Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sundsvall

Tillgänglighetsanpassning vid Sundsvall resecentrum
Planer finns på tillgänglighetsanpassning, ombyggnad av spåren, nya perronger vid resecentrum, väderskyddad passage över spåren och ner till perronger, bullerskyddsåtgärder mm.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Sundsvall
Ca 1304,6 km väg varav grusväg 223,138 km och gc-väg 82,240 km.
Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Mittbanan, Sundsvall-Ånge
Objektet omfattar åtgärder på ett antal oskyddade plankorsningar på sträckorna Erikslund–Ånge och Stöde–Nedansjö.
Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Sundsvall
Totalrenovering av befintlig fastighet samt eventuellt tillbyggnad.
Slipersbyte på Mittbanan mellan Stöde-Vattjom
Bandel 224, km 538 + 650 - km 560 + 475. Option på sträckan Nedansjö-Vattjom.
Ökat vägskydd längs Mittbanan mellan Stöde-Sundsvall
Stängning av plankorsningar och nya ersättningsvägar. 6 st nya A-anläggningar samt hastighetsanpassningar.
Om- och tillbyggnad Gasverket 1 Sundsvall
Objektet avser delvis ombyggnad av kontorslokaler i fastighet Gasverket 1. Ombyggnad avser hus A och hus B och benämns Del 2. Tillbyggnad av entré till hus B samt tillbyggnad av passage mellan hus A och B. Nybyggnad av carport. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Etablering av ny hamn och kaj på Brämön i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Etablering av ny hamn och kaj på Löran i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Tillbyggnad och renovering av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Objektet avser: Ombyggnad av befintliga förskolelokaler, Tillbyggnad av förskolelokaler i ett plan, Rivning av 2 mindre förråd, Tillbyggnad av förråd (ersätter de två mindre förråden).
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 566/Juniskärsvägen i Kvissleby
Bärighets- och stabilitetsåtgärder. Ev åtgärder för gående och cyklister.
Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.
Upprustning av gc-väg i Sundsvall
Upphandlingen avser ombyggnad av gång och cykelväg längs med Riddargatan och Lasarettsvägen i Sundsvall. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget. Den befintliga gång- och cykelvägen ska breddas till 4m och separeras med målad linje. Befintlig gång- och cykelvägen förstärks och får ny beläggning. På delar av sträckan läggs kantstenen om. Längs Riddargatan byts belysningen ut. Längs Lasarettsvägen byts belysningen ut delvis. Övergångsställen byggs om vid cirkulationsplats Hagavägen. Samtliga övergångsställen får förstärkt belysning.
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov lägenheter på vindsplan.
Renovering av panncentral i Kvissleby
På grund av en brand i panncentral T28 i Kvissleby krävs en renovering/nyinstallation av brandskadad utrustning. I uppdraget ska anläggningen återställas i driftbart skick.
Avslutande av bergtäkt vid Blåbergets avfallsanläggning, Sundsvall
Upphandlingen omfattar att stödja beställaren i framtagande av underlag till ansökan/ anmälan för avslutning av bergtäkt i anslutning till Blåbergets avfallsanläggning. I förlängningen även stödja beställaren vid genomförandet av avslutningsåtgärderna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad lagerlokal.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar: projektering samt utförande av ventilationsanläggning till fullt färdig anläggning. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.
Installation av pelletspanna vid skola och servicehem i Stöde
Upphandlingen omfattar totalt 2 st pelletspannor (containerlösning) och anbudet skall omfatta helt färdigt system inkl. rivning och borttransport av befintliga pelletspannor.
Tillbyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad gruppboende.
Tillbyggnad av stadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad entré till stadshuset.
Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad affärshus.
Ombyggnad av butik & kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av industrilokal till kontors- och butikslokal inkl. fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov ombyggnad gruppboende.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad industribyggnad, flytt av silo.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus med nya inglasade balkonger samt rivning av befintliga.
Tillbyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad fritidshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av lägenhet i källaren flerbostadshus.
Ombyggnad av tennishall i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad tennishall.
Tillbyggnad av idrottsplats i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad idrottsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad industribyggnad, påbyggnad av balkong/terass.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad med skollokaler.
Tillbyggnad av matsal i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad restaurang-matsal.
Tillbyggnad av ridhus i Sundsvall
Bygglov färdigställande av ridhus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Anmälan inst el ändr av ventilation.
Ombyggnad av bensinstation i Sundsvall
Anmälan installation av oljeavskiljare.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan rivning enbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Sundsvall
Rivningslov rivning av befintlig transformatorstation.
Ombyggnad av scen i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov från 2017-05-01 till 2017-09-15 flytt av utescen.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-08-07 tillbyggnad av skolpaviljonger.
Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov rivning garage.
Ombyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från butik till uthyrning förråd.
Ombyggnad till friskvårdsanläggning i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från lager/kontor till friskvårdsanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov anordnande av hårdgjord yta.
Ombyggnad av markanläggning i Sundsvall
Marklov schaktning plank.
Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov ianspråktagande från garagelokal till gymanläggning.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från boende till kontor.
Rivning av enbostadshus i Njurunda
Rivningslov rivning av enbostadshus och ladugård.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola med miljöhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: