Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västernorrlands län

Kramfors (14)
Sollefteå (15)
Sundsvall (77)
Timrå (14)
Ånge (10)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 173 st.

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby
Projektet avser ombyggnad till länsväg med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,1 km från korsningen/väg 551 Njurundabommen till korsningen/väg 588 Tunavägen i Nolby,

Basunderhåll för Botniabanan, Långsele-Vännäs
Basunderhåll Långsele-Vännäs. Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna: 129, 130, 149, 171, 173, 175. Bandel 153 (Forsmo-Hoting).

Basunderhåll av järnväg på Ostkustbanan
Underhåll av bandelarna tillhörande Ostkustbanan.

Anläggande av mötesstation Dingersjö
Projektet omfattar förlängd mötesstation samt tre brobyten och ombyggnad av nuvarande E4. Järnväg; bandel 235, 331+500 km--346+500 km. Väg 562 från Nolby korsning väg 568--PREEM, Resecentrum Sundsvall.

Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.

Om- och tillbyggnad av skola i Bredbyn

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, TE01
Bro över Timmervägen och Selångersån.

Förnyelse av station i Stöde
Stationsförnyelse 400 kV. Förnyelse av seriekompenseringsanläggningen.

Ökat vägskydd längs Mittbanan mellan Stöde-Sundsvall
Stängning av plankorsningar och nya ersättningsvägar. 6 st nya A-anläggningar samt hastighetsanpassningar.

Om- och tillbyggnad av skola på Skönsmon, Sundsvall

Ombyggnad av väg 592 mellan Nordanede-Z-länsgräns

Slipersbyte på Mittbanan mellan Stöde-Vattjom
Bandel 224, km 538 + 650 - km 560 + 475. Option på sträckan Nedansjö-Vattjom.

Ombyggnad av genomfart i Älandsbro
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder, trimning och effektivisering. Ombyggnad av korsningar, bro över järnväg rivs ut och ersätts med ny rörbro, ny gc-väg, nya busshållplatser mm.

Ombyggnad till lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av skollokaler till lägenheter. Lokalerna har tidigare inrymt gymnasiets estetiska program och kommunens musikskola.

Om- och tillbyggnad till bostäder mm i Örnsköldsvik
25-30 lgh i gamla brandstationen, 9 våningar i Slangtornet med bostäder och ev kontor/handel.

Etablering av ny hamn och kaj i Färja i Timrå
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.

Etablering av ny hamn och kaj på Brämön i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.

Etablering av ny hamn och kaj på Löran i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.

Etablering av ny hamn och kaj på Vivstavarv i Timrå
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.

Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.

Tillbyggnad och renovering av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Objektet avser: Ombyggnad av befintliga förskolelokaler, Tillbyggnad av förskolelokaler i ett plan, Rivning av 2 mindre förråd, Tillbyggnad av förråd (ersätter de två mindre förråden).

Förarbeten inför nybyggnad av triangelspår i Bergsåker
Kanalisationsarbeten, rännor, brunnar, kontaktledningsarbeten mm.

Ombyggnad av väg på Sörberge, Timrå

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad kontor.

DLC åtgärder efter RFjb slopning
Entreprenaden avser; huvuddel 1: Holmsund-Vännäs-Mellansel, huvuddel 2; Mellansel-Långsele-Bräcke och huvuddel 3; Storlien-ÖStersund-Bräcke med option på huvuddel 4; Bräcke--Ånge-Sundsvall och huvuddel 5; Ånge-Ramsjö-Ljusdal.

Ombyggnad till gym i galleria i Sundsvall

Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.

Ombyggnad av butik i Härnösand

Spårväxelbyte i Österås

Utbyte av vägbro över järnväg i Härnösand

Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i Härnösand
Objektet avser om- och tillbyggnad av omklädningsrum, kontor och gemensamhetsutrymmen för Härnösands Energi och Miljö AB.

Ombyggnad till båtmuseum i Härnösand
Bygglov - ändrad användning av byggnad till småbåtsmuseum.

Gideågården Energieffektivisering 2017 Örnsköldsvik

Inredning av vind till lägenheter i Örnsköldsvik

Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors
Flytt av fordonsprogrammets verkstad och lokaler till Ådalsskolan.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.

Ny rötkammare vid avloppsreningsverk i Örnsköldsvik
Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk. Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk.

Renovering av bro i Örnsköldsvik

Upprustning av centrum i Kovland

Ombyggnad av gata och park på Sörberge, Timrå

Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik
Objektet avser schakt, betongarbeten, stag och ny stålspont på kaj 13 och 14 i centrala Örnsköldsvik.

Ombyggnad av bro i Resele
Objektet avser upprustning av Moforsenbron. Entreprenadarbeten omfattar utbyte av väg-/broräcke samt förstärkningsåtgärder av betongfundament.

Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik, etapp 1
Objektet avser projektering och reparation av kaj 6, 7, 9, 10 och 14 i Örnsköldsvik. Reparationerna avser rivning av isskydd av betong, vattenbilning av löst sittande betong på pålar och krönbalk, rengöring med högtryckstvätt, nya isskydd av rostfritt stål och betong, motgjutning av betong, nya stag, ny krönbalk mm.

Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik
Objektet avser ny träspont, schakt och fyllnings inklusive återställning av markytor från land på kaj 2 i centrala Örnsköldsvik

Ombyggnad av gata i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg.

Ny gång- och cykelväg längs väg 83 i Östavall
Ca 2 km.

Kurvrätning av väg 1044 vid Norrtjärn
Ca 3 mil lång sträcka.

Ombyggnad av bro över bäck vid Bjästaåkern
Bro över bäck vid Bjästaåkern, 2,8 km SO Bjästa.

Nybyggnad av fibernät i Lögdö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till ca 200 st fastigheter.

Nybyggnad av fibernät i Hässjö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till ca 300 st fastigheter.

Nybyggnad av fibernät i Tynderö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 250 st fastigheter.

Rivning av skola i Örnsköldsvik

Slopning av plankorsning längs Ådalsbanan

Spårväxelbyte i Ånge

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, E02

Ombyggnad av bro över bäck vid Billsta

Basunderhåll väg i driftområde Ånge

Förbättrad trafiksäkerhet på E4 genom Västernorrlands län

Ombyggnad av trafikcentralen i Ånge

Trimning och effektivisering av väg 86/622 i Sundsvall

Ombyggnad av värmeanläggning i Ramsele

Ombyggnad av påfart i Härnösand
4 st påfartsramper.

Om- & tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad och ändring av industribyggnad.

Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.

Om- och tillbyggnad av kontor i Kramfors
Upphandlingen avser ombyggnad av 3 plan kontorslokaler samt tillbyggnad av matsal. Total bruttoarea ca 2100 m2 varav tillbyggnad ca 250 m2. Objektet är beläget i Kramfors Kommun. Adress: Aspåvägen 1 872 43 Kramfors.

Avslutande av bergtäkt vid Blåbergets avfallsanläggning, Sundsvall
Upphandlingen omfattar att stödja beställaren i framtagande av underlag till ansökan/ anmälan för avslutning av bergtäkt i anslutning till Blåbergets avfallsanläggning. I förlängningen även stödja beställaren vid genomförandet av avslutningsåtgärderna.

Upprustning av gc-väg i Sundsvall
Upphandlingen avser ombyggnad av gång och cykelväg längs med Riddargatan och Lasarettsvägen i Sundsvall. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget. Den befintliga gång- och cykelvägen ska breddas till 4m och separeras med målad linje. Befintlig gång- och cykelvägen förstärks och får ny beläggning. På delar av sträckan läggs kantstenen om. Längs Riddargatan byts belysningen ut. Längs Lasarettsvägen byts belysningen ut delvis. Övergångsställen byggs om vid cirkulationsplats Hagavägen. Samtliga övergångsställen får förstärkt belysning.

Vivsta deponi, Återställningsåtgärder i Timrå
Vivsta deponi har hushållssopor och latrin deponerats under 40 års tid, från 1930-talet fram till i början av 1970-talet. Under några år i slutskedet har också industriavfall deponerats i dess västra del. Även deponering av farligt avfall (enligt nuvarande definition) och öppen förbränning har förekommit. Vid mitten av 1970-talet har deponiområdet jämnats till och försetts med en täckande fyllning med sand och grus. Sedan dess och fram till för ett år sedan har deponins sydvästra del nyttjats av Timrå kommun som ”snötipp. Återställningsåtgärderna för Vivsta deponi kommer att ske i etapper där detta är etapp 1.

Trafiksäkerhetsåtgärder på väg i Härnösand
Nya övergångsställen, gångpassager och fartreducerande åtgärder. Ca 200 meter.

Renovering av broar i Timrå
Kommer att utföras med en bro per år. Man väntar på beslut. 3 broar går över E4, en över Fagerviksvägen.

Förstärkning av Domsjökajen i Domsjö
Objektet avser förstärkningsåtgärder vid Domsjökajen i Domsjö.

Sluttäckning av avfallsanläggning i Örnsköldsvik, etapp 3
SLUTTÄCKNING MÅ, ETAPP 3, CA 11 000 M2.

Om- och tillbyggnad av personallokaler vid ishallen i Ånge
Objektet avser om- och tillbyggnad av befintliga personallokaler vid Ånge ishall.

Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar renovering och ombyggnad av kontor vid Hörneborgsvägen 3, 892 50 Domsjö.

Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar: projektering samt utförande av ventilationsanläggning till fullt färdig anläggning. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.

Utbyte av ledningssystem på Höga kusten-bron
Utbyte av ledningssystem (lokal styrutrustning placerad i driftutrymme) i Höga kusten-bron samt nya trafikinformationstavlor (VMS Skyltar) vid Rv 830 Sibo och E12 V Tärnaby.

Konstgräs Kuben Sundsvalls kommun
Upphandlingen omfattar flytt av befintlig konstgräsmatta i Nordichallen i Sundsvall till Kubikenborg IP i Sundsvall. Därtill kommer levereans av pad och förläggning av paden samt utläggning av konstgräsmattan och leverans samt utläggning av granulat. För ytterligare detaljer se förfrågningsunderlag.

Ombyggnad av cafeteria i Örnsköldsvik
Ändrad användning från bank till café, wien 5.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från flerfamiljshus till näringsverksamhet 3 lägenheter, västerås 2:47.

Ombyggnad av förskola i Ånge
Ändrad användning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:35.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:36.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installation av anordning för ventilation i byggnader, violen 7.

Tillbyggnad av betongindustri i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, betongtillverkningsanläggning, själevads prästbord 1:152.

Ombyggnad av tvätthall i Örnsköldsvik
Ombyggnation tvätthall, lägenhet, ambulansverksamhet, bredbyn 4:63.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
användning från lokal till bostad, Sörliden 1,2,3,4.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av befintliga kontor till studentrum/rum/bostäder.

Ombyggnad av butik & kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av industrilokal till kontors- och butikslokal inkl. fasadändring.

Ombyggnad av tennishall i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad tennishall.

Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad nytt mellanbjälklag och fasadändring.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad ändrad planlösning flerbostadshus. Ombyggnad av en lägenhet till två.

Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad affärshus.

Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av stadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad entré till stadshuset.

Tillbyggnad av idrottsplats i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad idrottsanläggning.

Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad lagerlokal.

Tillbyggnad av matsal i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad restaurang-matsal.

Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: