Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västmanlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 157 st.

Ombyggnad av museum, forskning och eventlokaler i Västerås,et4
Planerat osäkert projekt efter etapp 3, projnr 3375336.

Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Ombyggnad till kontor och ev handel i Västerås
Entreprenaden omfattar två faser, fas 1 och fas 2. Innan fas 1 Arbetet startar med en gemensam workshop som ska resultera i en partneringdeklaration och ett partneringavtal. Partneringdeklarationen ska innehålla produkt- och processmål samt en väl definierad projektorganisation. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Utredningar genomförs för alternativ beträffande installationssystem och materialval (LCC-kalkyler) samt för produktionsmetoder. En gemensam risk- och möjlighetsanalys görs för belysa projektets risker. Analysen ska användas för att prissätta riskkostnadskalkylen och för att förebygga extrakostnader, produktions- och kvalitetsproblem. På basis av systemhandlingarna och risk- och möjlighetsanalysen ska entreprenören ta fram en riktkostnadskalkyl för entreprenaden. Riktkostnadskalkylen ska innehålla en nettokalkyl för entreprenadkostnader, samt en riskkostnadskalkyl och entreprenörsarvode. Riktkostnadskalkylen ska fastställas i samråd med beställaren. När beställaren och entreprenören är överens om riktkostnaden tecknas avtal för skede 2. Beställaren ska dock ha rätt att avbryta projektet efter det att riktkostnaden är framtagen. Vid avbrott gäller med ändring av ABT 06 kap 6 § 11 att ersättning endast utgår för nedlagd insats. Beställaren ska ha full äganderätt till samtliga handlingar som entreprenören tagit fram i projektet och kan lägga dessa till grund för en ny upphandling. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.

Basunderhåll allmänna vägar område Västerås
Basunderhåll väg driftområde Västerås. Ca 978 km väg varav ca 41 km gc-vägar och ca 85 km grusväg.

Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.

Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås
Objektet avser om- och tillbyggnad av lokaler för Tranellska gymnasiet. Entreprenaden omfattar två separata fastigheter belägna på vardera sida om Sjöhagsvägen i Västerås. Syftet med entreprenaden är att anpassa fastighetsägarens (Klövern) lokaler utifrån hyresgästens (Västerås Stad) behov. Fastigheterna tillsammans utgör Tranellska gymnasiets framtida lokaler till vilka gymnasiet kommer flytta in under 2018.

Utförande av vägbeläggning varm inom Västmanlands län
Vägbeläggning Varmt Öst inom Västmanlands län (U) - 2017-2018.

Ombyggnad för renrum i fabrik Köping

Utbyggnad av servicebostad i Skultuna

Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Sala-Heby
12 km, vägbredd 13 m. Byggs om till 2+1 väg.

Ombyggnad av kontor i Västerås

ROT-renovering av flerbostadshus i Pettersberg, Västerås

Tillbyggnad av demensboende i Kungsör

Tillbyggnad av kontor, ombyggnad av verksamhet i Kyrkbacken

Ombyggnad av äldreboende i Arboga
Ombyggnad av Hällbacken till ett modernt vård- och omsorgsboende. Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1421485, 1447532 & 1447528.

Invändig ombyggnad av lokaler till kontor i Västerås
Kontorsanpassning.

Ombyggnad av maskinbyggnad samt nytt ställverk i Köping

Tillbyggand av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler i hus A och B. Nya ytskikt, ny WC och RWC. Ombyggnad i hus G, och tillbyggnad med hus H med lokaler som skall inrymma klassrum, grupprum, bibliotek och nya WC-grupper. Utvändig anpassning av mark. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten.

Om- och tillbyggnad av demenscentrum i Västerås
Ombyggnad av Gryta korttidsenhets befintliga lokaler på 7700 kvm till fler mindre enheter med totalt 72 platser samt 60 kvm tillbyggnad.

Renovering av flerbostadshus i Västerås

Ombyggnad av kaj i Västerås

Ombyggnad av äldreboende i Kungsör
Efter tillbyggnaden, se projektnummer 931167, är färdigställd renoveras den befintliga delen.

Ombyggnad av fjärrvärmeledningar i Köping
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, ska göra fyra omläggningar av fjärrvärmeledningar i Köping. En vid Nibbleskolan, en vid Skogsbrynskolan, en i Nygatan samt en i Prästgärdsgatan. Denna generalentreprenad omfattar samtliga erforderliga mark- , byggnads- och rörarbeten för fjärrvärmeledningar.

Ombyggnad av gata i Västerås

Förstärkningsarbeten & omb kaj vid Arbogaån i Arboga, E2

Ombyggnad av skolbyggnad i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation på del av Hus A och B, källare, plan 1 samt plan 2. Nytt luftbehandlingsaggregat. Ny utvändig trappa och ramp för ny entré till rum 1106. Igensättning av fönster- och dörröppningar. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten. Arbeten ska etappindelas så att varje våningsplan eller del av våningsplan färdigställs innan arbeten får påbörjas på nästa våningsplan. Exakt utförande av etappindelning utförs i samråd med beställare.

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Tillbyggnad av 11 st lägenheter samt 1 samvarorum.

Ombyggnad av kontor till bostäder mm i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus igensättning av fönster, nya balkonger, installation av hiss samt staket.

Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar
Tillbyggnad av cermonilokal för begravningsverksamhet.

Ombyggnad av verkstad mm i Köping
Rivning av befintligt skärmtak och kompressorrum. Ombyggnad verkstad med tvätthallar, reparationshallar, snickeri, rörverkstad och kontor ca 665 kvm. Nybyggnad carport 79 kvm och kompressorbyggnad 10 kvm.

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 6 st lägenheter i äldreboende.

Sluttäckning av Isätra avfallsanläggning i Sala, etapp 1
Avser ombyggnad av ledningssystem för avledning av lakvatten, installation av ledningssystem för avledning av yt-/dagvatten, justering av terrassering- installation av tätskikt, dräneringsmatta och skyddstäckningsmassor på ca 4,4 ha deponiyta.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 7
Avser kundzonen.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 6
Avser delen där begagnade bilar säljs.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.

Ombyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser total ombyggnad av kök och matsal.

Tillbyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser utbyggnad av slöjdsal, bibliotek och musiksal.

Ombyggnad av förskola i Arboga
Objektet avser om- och tillbyggnad av förskolan Norrgården, det ska bli två avdelningar och personalytor, plan 1 kommer att rivas ur och förstärkas för att sedan bygga på ett plan. Omfattande förstärkningar kommer även göras i intilligande byggnad. Den totala ytan som kommer anpassas är ca. 480 kvm.

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås
Projektet avser uppförande av en ny våning på en befintlig byggnad. Det nya våningsplanet är avsett för ställverk och apparatskåp för styrutrustning av biosteget på Kungsängens reningsverk.

Diverse markarbeten på Tegeludden i Västerås
Arbetet består av anläggande av spänger (i vatten och på mark), promenadstråk, bryggor, mötesplatser, väderskydd och utbyte av befintlig träbro samt pålning för grundläggning.

Ombyggnad till lägenheter i Köping

Tillbyggnad av drive in lager, rivning av bef. i Västerås

Ombyggnad till rondell i Västerås

Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad och kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare och vind till bostäder. 4 lägenheter på vinden och 1 lägenhet i källaren.

Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändring av vind till 2 studentbostäder, takkupa i trapphus samt fasadändring.

Ombyggnad av stall på Södra Nibble
Stall med 30 boxar.

Tillbyggnad av lager i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.

Tillbyggnad av bilhall i Västerås

Utvändigt underhåll av affärshus i Fagersta

Om- och tillbyggnad av skola i Norberg
Avser tillbyggnad av entré, nya ytskikt, nytt luftbehandlingsaggregat, mindre ytor med ny asfaltsbeläggning och erforderliga återställningsarbeten av mark.

Ombyggnad av ventilation mm i kulturskola i Arboga
Avser uppdatering av ventilation, komplettering av kyla, byte av styr/regler samt uppdatering av brandlarm.

Ombyggnad av tillagningskök på gymnasieskola i Arboga
Avser ombyggnad av Vasagymnasiets mottagningskök till tillagningskök. Total ombyggnad av köket och installationer samt utökning till intilliggande rum och nytt fläktrum på taket.

Tillbyggnad av industrihus i Hallstahammar
Tillbyggnad av maskinhall.

Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norberg
Bygglov för ändrad användning från butik/garage til bostäder inom fastigheten rutgården 4.

Rivning av vall mm vid Asköviken i Västerås kommun
Entreprenaden avser: Anläggande av 440 m rörledning med tillkommande brunnar, Fördjupning av 90 m befintligt utloppsdike, Anläggande av 1414 m nytt dike, Anläggning av tätspärr med längd 1414 m och höjd 2,4 m, Anläggande av 94 m vall, Anläggande av två körbroar samt en mindre träbro, Rivning av 1540 m vall. Massorna används för igenfyllnad av 1340 m befintligt dike, Anläggande av 150 m spång samt Upphöjning av 185 m grusstig.

Renovering av järnvägsbroar över Tegnérgatan(E18) i Västerås
Total brolängd 55,2 meter med spännvidderna 4,8 m, 22,8 m, 22,8 m och 4,8 m. Broarna är belägna på km 109+499 längs med bandel 349 på Mälarbanan.

Tillbyggnad av produktionslokaler i Norberg

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsör
6 mindre lägenheter byggs om till 3 större lägenheter samt nybyggnad av 3 nya uteplatser.

Tillbyggnad av industrihus i Skinnskatteberg
Ansökan om tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Rivning av fritidsgård i Bjurhovda

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Köping

Ombyggnad av bro vid Törundakorset

Ombyggnad av entréområde och parkering vid idrottsplats i Köping
Avser ombyggnad av entréområde samt parkering vid Köpings IP.

Ombyggnad av vind i Sala
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning från vind till sex stycken lägenheter i flerbostadshus.

Tillbyggnad av gruppbostad i Sala
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende, målning av parkeringslinjer och nybyggnad av cykelskjul.

Ny reservkraft vid värmeverk i Köping
Entreprenaden omfattar leverans och installation av komplett, funktionsfärdig reservkraftsanläggning med tillhörande installationer och kringutrustning.

Ombyggnad av ventilation på vårdcentral i Kungsör
Energibesparande åtgärder.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Riddarhyttan
I Skinnskattebergs kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Området runt Riddarhyttan.

Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Lillhärad
I uppdraget ingår att utföra grävning, plöjning/fräsning, borrning/tryckning, förläggning av rör/duct, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber och rör/duct, läggande av markeringsband med söktråd, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material och arbete för att få ett fullt fungerande fibernät.

Rivning av omklädningsrum i Köping
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av Kristinelundsbadets omklädningsrum och kioskbyggnad i anslutning till huvudentrén samt skärmtak kopplade till dessa byggnader för att ge plats för ett nytt badhus och en ny idrottshall.

Renovering av träbro i Surahammar
Renovering av spång.

Ombyggnad av sporthall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av entresol.

Ombyggnad av affärshus i Västerås
Ändrat användningssätt av lokal samt fasadändring. Ombyggnad för servering, livsmedelsbutik m.m.

Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.

Ombyggnad av personallokal i Sala
Bygglov för ändrad användning av grovtvättstuga till personalutrymmen i flerbostadshus.

Förstärkning av strand i Västerås
Avser förstärkning av stranden vid byggnadsminnet Strömsholms kanal där ett antal slukhål har upptäckts.

Ombyggnad av kontor i Fagersta
Anmälan om ändrad planlösning och ventilation av kontorslokaler inom fastigheten centrum 5, fagersta kommun.

Rivning av förskola i Västerås

Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av fastighet för kontorsändamål.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger inom fastigheten centralen 1, fagersta kommun.

Tillbyggnad av gym i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av gym.

Tillbyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten åvestbo 18:105, fagersta kommun.

Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av inglasad entré.

Ombyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av ramp samt ändrat användningssätt och planlösningsändringar.

Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad.

Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor, fasadändring, rivning av kallförråd och tvätthall, ändring av planlösning samt vs, ventilation och brandanpassning.

Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor.

Ombyggnad av museum i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av växthus samt flyttning av museibyggnad inom fastigheten ängelsberg 1:21 och 11:3, fagersta kommun.

Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal, fasadändring och ny entré, skyltning samt rivning av del av personalutrymmen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st lägenheter på vindsvåning.

Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lägenheter på vind.

Ombyggnad av restaurang i Norberg
Bygglov för ändrad användning av gym till restaurang och livsmedelsbutik inom fastigheten norbergsby 50:4, norbergs kommun.

Tillbyggnad av kontor i Sala
Bygglov kontor/kontorshus.

Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från verkstad till kontor samt fasadändring och utvändig trappa.

Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring (ombyggnation) av lokal.

Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ombyggation av lokalytor.

Ombyggnad av bilhall i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ändrad planlösning, nybyggnation av huvudentré samt rivning av befintlig huvudentré.

Ombyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för ändring av verksamhetslokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: