Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 310 st.

Om- och nybyggnad av spårsystem Olskroken Göteborg
Avser anläggande av nya spår, broar, mark och BEST-arbeten för att separera godstrafiken från persontrafiken. Projektet avser en sträcka på ca 2 km med byggnation av spår, 9 nya järnvägsbroar; Gamlestadsvägen, Ånäsvägen, Olskrokens bangård, Gullbergsån och bro utmed partihandelsområdet. Vägbroar över Gullbergsån och E6, gångbro över järnväg. Samt nya vägar, gång- och cykelbroar mm. Projektet är planerat att delas i 7 utbyggnadsetapper.
Nybyggnad av tågtunnel och station Centralen Västlänken
Projektet avser mark- och anläggningsarbeten för en ny stationsbyggnad med stationsuppgångar och installationer samt omgivande tråg och tunnel, stationsbyggnaden ligger ca 12 meter under mark och består av fyra spår och två 250 meter plattformar. ny tågtunnel.
Ombyggnad av väg, Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan.
Ombyggnad av Hisingsleden, delen södra delen
Ombyggnad av sträckan från söder om Assar Gabrielssons väg-Björlandakrysset till en mötesfri väg med 4 körfält (2 i vardera riktning), 3 planskilda trafikplatser och gc-väg utefter hela sträckan från väg 155 till Björlandavägen.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av universitetslokaler.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Område Öst
5 års avtalstid med option på förlängning i 2 år.
Om- och tillbyggnad för intensivvårdsavdelning vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser att den nya intensivvårdsavdelningen ska ligga på plan 1 i CK. I anslutning till intensivvårdsavdelningen, mot CK:s södra flygel, planeras en tillbyggnad i tre plan som ska innehålla en ny HBO, denna binds ihop med den nya intensivvårdsavdelningen, men här och i den södra flygeln av CK skall det även finnas Klinisk fysiologi, bårhus, teknik, administration, omklädning samt logistik. Byggstart tidigast 2017/2018.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Väglängd 440 km. 4 års avtalstid med option på 1+1 år.
Rivning av p-hus och nybyggnad av bostäder i Bergsjön
Projektet avser rivning av p-hus och nybyggnad av 170 lägenheter varav ca 70 lägenheter i radhus.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Lunden, Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med 58 lägenheter, hisschakt på utsidan av husen samt stambyte i båda byggnaderna. Renovering av 84 lägenheter.
Anläggande av direktförbindelse mellan E6 syd och väg 40 i Göteborg
Projektet anläggande av direktramper mellan väg 40 och E6.20 för att avlasta St.Sigfridsgatan.
Basunderhåll på Kust till Kustbanan Väst
Bandelarna 641, 654, 655 och 721.
Ombyggnad av studentlägenheter i Göteborg
Projektet avser renovering/energieffektiviseringsåtgärder av 369 studentlägenheter med bl a stambyte, nya fönster, ny ventilation, hiss och renovering av badrum.
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.
Vägmarkering inom distrikt Göteborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2018-03-01—2018-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2019-01-01—2019-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2020-01-01—2020-12-31. Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2021-01-01—2021-12-31, (optionsår). Huvuddel 5: (kontraktsår fem) 2022-01-01—2022-12-31, (optionsår).
Ombyggnad till studentbostäder i Lundbyvassen
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad till ca 85 mindre studentlägenheter.
Ombyggnad av ett nytt stadsdelshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor för Stadsdelsförvaltningen Centrum.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från kontor till F-9 skola.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Beslut saknas. Planer finns på tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Ombyggnad/renovering av badanläggning i Angered
Hammarkullebadet med intilliggande gym står inför en totalrenovering.
Omläggning av konstgräsplaner i Göteborg
Avser omläggning av Hedens konstgräsplaner 3, 4, 5 & 6.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 30 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan. och byte av räcken runt "torget" samt anläggande av ny markbeläggning och ny belysning.
Flytt/omplacering av installationer i driftutrymme, Västlänken
Omfattar byggnation av ny blivande yttervägg samt flytt av spiraltrappa. I driftutrymmet ska kanalisation dras om och befintliga installationer avseende bland annat VVS, el, tele och styrutrustning flyttas.
Installation av brandbekämpningssystem i Götatunneln
Brandbekämpningssystem omfattar trafikrör och på- respektive avfartsramper. Systemet ska bestå av en rörkonstruktion som som i icke-drift är tömt på vatten. VA/markentreprenaden innebär i huvudsak nya dagvattenbrunnar/dränrännor och betäckningar.
Ramavtal avseende distributionstransformatorer, Göteborg energi
Distributionstransformatorer avsedda för nätstationer. Transformatorerna ska vara oljefyllda alternativt torrisolerade. Beräknad omfattning är ca 60 st transformatorer per år med varierande märkeffekt.
Om- och tillbyggnad av transformatorstation i Kville
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av entré på Svenska Mässan i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av entré 8 på Svenska Mässan. Byggstart tidigast hösten 2018.
Pålning och grundförstärkning på fastighet i Göteborg
Projektet avser pålning och grundförstärkning på fastighet med antikvariska krav.
Ombyggnad och anpassning av skola i Göteborg
Avser ombyggnad och anpassning från F-9 skola till F-6 skola och utökning med 150 elever. Ny lösning för ventilationen samt tillgänglighetsanpassning med nya hissar och lyftbord. Kallvinden kommer att byggas om till en ny våning som ska användas som lärarexpedition och grupp/konferensrum. Avser även komplettering av skolgård. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser ombyggnad av renrum för APL inom befintliga lokaler på Sahlgrenska sjukhuset. Leverantör av renrum: Caverion Sverige AB, Box 654, 751 27 Uppsala, tel 018-691200. Ulf Egerhäll.
Ombyggnad till vintillverkning och restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till vintillverkning och restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 4 lägenheter och 1 lokal i bottenplan i flerbostadshus med bevarande krav. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ramavtal avseende dyktjänster Göteborgs Hamn
Möjlighet till förlängning upp till 48 månader. 3 teknikområden, dykarbeten, dykinspektion och dyksyn
Ombyggnad av äldreboende i Västra Frölunda
Avser ombyggnad av äldreboende som omfattar tillgänglighetsanpassning, relining av avlopp samt stambyte och nya ytskikt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Upprustning av park i Göteborg
Projektet avser upprustning av parken för att den ska upplevas som ett trygg och välkomnande park- och hållplatsrum. Byggstart tidigast slutet 2018.
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter. Byggstart tidigast 2017.
Underhåll av Älvsborgsbron i Göteborg
Utförande av hoppskydd på hängbro.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till 14-18 lägenheter.
Ny reningsanläggning vid deponi i Göteborg
Projektet avser ny reningsanläggning för lakvatten från befintlig deponi.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till folktandvårdsklinik, nybyggnad av återvinningshus samt nytt ytskikt på yttertak (ca 2000 kvm). Uppskatta byggstart.
Ombyggnad av administrationslokal i Göteborg
Avser ombyggnad av administrationsbyggnaden på Chalmers. Administrationsbyggnaden ska förenas med ett sammanträdesrum som bildar en port från norr in på området.
Plansprängning och terrassering inför exploatering i Göteborg
Avser plansprängning och terrassering av mark inför kommande exploatering.
Ombyggnad av gymnasieskola i Göteborg
Avser totalrenovering av alla ytskikt samt byte av belysning i storkök. Man kommer även att byta brunnar och göra el och VVS-installationer.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Kortedala, etapp 1
Avser stambyte, renovering av badrum samt ny FTX-ventilation i 48 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Renovering av garage i Östra Gårdsten, Angered
Avser betongrenovering och målning av befintliga parkeringsgarage. Mellanbjälklag kommer att få nytt tätskikt, golv i källare kommer att få ny asfalt. Alla befintliga "burar" kommer att rivas.
Byte av motorer och frekvensomriktare vid fjärrvärmeverk i Göteborg
Avser byte av 6 stycken 950 kW elmotorer inklusive tillhörande kylare och omriktare till fjärrvärmepumpar placerade vid Ryaverket i pumpstationen R3.P03. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av sängbutik i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av sängbutik.
Ombyggnad av vind mm i Göteborg
Projektet avser inredning av vind, tillbyggnad av takkupor mot gata och höjning av tak mot gård samt nybyggnad av gårdshus.
Ombyggnad av hotell i Göteborg
Planerat projekt. Avser flyttning av entré, renovering eller utbyte av 3 st gästhissar, uppfräschning av 5 st lägenheter samt byggnation av en vinterträdgård. Projekten kan komma att delas upp. Byggstart planerad inom 2 år.
Ombyggnad av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för att anpassa lokalerna till de nya förutsättningar för samlad Neuro sjukvård.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation samt elrenovering i flerbostadshus.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast slutet 2017.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart oktober/november 2017.
Geoenergianläggning vid Alelyckans vattenverk i Göteborg
Projektet avser geoenergianläggning vid vattenverk inkluderande borrning av 24 stycken energibrunnar och värmepumpsinstallation på 270 kW.
Nya terminalen vid Arendal. Förberedande arbeten för etapp 1
Projektet avser byggnation av vallar, etableringsområde och förberedande arbete för den nya terminalen vid Arendal (objektnummer för etapp 1 är 1188966). Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kraftcentralen KC 4.0 Chalmers i Göteborg
Projektet omfattar uppförande av ny förbränningsanläggning/ångpanna inkl kringutrustning i befintlig byggnad. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Rensning och injustering av luftbehandlingssystem för Familjebostäder i Göteborg AB
Avser åtgärder, rensning- och injustering av luftbehandlingssystem av Familjebostäder i Göteborgs lägenheter och lokaler.
Ombyggnad av entreér och korridorer i hantverkshus, Göteborg
Avser ombyggnad av entréer och korridorer i Hantverkshuset Stampen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gunnilse, Göteborg
Avser ombyggnad av f.d Folkets hus i Gunnilse till två lägenheter om ca 75 kvm vardera.
Ombyggnad av ventilation vid gymnasieskola och i Göteborg
Avser modernisering av ventilationen vid Aschebergsgymnasiet/Vasa Vux i Göteborg. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser ombyggnad av Medicin Teknik Sahlgrenskas befintliga verkstad och anpassning av isoptonintaget.
Tankbeläggning i distrikt Göteborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DG21-2018.
Nybyggnad av pelletspanna samt ombyggnad av värmesystem i Göteborg
Denna entreprenad avser en till- och ombyggnad av uppvärmningssystemet. Entreprenaden omfattar: Ny pelletscentral, Om- och tillbyggnad av närvärmekulvertnät, Om- och tillbyggnad undercentraler, Rivning av befintlig pelletspanncentral.
Renovering av förskola i Styrsö, Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av fläktrum, installation av ventilerat golv, flytt av väggar, ny eldragning mm.
Spårarbete i Göteborg
Projektet avser räl- och slipersbyte samt utbyte av växelkomplex.
Dränering av kyrkogård i Göteborg
Projektet avser dränering av kyrkogård.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 10 lägenheter på Hjällbogärdet 9 och 19, Eriksbo Västergärde 6, 19 och 32, Eriksbo Östergärde 12, 25 och 38.
Infordring vattenledning i Göteborg, etapp 1
Projektet avser infordring av befintliga dricksvattenleding med PE-rör, Dy 710 SDR 17 ca 350 meter.
Ombyggnad lokaler i Göteborg
Projektet avser hyresgästanpassning. Projektet är under utredning.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter på Riksdalersgatan 1, 19 och 27 D och Skiljemyntsgatan 4.
Ombyggnad till lägenheter i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till fem lägenheter.
Tillbyggnad av industribyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av produktionshall (852 kvm). Grunden blir pålning och platta på mark. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Återställning ventilation i skola i Göteborg
Projektet avser återställning av ventilation i skola. Återställningen gäller de delar som har självdrag.
Ombyggnad till kryssningsetrminal Stigbergskajen, Göteborg
Avser ombyggnad av lokal till kryssningsterminal som passagerare passerar genom vid anlöp. Kryssningslokalen innehåller butik, förråd, pentry, och ankomsthall. Avser även åtgärder i kontorslokaler för angränsande hyresgäst.
Utbyte av spårvägsspår i Göteborg
Avser utbyte av spårvägsspår med byggnation av bärande betongplatta samt ändring av ledningar för trafiksignaler, spårsignaler och jordning.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 2 lokaler till en restaurang.
Räl- och slipersbyte i Kortedala - Bergsjön
Projektet avser arbeten på spårvägsbanan i östra Göteborg med bl a byte av räl och slipers.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter i flerbostadshus.
Spårarbete i Göteborg
Projektet avser räl- och slipersbyte på spårvägsbanan vid hållplats.
Ombyggnad av gruppbostad i Göteborg
Avser hyresgästanpassning av Mariagården.
Ombyggnad av ventilation på värmeverk
Avser ombyggnad av luftbehandlingsanläggning på Renovas avfallsvärmeverk.
Anbud på växelmaterial till projekt Älvsborgsplan, Göteborg
Avser leverans av växelkomplex till ett reinvesteringsprojekt på spårvägsbanan i Göteborg.
Ramavtal avseende arkitekttjänster för Liseberg AB
Avser ramavtal avseende tekniska konsulter - arkitekttjänster för Liseberg AB. Uppdragen omfattar förstudie, program, projektering, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser renovering av föreläsningssal och förberedelse för installation av AV-utrustning. Omfattar även avdelning av befintligt rum samt skapande av nytt pentry.
Ombyggnad av damm i Angered
Avser reparation av befintligt dämme vid Stora Lövsjön, anlägga provisorisk arbetsväg och fångdamm med ”dräneringsbrunn” samt tillfällig anläggning för sedimentation och tillhörande ledningar.
Färdigställande av lokalgator i Göteborg, etapp 5
Arbetet omfattar att färdigställa tidigare utbyggda lokalgator som i dagsläget är utbyggda med en sk första utläggning.
Ombyggnad av gårdsbjälklag vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gårdsbjälklag ovan lokaler och nya cykelförråd och soprum.
Ombyggnad av husvärdskontor och miljövärdskontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av husvärdskontor på Brahegatan och miljövårdskontor på Götaholmsgatan/Skansgatan.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser inredning av konferensrum och kontorslokaler på ett våningsplan samt nya fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: