Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västernorrlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 167 st.

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby
Projektet avser ombyggnad till länsväg med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,1 km från korsningen/väg 551 Njurundabommen till korsningen/väg 588 Tunavägen i Nolby,

Basunderhåll för Botniabanan, Långsele-Vännäs
Basunderhåll Långsele-Vännäs. Entreprenaden avser utförande av underhåll på bandelarna: 129, 130, 149, 171, 173, 175. Bandel 153 (Forsmo-Hoting).

Anläggande av mötesstation Dingersjö
Projektet omfattar förlängd mötesstation samt tre brobyten och ombyggnad av nuvarande E4. Järnväg; bandel 235, 331+500 km--346+500 km. Väg 562 från Nolby korsning väg 568--PREEM, Resecentrum Sundsvall.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Sundsvall
Ca 1304,6 km väg varav grusväg 223,138 km och gc-väg 82,240 km.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Sollefteå
Ca 989 km väg varav grusväg 393 km och gc-väg 596 km.

Ny station i Norrtjärn
Norrtjärn ny 400/130 kV-station, anslutning på UL7 S2

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik

Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.

BEST-arbeten längs Maland och Tunadalsspåret
Elektrifiering och upprustning.

Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning.

Förnyelse av station i Stöde
Stationsförnyelse 400 kV. Förnyelse av seriekompenseringsanläggningen.

Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan delen E4-Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång.

Om- och tillbyggnad av skola på Skönsmon, Sundsvall

Om- och tillbyggnad av äldreboende på Bergsåker i Sundsvall
Avser tillbyggnad av äldreboende Granlunda. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Ca 45 platser.

Installation av större dammlucka vid Skallböle kraftverk

Slipersbyte mellan Stöde-Vattjom

Förstärkningsåtgärder längs väg 542 mellan Matfors-Vigge
19,4 km lång sträcka, vägbredd 4-5,5 meter.

Bärighetshöjande åtgärder på väg 953 mellan Östgranvåg-Forsmo-Ådalsliden
Sträckan Östgranvåg–Forsmo (10,4 km). Sträckan Forsmo–Ådalsliden (cirka 28 km).

Ombyggnad av genomfart i Älandsbro
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder, trimning och effektivisering. Ombyggnad av korsningar, bro över järnväg rivs ut och ersätts med ny rörbro, ny gc-väg, nya busshållplatser mm.

Ombyggnad till lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av skollokaler till lägenheter. Lokalerna har tidigare inrymt gymnasiets estetiska program och kommunens musikskola.

Om- och tillbyggnad till bostäder mm i Örnsköldsvik
25-30 lgh i gamla brandstationen, 9 våningar i Slangtornet med bostäder och ev kontor/handel.

Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, hörnett 51:1.

Tillbyggnad av lager på Bondsjö i Härnösand
1700-2000 kvm planeras.

Ombyggnad av pilgrimscenter i Selånger

Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.

Tillbyggnad och renovering av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Objektet avser: Ombyggnad av befintliga förskolelokaler, Tillbyggnad av förskolelokaler i ett plan, Rivning av 2 mindre förråd, Tillbyggnad av förråd (ersätter de två mindre förråden).

Förarbeten inför nybyggnad av triangelspår i Bergsåker
Kanalisationsarbeten, rännor, brunnar, kontaktledningsarbeten mm.

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, E03
BEST arbeten.

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, TE01
Bro över Timmervägen och Selångersån.

Bärighetshöjande åtgärder på väg 914 mellan Skorped-Degersjö
Upphandlas med objekt 1116158. Avser tjälsäkring.

DLC åtgärder efter RFjb slopning
Entreprenaden avser; huvuddel 1: Holmsund-Vännäs-Mellansel, huvuddel 2; Mellansel-Långsele-Bräcke och huvuddel 3; Storlien-ÖStersund-Bräcke med option på huvuddel 4; Bräcke--Ånge-Sundsvall och huvuddel 5; Ånge-Ramsjö-Ljusdal.

Ombyggnad för förskola och fritidslokaler i Sundsvall etapp 2

Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.

Ombyggnad av kraftverk i Ånge
Nytt 130kV-ställverk samt byte av kabelkopplingar, byggnation av nytt staketet runt ställverket, att uppdatera överspänningsskydd samt installation av en ny transformator inkl. transformatorgrop.

Renovering av Paradisets badhus i Örnsköldsvik
Planer på renovering av den gamla simhallen.

Växelbyte i Långsele

Ombyggnad av bangård i Sundsvall

Ombyggnad av polisstation i Örnsköldsvik

Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad systembolag, butik.

Ombyggnad av värmeanläggning i Ramsele

Ombyggnad av entré till skola mm i Sundsvall

Gideågården Energieffektivisering 2017 Örnsköldsvik

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.

Ombyggnad av vindar till lägenheter i Sundsvall
Fd kallvindar.

Renovering av bro i Örnsköldsvik

Upprustning av centrum i Kovland

Rivning eller ombyggnad av bro i Resele

Ombyggnad av gata och park på Sörberge, Timrå

Ombyggnad av samlingshus till lägenheter i Timrå

Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov lägenheter på vindsplan.

Reparation av stadskajer i Örnsköldsvik, etapp 1
Objektet avser projektering och reparation av kaj 6, 7, 9, 10 och 14 i Örnsköldsvik. Reparationerna avser rivning av isskydd av betong, vattenbilning av löst sittande betong på pålar och krönbalk, rengöring med högtryckstvätt, nya isskydd av rostfritt stål och betong, motgjutning av betong, nya stag, ny krönbalk mm.

Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar: projektering samt utförande av ventilationsanläggning till fullt färdig anläggning. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.

Nybyggnad av fibernät i Lögdö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till ca 200 st fastigheter.

Nybyggnad av fibernät i Hässjö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till ca 300 st fastigheter.

Nybyggnad av fibernät i Tynderö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 250 st fastigheter.

Ombyggnad av gata i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg.

Ny rötkammare vid avloppsreningsverk i Örnsköldsvik
Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk. Projektet avser att anlägga en ny rötkammare driftsatt för mesofil rötning vid Bodum avloppsreningsverk.

Ombyggnad till båtmuseum i Härnösand
Bygglov - ändrad användning av byggnad till småbåtsmuseum.

Tillbyggnad av industrihus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad och ändring av industribyggnad.

Ombyggnad av korsning i Överhörnäs

Ombyggnad av E14 i centrala Sundsvall

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, E02

Centrumupprustning vid väg 562/559 vid Njurundabommen

Ombyggnad av påfart i Härnösand
4 st påfartsramper.

Ökat skydd e-signal vid Naggen Hällan

Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.

Om- och tillbyggnad av kontor i Kramfors
Upphandlingen avser ombyggnad av 3 plan kontorslokaler samt tillbyggnad av matsal. Total bruttoarea ca 2100 m2 varav tillbyggnad ca 250 m2. Objektet är beläget i Kramfors Kommun. Adress: Aspåvägen 1 872 43 Kramfors.

Anläggande av planskild gång-och cykelpassage Prästsundsvägen Örnsköldsvik
Upptaget i Trafikverkets preliminära Inköpstidplan.

Miljögeoteknisk utredning - MIFO fas 2 Vivsta Deponi i Timrå
Timrå kommun upphandlar konsultuppdrag för miljögeoteknisk utredning - MIFO fas 2, Vivsta 13:19(del av) Vivsta deponi.

Ombyggnad av filterbottnar vid vattenverk i Granvåg, Sollefteå
Avser ombyggnad av befintliga filterbottnar i Granvågs vattenverk. I denna entreprenad ingår även leverans och montage av maskinell utrustning för utbyte av spolvattenpump och flödesmätare, som ska anpassas till befintlig anläggning, samt utbyte av delar av ledningssystemet. El och styr för levererade objekt ingår i entreprenaden.

Trafiksäkerhetsåtgärder på väg i Härnösand
Nya övergångsställen, gångpassager och fartreducerande åtgärder. Ca 200 meter.

Renovering av broar i Timrå
Kommer att utföras med en bro per år. Man väntar på beslut. 3 broar går över E4, en över Fagerviksvägen.

Upprustning av gc-väg i Sundsvall
Den befintliga gång- och cykelvägen ska breddas till 4m och separeras med målad linje. Befintlig gång- och cykelvägen förstärks och får ny beläggning. På delar av sträckan läggs kantstenen om. Längs Riddargatan byts belysningen ut. Längs Lasarettsvägen byts belysningen ut delvis. Övergångsställen byggs om vid cirkulationsplats Hagavägen. Samtliga övergångsställen får förstärkt belysning.

Tillbyggnad av hotell i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av hotell, ulvön 21:1.

Sluttäckning av avfallsanläggning i Örnsköldsvik, etapp 3
SLUTTÄCKNING MÅ, ETAPP 3, CA 11 000 M2.

Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ombyggnad av kontorshus, ändrad layout, hörnett 52:2.

Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av lagerhall.

Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Jämtlands och Västernorrlands län
Avtalstid 2017-01-01 - 2019-12-31 med möjlighet till förlängning 12+12 månader.

Utbyte av ledningssystem på Höga kusten-bron
Utbyte av ledningssystem (lokal styrutrustning placerad i driftutrymme) i Höga kusten-bron samt nya trafikinformationstavlor (VMS Skyltar) vid Rv 830 Sibo och E12 V Tärnaby.

Konstgräs Kuben Sundsvalls kommun
Upphandlingen omfattar flytt av befintlig konstgräsmatta i Nordichallen i Sundsvall till Kubikenborg IP i Sundsvall. Därtill kommer levereans av pad och förläggning av paden samt utläggning av konstgräsmattan och leverans samt utläggning av granulat. För ytterligare detaljer se förfrågningsunderlag.

Tillbyggnad av vattenverk i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av vattenverk, rum för större luttank, norrböle 5:29.

Tillbyggnad av kontor i Kramfors
Tillbyggnad av kontor på församlingsgård.

Ombyggnad av cafeteria i Örnsköldsvik
Ändrad användning från bank till café, wien 5.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från flerfamiljshus till näringsverksamhet 3 lägenheter, västerås 2:47.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av befintliga kontor till studentrum/rum/bostäder.

Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Rivning av trähus i Sundsvall
Bygglov rivning av trähus.

Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad affärshus.

Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från skola till kontor.

Ombyggnad av gym i Timrå
Anmälan - väsentlig ändring.

Ombyggnad av butik i Sundsvall
Anmälan ombyggnad matvarubutik.

Ombyggnad av butikslokaler i Sundsvall

Ombyggnad av grundskola i Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av förskola i Sundsvall
Tidiga oklara planer, lokalutredningar pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:35.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:36.

Inredning av omklädningsrum i Sundsvall
Inredning till omklädningsrum och dusch i sporthall.

Ombyggnad av va-ledning i Örnsköldsvik
Installation av anläggning för va, rälsbussen 8.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: