Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Umeå

Om- och tillbyggnad av grundskola/gymnasieskola i Umeå
Projektet omfattar totalrenovering av både ytskikt och tekniska installationer samt tillbyggnad på fastigheten Läroverket 1 Fridhemsgymnasiet i Umeå Kommun. Fastigheten har en total yta av ca 30 000 m² BTA. Tillbyggnad kommer att ske med ca 1500 m², ny entré, café samt reception.

Om- och nybyggnation av by 2-4 och 10 vid NUS, Umeå
Västerbottens Läns Landsting planerar för om- och tillbyggnad av byggnaderna 2-4 och 10 vid Norrlands universitetssjukhus. Ny helikopterplatta med hiss, nytt yttertak med fläktrum, tilläggsisolering av fasad, byte av fönster, rivning av befintlig helikopterplatta samt påbyggnad av två våningsplan på 10 A och B.

Påbyggnad av fastighet till hotell i Umeå
Ca 210 rum.

Påbyggnad av bostäder på tak Umeå, etapp 4
37-38 lägenheter. 2-4 våningar

Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan

Om- & tillbyggnad på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Totalrenovering, byte av tak, ventilation mm.

Integrerat brounderhåll i Västerbottens län
Tidsstyrt och tillståndsstyrt brounderhållsarbete i Västerbottens län under åren 2018-2022.

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
23 lägenheter, 4-5 st våningar.

Tillbyggnad av skola på Mariehem, Umeå

Om- & tillbyggnad av förskola i Umeå

Ombyggnad av skola, gymnastiksal, matsal mm i Umeå

Ombyggnad av skola i Holmsund
Avser renovering av yttertak, byte av ventilation och invändig renovering av lokaler. Omfattar 8 huskroppar. Kommer att utföras i tre deletapper.

Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå

Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Ombyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.

Ombyggnad till butik i Umeå
Rivning av galleria samt ombyggnad av Blomsterlandet m.m.

Ombyggnad av gator i Umeå
Ombyggnad av Löpevägen, Kärrvägen & Fatvägen.

Ombyggnad av vägar på Ersboda industriområde, Umeå
Arbetena består av ombyggnad Löpe-, Kärr- och Fatvägen. Vid ombyggnad kompletteras dagvattennätet med en del nya brunnar för avvattning av gatorna. Brunnar och anordningar för VA- och fjärrvärmeledningar höjdjusteras. El-, tele- och bredbandsledningar kompletteras. Gatubelysning byts och riktas.

Ombyggnad till butiker i Umeå
Rivning av galleria samt ombyggnad av butiker, Lager 157.

Tillbyggnad av kök och matsal vid förskola i Umeå

Ombyggnad av entré & foajé på Folket Hus i Umeå

Ombyggnad av forskningsladugård i Röbäcksdalen, Umeå
Avser ombyggnad och tilläggsisolering av en befintlig forskningsladugård. Ombyggnad ca 1000 m² vilken förväntas vara färdig hösten 2017.

Tillbyggnad av verksamhet i Umeå
Tillbyggnad av verkstadsdel med ett däckhotell med plats för däck till 400 fordon och personalutrymmen.

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 3
Asbestsanering.

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 4
Asbestsanering.

Om och nybyggnad av supercykelväg på Campus Umeå, etapp 1
700-800 meter. Den tänkta supercykelvägen kommer att förbinda Gösta Skoglundsväg med Petrus Laestadiusväg.

Rivning av simhall i Umeå
Rivning av simhall på Rothoffsvägen samt återställning av mark.

Rivning av simhall på Gammlia i Umeå
Objektet avser rivning av gamla Simhallen i Umeå kommun samt återställning av mark.

Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt inre ändring av befintlig byggnad.

Nybyggnad av optofibernät i Åsen, Djupsundsviken
Avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober). Fiberblåsning och kabeldragning ska kunna ske under hela året.

Hyresgästanpassning till folktandvården i Umeå
Uppdraget avser iordningställande av en ny Folktandvård i före detta bibliotekets lokaler. Ombyggnadsytan är ca 750 m2. Uppdraget är beläget i KV Idun, Umeå Kommun, Gamla biblioteket vid Rådhusesplanaden-Nygatan och ska vara färdigställt under mars 2018.

Ombyggnad av väg i Umeå
Avser ombyggnad av väg med tillhörande gc-väg inom stadsdelen Ersmark i Umeå.

Tillbyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förråd, tillbyggnad av förskola och fasadändring.

Nybyggnad av optofibernät i Norrbyn/Västamarken
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober). Fiberblåsning och kabeldragning ska kunna ske under hela året.

SN Miniprojekteringar i Västerbotten & Norrbottens län

Påbyggnad av antennmast mm på vattentorn i Umeå
Objektet avser påbyggnad med mastfotsfäste inkl säkerhetsanordningar på vattentornet samt ombyggnad av taktäckning på takkupol i samband med byggnad av mastfotsfäste.

Om- och tillbyggnad av kök för leverans av enportionsmat i Umeå
Objektet avser uppförande av kök samt ombyggnad av kylrum för leverans av enportionsmat. El, vent och vs-arbeten utförs av kommunens ramavtalsentreprenörer.

Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av Gryningsvägen.

Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning av vind till 2st vindslägenheter.

Ledningsrenovering med flexibelt foder i Umeå
Objektet avser ledningsrenovering med flexibelt foder på utvalda platser geografiskt sett inom Umeå Kommuns gränser. Ledningsdimensioner är från 150 mm och upp till 500 mm. Två sträckor, cirka 75 m 400 mm skall vara i material för att klara avtappning fjärrvärme bättre. Total längd på objektet är cirka 1537 meter.

Umeå Vagnverkstad - värmeåtervinning avisningsvatten
Entreprenaden omfattar värmeåtervinningssystem till varmvattenproduktion vid Umeå Vagnverkstad. För att reducera energibehovet vid uppvärmning av tappvarmvatten vid avisning av tågset, installeras tankar med värmeväxlare/kollektorer som mot utgående spillvatten från spolhall värmer ett återvinningssystem. Rörsystem inomhus, utvändigt placerade tankar med tillhörande värmeväxlare samt ledningar i mark ingår i entreprenaden. Länk till förfrågningsunderlag: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ummtbyjkgu

Ombyggnad av GC-väg Järnvägsgatan Hyggesvägen Umeå
Ombyggnad av Järnvägsgatan med ny GC-väg på västra sidan i Holmsund samt anslutningar mot anslutande gator, infarter, Industritomter mm. Omfattar ca 1000m gata exklusive ovanstående anslutningar. Ombyggnad av Hyggesvägen i Obbola som omfattar ca 400m gata samt anslutningar mot infarter mm. Byggstart planeras till vår/sommar 2017.Uppdraget omfattar framtagandet av komplett förfrågningsunderlag och bygghandling.

Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Rivning av skärmtak och lastkaj, nybyggnad av staket, tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av park i Umeå
Upphandlingen avser ombyggnad av ett befintligt parkområde inom stadsdelen Böleäng i Umeå.

Rivning fastigheten Ymer 1 Umeå
Upphandlingen avser rivning av fastigheten YMER 1 Kungsgatan 47A i Umeå, Bruttoarea 1600 m².

Uppgradering av styr och HMI vid pannanläggning i Hörnefors
Avser uppgradering av Styr och HMI samt intgrering till centralt överordnat DCS system 800 XA för 2 stycken biopannor vid Pannanläggning i Hörnefors.

Ombyggnad av stenmur vid Hörnefors kyrka

Ombyggnad av väg i Umeå

Utökning av lagerytor i Umeå Hamn, etapp 2
Projektering och byggande av lagerytor i anslutning till kaj vid "Gustavs udde".

Tillbyggnad av skola i Umeå
Om- och tillbyggnad samt ändrad användning av verksamhetslokal till skola. nybyggnad av förråd.

Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontorshus.

Tillbyggnad av konferenslokal i Umeå
Tillbyggnad av konferenslokal.

Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorslokal med kontorslokal.

Tillbyggnad av idrottshall i Umeå
Tillbyggnad av iksu sport med ny klätterhall.

Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.

Ombyggnad av idrottshall i Umeå
Ändrad användning från industrihall till paddeltennishall, nya parkeringsplatser samt mindre fasadändring gällande ny dörr.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Umeå
Ändrad användning från kontor till tandläkarmottagning.

Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning av lägenhet till kontorslokal.

Tillbyggnad av förråd i Umeå
Tillbyggnad av komplementbyggnad.

Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.

Tillbyggnad av biltvätt i Umeå
Tillbyggnad av industrihall/tvätt.

Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av samlingslokal med skärmtak och komplementbyggnad.

Tillbyggnad av carport i Umeå
Tillbyggnad av verksamhetsbyggnad med carport. bygglov för parkeringsplatser.

Tillbyggnad av produktionslokal i Umeå
Tillbyggnad av verksamhetslokal med entré.

Tillbyggnad av avloppspumpstation i Umeå
Tillbyggnad av avloppspumpstation.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Umeå
Tillbyggnad av befintlig parkering samt rivning av befintlig depå.

Tillbyggnad av carport i Umeå
Tillbyggnad av carport med två bilplatser samt soprum.

Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av enbostadshus med garage.

Tillbyggnad av telestation i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med teknikbod, ändring av ventilation.

Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Markarbeten avseende schakt.

Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för schakt och överlast.

Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad och schaktning.

Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad och överlast.

Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Ny prövning av nybyggnad av industrihall gällande tillbyggnad av elcentral.

Rivning av vindkraftverk i Umeå Hamn, Holmsund

Trafikåtgärder Hörnefors Umeå

Trafikåtgärder Sävar Umeå

Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.

Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till 2 st källarlägenheter, nybyggnad av cykelbod.

Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter samt nybyggnad av cykel skärmtak.

Utförande av detaljerad energikartläggning, Umeå kommun

Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal, ny entré.

Ombyggnader av hållplatser i Umeå

Ombyggnad busshållplatser Hörnefors Umeå

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: