Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 324 st.

Ombyggnad av väg, Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan.

Nybyggnad av planskild trafikplats, Sörredsmotet
Objektet är beläget på väg 155, Torslandavägen, vid korsning mellan Torslandavägen och Sörredsvägen i Göteborgs kommun. Entreprenaden omfattar ledningsarbeten vid befintliga Sörredskorsningen med stor spillvattenledning 1 200 mm och vattenledning 800 mm och schakt för Swedegas naturgasledning, ny kanalisation för Skanova, Volvo IT, GENABs: högspänningskablar m.fl. Ny gång- och cykelbana ska anläggas längs hela sträckan. Förberedande arbeten påbörjas under april 2016 av Sefa Anläggning i Bohuslän AB. Huvudentreprenaden påbörjas i januari 2017.

Utförande av varmmassabeläggning i distrikt Göteborg
Kontraktsarbetena i deras helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2017-11-12 respektive 2018-11-12.

Anläggningsövervakning vid Västlänken
Styr- och övervakningssystem för att styra och övervaka anläggningens tekniska installationer.

Ny- och ombyggnad av lager, industri mm i Göteborg
GP-tryckeriet lämnar denna ikonbyggnad vid infarten till Göteborg från E6-an och flyttar sin verksamhet till nya lokaler. Planer finns att bygga om den befintliga byggnaden och uppföra en ny byggnad på den norra delen av tomten. Det är totalt ca 16 000 kvm, varav ca 9 100 kvm för lager, industriverksamhet eller sällanköpshandel och ca 6 400 kvm kontor. Möjlig yta för nybyggnaden är ca 3 600 kvm med höjd ca 8 m fritt under takstol. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av kontors- och butiksfastighet i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad av kontors- och butikslokaler. Utvändigt kommer byggnaden att få en helt ny karaktär med ny glasfasad.

Till- och omlbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser till- och ombyggnad kontor.

Renovering samt nya vindslägenheter i flerbostadshus i Högsbo
Projektet avser renovering (stambyte, badrumsrenovering, tillgänglighetsanpassning mm) av 72 lägenheter samt inredning av 5 nya vindslägenheter.

Upprustning av lokalnät, Paket Västkusten, för Ellevio
I entreprenaden för Paket Västkusten ingår bl a kabelförläggning, schakt, plöjning, sjökabelförläggning, nätstations-, luftlednings- och raseringsarbeten samt tillhörande elarbeten. Detta kommer att delas i tre entreprenader: Särö-Onsala, Kungsbacka, Göteborgs S skärgård samt Ängås, Orust.

Flytt och återetablering av träd längs Västlänken

Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ändrad användning till kontor, tillbyggnad med takkupor och ändring fasad.

Ombyggnad av omformarstation/ställverk i Olskroken, Göteborg
Installation av inkrom i ny omformarstation.

Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Planer för om- och tillbyggnad av museum.

Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum. Byggstart tidigast början 2018.

Ombyggnad till lägenheter i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser ombyggnad av sjukhem till 40 lägenheter med bostadsrätt.

Ombyggnad av vindslägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vindar till lägenheter. Även flytt av befintliga vindsförråd till källare.

Ombyggnad/renovering av badanläggning i Angered
Hammarkullebadet med intilliggande gym står inför en totalrenovering.

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor till 30 lägenheter.

Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan. Byggstart tidigast september 2017.

Utveckling av bytespunkt Svingeln i centrala Göteborg
Projektet syftar i huvudsak till att kunna ta emot ett större flöde av bussar i den kollektiva knutpunkten Svingeln.

Ny- och ombyggnad till äldreboende i Örgryte
Projektet avser ny- och ombyggnad till äldreboende (totalt 3000-4000 kvm). Ombyggnad av en huskropp ca 800 kvm. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av fastighet i Gamlestaden, Göteborg
Projektet avser att förädla några av de befintliga husen där man kommer bevara och förstärka den gamla industrikaraktären och på så vis också skapa en spännande och kreativ miljö för kontor. Förädlingen av de befintliga husen inkluderar bland annat att byta fönster, lägga om tak, renovera fasader och byta ut tekniska installationer.

Kall/halvvarm beläggning i Region Väst

Utförande av tankbeläggning i region Väst
Avser distrikt Göteborg, Karlstad, Mariestad och Vänersborg. Slutbesiktning senast 2017-11-01.

Betong- och räckesarbeten på Älvsborgsbron
Avser brons västra del. Byte av räcken, kantbalk, tätskikt, beläggning och fogar.

Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vindar till 39 studentlägenheter.

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus i Göteborg
Objektet avser rivning av en av husets flyglar samt gårdsbjälklaget inkl befintlig brandmur rivs (befintligt restaurangkök). Ny fasad och yttertak byggs upp efter rivningen samt ny utegårdsterrass byggs med tätskikt. I källaren rivs övergolv. Demontering och bortforsling av fettavskiljare.

Tillbyggnad av kontor och tennisbanor i Göteborg
Projektet avser en påbyggnad med en våning med kontor och gym, tillbyggnad inomhushall med två tennisbanor samt p-däck med två utetennisbanor på. Byggstart början 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Rivning av p-hus och tillbyggnad av flerbostadshus i Bergsjön
Projektet avser rivning av p-hus och tillbyggnad med 18 lägenheter i flerbostadshus.

Ventilationsåtgärder mm på gymnasieskola i Göteborg, del 2
År 2015 gjordes ventilationen om för del av Katrinelundsgymnasiet inkl storkök. I denna entreprenad ska resterande delar av huvudbyggnaden åtgärdas. Nytt fläktrum byggs på vind, nya kanaler dras och nya aggregat installeras. Rivning av bef. kanaler på vind kommer att krävas. Dessa kanaler innehåller asbest.

Tankbeläggning i region Väst

Varmmassabeläggning i region Väst

Värmebeläggning i region Väst

Ombyggnad av arkiv i Göteborg
Projektet avser ändrad användning parkeringsgarage till arkiv. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av 12 kV ställverk i Godhemsberget, Göteborg
Station K7 Godhem ska på grund av anläggningens ålder och tekniska utförande byggas om. Projektet avser ombyggnad av anläggningens 12 kV-ställverk.

Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av industrihus på ca 5000-6000 kvm.

Ombyggnad av kontor samt garage i Göteborg
Objektet avser ombyggnad av Renovas huvudkontor, då Lokalförvaltningen ska flytta in och nyttja en del av byggnaden. Därför behöver Renova en anpassning av befintliga lokaler på plan 4, plan 3 samt garagehus G. Total bruttoarea kontor ca 1 252 m2, Total bruttoarea kontor ca 2 000 m2 samt Bruttovolym garage ca 9 000 m3.

Förstärkning av bergpelare i Kungsgaraget, Haga

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 13 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast augusti 2017. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av verkstad till gym i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av verkstad till gym. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nytt miljöhus vid ÅVC i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av den befintliga återvinningscentralen i Bulycke. I åtagandet ingår uppförande av nytt miljöhus för mottagande av farligt avfall mm i plan 1 och personalutrymmen, kontor mm på plan 2. Även ombyggnad av befintliga asfaltplaner och komplettering med nytt dagvattensystem med infiltrationsanläggning ("Raingarden") ingår.

Ombyggnad och utvändigt underhåll av sjukhus i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad av sjukhus samt ny utvändig ventilationskanal.

Ombyggnad av bibliotek och medborgarkontor i Angered
Projektet avser ombyggnad av bibliotek och medborgarkontor.

Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i flerbostadshus. Byggstart tidigast augusti 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad.

Ombyggnad av skollokaler i Göteborg
Avser lokalanpassning av skollokaler samt ny ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vind till 14 hotellrum, byte av yttertak och nya takkupor. Byggstart tidigast sommar 2017.

Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 10 lägenheter.

Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter.

Ombyggnad av kraftcentralen KC 4.0 Chalmers i Göteborg
Projektet omfattar uppförande av ny förbränningsanläggning/ångpanna inkl kringutrustning i befintlig byggnad.

Spårbyte, upprustning av kontaktledning mm på Hisingen i Göteborg
Objektet avser spårbyte på Hisingen mellan Eketrägatan och Väderilsgatan i underhållssyfte, reparation av skydd av banområde samt uppgradering av hållplatser samt upprustning av kontaktledningssystem.

Uförande av kanalisation och markarbeten i Backa, Göteborg
Ny kanalisation ca 7 km för El och Opto, placering av optoskåp, gjutning av fundament för vägportaler samt teknikskåp i området mellan Finlandsvägen och Lundbyleden E6.21.

Drift och underhåll av Infrasystem VA/Vent
Drift och underhåll samt ev. reinvesteringar.

Omläggning av spårväg vid Östra Hamngatan i Göteborg

Reparation av tunnlar längs Bohusbanan

Rivning av fastigheter längs Västlänken

Reinvestering av styr- och reglersystem i Götatunneln

Ombyggnad av ventilation i skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola, gymnastiksal och elevhälsan.

Tillbyggnad av lagerl i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lager.

Ombyggnad av kontor i Torslanda
Projektet avser ombyggnad av befintligt kontor.

Tillbyggnad av tvätthall i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad anläggning, lastbilstvätt. Byggstart tidigast maj 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad restaurang (170-200 kvm).

Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast hösten 2017.

Ombyggnad i kyrka i Göteborg
Projektet avser att utrymme under läktaren ska inglasas för kontor och församlingssal samt ombyggnad i vapenhus.

Ombyggnad i kontorshus i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning av kontor.

Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 3 lokaler till en restaurang på 143 kvm.

Upprustning av utemiljö i bostadsområde i Göteborg
Avser förnyelse av marken runt husen så att det blir en attraktiv boendemiljö. Gäller adresserna Tjärblomsgatan 2-6 och Konvaljegatan 1-5, kv Brysselkålen.

Utökning av ventilationsaggregat mm i verksamhetslokaler, Göteborg
Avser ombyggnad av ventilation, undertak, elinstallationer mm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.

Tillbyggnad av industrihus på Sandarna, Göteborg
Byggstart tidigast våren 2017.

Upprustning av utemiljö i Kortedala
Projektet avser upprustning av gårdsmiljö i flerbostadshus område.

Till- och ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av del av kontor och tillbyggnad (ca 125 kvm) och ombyggnad av kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Gestaltning av process och rum för Jubiliumsparken i Göteborg
Projektet avser att utveckla gestalta och projektera delar av Jubileumsparken. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av storkök och servering vid skola i Göteborg
Objektet avser rivning och ombyggnad av storkök och servering samt vissa åtgärder i matsalen.

Ny kylanläggning på ishall i Göteborg
Projektet avser att byta kyl och värmeanläggning i ishall.

Ombyggnad av gårdsbjälklag vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gårdsbjälklag ovan lokaler och nya cykelförråd och soprum.

Tillgänglighetsanpassning av skola i Kortedala
Avser tillgänglighetsanpassning av byggnad D. En hiss kommer att installeras och nya toaletter kommer att inrymmas.

Upprustning av utemiljö vid skola i Göteborg
Avser utföra upprustning av skolgård och anpassning för elever i årskurs 4-9. Skolgårdens totala yta är ca 14 700 m2.

Ombyggnad av Kajskjul 207 i Göteborg
Avser förstudie som ska utreda möjligheten att installera vatten, avlopp, fettavskiljare samt isolera Kajskjul 207.

Spårväxelbyte i Göteborg

Reinvestering av trafikkameror mm i Götatunneln

Reinvestering av trafikutrustning i Götatunneln

Reinvestering av tunnlar i Västra Götalands län

Trafikomläggningar längs Västlänken

Bärighetsutredningar av broar, område Väst

Reinvestering av detekteringssystem i Lundbytunneln

Ombyggnad av öppningsbara broar, område Väst

Ny klordioxidanläggning för kyltorn vid avfallsvärmeverk i Sävenäs
Anläggningen Sävenäs är utrustad med kyltorn. Renova Miljö AB har i uppdrag att säkerställa att ingen legionella kan förekomma i kyltornsvattnet i Sävenäs.

Nytt storkök vid äldreboende i Angered
Befintligt storkök ska rivas i sin helhet och ett nytt ska byggas upp. Samma area som tidigare, 534 m².

Renovering av förskola i Styrsö, Göteborg
Objektet avser tillbyggnad av fläktrum, installation av ventilerat golv, flytt av väggar, ny eldragning mm.

Sluttäckning av muddermassor i Lundbyhamnen i Göteborg
Göteborgs Hamn har använt hamnbassängen i Lundbyhamnen som deponi för förorenade muddermassor. Dessa ska nu sluttäckas med ett lager av en meter sjösand. Vattendjupet är efter avslutad tippning av muddermassor ca 5 m och ska efter täckning med sand vara ca 4 m. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnadl från caféverksamhet till kontor.

Upprustning av staket och murar runt idrottsplats i Göteborg
Projektet avser renovering av staket (smide) och murar runt Slottsskogsvallens idrottsplats.

Utvändig ombyggnad av butikslokaler i Göteborg
Projektet avser utvändig ombyggnad av butikslokaler, inbyggnad av arkader. Byggstart tidigast början 2017. Uppskattad kostnad.

Renovering av Marieholmsbron över Göta älv
Renovering av hydrauliken.

Upprustning av kontaktledningar mm längs järnväg i Sävenäs
Sävenäs bdl 602, VGG 1401015 utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor på R-gruppen SÄR.

Om- och tillbyggnad av butik i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av fruktaffär.

Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad till kontor. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av GEA på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av endoskopienheten (GEA) på sjukhus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: