Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västerås

Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

ROT-renovering av flerbostadshus i Vetterstorp
Totalrenovering av 294 lägenheter inklusive trapphus fördelade på 4 stycken punkthus i 8 våningar och 3 stycken lamellhus i 3 våningar. Fristående garagebyggnader med ca 50 platser. Byggnadsår 1958-59. BOA cirka 17 100 m2.

Ombyggnad till vård och omsorgsboende, idrottshall mmr i Västerås

ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås

Ombyggnad av kontreforer på kaj i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås
Objektet avser om- och tillbyggnad av lokaler för Tranellska gymnasiet. Entreprenaden omfattar två separata fastigheter belägna på vardera sida om Sjöhagsvägen i Västerås. Syftet med entreprenaden är att anpassa fastighetsägarens (Klövern) lokaler utifrån hyresgästens (Västerås Stad) behov. Fastigheterna tillsammans utgör Tranellska gymnasiets framtida lokaler till vilka gymnasiet kommer flytta in under 2018.

Påbyggnad av bostäder, älderboende mm, i Västerås

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Ca 40 lägenheter. En befintlig huskropp byggs om och 2 nya huskroppar byggs till.

Ombyggnad av kontor i Västerås

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Västerås

Vägmarkeringar i Västmanlands län
Avtalstid 2017-01-01 till 2019-12-31. Option på 1 + 1 år.

Invändig ombyggnad av lokaler till kontor i Västerås
Kontorsanpassning.

Om- och tillbyggnad av demenscentrum i Västerås
Ombyggnad av Gryta korttidsenhets befintliga lokaler på 7700 kvm till fler mindre enheter med totalt 72 platser samt 60 kvm tillbyggnad.

Ombyggnad av gata i Västerås

Tillbyggnad av kontor, ombyggnad av verksamhet i Kyrkbacken

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Tillbyggnad av 11 st lägenheter samt 1 samvarorum.

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 6 st lägenheter i äldreboende.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 6
Avser delen där begagnade bilar säljs.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 7
Avser kundzonen.

Ombyggnad av gata och korsning i Kopperlunden, Västerås, etapp 1
Delsträckan Knutsgatan- Östra Ringvägen.

Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 2
Östra Ringvägen- Emausmotet.

Ombyggnad av kvinnokliniken i Västeråd

Renovering av bassänganläggning i Bjurhovda
Befintlig bassänganläggning vid Bjurhovda fritidsgård ska renoveras. Entreprenaden omfattar projektering och renovering av befintlig bassänganläggning I arbetet ingår anslutande markarbeten, så som t ex, schakt, lednings och återställningsarbeten. Även erforderliga el och VA-arbeten ingår.

Ombyggnad av spa i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från restaurang till spa.

Tillbyggnad av drive in lager, rivning av bef. i Västerås

Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor, lagerbyggnad samt anordnande av parkering.

Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad och kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare och vind till bostäder. 4 lägenheter på vinden och 1 lägenhet i källaren.

Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från restaurang till kontor samt byte av fönster.

Tillbyggnad av bilhall i Västerås

Renovering av sim och sporthall i Västerås

Ombyggnad av väg och parkeringsplats i Västerås

Rivning av vall mm vid Asköviken i Västerås kommun
Entreprenaden avser: Anläggande av 440 m rörledning med tillkommande brunnar, Fördjupning av 90 m befintligt utloppsdike, Anläggande av 1414 m nytt dike, Anläggning av tätspärr med längd 1414 m och höjd 2,4 m, Anläggande av 94 m vall, Anläggande av två körbroar samt en mindre träbro, Rivning av 1540 m vall. Massorna används för igenfyllnad av 1340 m befintligt dike, Anläggande av 150 m spång samt Upphöjning av 185 m grusstig.

Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från affär till restaurang samt fasadändring.

Ombyggnad av bro vid Törundakorset

Rivning av fritidsgård i Bjurhovda

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås

Ombyggnad av sporthall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av entresol.

Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Lillhärad
I uppdraget ingår att utföra grävning, plöjning/fräsning, borrning/tryckning, förläggning av rör/duct, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber och rör/duct, läggande av markeringsband med söktråd, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material och arbete för att få ett fullt fungerande fibernät.

Ombyggnad av affärshus i Västerås
Ändrat användningssätt av lokal samt fasadändring. Ombyggnad för servering, livsmedelsbutik m.m.

Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.

Förstärkning av strand i Västerås
Avser förstärkning av stranden vid byggnadsminnet Strömsholms kanal där ett antal slukhål har upptäckts.

Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av inglasad entré.

Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för fasadändring samt anmälan om ändring av ventilation och vs.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st lägenheter på vindsvåning.

Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lägenheter på vind.

Ombyggnad av affärshus i Västerås

Rivning av förskola i Västerås

Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ombyggation av lokalytor.

Ombyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för ändring av verksamhetslokal.

Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändring av vind till 2 studentbostäder, takkupa i trapphus samt fasadändring.

Ombyggnad av barnavårdscentral i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor till vård (bvc).

Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från tom lokal, råyta, till verksamhetslokal.

Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från verkstad till kontor samt fasadändring och utvändig trappa.

Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad.

Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor, fasadändring, rivning av kallförråd och tvätthall, ändring av planlösning samt vs, ventilation och brandanpassning.

Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal samt ändring av fasad.

Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av ramp samt ändrat användningssätt och planlösningsändringar.

Ombyggnad av kontor i Västerås
Påbyggnad på ca 100 kvm på befintligt hus. Omklädningsrum och kontor.

Upprustning av lekplats i Tillberga
Arbetet omfattar projektering och ombyggnation/upprustning av lekplatsen Lekberga i Tillberga och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning.

Tillbyggnad av lastkaj i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av befintlig lastkaj och nytt kylrum.

Tillbyggnad av servering i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av inglasad uteservering.

Tillbyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av farstukvist vid entré.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av utökat antal parkeringsplatser.

Tillbyggnad av servering i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av uteservering (tidsbegränsad).

Tillbyggnad av servering i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av uteservering.

Tillbyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av miljöbod.

Tillbyggnad av lastkaj i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lastkaj.

Tillbyggnad av staket i Västerås
Bygglov för uppförande av insynsskydd på staket.

Ombyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från hvb till 3 enfamiljsbostäder (tillfälligt).

Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från tvättstuga till lägenhet.

Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från garage till enbostadshus.

Ombyggnad av utbildningslokal i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontorslokal till utbildningslokal.

Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av lägenhet och kontor till stor kontorslokal.

Ombyggnad av hotell i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt lokal (tidsbegränsat).

Ombyggnad av lekplats i Skiljebo, Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av lekplatsen Skiljebotäppan i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1426912 och 1426915.

Ombyggnad av lekplats i Skälby, Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av lekplatsen Tekoppen i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1426913 och 1426915.

Ombyggnad av lekplats i Brandhovda, Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Vikingalundens lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1426912 och 1426913.

Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från verkstad/industri till gym.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Målning och renovering runt fönster och balkonger.

Ombyggnad av lägenhetshotell i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från förråd till hotell på del av fastigheten.

Tillbyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal.

Ombyggnad av fritidsgård i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från gymnastiklokal till fritidsgård.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: