Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västmanlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 163 st.

Ombyggnad till kontor och ev handel i Västerås
Entreprenaden omfattar två faser, fas 1 och fas 2. Innan fas 1 Arbetet startar med en gemensam workshop som ska resultera i en partneringdeklaration och ett partneringavtal. Partneringdeklarationen ska innehålla produkt- och processmål samt en väl definierad projektorganisation. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Utredningar genomförs för alternativ beträffande installationssystem och materialval (LCC-kalkyler) samt för produktionsmetoder. En gemensam risk- och möjlighetsanalys görs för belysa projektets risker. Analysen ska användas för att prissätta riskkostnadskalkylen och för att förebygga extrakostnader, produktions- och kvalitetsproblem. På basis av systemhandlingarna och risk- och möjlighetsanalysen ska entreprenören ta fram en riktkostnadskalkyl för entreprenaden. Riktkostnadskalkylen ska innehålla en nettokalkyl för entreprenadkostnader, samt en riskkostnadskalkyl och entreprenörsarvode. Riktkostnadskalkylen ska fastställas i samråd med beställaren. När beställaren och entreprenören är överens om riktkostnaden tecknas avtal för skede 2. Beställaren ska dock ha rätt att avbryta projektet efter det att riktkostnaden är framtagen. Vid avbrott gäller med ändring av ABT 06 kap 6 § 11 att ersättning endast utgår för nedlagd insats. Beställaren ska ha full äganderätt till samtliga handlingar som entreprenören tagit fram i projektet och kan lägga dessa till grund för en ny upphandling. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.

Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Ombyggnad av skola i Västerås

ROT-renovering av flerbostadshus i Vetterstorp
Totalrenovering av 294 lägenheter inklusive trapphus fördelade på 4 stycken punkthus i 8 våningar och 3 stycken lamellhus i 3 våningar. Fristående garagebyggnader med ca 50 platser. Byggnadsår 1958-59. BOA cirka 17 100 m2.

ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås

Ombyggnad av kontreforer på kaj i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3 mfl
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 916414. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper och kommer att pågå under flera år. Vi har uppskattat byggstart. Okänd kostnad.

Integrerat brounderhåll i Västmanlands län

Utförande av fjärrblockering mellan Fagersta-Ludvika

Utbyggnad av servicebostad i Skultuna

Ombyggnad för renrum i fabrik Köping

Ombyggnad av kontor i Västerås

ROT-renovering av flerbostadshus i Pettersberg, Västerås

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Västerås

Tillbyggnad av demensboende i Kungsör

Ombyggnad av maskinbyggnad samt nytt ställverk i Köping

Vägmarkeringar i Västmanlands län
Avtalstid 2017-01-01 till 2019-12-31. Option på 1 + 1 år.

Invändig ombyggnad av lokaler till kontor i Västerås
Kontorsanpassning.

Tillbyggand av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta
Utbyggnad av musiksal, klassrum, arbetsrum och samlingssal för minst 50 personer.

Om- och tillbyggnad av demenscentrum i Västerås
Ombyggnad av Gryta korttidsenhets befintliga lokaler på 7700 kvm till fler mindre enheter med totalt 72 platser samt 60 kvm tillbyggnad.

Ombyggnad av skola i Hallstahammar

Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås
Objektet avser om- och tillbyggnad av lokaler för Tranellska gymnasiet. Entreprenaden omfattar två separata fastigheter belägna på vardera sida om Sjöhagsvägen i Västerås. Syftet med entreprenaden är att anpassa fastighetsägarens (Klövern) lokaler utifrån hyresgästens (Västerås Stad) behov. Fastigheterna tillsammans utgör Tranellska gymnasiets framtida lokaler till vilka gymnasiet kommer flytta in under 2018.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Hallstahammar
Planer finns att bygga om fastigheten till kontor och ca 23 st lägenheter.

Ombyggnad av gata i Västerås

Förstärkningsarbeten & omb kaj vid Arbogaån i Arboga, E2

Ombyggnad av skolbyggnad i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation på del av Hus A och B, källare, plan 1 samt plan 2. Nytt luftbehandlingsaggregat. Ny utvändig trappa och ramp för ny entré till rum 1106. Igensättning av fönster- och dörröppningar. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten. Arbeten ska etappindelas så att varje våningsplan eller del av våningsplan färdigställs innan arbeten får påbörjas på nästa våningsplan. Exakt utförande av etappindelning utförs i samråd med beställare.

Tillbyggnad av kontor, ombyggnad av verksamhet i Kyrkbacken

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Entreprenaden omfattar stambyte samt helrenovering av badrum i två huskroppar, totalt 50 lägenheter. Tänkbara åtgärder i övrigt är helrenovering av kök, installation av FTX-system, förberedelse för individuell mätning av varmvatten samt förberedelse för tvätt- och diskmaskin. Renoveringen skall i viss mån genomföras med hyresgästerna kvarboende. Gäller 40-45 lägenheter på Dammgatan 1 A-C samt 15-16 st lägenheter på Strandvägen 9 A-D.

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Tillbyggnad av 11 st lägenheter samt 1 samvarorum.

Ombyggnad till lägenheter i Köping
Industrilokal som ska byggas om till lägenheter.

Ombyggnad av kraftstation i Skinnskatteberg
Byte av turbin och generator.

Ombyggnad av kontor till bostäder i Kungsör

Ombyggnad av gata i Västerås, etapp 1
Ca 320 m.

Ombyggnad av verkstad mm i Köping
Rivning av befintligt skärmtak och kompressorrum. Ombyggnad verkstad med tvätthallar, reparationshallar, snickeri, rörverkstad och kontor ca 665 kvm. Nybyggnad carport 79 kvm och kompressorbyggnad 10 kvm.

Relining av avloppsledningar i Västerås
Avser renovering av cirka 3760 meter avloppsledningar, av olika dimensioner och material, med flexibelt foder. Objekten är belägna vid E18 mellan Rocklundamotet och Folkparksmotet i Västerås.

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 6 st lägenheter i äldreboende.

Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar
Tillbyggnad av cermonilokal för begravningsverksamhet.

Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 2
Östra Ringvägen- Emausmotet.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 6
Avser delen där begagnade bilar säljs.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 7
Avser kundzonen.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 5

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 9

Ombyggnad till whiskydestilleri i Arboga

Ombyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser total ombyggnad av kök och matsal.

Tillbyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser utbyggnad av slöjdsal, bibliotek och musiksal.

Ombyggnad av gata och korsning i Kopperlunden, Västerås, etapp 1
Delsträckan Knutsgatan- Östra Ringvägen.

Ombyggnad av kvinnokliniken i Västeråd

Tillbyggnad av drive in lager, rivning av bef. i Västerås

Ombyggnad av matsalar på äldreboende i Fagersta

Ombyggnad till lägenheter i Köping

Renovering av bassänganläggning i Bjurhovda
Befintlig bassänganläggning vid Bjurhovda fritidsgård ska renoveras. Entreprenaden omfattar projektering och renovering av befintlig bassänganläggning I arbetet ingår anslutande markarbeten, så som t ex, schakt, lednings och återställningsarbeten. Även erforderliga el och VA-arbeten ingår.

Ombyggnad av spa i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från restaurang till spa.

Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås
Projektet avser uppförande av en ny våning på en befintlig byggnad. Det nya våningsplanet är avsett för ställverk och apparatskåp för styrutrustning av biosteget på Kungsängens reningsverk.

Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor, lagerbyggnad samt anordnande av parkering.

Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad och kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare och vind till bostäder. 4 lägenheter på vinden och 1 lägenhet i källaren.

Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från restaurang till kontor samt byte av fönster.

Ombyggnad av samlingslokal i Surahammar
Ombyggnad av stall till samlingslokal.

Rivning av förskola i Västerås

Tillbyggnad av kontor i Köping
Tillbyggnad kontorslokaler.

Tillbyggnad av lager i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.

Renovering av sim och sporthall i Västerås

Tillbyggnad av bilhall i Västerås

Ombyggnad av stall och ridhus på Södra Nibble

Om- och utbyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Sala
Avser installation av en ny regler- och kompressorstation samt uttagsledningar för anslutning till 21 st befintliga uttagsbrunnar.

Ev renovering av badhus i Surahammar
Beslut ej fattat än om det blir renovering, bygga nytt alternativt rivas.

Om- och tillbyggnad av skola i Norberg
Avser tillbyggnad av entré, nya ytskikt, nytt luftbehandlingsaggregat, mindre ytor med ny asfaltsbeläggning och erforderliga återställningsarbeten av mark.

Omläggning av VA-ledningar i Surahammar
Avser utbyte av befintliga VA-ledningar i Murargatan mellan Bergsvägen och Hjulmakarvägen. Vatten-, spill- och dagvattenledningar inklusive tillhörande brunnar, ventiler, brandposter m m ska bytas. Sträckan är ca 360 m.

Tillbyggnad av industrihus i Norberg
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten spännarhyttan 2:10, norbergs kommun.

Utvändigt underhåll av affärshus i Fagersta

Ombyggnad av väg och parkeringsplats i Västerås

Markarbeten vid bilhall i Västerås etapp 10

Reparation av bro över Svartån vid Olsbenning
Förstärkning stenvalv, utbyte överbyggnad platsbro.

Rivning av vall mm vid Asköviken i Västerås kommun
Entreprenaden avser: Anläggande av 440 m rörledning med tillkommande brunnar, Fördjupning av 90 m befintligt utloppsdike, Anläggande av 1414 m nytt dike, Anläggning av tätspärr med längd 1414 m och höjd 2,4 m, Anläggande av 94 m vall, Anläggande av två körbroar samt en mindre träbro, Rivning av 1540 m vall. Massorna används för igenfyllnad av 1340 m befintligt dike, Anläggande av 150 m spång samt Upphöjning av 185 m grusstig.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norberg
Bygglov för ändrad användning från butik/garage til bostäder inom fastigheten rutgården 4.

Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från affär till restaurang samt fasadändring.

Tillbyggnad av industrihus i Hallstahammar
Tillbyggnad av maskinhall.

Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokal.

Ombyggnad av personalutrymmen i Craboverket, Fagersta
Projektet omfattar ombyggnad av befintliga omklädningsrum samt tillbyggnad. Nya ytskikt, ventilation och belysning.

Invändig renovering av väggar & valv i Kumla kyrka
Planerat projekt. Oklar byggstart.

Tillbyggnad av produktionslokaler i Norberg

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsör
6 mindre lägenheter byggs om till 3 större lägenheter samt nybyggnad av 3 nya uteplatser.

Ombyggnad av entréområde och parkering vid idrottsplats i Köping
Avser ombyggnad av entréområde samt parkering vid Köpings IP.

Tillbyggnad av industrihus i Skinnskatteberg
Ansökan om tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Renovering av avloppsledningar i Västerås
Avser renovering av avloppsledningar med flexibelt foder på Viksängsgatan, Långmårtensgatan, Hässlö, Södra Ringvägen, Kungsängsgatan, Skälängsgatan samt Sjömärkesgatan i Västerås.

Ev ombyggnad till självreglerande damm i Skinnskatteberg

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Köping

Ombyggnad av bro vid Törundakorset

Rivning av fritidsgård i Bjurhovda

Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov ändrad användning från skola till boende.

Tillbyggnad av gruppbostad i Sala
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende, målning av parkeringslinjer och nybyggnad av cykelskjul.

Ny reservkraft vid värmeverk i Köping
Entreprenaden omfattar leverans och installation av komplett, funktionsfärdig reservkraftsanläggning med tillhörande installationer och kringutrustning.

Ombyggnad av sporthall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av entresol.

Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Lillhärad
I uppdraget ingår att utföra grävning, plöjning/fräsning, borrning/tryckning, förläggning av rör/duct, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber och rör/duct, läggande av markeringsband med söktråd, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material och arbete för att få ett fullt fungerande fibernät.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås

Ombyggnad av affärshus i Västerås
Ändrat användningssätt av lokal samt fasadändring. Ombyggnad för servering, livsmedelsbutik m.m.

Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.

Utveckling av friluftsområde Måns Ols i Sala, etapp 1

Ombyggnad ventilation i matsalsbyggnad i Sala
Anmälan om ändring av ventilation i matsalsbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: