Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västerås

Basunderhåll allmänna vägar område Västerås
Basunderhåll väg driftområde Västerås. Ca 978 km väg varav ca 41 km gc-vägar och ca 85 km grusväg.
Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås, etapp 4
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.
Ombyggnad av kaj i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.
ROT-renovering av flerbostadshus i Vetterstorp
Totalrenovering av 294 lägenheter inklusive trapphus fördelade på 4 stycken punkthus i 8 våningar och 3 stycken lamellhus i 3 våningar. Fristående garagebyggnader med ca 50 platser. Byggnadsår 1958-59. BOA cirka 17 100 m2.
Integrerat brounderhåll i Västmanlands län
Entreprenaden avser utförande av förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll på byggnadsverk i Västmanlands län; antal broar med tillståndsbaserat brounderhåll är 18 st, antal broar med förutbestämt brounderhåll är 505 st.
Ihopkoppling RV 66-Järnbruksg/Krankroksg i Västerås, etapp 1
Byggnationen avser del av Västerleden samt förlängning av Hallsta Gårdsgata och byggnation av Kranbalksgatan.
Ombyggnad av badhus i Västerås
Kommer ske när byggnationen av Lögarängsbadet, 1009249, är färdigställd.
Ombyggnad till lägenheter och lokaler i Västerås
55 lägenheter. (Fd Qutocumpus lokaler)
Integrerat brounderhåll i Västmanlands län.
Avser utförande av integrerat brounderhåll i U-län: Objektets huvudsakliga omfattning: Förebyggande underhåll av 386 st byggnadsverk (konstruktioner). Avhjälpande underhåll på utpekade byggnadsverk 23 st (konstruktioner) inkl upprättande av arbetshandlingar Akuta/ej planerbara underhållsåtgärder på 386 st byggnadsverk (konstruktioner).
Ombyggnad av skola till lägenheter, förskola och LSS-bostäder i Västerås
61 hyreslägenheter, en förskola med 6 avdelningar och en stor inhägnad gård samt ett LSS-boende med 6-8 lgh.
Renovering av flerbostadshus i Västerås
Renovering av bostäder på på Drevjaktsvägen, Spårhundsvägen, Drevervägen, Vargjaktsvägen, Björnjaktsvägen, Brunbjörnsvägen, Illervägen, Minkvägen och Uttervägen.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal (gym) samt kontor.
Byte av järnvägsbroar över Tegnérgatan (E18) i Västerås
Total brolängd 55,2 meter med spännvidderna 4,8 m, 22,8 m, 22,8 m och 4,8 m. Broarna är belägna på km 109+499 längs med bandel 349 på Mälarbanan.
Ombyggnad av väg i Västerås
Ombyggnad av Pilgatan mellan Björnövägen – Retortgatan.
Ombyggnad av väg i Västerås
Välljärnsgatan genom Bäckby centrum förlängs och kopplas ihop på Smältverksgatan.
Sluttäckning av Gryta avfallsstation i Västerås, etapp 3
Arbetena i denna entreprenad avser i huvudsak installation av ledningssystem för avledning av yt-/dagvatten, justering av terrassering samt installation av tätskikt, dräneringsmatta och skyddstäckningslager. Eftersom en del (ca 0,8 ha) av deponiytan utgörs av deponi för farligt avfall, skall tätskiktet bestå av bentonitmatta som först påförs FA-deponin varefter ett geomembran av LLDPE-typ läggs över hela deletappens yta.
Ombyggnad av rondell i Västerås
Ombyggnad från 3-vägkorsning till rondell.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås
Projektet avser uppförande av en ny våning på en befintlig byggnad. Det nya våningsplanet är avsett för ställverk och apparatskåp för styrutrustning av biosteget på Kungsängens reningsverk.
Diverse markarbeten på Tegeludden i Västerås
Arbetet består av anläggande av spänger (i vatten och på mark), promenadstråk, bryggor, mötesplatser, väderskydd och utbyte av befintlig träbro samt pålning för grundläggning.
Rivning av vall mm vid Asköviken i Västerås kommun
Entreprenaden avser: Anläggande av 440 m rörledning med tillkommande brunnar, Fördjupning av 90 m befintligt utloppsdike, Anläggande av 1414 m nytt dike, Anläggning av tätspärr med längd 1414 m och höjd 2,4 m, Anläggande av 94 m vall, Anläggande av två körbroar samt en mindre träbro, Rivning av 1540 m vall. Massorna används för igenfyllnad av 1340 m befintligt dike, Anläggande av 150 m spång samt Upphöjning av 185 m grusstig.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Påbyggnad på ca 100 kvm på befintligt hus. Omklädningsrum och kontor.
Renovering av avloppsledningar på Bäckby, Västerås
Avser renovering av avloppsledningar med flexibelt foder, ca 1120 meter. Objekten är belägna parallellt med Lisjögatan på Bäckby i Västerås.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt till kontor/förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt restaurang.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändring av fasad och ändrat användningssätt till gym samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningssätt från butik/lager till gym och bingohall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av verksamhetslokal, från butik till restaurang.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus efter brand.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum, ändring av ventilationskanaler samt fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förråd samt rivning av brandskadad byggnadsdel.
Tillbyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av miljöbod.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av enbostadshus till kontor med ny handikappanpassad toalett samt ramp till byggnaden.
Ombyggnad av magasin i Västerås
Bygglov för nybyggnad av spannmålsmagasin (flytt av byggnad).
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av entré, justering av mark samt rivning av befintlig entré.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: