Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västerås

Nytt block på kraftvärmeverk i Västerås
Avser nybyggnad av kräftvärmeverk med ny panna med tillhörande utrustning med returträ som bränsle. Verket beräknas att tas i drift under 2020.
Ombyggnad till kontor och ev handel i Västerås
Entreprenaden omfattar två faser, fas 1 och fas 2. Innan fas 1 Arbetet startar med en gemensam workshop som ska resultera i en partneringdeklaration och ett partneringavtal. Partneringdeklarationen ska innehålla produkt- och processmål samt en väl definierad projektorganisation. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Utredningar genomförs för alternativ beträffande installationssystem och materialval (LCC-kalkyler) samt för produktionsmetoder. En gemensam risk- och möjlighetsanalys görs för belysa projektets risker. Analysen ska användas för att prissätta riskkostnadskalkylen och för att förebygga extrakostnader, produktions- och kvalitetsproblem. På basis av systemhandlingarna och risk- och möjlighetsanalysen ska entreprenören ta fram en riktkostnadskalkyl för entreprenaden. Riktkostnadskalkylen ska innehålla en nettokalkyl för entreprenadkostnader, samt en riskkostnadskalkyl och entreprenörsarvode. Riktkostnadskalkylen ska fastställas i samråd med beställaren. När beställaren och entreprenören är överens om riktkostnaden tecknas avtal för skede 2. Beställaren ska dock ha rätt att avbryta projektet efter det att riktkostnaden är framtagen. Vid avbrott gäller med ändring av ABT 06 kap 6 § 11 att ersättning endast utgår för nedlagd insats. Beställaren ska ha full äganderätt till samtliga handlingar som entreprenören tagit fram i projektet och kan lägga dessa till grund för en ny upphandling. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Ombyggnad av väg mellan Kvicksund-Västjädra
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till mötesfri landsväg.
Basunderhåll allmänna vägar område Västerås
Basunderhåll väg driftområde Västerås. Ca 978 km väg varav ca 41 km gc-vägar och ca 85 km grusväg.
ROT-renovering av flerbostadshus i Vetterstorp
Totalrenovering av 294 lägenheter inklusive trapphus fördelade på 4 stycken punkthus i 8 våningar och 3 stycken lamellhus i 3 våningar. Fristående garagebyggnader med ca 50 platser. Byggnadsår 1958-59. BOA cirka 17 100 m2.
Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås
Objektet avser om- och tillbyggnad av lokaler för Tranellska gymnasiet. Entreprenaden omfattar två separata fastigheter belägna på vardera sida om Sjöhagsvägen i Västerås. Syftet med entreprenaden är att anpassa fastighetsägarens (Klövern) lokaler utifrån hyresgästens (Västerås Stad) behov. Fastigheterna tillsammans utgör Tranellska gymnasiets framtida lokaler till vilka gymnasiet kommer flytta in under 2018.
Ihopkoppling RV 66-Järnbruksg/Krankroksg i Västerås, etapp 1
Byggnationen avser del av Västerleden samt förlängning av Hallsta Gårdsgata och byggnation av Kranbalksgatan.
Tillbyggnad av Hahraska palatset i Västerås
Tillbyggnad i 3 våningar med glas, koppar och sedum.
Ombyggnad av skola till lägenheter, förskola och LSS-bostäder i Västerås
61 hyreslägenheter, en förskola med 6 avdelningar och en stor inhägnad gård samt ett LSS-boende med 6-8 lgh.
Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Tillbyggnad av 11 st lägenheter samt 1 samvarorum.
Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 6 st lägenheter i äldreboende.
Sluttäckning av Gryta avfallsstation i Västerås, etapp 3
Arbetena i denna entreprenad avser i huvudsak installation av ledningssystem för avledning av yt-/dagvatten, justering av terrassering samt installation av tätskikt, dräneringsmatta och skyddstäckningslager. Eftersom en del (ca 0,8 ha) av deponiytan utgörs av deponi för farligt avfall, skall tätskiktet bestå av bentonitmatta som först påförs FA-deponin varefter ett geomembran av LLDPE-typ läggs över hela deletappens yta.
Diverse markarbeten på Tegeludden i Västerås
Arbetet består av anläggande av spänger (i vatten och på mark), promenadstråk, bryggor, mötesplatser, väderskydd och utbyte av befintlig träbro samt pålning för grundläggning.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås
Projektet avser uppförande av en ny våning på en befintlig byggnad. Det nya våningsplanet är avsett för ställverk och apparatskåp för styrutrustning av biosteget på Kungsängens reningsverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare och vind till bostäder. 4 lägenheter på vinden och 1 lägenhet i källaren.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Påbyggnad på ca 100 kvm på befintligt hus. Omklädningsrum och kontor.
Rivning av vall mm vid Asköviken i Västerås kommun
Entreprenaden avser: Anläggande av 440 m rörledning med tillkommande brunnar, Fördjupning av 90 m befintligt utloppsdike, Anläggande av 1414 m nytt dike, Anläggning av tätspärr med längd 1414 m och höjd 2,4 m, Anläggande av 94 m vall, Anläggande av två körbroar samt en mindre träbro, Rivning av 1540 m vall. Massorna används för igenfyllnad av 1340 m befintligt dike, Anläggande av 150 m spång samt Upphöjning av 185 m grusstig.
Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 7
Avser ommöblering och ytskikt i kundzonen.
Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för om- och tillbyggnad av affär och markanläggning.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av befintlig lokal.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till restaurang.
Ombyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för ändring av verksamhet.
Ombyggnad av dagcenter i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från skola till daglig verksamhet samt ändring av planlösning.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningssätt från butik/lager till gym och bingohall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av miljöbod.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av carport i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av carport och inglasad uteplats.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av drive-through-utlämning samt tillbyggnad mellan förråd och huvudbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förråd samt rivning av brandskadad byggnadsdel.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor med 9*5 kvm samt inglasning av uteplats.
Ombyggnad av stängsel i Västerås
Bygglov för ändring av flätverksstängsel.
Ombyggnad av toalett i Västerås
Bygglov för ändring av förråd till gästtoalett.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt affär till restaurang.
Ombyggnad av magasin i Västerås
Bygglov för nybyggnad av spannmålsmagasin (flytt av byggnad).
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av enbostadshus till kontor med ny handikappanpassad toalett samt ramp till byggnaden.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring (ombyggnation) av lokal.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Avser mindre ändring av kontorslokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: