Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sundsvall

Järnvägsupprustning vid Sundsvalls hamn
Ny spåranslutning mellan Ålandsbanan och Tunadalsspåret i Maland, nytt dubbelspår från Maland fram till Birsta, nytt tredje mötesspår vid Birsta mötesstation, upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan mellan Tunadal-Maland.

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby
Projektet avser ombyggnad till länsväg med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,1 km från korsningen/väg 551 Njurundabommen till korsningen/väg 588 Tunavägen i Nolby,

Anläggande av mötesstation Dingersjö
Projektet omfattar förlängd mötesstation samt tre brobyten och ombyggnad av nuvarande E4. Järnväg; bandel 235, 331+500 km--346+500 km. Väg 562 från Nolby korsning väg 568--PREEM, Resecentrum Sundsvall.

Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Trafikplats Skönsberg
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km.

Om- och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad.

Förnyelse av station i Stöde
Stationsförnyelse 400 kV. Förnyelse av seriekompenseringsanläggningen.

Ökat vägskydd längs Mittbanan mellan Ånge-Sundsvall
Stängning av plankorsningar och nya ersättningsvägar.

Om- och tillbyggnad av skola på Skönsmon, Sundsvall

Om- och tillbyggnad av äldreboende på Bergsåker i Sundsvall
Avser tillbyggnad av äldreboende Granlunda. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Ca 45 platser.

Slipersbyte mellan Stöde-Vattjom

Ombyggnad av pilgrimscenter i Selånger

Om- och tillbyggnad till servicecenter i Sundsvall, etapp 2

Förarbeten inför nybyggnad av triangelspår i Bergsåker
Kanalisationsarbeten, rännor, brunnar, kontaktledningsarbeten mm.

Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad systembolag, butik.

Ombyggnad av entré till skola mm i Sundsvall

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.

Ombyggnad av vindar till lägenheter i Sundsvall
Fd kallvindar.

Upprustning av centrum i Kovland

Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar: projektering samt utförande av ventilationsanläggning till fullt färdig anläggning. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.

Utförande av katodiskt skydd på Sundsvallsbron
Korrosionsskydd på spontgrundläggningen. Utförs som ett elektrolytiskt skydd. Omfattar anodsystem, referenselektroder, kablage, likriktare mm. Slutbesiktning senast 2016-12-31.

Ombyggnad av gata i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg.

Tillgänglighetsanpassning vid Sundsvall resecentrum
Planer finns på tillgänglighetsanpassning, ombyggnad av spåren, nya perronger vid resecentrum, väderskyddad passage över spåren och ner till perronger, bullerskyddsåtgärder mm.

Slopning av plankorsning längs Ådalsbanan

Ombyggnad av E14 i centrala Sundsvall

Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från butikslokal till gym för hotellverksamhet. Rivning av lokal samt ombyggnad till gym.

Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Jämtlands och Västernorrlands län
Avtalstid 2017-01-01 - 2019-12-31 med möjlighet till förlängning 12+12 månader.

Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad affärshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus.

Rivning av trähus i Sundsvall
Bygglov rivning av trähus.

Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad affärshus.

Ombyggnad av butikslokaler i Sundsvall

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från skola till kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande flerbostadshus.

Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av lagerhall.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.

Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande kontor till gym.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande kontorsbyggnad.

Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av grundskola i Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2019-12-31 ändrat ianspråktagande kontor till gruppboende.

Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2021-06-30 tillbyggnad tillfällig skolbyggnad.

Tillbyggnad av servering i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2022-04-11 tillbyggnad av hotell med uteservering.

Ombyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov ändrat ianspråktagande från manskapsbod till bostad tom 2021-12-03.

Upprustning av badplats i Sundsvall
Upprustning av badplats.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov ombyggnad av kontor till lägenheter.

Tillbyggnad av godsmottagning i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2017-05-31 tillbyggnad av godsmottagning.

Rivning av lager i Sundsvall
Rivningslov rivning av lagertält.

Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov rivning garage.

Tillbyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad carport.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ombyggnad, anmälan ändring av planlösning.

Inredning av omklädningsrum i Sundsvall
Inredning till omklädningsrum och dusch i sporthall.

Ombyggnad av mur i Sundsvall
Marklov schaktning befintlig stödmur.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande, från butik till livsmedelsaffär.

Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från lokal till bostad.

Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från uthyrningslokal till bostad.

Tillbyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad med kontorsmodul på industribyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från garage till bostad samt avdelning av en lägenhet till två.

Tillbyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av affärshus med skärmtak.

Tillbyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av garage och förråd i industribyggnad efter brand.

Tillbyggnad av kallförråd i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad affärshus med kallförråd.

Rivning av fritidshem på Korsta, Sundsvall
Byggnaden planeras att rivas enligt lokalförsörjningsplan. Uppskattad oklar rivningsstart och kostnad.

Rivning av förskola i Njurunda
Byggnaden planeras att rivas enligt lokalförsörjningsplan. Uppskattad oklar rivningsstart och kostnad.

Rivning av förskola på Bergsåker, Sundsvall
Byggnaden planeras att rivas enligt lokalförsörjningsplan. Uppskattad oklar rivningsstart och kostnad.

Rivning av förskola på Bydalen, Sundsvall
Byggnaden planeras att rivas enligt lokalförsörjningsplan. Uppskattad oklar rivningsstart och kostnad.

Ombyggnad av begravningsplats i Sundsvall
Marklov ändring från grönområde till askgravlund.

Rivning av kvarn och verkstad i Sundsvall
Rivningslov rivning av kvarn och verkstadsbyggnad.

Ombyggnad av grundskola i Kvissleby
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av verkstad i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av verkstadsbyggnad.

Rivning av kontor i Sundsvall
Rivningslov nedmontering av kontorsbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontorsbyggnad till bostad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: