg
Framtidens Fastighetslabb är en satsning för att locka unga till branschen och det ska göras genom att besökarna får olika uppdrag att lösa på olika stationer. Lokalen kommer i sin helhet att totalrenoveras och det ska bland annat sättas in ett nytt FTX-system, nya fönster, riva befintliga lättväggar och bygga nya lättväggar, nya ytskikt, nytt WC och RWC, ersätta befintliga radiatorer, bila upp delar av bjälklaget och rensa bort blåbetongkross, bygga en pocket park och en plantering. Uppskattad kostnad.

Upprustning av staket och murar runt idrottsplats i Göteborg
Projektet avser renovering av staket (smide) och murar runt Slottsskogsvallens idrottsplats.

Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnadl från caféverksamhet till kontor.

Ombyggnad av samlingslokaler mm vid Träffpunkt Solängen i Torslanda
Solängen Träffpunkt är en träffpunkt för seniorer samt daglediga. Ombyggnationen innebär en uppfräschning av befintlig matsal, kontor- och verksamhetslokaler där man vill skapa fler flexibla och användbara utrymmen.

Vattenbesparingsåtgärder i flerbostadshus i Hjällbo
Uppdraget innefattar installation samt material gällande vattenbesparande åtgärder för ca 430 lägenheter i Bostads AB Poseidons bestånd.

Om- och tillbyggnad av butik i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av fruktaffär.

Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser inredning av vindsvåning till kontor samt nya takfönster. Byggstart tidigast augusti 2017. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus med tvättstuga och fastighetsexpedition.

Utbyggnad av panncentral vid skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av befintlig panncentral, flytt av oljepanna som konverteras till RME bränsle samt viss ombyggnad av värmesystemet. Uppskattad kostnad.

Rivning av fastigheteri Göteborg
Projektet avser rivning av enbostadshus, fritidshus mm. Byggstart maj/juni 2017. Uppskattad kostnad.

Rivning av sjukhem i Göteborg
Projektet avser rivning av sjukhem. Uppskattad kostnad.

Rivning av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av skola. Uppskattad kostnad.

Rivning av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av gymnasieskola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: