Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västerås

Nytt block på kraftvärmeverk i Västerås
Avser nybyggnad av kräftvärmeverk med ny panna med tillhörande utrustning med returträ som bränsle. Verket beräknas att tas i drift under 2020.
Ombyggnad till kontor och ev handel i Västerås
Entreprenaden omfattar två faser, fas 1 och fas 2. Innan fas 1 Arbetet startar med en gemensam workshop som ska resultera i en partneringdeklaration och ett partneringavtal. Partneringdeklarationen ska innehålla produkt- och processmål samt en väl definierad projektorganisation. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Utredningar genomförs för alternativ beträffande installationssystem och materialval (LCC-kalkyler) samt för produktionsmetoder. En gemensam risk- och möjlighetsanalys görs för belysa projektets risker. Analysen ska användas för att prissätta riskkostnadskalkylen och för att förebygga extrakostnader, produktions- och kvalitetsproblem. På basis av systemhandlingarna och risk- och möjlighetsanalysen ska entreprenören ta fram en riktkostnadskalkyl för entreprenaden. Riktkostnadskalkylen ska innehålla en nettokalkyl för entreprenadkostnader, samt en riskkostnadskalkyl och entreprenörsarvode. Riktkostnadskalkylen ska fastställas i samråd med beställaren. När beställaren och entreprenören är överens om riktkostnaden tecknas avtal för skede 2. Beställaren ska dock ha rätt att avbryta projektet efter det att riktkostnaden är framtagen. Vid avbrott gäller med ändring av ABT 06 kap 6 § 11 att ersättning endast utgår för nedlagd insats. Beställaren ska ha full äganderätt till samtliga handlingar som entreprenören tagit fram i projektet och kan lägga dessa till grund för en ny upphandling. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.
Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.
Basunderhåll allmänna vägar område Västerås
Basunderhåll väg driftområde Västerås. Ca 978 km väg varav ca 41 km gc-vägar och ca 85 km grusväg.
ROT-renovering av flerbostadshus i Vetterstorp
Totalrenovering av 294 lägenheter inklusive trapphus fördelade på 4 stycken punkthus i 8 våningar och 3 stycken lamellhus i 3 våningar. Fristående garagebyggnader med ca 50 platser. Byggnadsår 1958-59. BOA cirka 17 100 m2.
Utförande av vägbeläggning varm inom Västmanlands län
Vägbeläggning Varmt Öst inom Västmanlands län (U) - 2017-2018.
Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås
Objektet avser om- och tillbyggnad av lokaler för Tranellska gymnasiet. Entreprenaden omfattar två separata fastigheter belägna på vardera sida om Sjöhagsvägen i Västerås. Syftet med entreprenaden är att anpassa fastighetsägarens (Klövern) lokaler utifrån hyresgästens (Västerås Stad) behov. Fastigheterna tillsammans utgör Tranellska gymnasiets framtida lokaler till vilka gymnasiet kommer flytta in under 2018.
Ihopkoppling RV 66-Järnbruksg/Krankroksg i Västerås, etapp 1
Byggnationen avser del av Västerleden samt förlängning av Hallsta Gårdsgata och byggnation av Kranbalksgatan.
Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Tillbyggnad av 11 st lägenheter samt 1 samvarorum.
Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 6 st lägenheter i äldreboende.
Sluttäckning av Gryta avfallsstation i Västerås, etapp 3
Arbetena i denna entreprenad avser i huvudsak installation av ledningssystem för avledning av yt-/dagvatten, justering av terrassering samt installation av tätskikt, dräneringsmatta och skyddstäckningslager. Eftersom en del (ca 0,8 ha) av deponiytan utgörs av deponi för farligt avfall, skall tätskiktet bestå av bentonitmatta som först påförs FA-deponin varefter ett geomembran av LLDPE-typ läggs över hela deletappens yta.
Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.
Diverse markarbeten på Tegeludden i Västerås
Arbetet består av anläggande av spänger (i vatten och på mark), promenadstråk, bryggor, mötesplatser, väderskydd och utbyte av befintlig träbro samt pålning för grundläggning.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändring av vind till 2 studentbostäder, takkupa i trapphus samt fasadändring.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad och kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare och vind till bostäder. 4 lägenheter på vinden och 1 lägenhet i källaren.
Rivning av vall mm vid Asköviken i Västerås kommun
Entreprenaden avser: Anläggande av 440 m rörledning med tillkommande brunnar, Fördjupning av 90 m befintligt utloppsdike, Anläggande av 1414 m nytt dike, Anläggning av tätspärr med längd 1414 m och höjd 2,4 m, Anläggande av 94 m vall, Anläggande av två körbroar samt en mindre träbro, Rivning av 1540 m vall. Massorna används för igenfyllnad av 1340 m befintligt dike, Anläggande av 150 m spång samt Upphöjning av 185 m grusstig.
Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.
Förstärkning av strand i Västerås
Avser förstärkning av stranden vid byggnadsminnet Strömsholms kanal där ett antal slukhål har upptäckts.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för om- och tillbyggnad av affär och markanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal, fasadändring och ny entré, skyltning samt rivning av del av personalutrymmen.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av fastighet för kontorsändamål.
Tillbyggnad av gym i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av gym.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Påbyggnad på ca 100 kvm på befintligt hus. Omklädningsrum och kontor.
Ombyggnad av dagcenter i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från skola till daglig verksamhet samt ändring av planlösning.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor, fasadändring, rivning av kallförråd och tvätthall, ändring av planlösning samt vs, ventilation och brandanpassning.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för ändring av befintlig lokal.
Ombyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändrad planlösning, nybyggnation av huvudentré samt rivning av befintlig huvudentré.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av kontorslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändring av lokal till restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för ändring av verksamhet.
Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av lägenhet och kontor till stor kontorslokal.
Ombyggnad av stängsel i Västerås
Bygglov för ändring av flätverksstängsel.
Ombyggnad av toalett i Västerås
Bygglov för ändring av förråd till gästtoalett.
Tillbyggnad av lastkaj i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lastkaj.
Ombyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från hvb till 3 enfamiljsbostäder (tillfälligt).
Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt affär till restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av servering i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av uteservering (tidsbegränsad).
Tillbyggnad av servering i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av uteservering.
Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor med 9*5 kvm samt inglasning av uteplats.
Tillbyggnad av carport i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av carport och inglasad uteplats.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av drive-through-utlämning samt tillbyggnad mellan förråd och huvudbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av farstukvist vid entré.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för fasadändring med insättning av dörr samt anmälan om mindre ändring av ventilation och vs.
Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av utemarknad med växthustak.
Ombyggnad av lekplats i Skiljebo, Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av lekplatsen Skiljebotäppan i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1426912 och 1426915.
Ombyggnad av lekplats i Skälby, Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av lekplatsen Tekoppen i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1426913 och 1426915.
Ombyggnad av lekplats i Brandhovda, Västerås
Avser projektering och ombyggnation/upprustning av Vikingalundens lekplats i Västerås. Omfattar bl a markarbeten, material och utrustning. Kan handlas tillsammans med projekt 1426912 och 1426913.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring (ombyggnation) av lokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Målning och renovering runt fönster och balkonger.
Tillbyggnad av samlingslokal i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: