Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sundsvall

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby
Projektet avser ombyggnad till länsväg med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,1 km från korsningen/väg 551 Njurundabommen till korsningen/väg 588 Tunavägen i Nolby,

Basunderhåll av järnväg på Ostkustbanan
Underhåll av bandelarna tillhörande Ostkustbanan.

Anläggande av mötesstation Dingersjö
Projektet omfattar förlängd mötesstation samt tre brobyten och ombyggnad av nuvarande E4. Järnväg; bandel 235, 331+500 km--346+500 km. Väg 562 från Nolby korsning väg 568--PREEM, Resecentrum Sundsvall.

Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.

Förnyelse av station i Stöde
Stationsförnyelse 400 kV. Förnyelse av seriekompenseringsanläggningen.

Ökat vägskydd längs Mittbanan mellan Stöde-Sundsvall
Stängning av plankorsningar och nya ersättningsvägar. 6 st nya A-anläggningar samt hastighetsanpassningar.

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, TE01
Bro över Timmervägen och Selångersån.

Om- och tillbyggnad av skola på Skönsmon, Sundsvall

Slipersbyte på Mittbanan mellan Stöde-Vattjom
Bandel 224, km 538 + 650 - km 560 + 475. Option på sträckan Nedansjö-Vattjom.

Etablering av ny hamn och kaj på Brämön i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.

Etablering av ny hamn och kaj på Löran i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.

Tillbyggnad och renovering av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Objektet avser: Ombyggnad av befintliga förskolelokaler, Tillbyggnad av förskolelokaler i ett plan, Rivning av 2 mindre förråd, Tillbyggnad av förråd (ersätter de två mindre förråden).

Förarbeten inför nybyggnad av triangelspår i Bergsåker
Kanalisationsarbeten, rännor, brunnar, kontaktledningsarbeten mm.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad kontor.

Ombyggnad till gym i galleria i Sundsvall

Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.

Upprustning av centrum i Kovland

Slopning av plankorsning längs Ådalsbanan

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, E02

Trimning och effektivisering av väg 86/622 i Sundsvall

Förbättrad trafiksäkerhet på E4 genom Västernorrlands län

Om- & tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av gata i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg.

Avslutande av bergtäkt vid Blåbergets avfallsanläggning, Sundsvall
Upphandlingen omfattar att stödja beställaren i framtagande av underlag till ansökan/ anmälan för avslutning av bergtäkt i anslutning till Blåbergets avfallsanläggning. I förlängningen även stödja beställaren vid genomförandet av avslutningsåtgärderna.

Upprustning av gc-väg i Sundsvall
Upphandlingen avser ombyggnad av gång och cykelväg längs med Riddargatan och Lasarettsvägen i Sundsvall. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget. Den befintliga gång- och cykelvägen ska breddas till 4m och separeras med målad linje. Befintlig gång- och cykelvägen förstärks och får ny beläggning. På delar av sträckan läggs kantstenen om. Längs Riddargatan byts belysningen ut. Längs Lasarettsvägen byts belysningen ut delvis. Övergångsställen byggs om vid cirkulationsplats Hagavägen. Samtliga övergångsställen får förstärkt belysning.

Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar: projektering samt utförande av ventilationsanläggning till fullt färdig anläggning. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.

Konstgräs Kuben Sundsvalls kommun
Upphandlingen omfattar flytt av befintlig konstgräsmatta i Nordichallen i Sundsvall till Kubikenborg IP i Sundsvall. Därtill kommer levereans av pad och förläggning av paden samt utläggning av konstgräsmattan och leverans samt utläggning av granulat. För ytterligare detaljer se förfrågningsunderlag.

Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av stadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad entré till stadshuset.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av befintliga kontor till studentrum/rum/bostäder.

Ombyggnad av butik & kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av industrilokal till kontors- och butikslokal inkl. fasadändring.

Ombyggnad av tennishall i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad tennishall.

Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad nytt mellanbjälklag och fasadändring.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad ändrad planlösning flerbostadshus. Ombyggnad av en lägenhet till två.

Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad affärshus.

Tillbyggnad av idrottsplats i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad idrottsanläggning.

Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad lagerlokal.

Tillbyggnad av matsal i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad restaurang-matsal.

Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från boende till kontor.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från skola till kontor.

Ombyggnad av butikslokaler i Sundsvall

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan ombyggnad kontorsbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.

Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan rivning enbostadshus.

Ombyggnad av butik i Sundsvall
Anmälan ombyggnad matvarubutik.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande flerbostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med uterum.

Tillbyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av fritidshus.

Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad affärshus.

Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från lokal till bostad.

Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från samlingslokal till hvb-hem.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.

Tillbyggnad av lastkaj i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad förlängning lastkaj och väderskydd lastkaj.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan tillbyggnad enbostadshus.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande, från butik till livsmedelsaffär.

Ombyggnad av mur i Sundsvall
Marklov schaktning befintlig stödmur.

Inredning av omklädningsrum i Sundsvall
Inredning till omklädningsrum och dusch i sporthall.

Upprustning av badplats i Sundsvall
Upprustning av badplats.

Rivning av lager i Sundsvall
Rivningslov rivning av lagertält.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ombyggnad, anmälan ändring av planlösning.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov (5 år) ändrat ianspråktagande omklädningsrum/konferens till tillfälligt boende.

Tillbyggnad av servering i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2022-04-11 tillbyggnad av hotell med uteservering.

Förstärkning av takstolar i kyrka i Anundgård, etapp 1

Förstärkning av takstolar i kyrka i Anundgård, etapp 2

Tillbyggnad av kallager i Kvissleby

Ombyggnad av begravningsplats i Sundsvall
Marklov ändring från grönområde till askgravlund.

Rivning av värdshus i Sundsvall
Anmälan rivning av värdshus, flerbostadshus och garage.

Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov nedmontering av kontorsbyggnad.

Ombyggnad till gym i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande kontor till gym.

Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontorsbyggnad till bostad.

Rivning av reservoar i Sundsvall
Anmälan rivning vattenreservoar under mark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: