Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västerås

Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat osäkert projekt efter etapp 3, projnr 3375336.

Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Ombyggnad till kontor och ev handel i Västerås
Entreprenaden omfattar två faser, fas 1 och fas 2. Innan fas 1 Arbetet startar med en gemensam workshop som ska resultera i en partneringdeklaration och ett partneringavtal. Partneringdeklarationen ska innehålla produkt- och processmål samt en väl definierad projektorganisation. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Utredningar genomförs för alternativ beträffande installationssystem och materialval (LCC-kalkyler) samt för produktionsmetoder. En gemensam risk- och möjlighetsanalys görs för belysa projektets risker. Analysen ska användas för att prissätta riskkostnadskalkylen och för att förebygga extrakostnader, produktions- och kvalitetsproblem. På basis av systemhandlingarna och risk- och möjlighetsanalysen ska entreprenören ta fram en riktkostnadskalkyl för entreprenaden. Riktkostnadskalkylen ska innehålla en nettokalkyl för entreprenadkostnader, samt en riskkostnadskalkyl och entreprenörsarvode. Riktkostnadskalkylen ska fastställas i samråd med beställaren. När beställaren och entreprenören är överens om riktkostnaden tecknas avtal för skede 2. Beställaren ska dock ha rätt att avbryta projektet efter det att riktkostnaden är framtagen. Vid avbrott gäller med ändring av ABT 06 kap 6 § 11 att ersättning endast utgår för nedlagd insats. Beställaren ska ha full äganderätt till samtliga handlingar som entreprenören tagit fram i projektet och kan lägga dessa till grund för en ny upphandling. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.

Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås
Objektet avser om- och tillbyggnad av lokaler för Tranellska gymnasiet. Entreprenaden omfattar två separata fastigheter belägna på vardera sida om Sjöhagsvägen i Västerås. Syftet med entreprenaden är att anpassa fastighetsägarens (Klövern) lokaler utifrån hyresgästens (Västerås Stad) behov. Fastigheterna tillsammans utgör Tranellska gymnasiets framtida lokaler till vilka gymnasiet kommer flytta in under 2018.

Utförande av vägbeläggning varm inom Västmanlands län
Vägbeläggning Varmt Öst inom Västmanlands län (U) - 2017-2018.

Ombyggnad av kontor i Västerås

Tillbyggnad av kontor, ombyggnad av verksamhet i Kyrkbacken

Invändig ombyggnad av lokaler till kontor i Västerås
Kontorsanpassning.

Om- och tillbyggnad av demenscentrum i Västerås
Ombyggnad av Gryta korttidsenhets befintliga lokaler på 7700 kvm till fler mindre enheter med totalt 72 platser samt 60 kvm tillbyggnad.

Ombyggnad av kaj i Västerås

Ombyggnad av gata i Västerås

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Tillbyggnad av 11 st lägenheter samt 1 samvarorum.

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 6 st lägenheter i äldreboende.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 6
Avser delen där begagnade bilar säljs.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 7
Avser kundzonen.

Diverse markarbeten på Tegeludden i Västerås
Arbetet består av anläggande av spänger (i vatten och på mark), promenadstråk, bryggor, mötesplatser, väderskydd och utbyte av befintlig träbro samt pålning för grundläggning.

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås
Projektet avser uppförande av en ny våning på en befintlig byggnad. Det nya våningsplanet är avsett för ställverk och apparatskåp för styrutrustning av biosteget på Kungsängens reningsverk.

Tillbyggnad av drive in lager, rivning av bef. i Västerås

Ombyggnad till rondell i Västerås

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare och vind till bostäder. 4 lägenheter på vinden och 1 lägenhet i källaren.

Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad och kontor.

Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändring av vind till 2 studentbostäder, takkupa i trapphus samt fasadändring.

Tillbyggnad av bilhall i Västerås

Rivning av vall mm vid Asköviken i Västerås kommun
Entreprenaden avser: Anläggande av 440 m rörledning med tillkommande brunnar, Fördjupning av 90 m befintligt utloppsdike, Anläggande av 1414 m nytt dike, Anläggning av tätspärr med längd 1414 m och höjd 2,4 m, Anläggande av 94 m vall, Anläggande av två körbroar samt en mindre träbro, Rivning av 1540 m vall. Massorna används för igenfyllnad av 1340 m befintligt dike, Anläggande av 150 m spång samt Upphöjning av 185 m grusstig.

Renovering av järnvägsbroar över Tegnérgatan(E18) i Västerås
Total brolängd 55,2 meter med spännvidderna 4,8 m, 22,8 m, 22,8 m och 4,8 m. Broarna är belägna på km 109+499 längs med bandel 349 på Mälarbanan.

Ombyggnad av bro vid Törundakorset

Rivning av fritidsgård i Bjurhovda

Ombyggnad av sporthall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av entresol.

Ombyggnad av affärshus i Västerås
Ändrat användningssätt av lokal samt fasadändring. Ombyggnad för servering, livsmedelsbutik m.m.

Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Lillhärad
I uppdraget ingår att utföra grävning, plöjning/fräsning, borrning/tryckning, förläggning av rör/duct, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber och rör/duct, läggande av markeringsband med söktråd, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material och arbete för att få ett fullt fungerande fibernät.

Förstärkning av strand i Västerås
Avser förstärkning av stranden vid byggnadsminnet Strömsholms kanal där ett antal slukhål har upptäckts.

Rivning av förskola i Västerås

Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal, fasadändring och ny entré, skyltning samt rivning av del av personalutrymmen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st lägenheter på vindsvåning.

Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lägenheter på vind.

Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av fastighet för kontorsändamål.

Tillbyggnad av gym i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av gym.

Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av inglasad entré.

Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor, fasadändring, rivning av kallförråd och tvätthall, ändring av planlösning samt vs, ventilation och brandanpassning.

Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.

Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av ramp samt ändrat användningssätt och planlösningsändringar.

Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från verkstad till kontor samt fasadändring och utvändig trappa.

Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring (ombyggnation) av lokal.

Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ombyggation av lokalytor.

Ombyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändrad planlösning, nybyggnation av huvudentré samt rivning av befintlig huvudentré.

Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad.

Ombyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för ändring av verksamhetslokal.

Ombyggnad av kontor i Västerås
Påbyggnad på ca 100 kvm på befintligt hus. Omklädningsrum och kontor.

Upprustning av lekplats i Tillberga
Arbetet omfattar projektering och ombyggnation/upprustning av lekplatsen Lekberga i Tillberga och omfattar bl. a. markarbeten, material och utrustning.

Tillbyggnad av servering i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av uteservering (tidsbegränsad).

Tillbyggnad av servering i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av uteservering.

Tillbyggnad av lastkaj i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lastkaj.

Tillbyggnad av servering i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av inglasad uteservering.

Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av utemarknad med växthustak.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av utökat antal parkeringsplatser.

Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för fasadändring med insättning av dörr samt anmälan om mindre ändring av ventilation och vs.

Tillbyggnad av lastkaj i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av befintlig lastkaj och nytt kylrum.

Tillbyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av farstukvist vid entré.

Tillbyggnad av staket i Västerås
Bygglov för uppförande av insynsskydd på staket.

Ombyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från hvb till 3 enfamiljsbostäder (tillfälligt).

Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från tvättstuga till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från garage till enbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av lägenhet och kontor till stor kontorslokal.

Ombyggnad av lekplats i Skiljebo, Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av lekplatsen Skiljebotäppan i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1426912 och 1426915.

Ombyggnad av lekplats i Skälby, Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av lekplatsen Tekoppen i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1426913 och 1426915.

Ombyggnad av lekplats i Brandhovda, Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Vikingalundens lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1426912 och 1426913.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Målning och renovering runt fönster och balkonger.

Ombyggnad av lägenhetshotell i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från förråd till hotell på del av fastigheten.

Tillbyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: