Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västernorrlands län

Kramfors (12)
Sollefteå (13)
Sundsvall (81)
Timrå (15)
Ånge (6)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 164 st.

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby
Projektet avser ombyggnad till länsväg med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,1 km från korsningen/väg 551 Njurundabommen till korsningen/väg 588 Tunavägen i Nolby,

Basunderhåll för Botniabanan, Långsele-Vännäs
Basunderhåll Långsele-Vännäs. Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna: 129, 130, 149, 171, 173, 175. Bandel 153 (Forsmo-Hoting).

Anläggande av mötesstation Dingersjö
Projektet omfattar förlängd mötesstation samt tre brobyten och ombyggnad av nuvarande E4. Järnväg; bandel 235, 331+500 km--346+500 km. Väg 562 från Nolby korsning väg 568--PREEM, Resecentrum Sundsvall.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik

Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.

Om- och tillbyggnad av skola i Bredbyn

Om- och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad.

Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning.

Förnyelse av station i Stöde
Stationsförnyelse 400 kV. Förnyelse av seriekompenseringsanläggningen.

Ökat vägskydd längs Mittbanan mellan Stöde-Sundsvall
Stängning av plankorsningar och nya ersättningsvägar. 6 st nya A-anläggningar samt hastighetsanpassningar.

Ny anslutning för vindkraft i Betåsen

Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan delen E4-Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång.

Om- och tillbyggnad av skola på Skönsmon, Sundsvall

Om- och tillbyggnad av äldreboende på Bergsåker i Sundsvall
Avser tillbyggnad av äldreboende Granlunda. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Ca 45 platser.

Ny utskovslucka och kanal vid Matfors kraftverk i Ljungan

Installation av större dammlucka vid Skallböle kraftverk

Reparation av Högakustenbron

Slipersbyte på Mittbanan mellan Stöde-Vattjom
Bandel 224, km 538 + 650 - km 560 + 475. Option på sträckan Nedansjö-Vattjom.

Ombyggnad av genomfart i Älandsbro
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder, trimning och effektivisering. Ombyggnad av korsningar, bro över järnväg rivs ut och ersätts med ny rörbro, ny gc-väg, nya busshållplatser mm.

Ombyggnad till lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av skollokaler till lägenheter. Lokalerna har tidigare inrymt gymnasiets estetiska program och kommunens musikskola.

Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, hörnett 51:1.

Om- och tillbyggnad till bostäder mm i Örnsköldsvik
25-30 lgh i gamla brandstationen, 9 våningar i Slangtornet med bostäder och ev kontor/handel.

Etablering av ny hamn och kaj i Färja i Timrå
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.

Etablering av ny hamn och kaj på Brämön i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.

Etablering av ny hamn och kaj på Löran i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.

Etablering av ny hamn och kaj på Vivstavarv i Timrå
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.

Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.

Tillbyggnad och renovering av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Objektet avser: Ombyggnad av befintliga förskolelokaler, Tillbyggnad av förskolelokaler i ett plan, Rivning av 2 mindre förråd, Tillbyggnad av förråd (ersätter de två mindre förråden).

Förarbeten inför nybyggnad av triangelspår i Bergsåker
Kanalisationsarbeten, rännor, brunnar, kontaktledningsarbeten mm.

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, E03
BEST arbeten.

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, TE01
Bro över Timmervägen och Selångersån.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad kontor.

DLC åtgärder efter RFjb slopning
Entreprenaden avser; huvuddel 1: Holmsund-Vännäs-Mellansel, huvuddel 2; Mellansel-Långsele-Bräcke och huvuddel 3; Storlien-ÖStersund-Bräcke med option på huvuddel 4; Bräcke--Ånge-Sundsvall och huvuddel 5; Ånge-Ramsjö-Ljusdal.

Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.

Ombyggnad av butik i Härnösand

Förbättrad säkerhet på E4 genom Västernorrlands län

Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i Härnösand
Objektet avser om- och tillbyggnad av omklädningsrum, kontor och gemensamhetsutrymmen för Härnösands Energi och Miljö AB.

Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad systembolag, butik.

Ombyggnad till båtmuseum i Härnösand
Bygglov - ändrad användning av byggnad till småbåtsmuseum.

Gideågården Energieffektivisering 2017 Örnsköldsvik

Ny rötkammare vid avloppsreningsverk i Örnsköldsvik
Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk. Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.

Renovering av bro i Örnsköldsvik

Upprustning av centrum i Kovland

Ombyggnad av samlingshus till lägenheter i Timrå

Ombyggnad av gata och park på Sörberge, Timrå

Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov lägenheter på vindsplan.

Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik, etapp 1
Objektet avser projektering och reparation av kaj 6, 7, 9, 10 och 14 i Örnsköldsvik. Reparationerna avser rivning av isskydd av betong, vattenbilning av löst sittande betong på pålar och krönbalk, rengöring med högtryckstvätt, nya isskydd av rostfritt stål och betong, motgjutning av betong, nya stag, ny krönbalk mm.

Ombyggnad av bro i Resele
Objektet avser upprustning av Moforsenbron. Entreprenadarbeten omfattar utbyte av väg-/broräcke samt förstärkningsåtgärder av betongfundament.

Upprustning av väg i Sundsvall
Gatorna grävs ur och isoleras, återfyllning med förstärkningslager och bärlager, samt asfaltering med två lager asfalt. På de flesta ställena så kommer gatorna att smalnas av något. Ny vägbredd kommer att bli 6,2 meter inklusive vinge. På den avsmalnade ytan kommer det att planteras gräs. Gatan kommer även att få ny belysning.

Renovering av bro över Ljungan vid Alby
Förstärkning och ommålning. Bdl 215 km 469+116.

Nybyggnad av fibernät i Lögdö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till ca 200 st fastigheter.

Nybyggnad av fibernät i Hässjö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till ca 300 st fastigheter.

Nybyggnad av fibernät i Tynderö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 250 st fastigheter.

Ombyggnad av gata i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg.

Om- & tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad och ändring av industribyggnad.

Ombyggnad av E14 i centrala Sundsvall

Ombyggnad av plankorsning i Fränsta

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, E02

Förbättrad trafiksäkerhet på E4 i Västernorrland

Ombyggnad av trafikcentralen i Ånge

Ombyggnad av värmeanläggning i Ramsele

Spårväxelbyte i Österås

Ombyggnad av påfart i Härnösand
4 st påfartsramper.

Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.

Om- och tillbyggnad av kontor i Kramfors
Upphandlingen avser ombyggnad av 3 plan kontorslokaler samt tillbyggnad av matsal. Total bruttoarea ca 2100 m2 varav tillbyggnad ca 250 m2. Objektet är beläget i Kramfors Kommun. Adress: Aspåvägen 1 872 43 Kramfors.

Reparation av bro över Alnösundet vid Alvik i Sundsvall
Utbyte leder, reparation av ändtvärbalkar mm.

Vivsta deponi, Återställningsåtgärder, Etapp 1 i Timrå
Vivsta deponi har hushållssopor och latrin deponerats under 40 års tid, från 1930-talet fram till i början av 1970-talet. Under några år i slutskedet har också industriavfall deponerats i dess västra del. Även deponering av farligt avfall (enligt nuvarande definition) och öppen förbränning har förekommit. Vid mitten av 1970-talet har deponiområdet jämnats till och försetts med en täckande fyllning med sand och grus. Sedan dess och fram till för ett år sedan har deponins sydvästra del nyttjats av Timrå kommun som ”snötipp. Återställningsåtgärderna för Vivsta deponi kommer att ske i etapper där detta är etapp 1.

Vivsta deponi, Återställningsåtgärder, Etapp 2 i Timrå
Vivsta deponi har hushållssopor och latrin deponerats under 40 års tid, från 1930-talet fram till i början av 1970-talet. Under några år i slutskedet har också industriavfall deponerats i dess västra del. Även deponering av farligt avfall (enligt nuvarande definition) och öppen förbränning har förekommit. Vid mitten av 1970-talet har deponiområdet jämnats till och försetts med en täckande fyllning med sand och grus. Sedan dess och fram till för ett år sedan har deponins sydvästra del nyttjats av Timrå kommun som ”snötipp. Återställningsåtgärderna för Vivsta deponi kommer att ske i etapper.

Ombyggnad av filterbottnar vid vattenverk i Granvåg, Sollefteå
Avser ombyggnad av befintliga filterbottnar i Granvågs vattenverk. I denna entreprenad ingår även leverans och montage av maskinell utrustning för utbyte av spolvattenpump och flödesmätare, som ska anpassas till befintlig anläggning, samt utbyte av delar av ledningssystemet. El och styr för levererade objekt ingår i entreprenaden.

Förstärkning av Domsjökajen i Domsjö
Objektet avser förstärkningsåtgärder vid Domsjökajen i Domsjö.

Renovering av broar i Timrå
Kommer att utföras med en bro per år. Man väntar på beslut. 3 broar går över E4, en över Fagerviksvägen.

Trafiksäkerhetsåtgärder på väg i Härnösand
Nya övergångsställen, gångpassager och fartreducerande åtgärder. Ca 200 meter.

Upprustning av gc-väg i Sundsvall
Den befintliga gång- och cykelvägen ska breddas till 4m och separeras med målad linje. Befintlig gång- och cykelvägen förstärks och får ny beläggning. På delar av sträckan läggs kantstenen om. Längs Riddargatan byts belysningen ut. Längs Lasarettsvägen byts belysningen ut delvis. Övergångsställen byggs om vid cirkulationsplats Hagavägen. Samtliga övergångsställen får förstärkt belysning.

Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar: projektering samt utförande av ventilationsanläggning till fullt färdig anläggning. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.

Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ombyggnad av kontorshus, ändrad layout, hörnett 52:2.

Sluttäckning av avfallsanläggning i Örnsköldsvik, etapp 3
SLUTTÄCKNING MÅ, ETAPP 3, CA 11 000 M2.

Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Jämtlands och Västernorrlands län
Avtalstid 2017-01-01 - 2019-12-31 med möjlighet till förlängning 12+12 månader.

Utbyte av ledningssystem på Höga kusten-bron
Utbyte av ledningssystem (lokal styrutrustning placerad i driftutrymme) i Höga kusten-bron samt nya trafikinformationstavlor (VMS Skyltar) vid Rv 830 Sibo och E12 V Tärnaby.

Konstgräs Kuben Sundsvalls kommun
Upphandlingen omfattar flytt av befintlig konstgräsmatta i Nordichallen i Sundsvall till Kubikenborg IP i Sundsvall. Därtill kommer levereans av pad och förläggning av paden samt utläggning av konstgräsmattan och leverans samt utläggning av granulat. För ytterligare detaljer se förfrågningsunderlag.

Ombyggnad av cafeteria i Örnsköldsvik
Ändrad användning från bank till café, wien 5.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från flerfamiljshus till näringsverksamhet 3 lägenheter, västerås 2:47.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad ändrad planlösning flerbostadshus. Ombyggnad av en lägenhet till två.

Rivning av trähus i Sundsvall
Bygglov rivning av trähus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av befintliga kontor till studentrum/rum/bostäder.

Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad affärshus.

Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från skola till kontor.

Tillbyggnad av stadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad entré till stadshuset.

Ombyggnad av butikslokaler i Sundsvall

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Sollefteå
Tillbyggnad av livsmedelsbutik med varuutlämning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:35.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:36.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installation av anordning för ventilation i byggnader, violen 7.

Ombyggnad av kontor i Sollefteå
Installation av ny ventilation i kontorsbyggnad.

Ombyggnad av mur i Sundsvall
Marklov schaktning befintlig stödmur.

Inredning av omklädningsrum i Sundsvall
Inredning till omklädningsrum och dusch i sporthall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: