Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sundsvall

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby
Projektet avser ombyggnad till länsväg med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,1 km från korsningen/väg 551 Njurundabommen till korsningen/väg 588 Tunavägen i Nolby,
Anläggande av mötesstation Dingersjö
Projektet omfattar förlängd mötesstation samt tre brobyten och ombyggnad av nuvarande E4. Järnväg; bandel 235, 331+500 km--346+500 km. Väg 562 från Nolby korsning väg 568--PREEM, Resecentrum Sundsvall.
Ombyggnad väg E14 mellan Timmervägen-Blåberget/Töva
E14 delsträcka 1 mellan Timmervägen-Blåberget/Töva, 4,8 km, 2+2 i ny sträckning.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Sundsvall
Ca 1304,6 km väg varav grusväg 223,138 km och gc-väg 82,240 km.
Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.
Förnyelse av station i Stöde
Stationsförnyelse 400 kV. Förnyelse av seriekompenseringsanläggningen.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan delen E4-Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång.
Slipersbyte på Mittbanan mellan Stöde-Vattjom
Bandel 224, km 538 + 650 - km 560 + 475. Option på sträckan Nedansjö-Vattjom.
Ökat vägskydd längs Mittbanan mellan Stöde-Sundsvall
Stängning av plankorsningar och nya ersättningsvägar. 6 st nya A-anläggningar samt hastighetsanpassningar.
Etablering av ny hamn och kaj på Brämön i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Etablering av ny hamn och kaj på Löran i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Om- och tillbyggnad Gasverket 1 Sundsvall
Objektet avser delvis ombyggnad av kontorslokaler i fastighet Gasverket 1. Ombyggnad avser hus A och hus B och benämns Del 2. Tillbyggnad av entré till hus B samt tillbyggnad av passage mellan hus A och B. Nybyggnad av carport. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Tillbyggnad och renovering av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Objektet avser: Ombyggnad av befintliga förskolelokaler, Tillbyggnad av förskolelokaler i ett plan, Rivning av 2 mindre förråd, Tillbyggnad av förråd (ersätter de två mindre förråden).
Förarbeten inför nybyggnad av triangelspår i Bergsåker
Kanalisationsarbeten, rännor, brunnar, kontaktledningsarbeten mm.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad kontor.
Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.
Upprustning av gc-väg i Sundsvall
Upphandlingen avser ombyggnad av gång och cykelväg längs med Riddargatan och Lasarettsvägen i Sundsvall. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget. Den befintliga gång- och cykelvägen ska breddas till 4m och separeras med målad linje. Befintlig gång- och cykelvägen förstärks och får ny beläggning. På delar av sträckan läggs kantstenen om. Längs Riddargatan byts belysningen ut. Längs Lasarettsvägen byts belysningen ut delvis. Övergångsställen byggs om vid cirkulationsplats Hagavägen. Samtliga övergångsställen får förstärkt belysning.
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov lägenheter på vindsplan.
Om- & tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av gata i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Avslutande av bergtäkt vid Blåbergets avfallsanläggning, Sundsvall
Upphandlingen omfattar att stödja beställaren i framtagande av underlag till ansökan/ anmälan för avslutning av bergtäkt i anslutning till Blåbergets avfallsanläggning. I förlängningen även stödja beställaren vid genomförandet av avslutningsåtgärderna.
Renovering av panncentral i Kvissleby
På grund av en brand i panncentral T28 i Kvissleby krävs en renovering/nyinstallation av brandskadad utrustning. I uppdraget ska anläggningen återställas i driftbart skick.
Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad lagerlokal.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar: projektering samt utförande av ventilationsanläggning till fullt färdig anläggning. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.
Konstgräs Kuben Sundsvalls kommun
Upphandlingen omfattar flytt av befintlig konstgräsmatta i Nordichallen i Sundsvall till Kubikenborg IP i Sundsvall. Därtill kommer levereans av pad och förläggning av paden samt utläggning av konstgräsmattan och leverans samt utläggning av granulat. För ytterligare detaljer se förfrågningsunderlag.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola med miljöhus.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad med skollokaler.
Tillbyggnad av idrottsplats i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad idrottsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av stadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad entré till stadshuset.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad nytt mellanbjälklag och fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad ändrad planlösning flerbostadshus. Ombyggnad av en lägenhet till två.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av befintliga kontor till studentrum/rum/bostäder.
Ombyggnad av butik & kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av industrilokal till kontors- och butikslokal inkl. fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan ombyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av butik i Sundsvall
Anmälan ombyggnad matvarubutik.
Ombyggnad av tennishall i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad tennishall.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad affärshus.
Ombyggnad av bensinstation i Sundsvall
Anmälan installation av oljeavskiljare.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad fritidshus.
Tillbyggnad av lastkaj i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad förlängning lastkaj och väderskydd lastkaj.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad industribyggnad, påbyggnad av balkong/terass.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av matsal i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad restaurang-matsal.
Ombyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från butik till uthyrning förråd.
Inredning av omklädningsrum i Sundsvall
Inredning till omklädningsrum och dusch i sporthall.
Upprustning av badplats i Sundsvall
Upprustning av badplats.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov rivning garage.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan rivning enbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Sundsvall
Rivningslov rivning av befintlig transformatorstation.
Ombyggnad av scen i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov från 2017-05-01 till 2017-09-15 flytt av utescen.
Ombyggnad av begravningsplats i Sundsvall
Marklov ändring från grönområde till askgravlund.
Rivning av värdshus i Sundsvall
Anmälan rivning av värdshus, flerbostadshus och garage.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från boende till kontor.
Rivning av enbostadshus i Njurunda
Rivningslov rivning av enbostadshus och ladugård.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande flerbostadshus.
Ombyggnad till gym i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande kontor till gym.
Rivning av reservoar i Sundsvall
Anmälan rivning vattenreservoar under mark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: