Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västra Götalands län

Ale (9)
Alingsås (38)
Bollebygd (2)
Borås (84)
Dals-Ed (5)
Essunga (7)
Falköping (10)
Grästorp (2)
Göteborg (291)
Götene (16)
Hjo (3)
Härryda (11)
Karlsborg (8)
Kungälv (14)
Lerum (18)
Lidköping (29)
Lysekil (15)
Mariestad (21)
Mark (13)
Mellerud (13)
Munkedal (11)
Mölndal (57)
Orust (17)
Partille (14)
Skara (15)
Skövde (37)
Sotenäs (8)
Svenljunga (28)
Tanum (8)
Tibro (10)
Tidaholm (0)
Tjörn (12)
Tranemo (14)
Töreboda (9)
Uddevalla (31)
Ulricehamn (22)
Vara (20)
Vårgårda (11)
Åmål (9)
Öckerö (2)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 1054 st.

Ombyggnad av E20 mellan Götene-Mariestad
20 km landsväg blir mötesseparerad 2+2-väg.

Ombyggnad av Hisingsleden, södra delen-Halvors länk
Breddning av väg E6.20 Hisingsleden, södra delen och ett nytt mot, Halvors länk i Göteborgs kommun.

Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av universitetslokaler.

Nybyggnad av planskild trafikplats, Sörredsmotet
Objektet är beläget på väg 155, Torslandavägen, vid korsning mellan Torslandavägen och Sörredsvägen i Göteborgs kommun. Entreprenaden omfattar ledningsarbeten vid befintliga Sörredskorsningen med stor spillvattenledning 1 200 mm och vattenledning 800 mm och schakt för Swedegas naturgasledning, ny kanalisation för Skanova, Volvo IT, GENABs: högspänningskablar m.fl. Ny gång- och cykelbana ska anläggas längs hela sträckan. Förberedande arbeten påbörjas under april 2016 av Sefa Anläggning i Bohuslän AB. Huvudentreprenaden påbörjas i januari 2017.

Om- & tillbyggnad till kongresscentrum i Borås
Projektet avser rivning, om- och tillbyggnad till kongresscentrum som ska rymma ca 1000 personer. Huskroppen mot Järnvägsgatan ska bevaras och byggas om och källardelarna i övriga huskroppar ska även bevaras och byggas om. I övrigt är det nybyggnad.

På- och ombyggnad av flerbostadshus i Lunden, Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med 58 lägenheter, hisschakt på utsidan av husen samt stambyte i båda byggnaderna. Renovering av 84 lägenheter. Byggstart tidigast augusti 2017.

Anläggande av förbifart Lidköping väg 44
Projektet avser anläggande av 2+1 väg/mötesfri landsväg inom Lidköpings och Götenes kommuner.

Basunderhåll på allmänna vägar i område Göteborg
Väglängd 440 km.

Utförande av varmmassabeläggning i distrikt Göteborg
Kontraktsarbetena i deras helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2017-11-12 respektive 2018-11-12.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Dalsland

Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared

Ombyggnad av väg 161 mellan Bäcken-Rotviksbro

Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Skaraborg
Del A1 2017-09-01 - 2019-08-31 väglängd ca 87 mil och Del A2 2019-09-01 - 2021-08-31 väglängd ca 132 mil.

Om- och tillbyggnad av lägenheter och sporthall i Partille
Projektet avser om- och tillbyggnad av 52 lägenheter ovanpå Partillebohallen. Idrottshallen byggs om och får mindre publikkapacitet.

Ombyggnad av Slakthusmotet vid väg E45
Projektet avser ombyggnad för ökad framkomlighet och möjliggöra en påfart från E45n till Marieholmstunneln.

Ombyggnad av reningsverk på Österröd, Strömstad
Projektet avser ombyggnad av reningsverk.

Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser ombyggnad av 9000 kvm begintliga lokaler.

Ombyggnad av gymnasieskola i Vara
Avser ombyggnad av gymnasieskola och konserthus.

Ombyggnad till mötesfri landsväg, Tösse-Åmål, etapp 2
Trimning och effektivisering, breddning till mellan 11 och 14 meter, sidoräcken, ny gc-väg parallellt med E45 och väg 2244.

Ombyggnad av vårdavdelningar på sjukhus i Skövde, avd. 45‐48
Ombyggnad av 3st hela våningsplan om vardera ca 3600kvm där varje våningsplan innehåller 2st dubbelvårdsavdelningar samt servicedelar i anslutning till hisshallar. I objektet ingår även ombyggnad av ytterligare ett halvt våningsplan innehållande en dubbelvårdsavdelning och servicedel på ca 2150kvm.

Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.

Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv,
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av huvudentré (Hus 3).

Utbyggnad av fritidsområde i Skövde
Projektet avser utbyggnad av fritidsområde med bl a nytt konstsnöspår (ca 10 km) inklusive konstsnösystem. Renovering av utomhusbadet. Nu nerfart samt förlängning av befintlig slalombacka inkl konstsnösystem. Nybyggnad av omklädningsrum, samlingsrum, vallabod och servicerum för cyklar.

Till- och omlbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser till- och ombyggnad kontor.

Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv,
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.

Om- och tillbyggnad av transformatorstationer i Skaraborg
Avser utbyte av fem transformatorstationer som är viktiga knutpunkter i elnätet i området.

Nybyggnad av äldreboende i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i äldreboende.

Renovering samt nya vindslägenheter i flerbostadshus i Högsbo
Projektet avser renovering (stambyte, badrumsrenovering, tillgänglighetsanpassning mm) av 72 lägenheter samt inredning av 5 nya vindslägenheter.

Ombyggnad av väg E6 Kungälvsmotet
Projektet avser trafiksäkerhets- och förbättringsåtgärder för en ny säkrare anslutning till Kungälvsmotet.

Upprustning av lokalnät, Paket Västkusten, för Ellevio
I entreprenaden för Paket Västkusten ingår bl a kabelförläggning, schakt, plöjning, sjökabelförläggning, nätstations-, luftlednings- och raseringsarbeten samt tillhörande elarbeten. Detta kommer att delas i tre entreprenader: Särö-Onsala, Kungsbacka, Göteborgs S skärgård samt Ängås, Orust.

Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser Om-, tillbyggnad av handelscentrum. Byggstart tidigast 2á halvåret 2017.

Utförande av kall/halvvarm beläggning i region Väst

Vägmarkeringar i distrikt Mariestad
3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.

Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Skövde
Om- och tillbyggnaden ska tillskapa fler hemvister, lokaler för administration, bibliotek, utökat storkök mm. Tillbyggnadens yta beräknas bli ca 2000 m2. Befintlig skolgård ska även anpassas och utökas. Målet är att bygget ska certifieras i miljöklass ”Miljöbyggnad Guld”.

Flytt och återetablering av träd längs Västlänken

Reparation av Kärratunnlarna i Uddevalla
Objektet avser utbyte av tunnelinklädnad i Uddevallatunnlarna 1 och 2 på Rv 44 samt kabel/ledningsförläggning i och i anslutning till tunnlarna. Diken anpassas för utsläpp av dagvatten till recipient.

Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ändrad användning till kontor, tillbyggnad med takkupor och ändring fasad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/upprustning av flerbostadshus, ombyggnad av kök och badrum, stambyte, byte av vatten- och avloppsledningar, byte värmestammar och rör, nya ytskikt, ny köksutrustning och vitvaror, nya källarförråd, nytt bokningssystem i tvättstugan mm.

Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt badhus. Byggstart tidigast våren 2017.

Om- och tillbyggnad av stadshus i Ulricehamn

Ombyggnad till idrottsanläggning på Lindholmen
Projektet avser ombyggnad av befintlig verkstadshall den norra delen av hallen ska iordningställas för Santorsskolan årskurs 7-9. Genom att dela hallen på höjden med ett nytt bjälklag får man två idrottssalar med omklädningsrum. En ny trappa byggs och en hiss ska installeras.

Om-, till- och nybyggnad till bostäder I Västra Bodarne
Projektet avser om- och tillbyggnad av ett hus, rivning av senare tillbyggnad som ersätts av friliggande hus.

Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 1
Projektet avser till- och ombyggnad av köpcentrum.

Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7. Byggstart tidigast kvartal 2 2017.

Om- och tillbyggnad av lokaler i Dingle
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av lokaler på fastighet Lågum 1-32. Tillbyggnaden är ca 6815 kvm samt en fristående sprinklercistern och pumpcentral på ca 106 kvm.

Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av Tanumshedes vattenverk samt kommer processlokalen byggas samman med det befintliga vattenverket och ska innehålla nya personalutrymmen samt utrymme för eventuell framtida membranteknik. Byggstart tidigast augusti 2017.

Ombyggnad till F-3 skola i Vara
Avser ombyggnad av skola med 12 klassrum och ca 240 elever. Kommer även bli ett nytt matlagningskök och även göra om utemiljön.

Ombyggnad/renovering av badanläggning i Angered
Hammarkullebadet med intilliggande gym står inför en totalrenovering.

Ombyggnad av vindslägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vindar till lägenheter. Även flytt av befintliga vindsförråd till källare.

Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende. Byggstart tidigast sommar 2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor till 30 lägenheter.

Ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Luftledningar läggs om till kabel i mark på en sträcka av totalt 100 kilometer

Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder. Byggstart tidigast sommaren 2017.

Ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad/renovering samt lokalanpassning av ca 4 000 m² lokalyta för stadsdelsförvaltningen i Kortedala. Det ingår även en större tillgänglighetsanpassning av ytan mellan fastighetens entré Tideräkningsgatan.

Ombyggnad av äldreboende i Åmål
Projektet avser ombyggnad och renovering av äldreboende.

Ombyggnad av äldreboende i Gällstad etapp 1
Projektet avser ombyggnad av äldreboende.

Påbyggnad av flerbostadshus på Olivedal, Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar.

Utveckling av bytespunkt Svingeln i centrala Göteborg
Projektet syftar i huvudsak till att kunna ta emot ett större flöde av bussar i den kollektiva knutpunkten Svingeln.

Flytt/omplacering av installationer i driftutrymme, Västlänken
Omfattar byggnation av ny blivande yttervägg samt flytt av spiraltrappa. I driftutrymmet ska kanalisation dras om och befintliga installationer avseende bland annat VVS, el, tele och styrutrustning flyttas.

Underhåll av nya Svinesundsbron
Ommålning av kantbalkar, reparation av målning stållådor, betongreparation båge samt underhåll av spännkabelförankringar.

Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.

Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 3
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum. Byggstart tidigast 2018.

Tillbyggnad av produktionslokal i Töreboda
Avser tillbyggnad av fabrik med utlastningshall.

Utförande av tankbeläggning i region Väst
Avser distrikt Göteborg, Karlstad, Mariestad och Vänersborg. Slutbesiktning senast 2017-11-01.

Ombyggnad av väg 2183 mellan Ed-Nössemark

Integrerat brounderhåll i Göteborg Syd och Nord

Flytt av transformatorer vid Västlänken
Flytt av transformatorer för uppställningsspåren.

Ombyggnad av omformarstation/ställverk i Olskroken, Göteborg
Installation av inkrom i ny omformarstation.

Tillbyggnad av hotell på Lorensberg, Göteborg Etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av hotellet med bl a en kongresshall med plats för 650 personer, matsal mm. Grundarbetet påbörjas i augusti 2016.

Om- och tillbyggnad av carport & förråd vid centralförrådet i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad och nybyggnad av varmgarage samt övriga utrymmen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av befintliga verksamhetslokaler och lägenheter till 28 nya lägenheter med tillhörande utrymmen i källare samt markanläggning och tillbyggnad av trapphus, loftgångar och balkonger.

Om- och tillbyggnad av förskola i Grästorp
Avser om- och tillbyggnader av skolbyggnader.

Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Avser bla kabelförläggning, schakt, plöjning, sätta elstationer och tillhörande elarbeten. Byggstart och kostnad oviss.

Betong- och räckesarbeten på Älvsborgsbron
Avser brons västra del. Byte av räcken, kantbalk, tätskikt, beläggning och fogar.

Utbyggnad av passivt fibernät, Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ek för
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.

Ny trafikplats/Ombyggnad av korsning i Skövde
Avser Trafikplats Försäljaren i Skövde. Befintlig korsning Gustav Adolfs gata/Nolhagavägen ska byggas om till en cirkulationsplats. Innefattar även utredning av olika trafiklösningar baserat på gjorda trafikutredningar längs Nolhagavägen. Sträckningen Vadsboleden - Östra leden (RV26) i Skövde.

Utbyggnad av elefanthus på Borås Djurpark
Borås Djurpark vill bygga in befintlig rastgård, som finns i anslutning till nuvarande hus. Där det också ska finnas åskådarläktare. Det ska bli en fin och luftig anläggning, med bland annat ett genomskinligt tak som ger dagsljus i elefanthuset.

Om- och tillbyggnad av skola i Möldnal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.

Ombyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 2
Projektet avser ombyggnad av handelscentrum.

Ombyggnad till äldreboende i Kulngälv
Projektet avser ombyggnad av fd vårdcentral till 12 lägenheter för äldreboende, renovering av befintlig träffpunkt och administration samt ny passage mellan två avdelningar ska byggas.

Om- och tillbyggnad storkök i Skövde
Om- och tillbyggnad av Helenaskolans kök samt utökad yta av matsal. Om- och tillbyggnad av Trollsländans förskola kök och personalutrymmen.

Tillbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av anhörigboende för 13 familjer vid sjukhus.

Tillbyggnad av hotell i Fiskebäckskil, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av hotell. Byggstart oviss.

Reparation av Älvsborgsbron
Projektet avser utbyte av kantbalkar och räcken, reparationer av betongplattor, säkerhetshöjande åtgärder samt tillfälliga trafik- och skyddsanordningar för objektet via sidoentreprenör.

Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av vindar till 39 studentlägenheter.

Till- och ombyggnad av badhus
Avser en tillbyggnad på ca 200 m2 innehållande en undervisningsbassäng, bubbelpool och småbarnspool samt renovering och tillgänglighetsanpassning av befintligt badhus.

Ombyggnad av väg 3061 mellan Undenäs-Kvarnsjöbacken i Karlsborg
Avser ombyggnad för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Undenäs-Kvarnsjöbacken samt ny sträckning förbi Skeppshult, ca 11 kilometer lång.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser ombyggnation av Skattehuset till 25 lägenheter. Byggstart tidigast juni 2017.

Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Strömskolan.

Överdäckning Götaleden i Göteborg

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus i Göteborg
Objektet avser rivning av en av husets flyglar samt gårdsbjälklaget inkl befintlig brandmur rivs (befintligt restaurangkök). Ny fasad och yttertak byggs upp efter rivningen samt ny utegårdsterrass byggs med tätskikt. I källaren rivs övergolv. Demontering och bortforsling av fettavskiljare.

Ombyggnad av torg mm i Vara
Projektet avser ombyggnad av torget för att få bl a handels-, mötes-, samlingsplatser, parkeringsytor samt sanering av va-ledningar.

Tillbyggnad av hotell i Fiskebäckskil, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av hotell. Byggstart oviss.

Ombyggnad av församlingscentrum i Lindome
Projektet avser ombyggnad av samlingslokal och kansli samt invändiga rivningsarbeten.

Rivning av p-hus och tillbyggnad av flerbostadshus i Bergsjön
Projektet avser rivning av p-hus och tillbyggnad med 18 lägenheter i flerbostadshus.

Tillbyggnad av kontor och tennisbanor i Göteborg
Projektet avser en påbyggnad med en våning med kontor och gym, tillbyggnad inomhushall med två tennisbanor samt p-däck med två utetennisbanor på. Byggstart början 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av vattenverk i Kungshamn
Projektet avser filteranläggning för biologisk rening.

Ombyggnad av skola i Götene
Hällekis skola är en centralt belägen F-6 skola i orten Hällekis, Götene kommun. Skolan är i behov av renovering och modernisering för anpassning till dagens krav. Avser bla ombyggnad till sju klassrum, grupprum, arbetsrum och förråd. Genom en tillbyggnad får skolan också en ny matsal med mottagningskök.

Om- och tillbyggnad av särskilt boende i Hjo
Entreprenaden omfattar nybyggnad av dagvårdavdelning och personalutrymmen samt 18 st lägenheter, 9 st särskilt boende och 9 st korttidsboende, med tillhörande komplement och lokaler. Samtliga tillhörande delar inklusive delar av utemiljö och anslutningsväg ingår i entreprenaden. Byggnaden uppförs i tre plan inkl. suterrängplan och ansluts till befintlig byggnad.

Tillbyggnad av lager i Tranemo
Avser tillbyggnad av lager och personalutrymme.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: