Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västernorrlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 149 st.

Järnvägsupprustning vid Sundsvalls hamn
Ny spåranslutning mellan Ålandsbanan och Tunadalsspåret i Maland, nytt dubbelspår från Maland fram till Birsta, nytt tredje mötesspår vid Birsta mötesstation, upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan mellan Tunadal-Maland.

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby
Projektet avser ombyggnad till länsväg med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,1 km från korsningen/väg 551 Njurundabommen till korsningen/väg 588 Tunavägen i Nolby,

Anläggande av mötesstation Dingersjö
Projektet omfattar förlängd mötesstation samt tre brobyten och ombyggnad av nuvarande E4. Järnväg; bandel 235, 331+500 km--346+500 km. Väg 562 från Nolby korsning väg 568--PREEM, Resecentrum Sundsvall.

Basunderhåll för Botniabanan, Långsele-Vännäs
Basunderhåll Långsele-Vännäs. Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna: 129, 130, 149, 171, 173, 175. Bandel 153 (Forsmo-Hoting).

Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Trafikplats Skönsberg
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km.

Ombyggnad av väg 562 mellan Nolby-Kubikenborg
Vägen byggs om till länsväg och får separat gång- och cykelbana. Sträckan är cirka 16 km.

Ombyggnad av väg 562 mellan Trafikplats Skönsmon-Sundsvalls resecentrum
Vägen byggs om till lokalgata och får separat gång- och cykelbana. Sträckan är cirka 2,6 km.

Ombyggnad av gymnasieskola i Sollefteå

Om- och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad.

Förnyelse av station i Stöde
Stationsförnyelse 400 kV. Förnyelse av seriekompenseringsanläggningen.

Ökat vägskydd längs Mittbanan mellan Ånge-Sundsvall
Stängning av plankorsningar och nya ersättningsvägar.

Om- och tillbyggnad av äldreboende på Bergsåker i Sundsvall
Avser tillbyggnad av äldreboende Granlunda. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Ca 45 platser.

Om- och tillbyggnad av skola på Skönsmon, Sundsvall

Tillbyggnad av hotell i Örnsköldsvik
Ca 42 nya rum planeras.

Slipersbyte mellan Stöde-Vattjom

Ombyggnad till lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av skollokaler till lägenheter. Lokalerna har tidigare inrymt gymnasiets estetiska program och kommunens musikskola.

Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, hörnett 51:1.

Om- och tillbyggnad till bostäder mm i Örnsköldsvik
25-30 lgh i gamla brandstationen, 9 våningar i Slangtornet med bostäder och ev kontor/handel.

Utbyte av vägbro över järnväg i Härnösand

Tillbyggnad av lager på Bondsjö i Härnösand
1700-2000 kvm planeras.

Om- och tillbyggnad till servicecenter i Sundsvall, etapp 2

Ombyggnad av pilgrimscenter i Selånger

Ombyggnad av skola i Örnsköldsvik

Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.

Förarbeten inför nybyggnad av triangelspår i Bergsåker
Kanalisationsarbeten, rännor, brunnar, kontaktledningsarbeten mm.

DLC åtgärder efter RFjb slopning
Entreprenaden avser; huvuddel 1: Holmsund-Vännäs-Mellansel, huvuddel 2; Mellansel-Långsele-Bräcke och huvuddel 3; Storlien-ÖStersund-Bräcke med option på huvuddel 4; Bräcke--Ånge-Sundsvall och huvuddel 5; Ånge-Ramsjö-Ljusdal.

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Befintliga lägenheter ska renoveras och en vindsvåning ska byggas till samt nybyggnad av carport.

Ombyggnad av kraftverk i Ånge
Nytt 130kV-ställverk samt byte av kabelkopplingar, byggnation av nytt staketet runt ställverket, att uppdatera överspänningsskydd samt installation av en ny transformator inkl. transformatorgrop.

Upprustning av järnväg mellan Långsele-Västerasby
Plankorsningsåtgärder.

Ombyggnad av polisstation i Örnsköldsvik
Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad systembolag, butik.

Ombyggnad av entré till skola mm i Sundsvall

Gideågården Energieffektivisering 2017 Örnsköldsvik

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.

Ombyggnad av vindar till lägenheter i Sundsvall
Fd kallvindar.

Renovering av bro i Örnsköldsvik

Upprustning av centrum i Kovland

Rivning eller ombyggnad av bro i Resele

Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar: projektering samt utförande av ventilationsanläggning till fullt färdig anläggning. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.

Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik, etapp 1
Objektet avser projektering och reparation av kaj 6, 7, 9, 10 och 14 i Örnsköldsvik. Reparationerna avser rivning av isskydd av betong, vattenbilning av löst sittande betong på pålar och krönbalk, rengöring med högtryckstvätt, nya isskydd av rostfritt stål och betong, motgjutning av betong, nya stag, ny krönbalk mm.

Utförande av katodiskt skydd på Sundsvallsbron
Korrosionsskydd på spontgrundläggningen. Utförs som ett elektrolytiskt skydd. Omfattar anodsystem, referenselektroder, kablage, likriktare mm. Slutbesiktning senast 2016-12-31.

Ombyggnad av gata i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg.

Ny rötkammare vid avloppsreningsverk i Örnsköldsvik
Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk. Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk.

Tillgänglighetsanpassning vid Sundsvall resecentrum
Planer finns på tillgänglighetsanpassning, ombyggnad av spåren, nya perronger vid resecentrum, väderskyddad passage över spåren och ner till perronger, bullerskyddsåtgärder mm.

Anläggande av planskild gång-och cykelpassage Prästsundsvägen Örnsköldsvik
Upptaget i Trafikverkets preliminära Inköpstidplan.

Nybyggnad av fibernät i Lögdö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till ca 200 st fastigheter.

Nybyggnad av fibernät i Hässjö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till ca 300 st fastigheter.

Nybyggnad av fibernät i Tynderö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 250 st fastigheter.

Ombyggnad till båtmuseum i Härnösand
Bygglov - ändrad användning av byggnad till småbåtsmuseum.

Tillbyggnad av industrihus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad och ändring av industribyggnad.

Rivning av skola i Örnsköldsvik

Ombyggnad av E14 i centrala Sundsvall

Tillbyggnad av kontor i Kramfors

Centrumupprustning vid väg 562/559 vid Njurundabommen

Tillbyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av industrilokal.

Ombyggnad av filterbottnar vid vattenverk i Granvåg, Sollefteå
Avser ombyggnad av befintliga filterbottnar i Granvågs vattenverk. I denna entreprenad ingår även leverans och montage av maskinell utrustning för utbyte av spolvattenpump och flödesmätare, som ska anpassas till befintlig anläggning, samt utbyte av delar av ledningssystemet. El och styr för levererade objekt ingår i entreprenaden.

Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från butikslokal till gym för hotellverksamhet. Rivning av lokal samt ombyggnad till gym.

Miljögeoteknisk utredning - MIFO fas 2 Vivsta Deponi i Timrå
Timrå kommun upphandlar konsultuppdrag för miljögeoteknisk utredning - MIFO fas 2, Vivsta 13:19(del av) Vivsta deponi.

Rivning av servicebyggnad i Ljungaverk
Rivning av Centrumhuset i Ljungaverk.

Renovering av broar i Timrå
Kommer att utföras med en bro per år. Man väntar på beslut. 3 broar går över E4, en över Fagerviksvägen.

Renovering av kaj i Örnsköldsvik
Objektet avser renovering av kaj vid handelsboden i Ulvöhamn.

Tillbyggnad av hotell i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av hotell, ulvön 21:1.

Ombyggnad av Gymnasieskolan Timrå kommun
Timrå kommun, kultur- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag av kommunledning att genomföra uppförande av rivning av befintlig vikvägg samt uppförande av ny innervägg med 2 st väggjalusier.

Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ombyggnad av kontorshus, ändrad layout, hörnett 52:2.

Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av lagerhall.

Sluttäckning av avfallsanläggning i Örnsköldsvik, etapp 3

Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Jämtlands och Västernorrlands län
Avtalstid 2017-01-01 - 2019-12-31 med möjlighet till förlängning 12+12 månader.

Ombyggnad av industrihus i Härnösand
Bygglov - ändrad användning av byggnad.

Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad affärshus.

Tillbyggnad av lager i Härnösand
Bygglov - utbyggnad av befintlig lagerbyggnad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.

Rivning av trähus i Sundsvall
Bygglov rivning av trähus.

Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad affärshus.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från skola till kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande flerbostadshus.

Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande kontor till gym.

Ombyggnad av butikslokaler i Sundsvall

Ombyggnad av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av sköterskemottagning till lägenheter.

Ombyggnad av industrihus i Härnösand
Anmälan - ändring av planlösning, brandskydd etc.

Konstgräs Kuben Sundsvalls kommun
Upphandlingen omfattar flytt av befintlig konstgräsmatta i Nordichallen i Sundsvall till Kubikenborg IP i Sundsvall. Därtill kommer levereans av pad och förläggning av paden samt utläggning av konstgräsmattan och leverans samt utläggning av granulat. För ytterligare detaljer se förfrågningsunderlag.

Ombyggnad av grundskola i Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från flerfamiljshus till näringsverksamhet 3 lägenheter, västerås 2:47.

Ombyggnad av lägenhet i Sollefteå
Ändrad användning från lokal till lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ombyggnad, anmälan ändring av planlösning.

Rivning av enbostadshus i Kramfors
Rivningslov pga brand.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov ombyggnad av kontor till lägenheter.

Tillbyggnad av godsmottagning i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2017-05-31 tillbyggnad av godsmottagning.

Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2021-06-30 tillbyggnad tillfällig skolbyggnad.

Tillbyggnad av servering i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2022-04-11 tillbyggnad av hotell med uteservering.

Ombyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov ändrat ianspråktagande från manskapsbod till bostad tom 2021-12-03.

Rivning av butik i Kramfors
Rivning av butik.

Rivning av lager i Sundsvall
Rivningslov rivning av lagertält.

Rivning av garage i Sundsvall
Rivningslov rivning garage.

Upprustning av badplats i Sundsvall
Upprustning av badplats.

Tillbyggnad av lastkaj i Sollefteå
Tillbyggnad av lastkaj.

Rivning av enbostadshus i Kramfors
Rivning av en-/tvåbostadshus med altan.

Rivning av förråd i Kramfors
Rivning av förråd.

Rivning av förråd i Sollefteå
Rivning av karantänsbyggnad.

Rivning av telestation i Sollefteå
Rivning av radiomast och teknikbod.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: