Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västerås

Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Ombyggnad till kontor och ev handel i Västerås
Entreprenaden omfattar två faser, fas 1 och fas 2. Innan fas 1 Arbetet startar med en gemensam workshop som ska resultera i en partneringdeklaration och ett partneringavtal. Partneringdeklarationen ska innehålla produkt- och processmål samt en väl definierad projektorganisation. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Utredningar genomförs för alternativ beträffande installationssystem och materialval (LCC-kalkyler) samt för produktionsmetoder. En gemensam risk- och möjlighetsanalys görs för belysa projektets risker. Analysen ska användas för att prissätta riskkostnadskalkylen och för att förebygga extrakostnader, produktions- och kvalitetsproblem. På basis av systemhandlingarna och risk- och möjlighetsanalysen ska entreprenören ta fram en riktkostnadskalkyl för entreprenaden. Riktkostnadskalkylen ska innehålla en nettokalkyl för entreprenadkostnader, samt en riskkostnadskalkyl och entreprenörsarvode. Riktkostnadskalkylen ska fastställas i samråd med beställaren. När beställaren och entreprenören är överens om riktkostnaden tecknas avtal för skede 2. Beställaren ska dock ha rätt att avbryta projektet efter det att riktkostnaden är framtagen. Vid avbrott gäller med ändring av ABT 06 kap 6 § 11 att ersättning endast utgår för nedlagd insats. Beställaren ska ha full äganderätt till samtliga handlingar som entreprenören tagit fram i projektet och kan lägga dessa till grund för en ny upphandling. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.

ROT-renovering av flerbostadshus i Vetterstorp
Totalrenovering av 294 lägenheter inklusive trapphus fördelade på 4 stycken punkthus i 8 våningar och 3 stycken lamellhus i 3 våningar. Fristående garagebyggnader med ca 50 platser. Byggnadsår 1958-59. BOA cirka 17 100 m2.

Ombyggnad av skola i Västerås

ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås

Ombyggnad av kontreforer på kaj i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Integrerat brounderhåll i Västmanlands län

Utbyggnad av servicebostad i Skultuna

Ombyggnad av kontor i Västerås

ROT-renovering av flerbostadshus i Pettersberg, Västerås

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Västerås

Vägmarkeringar i Västmanlands län
Avtalstid 2017-01-01 till 2019-12-31. Option på 1 + 1 år.

Invändig ombyggnad av lokaler till kontor i Västerås
Kontorsanpassning.

Om- och tillbyggnad av demenscentrum i Västerås
Ombyggnad av Gryta korttidsenhets befintliga lokaler på 7700 kvm till fler mindre enheter med totalt 72 platser samt 60 kvm tillbyggnad.

Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås
Objektet avser om- och tillbyggnad av lokaler för Tranellska gymnasiet. Entreprenaden omfattar två separata fastigheter belägna på vardera sida om Sjöhagsvägen i Västerås. Syftet med entreprenaden är att anpassa fastighetsägarens (Klövern) lokaler utifrån hyresgästens (Västerås Stad) behov. Fastigheterna tillsammans utgör Tranellska gymnasiets framtida lokaler till vilka gymnasiet kommer flytta in under 2018.

Ombyggnad av gata i Västerås

Tillbyggnad av kontor, ombyggnad av verksamhet i Kyrkbacken

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Tillbyggnad av 11 st lägenheter samt 1 samvarorum.

Ombyggnad av gata i Västerås, etapp 1
Ca 320 m.

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 6 st lägenheter i äldreboende.

Relining av avloppsledningar i Västerås
Avser renovering av cirka 3760 meter avloppsledningar, av olika dimensioner och material, med flexibelt foder. Objekten är belägna vid E18 mellan Rocklundamotet och Folkparksmotet i Västerås.

Ombyggnad av gata och korsning i Kopperlunden, Västerås, etapp 1
Delsträckan Knutsgatan- Östra Ringvägen.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 6
Avser delen där begagnade bilar säljs.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 7
Avser kundzonen.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 5

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 9

Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 2
Östra Ringvägen- Emausmotet.

Ombyggnad av kvinnokliniken i Västeråd

Tillbyggnad av drive in lager, rivning av bef. i Västerås

Renovering av bassänganläggning i Bjurhovda
Befintlig bassänganläggning vid Bjurhovda fritidsgård ska renoveras. Entreprenaden omfattar projektering och renovering av befintlig bassänganläggning I arbetet ingår anslutande markarbeten, så som t ex, schakt, lednings och återställningsarbeten. Även erforderliga el och VA-arbeten ingår.

Ombyggnad av spa i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från restaurang till spa.

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås
Projektet avser uppförande av en ny våning på en befintlig byggnad. Det nya våningsplanet är avsett för ställverk och apparatskåp för styrutrustning av biosteget på Kungsängens reningsverk.

Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor, lagerbyggnad samt anordnande av parkering.

Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad och kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare och vind till bostäder. 4 lägenheter på vinden och 1 lägenhet i källaren.

Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från restaurang till kontor samt byte av fönster.

Rivning av förskola i Västerås

Tillbyggnad av bilhall i Västerås

Renovering av sim och sporthall i Västerås

Ombyggnad av väg och parkeringsplats i Västerås

Markarbeten vid bilhall i Västerås etapp 10

Rivning av vall mm vid Asköviken i Västerås kommun
Entreprenaden avser: Anläggande av 440 m rörledning med tillkommande brunnar, Fördjupning av 90 m befintligt utloppsdike, Anläggande av 1414 m nytt dike, Anläggning av tätspärr med längd 1414 m och höjd 2,4 m, Anläggande av 94 m vall, Anläggande av två körbroar samt en mindre träbro, Rivning av 1540 m vall. Massorna används för igenfyllnad av 1340 m befintligt dike, Anläggande av 150 m spång samt Upphöjning av 185 m grusstig.

Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från affär till restaurang samt fasadändring.

Ombyggnad av bro vid Törundakorset

Rivning av fritidsgård i Bjurhovda

Renovering av avloppsledningar i Västerås
Avser renovering av avloppsledningar med flexibelt foder på Viksängsgatan, Långmårtensgatan, Hässlö, Södra Ringvägen, Kungsängsgatan, Skälängsgatan samt Sjömärkesgatan i Västerås.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås

Ombyggnad av sporthall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av entresol.

Ombyggnad av affärshus i Västerås
Ändrat användningssätt av lokal samt fasadändring. Ombyggnad för servering, livsmedelsbutik m.m.

Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.

Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Lillhärad
I uppdraget ingår att utföra grävning, plöjning/fräsning, borrning/tryckning, förläggning av rör/duct, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber och rör/duct, läggande av markeringsband med söktråd, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material och arbete för att få ett fullt fungerande fibernät.

Förstärkning av strand i Västerås
Avser förstärkning av stranden vid byggnadsminnet Strömsholms kanal där ett antal slukhål har upptäckts.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st lägenheter på vindsvåning.

Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lägenheter på vind.

Ombyggnad av affärshus i Västerås

Tillbyggnad av butik i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lanthandel.

Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal samt ändring av fasad.

Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av ramp samt ändrat användningssätt och planlösningsändringar.

Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av inglasad entré.

Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ombyggation av lokalytor.

Ombyggnad av gymnasieskola i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till gymnasieskola.

Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från tom lokal, råyta, till verksamhetslokal.

Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från verkstad till kontor samt fasadändring och utvändig trappa.

Ombyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för ändring av verksamhetslokal.

Upprustning av lekplats i Tillberga
Arbetet omfattar projektering och ombyggnation/upprustning av lekplatsen Lekberga i Tillberga och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning.

Ombyggnad av hotell i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt lokal (tidsbegränsat).

Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av lägenhet och kontor till stor kontorslokal.

Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från tvättstuga till lägenhet.

Ombyggnad av utbildningslokal i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontorslokal till utbildningslokal.

Tillbyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av miljöbod.

Tillbyggnad av lastkaj i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av befintlig lastkaj och nytt kylrum.

Ombyggnad av lekplats i Skiljebo, Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av lekplatsen Skiljebotäppan i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1426912 och 1426915.

Ombyggnad av lekplats i Skälby, Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av lekplatsen Tekoppen i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1426913 och 1426915.

Ombyggnad av lekplats i Brandhovda, Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Vikingalundens lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1426912 och 1426913.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Målning och renovering runt fönster och balkonger.

Ombyggnad av gym i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från verkstad/industri till gym.

Ombyggnad av lägenhetshotell i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från förråd till hotell på del av fastigheten.

Tillbyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal.

Ombyggnad av fritidsgård i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från gymnastiklokal till fritidsgård.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: