Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Umeå

Om- och tillbyggnad av grundskola/gymnasieskola i Umeå
Projektet omfattar totalrenovering av både ytskikt och tekniska installationer samt tillbyggnad på fastigheten Läroverket 1 Fridhemsgymnasiet i Umeå Kommun. Fastigheten har en total yta av ca 30 000 m² BTA. Tillbyggnad kommer att ske med ca 1500 m², ny entré, café samt reception.
Om- och nybyggnation av by 2-4 och 10 vid NUS, Umeå
Om- och tillbyggnad av byggnaderna 2-4 och 10 vid Norrlands universitetssjukhus. Ny helikopterplatta med hiss, nytt yttertak med fläktrum, tilläggsisolering av fasad, byte av fönster, rivning av befintlig helikopterplatta samt påbyggnad av två våningsplan på 10 A och B.
Basunderhåll på allmänna vägar område Umeå
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Södra och Umeå Norra. Vägnätets totala längd för området är ca 1740 km väg varav grusväg 331 km.
Ombyggnad av busstorg i Umeå
Umeå kommun upphandlar en generalentreprenör för ombyggnad av Vasaplan. Vasaplan är navet i Umeå kommuns lokaltrafik.
Ombyggnad av skola i Holmsund
Avser renovering av yttertak, byte av ventilation och invändig renovering av lokaler. Omfattar 8 huskroppar. Kommer att utföras i tre deletapper.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Ombyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Integrerat brounderhåll i Västerbottens län
Tidsstyrt och tillståndsstyrt brounderhållsarbete i Västerbottens län under åren 2018-2022.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal. Fastigheten kommer att byggas för att uppfylla miljöcertifieringskraven enligt LEED silver.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förråd, tillbyggnad av förskola och fasadändring.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av gata.
Ombyggnad av Järnvägsgatan H-Sund och Hyggesvägen Umeå
Ombyggnad av Järnvägsgatan med ny GC-väg på västra sidan i Holmsund samt anslutningar mot anslutande gator, infarter, Industritomter mm. Omfattar ca 1000m gata exklusive ovanstående anslutningar. Ombyggnad av Hyggesvägen i Obbola som omfattar ca 400m gata samt anslutningar mot infarter mm. Uppdraget omfattar framtagandet av komplett förfrågningsunderlag och bygghandling.
Ombyggnad av väg pendlingsstråket Vindeln-Umeå
Trafiksäkerhetsåtgärder i Hissjö och Haddingen, mötesfri landsväg mellan Forslunda-Håkmark samt parallellväg mellan Forslunda-Hissjö.
Ombyggnad av väg i Umeå
Arbetena består av ombyggnad av hela Korpralsvägen i Umeå från Verkstadsgatan, förnyelse av VA-, och fjärrvärmeledningar, komplettering av el-, tele- och bredbandsledningar samt ny gatubelysning.
Renovering av bostadshus i Umeå
Renoveringen avser stambyte och ytskickt.
Om- & tillbyggnad av skola i Umeå
Om- och tillbyggnad samt ändrad användning av verksamhetslokal till skola. Nybyggnad av förråd.
Om- & tillbyggnad av butik i Umeå
Om- och tillbyggnad av butiksbyggnad, fasadändring gällande byte av fasadmaterial och rivning av skärmtak.
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet omfattar ombyggnad av gata och gc-väg, inklusive ny belysning, inom Ersboda industriområde på en sträcka av drygt 380 m. Inom Bruksvägen ska också VA-ledningar läggas om på en sträcka av ca 440 m, liksom 7 st VA-serviser. Inom det området kommer även markarbeten att ingå för ny- och omläggningar av el, tele och bredband. Längs Illervägen, från Björnvägen fram till Bruksvägen, ska också ca 370 m vattenledning dimension 300 mm byggas med schaktfri förläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Invändig ombyggnad av flerbostadshus med ändrad planlösning, tillbyggnad av takkupor, fasadändring med borttagande av balkonger.
Tillbyggnad av förskola, ombyggnad av skola i Holmsund
Avser möjlighet för tillbyggnad av förskola samt ev bygga om fastigheten för vård, kontor el dyl.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Nord
Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar.
Om- och nybyggnad av väg inkl ledningar i Hörnefors, Umeå
Avser ombyggnad av del av Långedsvägen samt nybyggnad av Virkesvägen med nyförläggning av försörjningsledningar VA, El, Bredband samt gatubelysning mm.
Om- och nybyggnad av supercykelväg på Campus Umeå, etapp 1
700-800 meter. Den tänkta supercykelvägen kommer att förbinda Gösta Skoglundsväg med Petrus Laestadiusväg.
Om- & tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt inre ändring av befintlig byggnad.
Ombyggnad av gata i Umeå
Umeå kommun avser att bygga om Fagottvägen som ligger på Rödäng i Umeå. Entreprenadarbeten påbörjas under hösten 2017 och avslutas hösten 2018.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorshus.
Skötsel av grönytor inom Umeå kommun
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1. E4 Söderslättsrondell – Alviksrondell Huvuddel 2. E4 Kolbäcksvägen Huvuddel 3. E12/v92 Nydalarondellen- Ersbodarondellen Huvuddel 4. E12/v92 Hissjörondellen-Kronoparksrondellen Huvuddel 5. Väg 503 Ersboda – Tegsbron Huvuddel 6. Väg 503 Tegsbron – Söderslättsrondellen Huvuddel 7. Väg 507 Trafikplats Umeå södra – Kronoparken Huvuddel 8. Väg 363 Trafikplats Umeå norra – Hissjörondellen Huvuddel 9. Väg 364 Ersbodarondellen – Överstevägen Huvuddel 10. Väg E12 Holmsund
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Umeå Vagnverkstad - värmeåtervinning avisningsvatten
Entreprenaden omfattar värmeåtervinningssystem till varmvattenproduktion vid Umeå Vagnverkstad. För att reducera energibehovet vid uppvärmning av tappvarmvatten vid avisning av tågset, installeras tankar med värmeväxlare/kollektorer som mot utgående spillvatten från spolhall värmer ett återvinningssystem. Rörsystem inomhus, utvändigt placerade tankar med tillhörande värmeväxlare samt ledningar i mark ingår i entreprenaden. Länk till förfrågningsunderlag: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ummtbyjkgu
Ombyggnad till lägenheter i Umeå
Ombyggnad av källare till 1 st källarlägenhet samt ombyggnad av vind till 3 st vindslägenheter.
Upprustning av kaj i Umeå
Åtgärdande av sprickbildning och skador. Nytt erosionsskydd och trädäck.
Ombyggnad av idrottshall i Umeå
Ändrad användning av industrilokal till idrottsanläggning.
Ombyggnad av studentlägenhet i Umeå
Ändrad användning från lokal till tre studentlägenheter.
Ombyggnad av hotell i Umeå
Ändrad användning av nattklubb till hotell.
Etablering av Taco Bar i Umeå
Taco Bar kan komma att etablera en Tex Mex-restaurang i Umeå. Företaget önskar hitta lämplig lokal. För dagen är inget konkret. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Objektet avser rivning av fastigheten Långviken1:70 i Tavelsjö. Bostadshus byggår 1938. Bruttoarea: 324 m². Gårdshus byggår 1938. Bruttoarea: 113 m². Ladugård byggår 1938. Bruttoarea: 238 m². Fastigheten är kallställd av Umeå Kommun och vattenanslutningen är frånkopplad likaså är el abonnemanget avslutat.
Ombyggnad av industrihus i Umeå
Om- och tillbyggnad av industrifastighet.
Rivning av garage i Umeå
Rivning av garage, förråd och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av idrottshall i Umeå
Tillbyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av industrilokal i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med lager.
Ombyggnad av skola i Umeå
Tillbyggnad av entré och skywalk, samt ombyggnad av befintligt hus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från tvättstuga/cykelförråd till källarlägenheter.
Ombyggnad av tvätthall i Umeå
Ändrad användning från verkstad till biltvätt.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Umeå
Ändrad användning från vårdcentral till hvb-hem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från förråd till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter och fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Umeå
Tillbyggnad av samlingslokal.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av vårdcentral i Umeå
Rivning av vårdbyggnad.
Rivning av förråd i Umeå
Rivning av bef. förråd och nybyggnad av planetarium/samlingssal samt bussangöring.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus, garage och förråd.
Ombyggnad av utbildningslokal i Umeå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från del av kontor till utbildningslokal tom 2022-10-05.
Tillbyggnad av automatstation i Umeå
Tillbyggnad av dieselanläggning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av enbostadshus med särskilt boende.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Markarbeten avseende uppfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter samt nybyggnad av cykel skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till 2 st källarlägenheter, nybyggnad av cykelbod.
Rivning av paviljong vid skola i Umeå
Objektet avser rivning av paviljong 3 på Mariehemsskolan samt återställning av mark. Marken lämnas som grusad yta. Total bruttoarea ca 400 m².
Ombyggnad av vägar inom Umeå skjutfält
Avser om- och nybyggnad av grusvägar inom Umeå skjutfält.
Tillbyggnad av radhus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av radhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: