Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 290 st.

Ombyggnad av Hisingsleden, södra delen-Halvors länk
Breddning av väg E6.20 Hisingsleden, södra delen och ett nytt mot, Halvors länk i Göteborgs kommun.

Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av universitetslokaler.

Nybyggnad av planskild trafikplats, Sörredsmotet
Objektet är beläget på väg 155, Torslandavägen, vid korsning mellan Torslandavägen och Sörredsvägen i Göteborgs kommun. Entreprenaden omfattar ledningsarbeten vid befintliga Sörredskorsningen med stor spillvattenledning 1 200 mm och vattenledning 800 mm och schakt för Swedegas naturgasledning, ny kanalisation för Skanova, Volvo IT, GENABs: högspänningskablar m.fl. Ny gång- och cykelbana ska anläggas längs hela sträckan. Förberedande arbeten påbörjas under april 2016 av Sefa Anläggning i Bohuslän AB. Huvudentreprenaden påbörjas i januari 2017.

Utförande av varmmassabeläggning i distrikt Göteborg
Kontraktsarbetena i deras helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2017-11-12 respektive 2018-11-12.

På- och ombyggnad av flerbostadshus i Lunden, Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med 58 lägenheter, hisschakt på utsidan av husen samt stambyte i båda byggnaderna. Renovering av 84 lägenheter. Byggstart tidigast augusti 2017.

Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Väglängd 440 km.

Ombyggnad av Slakthusmotet vid väg E45
Projektet avser ombyggnad för ökad framkomlighet och möjliggöra en påfart från E45n till Marieholmstunneln.

Till- och omlbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser till- och ombyggnad kontor.

Renovering samt nya vindslägenheter i flerbostadshus i Högsbo
Projektet avser renovering (stambyte, badrumsrenovering, tillgänglighetsanpassning mm) av 72 lägenheter samt inredning av 5 nya vindslägenheter.

Upprustning av lokalnät, Paket Västkusten, för Ellevio
I entreprenaden för Paket Västkusten ingår bl a kabelförläggning, schakt, plöjning, sjökabelförläggning, nätstations-, luftlednings- och raseringsarbeten samt tillhörande elarbeten. Detta kommer att delas i tre entreprenader: Särö-Onsala, Kungsbacka, Göteborgs S skärgård samt Ängås, Orust.

Flytt och återetablering av träd längs Västlänken

Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ändrad användning till kontor, tillbyggnad med takkupor och ändring fasad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/upprustning av flerbostadshus, ombyggnad av kök och badrum, stambyte, byte av vatten- och avloppsledningar, byte värmestammar och rör, nya ytskikt, ny köksutrustning och vitvaror, nya källarförråd, nytt bokningssystem i tvättstugan mm.

Ombyggnad till idrottsanläggning på Lindholmen
Projektet avser ombyggnad av befintlig verkstadshall den norra delen av hallen ska iordningställas för Santorsskolan årskurs 7-9. Genom att dela hallen på höjden med ett nytt bjälklag får man två idrottssalar med omklädningsrum. En ny trappa byggs och en hiss ska installeras.

Ombyggnad av vindslägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vindar till lägenheter. Även flytt av befintliga vindsförråd till källare.

Ombyggnad/renovering av badanläggning i Angered
Hammarkullebadet med intilliggande gym står inför en totalrenovering.

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor till 30 lägenheter.

Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan.

Utveckling av bytespunkt Svingeln i centrala Göteborg
Projektet syftar i huvudsak till att kunna ta emot ett större flöde av bussar i den kollektiva knutpunkten Svingeln.

Påbyggnad av flerbostadshus på Olivedal, Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar.

Flytt/omplacering av installationer i driftutrymme, Västlänken
Omfattar byggnation av ny blivande yttervägg samt flytt av spiraltrappa. I driftutrymmet ska kanalisation dras om och befintliga installationer avseende bland annat VVS, el, tele och styrutrustning flyttas.

Integrerat brounderhåll i Göteborg Syd och Nord

Utförande av tankbeläggning i region Väst
Avser distrikt Göteborg, Karlstad, Mariestad och Vänersborg. Slutbesiktning senast 2017-11-01.

Ombyggnad av omformarstation/ställverk i Olskroken, Göteborg
Installation av inkrom i ny omformarstation.

Flytt av transformatorer vid Västlänken
Flytt av transformatorer för uppställningsspåren.

Tillbyggnad av hotell på Lorensberg, Göteborg Etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av hotellet med bl a en kongresshall med plats för 650 personer, matsal mm. Grundarbetet påbörjas i augusti 2016.

Tillbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av anhörigboende för 13 familjer vid sjukhus.

Reparation av Älvsborgsbron
Projektet avser utbyte av kantbalkar och räcken, reparationer av betongplattor, säkerhetshöjande åtgärder samt tillfälliga trafik- och skyddsanordningar för objektet via sidoentreprenör.

Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vindar till 39 studentlägenheter.

Betong- och räckesarbeten på Älvsborgsbron
Avser brons västra del. Byte av räcken, kantbalk, tätskikt, beläggning och fogar.

Överdäckning Götaleden i Göteborg

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus i Göteborg
Objektet avser rivning av en av husets flyglar samt gårdsbjälklaget inkl befintlig brandmur rivs (befintligt restaurangkök). Ny fasad och yttertak byggs upp efter rivningen samt ny utegårdsterrass byggs med tätskikt. I källaren rivs övergolv. Demontering och bortforsling av fettavskiljare.

Tillbyggnad av kontor och tennisbanor i Göteborg
Projektet avser en påbyggnad med en våning med kontor och gym, tillbyggnad inomhushall med två tennisbanor samt p-däck med två utetennisbanor på. Byggstart början 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Rivning av p-hus och tillbyggnad av flerbostadshus i Bergsjön
Projektet avser rivning av p-hus och tillbyggnad med 18 lägenheter i flerbostadshus.

Tillbyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lager och kontor.

Ombyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 18 lägenheter, upprustning av fasaden samt byte av fönster.

Ombyggnad av ställverk i Göteborg
Projektet avser leverans av nyckelfärdig anläggning i befintlig byggnad. I totalentreprenaden ska ingå alla arbeten omfattande konstruktion, tillverkning, material, leverans, montage, provning, i drifttagning och intrimning till en fullt funktions- och driftklar 12 kV-anläggning.

Ombyggnad av arkiv i Göteborg
Projektet avser ändrad användning parkeringsgarage till arkiv. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av 12 kV ställverk i Godhemsberget, Göteborg
Station K7 Godhem ska på grund av anläggningens ålder och tekniska utförande byggas om. Projektet avser ombyggnad av anläggningens 12 kV-ställverk.

Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter. Byggstart tidigast 2017.

Ombyggnad av kontor samt garage i Göteborg
Objektet avser ombyggnad av Renovas huvudkontor, då Lokalförvaltningen ska flytta in och nyttja en del av byggnaden. Därför behöver Renova en anpassning av befintliga lokaler på plan 4, plan 3 samt garagehus G. Total bruttoarea kontor ca 1 252 m2, Total bruttoarea kontor ca 2 000 m2 samt Bruttovolym garage ca 9 000 m3.

Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av industrihus på ca 5000-6000 kvm.

Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lagerhall industribyggnad. Byggstart tidigast hösten 2017.

Förstärkning av bergpelare i Kungsgaraget, Haga

Förberedande arbeten för byggande av Hamnbanan i Göteborg
Avser utförande av fotbollsplan vid Rosenhill med tillhörande tennisbana, löparbana, längdhoppsbana, provisoriskt klubbhus samt ny anslutningsväg (Köpenhamnsgatan) med tillhörande parkering etc.

Underhållsarbeten vid kaj i Göteborg
Projektet avser underhållsåtgärder för att bibehålla Stigbergskajen för fortsatt bruk och innebär bl a dykarbeten, betongreparationer, spont, fendrar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 13 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2017. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av verkstad till gym i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av verkstad till gym. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nytt miljöhus vid ÅVC i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av den befintliga återvinningscentralen i Bulycke. I åtagandet ingår uppförande av nytt miljöhus för mottagande av farligt avfall mm i plan 1 och personalutrymmen, kontor mm på plan 2. Även ombyggnad av befintliga asfaltplaner och komplettering med nytt dagvattensystem med infiltrationsanläggning ("Raingarden") ingår.

Brandventilation i Hammarkulletunneln, Göteborg
Projektet avser installation av ventilationssystem för rökgaser i spårvägstunnel belägen i Hammarkullen i östra Göteborg.

Ombyggnad och utvändigt underhåll av sjukhus i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad av sjukhus samt ny utvändig ventilationskanal.

Ombyggnad av bibliotek och medborgarkontor i Angered
Projektet avser ombyggnad av bibliotek och medborgarkontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från lokal till 11 små lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2017.

Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Söker hyresgäst. När hyresgäst finns kan bygget starta. Avser påbyggnad med en våning på kontor. Byggstart tidigast slutet 2017.

Ombyggnad av skollokaler i Göteborg
Avser lokalanpassning av skollokaler samt ny ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vind till 14 hotellrum, byte av yttertak och nya takkupor. Byggstart tidigast sommar 2017.

Ombyggnad till renrum för APL Apotek Produktion & Laboratorier, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg
Avser nybyggnation av renrum för APL inom befintliga lokaler på Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.

Rivning av fastigheter längs Västlänken

Drift och underhåll av Infrasystem VA/Vent
Drift och underhåll samt ev. reinvesteringar.

Uförande av kanalisation och markarbeten i Backa, Göteborg
Ny kanalisation ca 7 km för El och Opto, placering av optoskåp, gjutning av fundament för vägportaler samt teknikskåp i området mellan Finlandsvägen och Lundbyleden E6.21.

Spårbyte, upprustning av kontaktledning mm på Hisingen i Göteborg
Objektet avser spårbyte på Hisingen mellan Eketrägatan och Väderilsgatan i underhållssyfte, reparation av skydd av banområde samt uppgradering av hållplatser samt upprustning av kontaktledningssystem.

Ventilationsåtgärder mm på gymnasieskola i Göteborg, del 2
År 2015 gjordes ventilationen om för del av Katrinelundsgymnasiet inkl storkök. I denna entreprenad ska resterande delar av huvudbyggnaden åtgärdas. Nytt fläktrum byggs på vind, nya kanaler dras och nya aggregat installeras. Rivning av bef. kanaler på vind kommer att krävas. Dessa kanaler innehåller asbest. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad a ventilation i skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i skola, gymnastiksal och elevhälsan.

Ombyggnad av kontor i Torslanda
Projektet avser ombyggnad av befintligt kontor.

Tillbyggnad av driftrum mm för fjärrkyla i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av driftrum för fjärrkyla och byte av ställverk och ny transformator för fjärrkyla.

Tillbyggnad av tvätthall i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad anläggning, lastbilstvätt. Byggstart tidigast maj 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad. Byggstart oviss.

Tillbyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad restaurang (170-200 kvm).

Ombyggnad lokaler i Göteborg
Projektet avser hyresgästanpassning. Projektet är under utredning.

Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm, Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad i kyrka i Göteborg
Projektet avser att utrymme under läktaren ska inglasas för kontor och församlingssal samt ombyggnad i vapenhus.

Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 3 lokaler till en restaurang på 143 kvm.

Ombyggnad i kontorshus i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning av kontor.

Upprustning av utemiljö i bostadsområde i Göteborg
Avser förnyelse av marken runt husen så att det blir en attraktiv boendemiljö. Gäller adresserna Tjärblomsgatan 2-6 och Konvaljegatan 1-5, kv Brysselkålen.

Utökning av ventilationsaggregat mm i verksamhetslokaler, Göteborg
Avser ombyggnad av ventilation, undertak, elinstallationer mm.

Tillbyggnad av industrihus på Sandarna, Göteborg
Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser inredning av konferensrum och kontorslokaler på ett våningsplan samt nya fönster. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.

Upprustning av utemiljö i Kortedala
Projektet avser upprustning av gårdsmiljö i flerbostadshus område.

Upprustning av utemiljö vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser upprustning av gårdsmiljö i flerbostadshus område.

Till- och ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av del av kontor och tillbyggnad (ca 125 kvm) och ombyggnad av kontor.

Gestaltning av process och rum för Jubiliumsparken i Göteborg
Projektet avser att utveckla gestalta och projektera delar av Jubileumsparken. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av storkök och servering vid skola i Göteborg
Objektet avser rivning och ombyggnad av storkök och servering samt vissa åtgärder i matsalen.

Ny kylanläggning på ishall i Göteborg
Projektet avser att byta kyl och värmeanläggning i ishall.

Ombyggnad av GEA på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av endoskopienheten (GEA) på sjukhus.

Ombyggnad av gårdsbjälklag vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gårdsbjälklag ovan lokaler och nya cykelförråd och soprum. Byggstart april/maj 2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter flerbostadshus. Byggstart april/maj 2017. Uppskattad kostnad.

Tillgänglighetsanpassning av skola i Kortedala
Avser tillgänglighetsanpassning av byggnad D. En hiss kommer att installeras och nya toaletter kommer att inrymmas.

Upprustning av utemiljö vid skola i Göteborg
Avser utföra upprustning av skolgård och anpassning för elever i årskurs 4-9. Skolgårdens totala yta är ca 14 700 m2.

Trafikomläggningar längs Västlänken

Ny klordioxidanläggning för kyltorn vid avfallsvärmeverk i Sävenäs
Anläggningen Sävenäs är utrustad med kyltorn. Renova Miljö AB har i uppdrag att säkerställa att ingen legionella kan förekomma i kyltornsvattnet i Sävenäs.

Bärighetsutredningar av broar, område Väst

Drift och underhåll av broar i Värmland och Västra Götaland

Drift och underhåll av öppningsbara broar i Västra Götaland och Värmland

Ombyggnad av öppningsbara broar, område Väst

Reinvestering av trafikkameror mm i Götatunneln

Reinvestering av tunnlar i Västra Götalands län

Sluttäckning av muddermassor i Lundbyhamnen i Göteborg
Göteborgs Hamn har använt hamnbassängen i Lundbyhamnen som deponi för förorenade muddermassor. Dessa ska nu sluttäckas med ett lager av en meter sjösand. Vattendjupet är efter avslutad tippning av muddermassor ca 5 m och ska efter täckning med sand vara ca 4 m. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.

Intresseanmälan ramavtal avseende tekniska konsulter, Göteborg
Engångsprojekt! Följande områden för tekniska konsulter är aktuella: Termisk processteknik, Rökgasrening, Vattenrening, Bygg- och anläggning samt arkitekter med inriktning på industriell verksamhet. Rör-/mekanisk konstruktion samt ventilation. Ackrediterad kontroll för trycksatta anordningar, luftanordningar samt säkerhetssystem. Miljö och emissioner. Elkraft. Styr- och reglerteknik. Programmering av processtyrsystem. Avfallsutredningar. Energiutredningar. Korrosion och skador. Plastmaterial i tankar och rörsystem. Geoteknik, hydrologi och deponikonstruktion. Brand, skydd och säkerhet. Juridik. Ramavtal avser att tecknas från 2016-12-01 med löptid om 2 år med option på ytterligare 1+1+1 år. Uppskattad kostnad. Tidsschema: Ansökan om kvalificering senast 2016-09-01 Förfrågningsunderlag planeras att distribueras till utvalda leverantörer under vecka 27/2016. Sista anbudstid beräknas till vecka 41/2016. Avtalstecknande beräknas kunna ske under oktober/november 2016.

Ombyggnad av kontor i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av kontor (360 kvm). Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: