Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västmanlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 178 st.

Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

ROT-renovering av flerbostadshus i Vetterstorp
Totalrenovering av 294 lägenheter inklusive trapphus fördelade på 4 stycken punkthus i 8 våningar och 3 stycken lamellhus i 3 våningar. Fristående garagebyggnader med ca 50 platser. Byggnadsår 1958-59. BOA cirka 17 100 m2.

Ombyggnad till vård och omsorgsboende, idrottshall mmr i Västerås

ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås

Ombyggnad av kontreforer på kaj i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3 mfl
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 916414. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper och kommer att pågå under flera år. Vi har uppskattat byggstart. Okänd kostnad.

Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås
Objektet avser om- och tillbyggnad av lokaler för Tranellska gymnasiet. Entreprenaden omfattar två separata fastigheter belägna på vardera sida om Sjöhagsvägen i Västerås. Syftet med entreprenaden är att anpassa fastighetsägarens (Klövern) lokaler utifrån hyresgästens (Västerås Stad) behov. Fastigheterna tillsammans utgör Tranellska gymnasiets framtida lokaler till vilka gymnasiet kommer flytta in under 2018.

Påbyggnad av bostäder, älderboende mm, i Västerås

Ombyggnad för renrum i fabrik Köping

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Ca 40 lägenheter. En befintlig huskropp byggs om och 2 nya huskroppar byggs till.

Ombyggnad av kontor i Västerås

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Västerås

Ombyggnad av maskinbyggnad samt nytt ställverk i Köping

Tillbyggnad av demensboende i Kungsör

Vägmarkeringar i Västmanlands län
Avtalstid 2017-01-01 till 2019-12-31. Option på 1 + 1 år.

Invändig ombyggnad av lokaler till kontor i Västerås
Kontorsanpassning.

Tillbyggand av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta
Utbyggnad av musiksal, klassrum, arbetsrum och samlingssal för minst 50 personer.

Om- och tillbyggnad av demenscentrum i Västerås
Ombyggnad av Gryta korttidsenhets befintliga lokaler på 7700 kvm till fler mindre enheter med totalt 72 platser samt 60 kvm tillbyggnad.

Ombyggnad av skola i Hallstahammar

Ombyggnad av fjärrvärmeledningar i Köping
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, ska göra fyra omläggningar av fjärrvärmeledningar i Köping. En vid Nibbleskolan, en vid Skogsbrynskolan, en i Nygatan samt en i Prästgärdsgatan. Denna generalentreprenad omfattar samtliga erforderliga mark- , byggnads- och rörarbeten för fjärrvärmeledningar.

Ombyggnad av gata i Västerås

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Hallstahammar
Planer finns att bygga om fastigheten till kontor och ca 23 st lägenheter.

Förstärkningsarbeten & omb kaj vid Arbogaån i Arboga, E2

Tillbyggnad av kontor, ombyggnad av verksamhet i Kyrkbacken

Ombyggnad till lägenheter i Köping
Industrilokal som ska byggas om till lägenheter.

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Tillbyggnad av 11 st lägenheter samt 1 samvarorum.

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Entreprenaden omfattar stambyte samt helrenovering av badrum i två huskroppar, totalt 50 lägenheter. Tänkbara åtgärder i övrigt är helrenovering av kök, installation av FTX-system, förberedelse för individuell mätning av varmvatten samt förberedelse för tvätt- och diskmaskin. Renoveringen skall i viss mån genomföras med hyresgästerna kvarboende. Gäller 40-45 lägenheter på Dammgatan 1 A-C samt 15-16 st lägenheter på Strandvägen 9 A-D.

Ombyggnad av kontor till bostäder mm i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus igensättning av fönster, nya balkonger, installation av hiss samt staket.

Ombyggnad av kraftstation i Skinnskatteberg
Byte av turbin och generator.

Ombyggnad av kontor till bostäder i Kungsör

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 6 st lägenheter i äldreboende.

Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar
Tillbyggnad av cermonilokal för begravningsverksamhet.

Ombyggnad av verkstad mm i Köping
Rivning av befintligt skärmtak och kompressorrum. Ombyggnad verkstad med tvätthallar, reparationshallar, snickeri, rörverkstad och kontor ca 665 kvm. Nybyggnad carport 79 kvm och kompressorbyggnad 10 kvm.

Ombyggnad av förskola i Arboga
Objektet avser om- och tillbyggnad av förskolan Norrgården, det ska bli två avdelningar och personalytor, plan 1 kommer att rivas ur och förstärkas för att sedan bygga på ett plan. Omfattande förstärkningar kommer även göras i intilligande byggnad. Den totala ytan som kommer anpassas är ca. 480 kvm.

Ombyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser total ombyggnad av kök och matsal.

Tillbyggnad av skola i Fagersta
Projektet är uppdelat i 4 stycken projekt. Denna del avser utbyggnad av slöjdsal, bibliotek och musiksal.

Ombyggnad av gata och korsning i Kopperlunden, Västerås, etapp 1
Delsträckan Knutsgatan- Östra Ringvägen.

Växelbyte vid Snyten

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 6
Avser delen där begagnade bilar säljs.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 7
Avser kundzonen.

Utbyggnad av gc-väg Borgåsen-Surahammar

Rälsbyte mellan Köping-Jädersbruk

Ombyggnad till whiskydestilleri i Arboga

Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 2
Östra Ringvägen- Emausmotet.

Ombyggnad av kvinnokliniken i Västeråd

Ombyggnad av pensionärsbostad i Köping
Ändrad användning från HVB till demensboende.

Ombyggnad till lägenheter i Köping

Renovering av dammvall i Långforsen

Renovering av dammvall vid Olov Jons, Sala

Tillbyggnad av drive in lager, rivning av bef. i Västerås

Renovering av bassänganläggning i Bjurhovda
Befintlig bassänganläggning vid Bjurhovda fritidsgård ska renoveras. Entreprenaden omfattar projektering och renovering av befintlig bassänganläggning I arbetet ingår anslutande markarbeten, så som t ex, schakt, lednings och återställningsarbeten. Även erforderliga el och VA-arbeten ingår.

Ombyggnad av spa i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från restaurang till spa.

Tillbyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av kontor, lagerbyggnad samt anordnande av parkering.

Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad och kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare och vind till bostäder. 4 lägenheter på vinden och 1 lägenhet i källaren.

Ombyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från restaurang till kontor samt byte av fönster.

Tillbyggnad av kontor i Köping
Tillbyggnad kontorslokaler.

Tillbyggnad av lager i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.

Om- och utbyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Sala
Avser installation av en ny regler- och kompressorstation samt uttagsledningar för anslutning till 21 st befintliga uttagsbrunnar.

Tillbyggnad av bilhall i Västerås

Renovering av sim och sporthall i Västerås

Ombyggnad av stall och ridhus på Södra Nibble

Ombyggnad av väg och parkeringsplats i Västerås

Renovering av damm i Sala

Utvändigt underhåll av affärshus i Fagersta

Om- och tillbyggnad av skola i Norberg
Avser tillbyggnad av entré, nya ytskikt, nytt luftbehandlingsaggregat, mindre ytor med ny asfaltsbeläggning och erforderliga återställningsarbeten av mark.

Omläggning av VA-ledningar i Surahammar
Avser utbyte av befintliga VA-ledningar i Murargatan mellan Bergsvägen och Hjulmakarvägen. Vatten-, spill- och dagvattenledningar inklusive tillhörande brunnar, ventiler, brandposter m m ska bytas. Sträckan är ca 360 m.

Ev renovering av badhus i Surahammar
Beslut ej fattat än om det blir renovering, bygga nytt alternativt rivas.

Ombyggnad av restaurang i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från affär till restaurang samt fasadändring.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norberg
Bygglov för ändrad användning från butik/garage til bostäder inom fastigheten rutgården 4.

Rivning av vall mm vid Asköviken i Västerås kommun
Entreprenaden avser: Anläggande av 440 m rörledning med tillkommande brunnar, Fördjupning av 90 m befintligt utloppsdike, Anläggande av 1414 m nytt dike, Anläggning av tätspärr med längd 1414 m och höjd 2,4 m, Anläggande av 94 m vall, Anläggande av två körbroar samt en mindre träbro, Rivning av 1540 m vall. Massorna används för igenfyllnad av 1340 m befintligt dike, Anläggande av 150 m spång samt Upphöjning av 185 m grusstig.

Reparation av bro över Svartån vid Olsbenning
Förstärkning stenvalv, utbyte överbyggnad platsbro.

Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokal.

Tillbyggnad av industrihus i Hallstahammar
Tillbyggnad av maskinhall.

Invändig renovering av väggar & valv i Kumla kyrka
Planerat projekt. Oklar byggstart.

Ombyggnad av personalutrymmen i Craboverket, Fagersta
Projektet omfattar ombyggnad av befintliga omklädningsrum samt tillbyggnad. Nya ytskikt, ventilation och belysning.

Tillbyggnad av verkstad och bilhall i Köping, etapp 3

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsör
6 mindre lägenheter byggs om till 3 större lägenheter samt nybyggnad av 3 nya uteplatser.

Tillbyggnad av industrihus i Skinnskatteberg
Ansökan om tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Ombyggnad av entréområde och parkering vid idrottsplats i Köping
Avser ombyggnad av entréområde samt parkering vid Köpings IP.

Rivning av fritidsgård i Bjurhovda

Ombyggnad av omklädningsrum, cafe och personalutrymen i Sala

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Köping

Ombyggnad av bro vid Törundakorset

Ev ombyggnad till självreglerande damm i Skinnskatteberg

Ny reservkraft vid värmeverk i Köping
Entreprenaden omfattar leverans och installation av komplett, funktionsfärdig reservkraftsanläggning med tillhörande installationer och kringutrustning.

Tillbyggnad av gruppbostad i Sala
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende, målning av parkeringslinjer och nybyggnad av cykelskjul.

Utbyggnad av fiberoptiskt nät för bredband i Lillhärad
I uppdraget ingår att utföra grävning, plöjning/fräsning, borrning/tryckning, förläggning av rör/duct, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber och rör/duct, läggande av markeringsband med söktråd, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material och arbete för att få ett fullt fungerande fibernät.

Renovering av träbro i Surahammar
Renovering av spång.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås

Ombyggnad av sporthall i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av entresol.

Ombyggnad av affärshus i Västerås
Ändrat användningssätt av lokal samt fasadändring. Ombyggnad för servering, livsmedelsbutik m.m.

Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.

Utveckling av friluftsområde Måns Ols i Sala, etapp 1

Ombyggnad av personallokal i Sala
Bygglov för ändrad användning av grovtvättstuga till personalutrymmen i flerbostadshus.

Förstärkning av strand i Västerås
Avser förstärkning av stranden vid byggnadsminnet Strömsholms kanal där ett antal slukhål har upptäckts.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger inom fastigheten centralen 1, fagersta kommun.

Tillbyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten åvestbo 18:105, fagersta kommun.

Tillbyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av inglasad entré.

Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för fasadändring samt anmälan om ändring av ventilation och vs.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: