Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Umeå

Basunderhåll på allmänna vägar område Umeå
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Södra och Umeå Norra. Vägnätets totala längd för området är ca 1740 km väg varav grusväg 331 km.

Om- och nybyggnation av by 2-4 och 10 vid NUS, Umeå
Västerbottens Läns Landsting planerar för om- och tillbyggnad av byggnaderna 2-4 och 10 vid Norrlands universitetssjukhus. Ny helikopterplatta med hiss, nytt yttertak med fläktrum, tilläggsisolering av fasad, byte av fönster, rivning av befintlig helikopterplatta samt påbyggnad av två våningsplan på 10 A och B.

Påbyggnad av kontor och flerbostadshus i Umeå
Planen är att bygga på ett befintligt parkeringsdäck med 3 våningar kontor och 1 våning med 10-20 st lägenheter. Man har lämnat in en begäran om planändring.

Påbyggnad av fastighet till hotell i Umeå
Ca 210 rum.

Påbyggnad av bostäder på tak Umeå, etapp 4
37-38 lägenheter. 2-4 våningar

Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan

Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Eventuellt blir det påbyggnad av 8 tvåvåningshus med en våning, totalt ca 48 nya lägenheter.

Ombyggnad av busstorg i Umeå
Umeå kommun upphandlar en generalentreprenör för ombyggnad av Vasaplan. Vasaplan är navet i Umeå kommuns lokaltrafik.

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
23 lägenheter, 4-5 st våningar.

Tillbyggnad av skola på Mariehem, Umeå

Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Umeå-Dåva sek 0/000-12/000. Avverkning, ledningsflytt, byggvägar, OXA, avvattning.

Om- och tillbyggnad av kontor i Umeå
Projektet omfattar detaljprojektering och utförande av kontor och sanitetsutrymmen, markarbeten, samt rivningsarbeten för om och tillbyggnad av kontorslokaler och sanitetsutrymmen. Objektet är beläget på Övägen 35 på Ön, Umeå kommun.

Ombyggnad av skola och förskola i Sörfors

Ombyggnad till butiker i Umeå
Rivning av galleria samt ombyggnad av butiker, Lager 157 och Blomsterlandet m.m.

Ombyggnad av skola, gymnastiksal, matsal mm i Umeå

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus på Väst på stan, Umeå
Man vill bygga på en fastighet med 2 våningar för nya lägenheter samt bygga om ett gårdshus till lägenheter.

Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Ombyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.

Ombyggnad av gator, VA mm i Umeå, etapp 2
Avser ombyggnad av Förrådsvägen och Strömvägen. Objektet avser ombyggnad av gator inklusive VA, belysning och media.

Tillbyggnad av kök och matsal vid förskola i Umeå

Ombyggnad av vägar på Ersboda industriområde, Umeå
Arbetena består av ombyggnad Löpe-, Kärr- och Fatvägen. Vid ombyggnad kompletteras dagvattennätet med en del nya brunnar för avvattning av gatorna. Brunnar och anordningar för VA- och fjärrvärmeledningar höjdjusteras. El-, tele- och bredbandsledningar kompletteras. Gatubelysning byts och riktas.

Ombyggnad av väg i Umeå
Avser ombyggnad av väg med tillhörande gc-väg inom stadsdelen Ersmark i Umeå.

Ombyggnad av forskningsladugård i Röbäcksdalen, Umeå
Avser ombyggnad och tilläggsisolering av en befintlig forskningsladugård. Ombyggnad ca 1000 m² vilken förväntas vara färdig hösten 2017.

Ombyggnad av entré & foajé på Folket Hus i Umeå, etapp 3

Om- & tillbyggnad av butik i Umeå
Om- och tillbyggnad av butiksbyggnad, fasadändring gällande byte av fasadmaterial och rivning av skärmtak.

Tillbyggnad av verksamhet i Umeå
Tillbyggnad av verkstadsdel med ett däckhotell med plats för däck till 400 fordon och personalutrymmen.

Rivning av simhall i Umeå
Rivning av simhall på Rothoffsvägen samt återställning av mark.

Ombyggnad av gata i Umeå

Om och nybyggnad av supercykelväg på Campus Umeå, etapp 1
700-800 meter. Den tänkta supercykelvägen kommer att förbinda Gösta Skoglundsväg med Petrus Laestadiusväg.

Påbyggnad av bostadshus i Umeå

Fiberutbyggnad, Umeå landsbygd, Rovångern, Täfteåfjärden AB04
Entreprenaden omfattar nybyggnad av optofibernät inklusive arbeten såsom grävning, förläggning av kanalisation, fiberblåsning och kabeldragning samt installation i fastighet, inklusive material (optofiberkabel och optotillbehör, aktiv utrustning mm) samt återställningsarbeten.

Rivning av simhall på Gammlia i Umeå
Objektet avser rivning av gamla Simhallen i Umeå kommun samt återställning av mark.

Nybyggnad av optofibernät i Åsen, Djupsundsviken
Avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober). Fiberblåsning och kabeldragning ska kunna ske under hela året.

Hyresgästanpassning till folktandvården i Umeå

Ombyggnad av gata i Holmsund, Umeå

Tillbyggnad av varuhus i Umeå

SN Miniprojekteringar i Västerbotten & Norrbottens län

Uppgradering av styr och HMI vid pannanläggning i Hörnefors
Avser uppgradering av Styr och HMI samt intgrering till centralt överordnat DCS system 800 XA för 2 stycken biopannor vid Pannanläggning i Hörnefors.

Om- och tillbyggnad av kök för leverans av enportionsmat i Umeå
Objektet avser uppförande av kök samt ombyggnad av kylrum för leverans av enportionsmat. El, vent och vs-arbeten utförs av kommunens ramavtalsentreprenörer.

Skötsel av grönytor inom Umeå kommun
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1. E4 Söderslättsrondell – Alviksrondell Huvuddel 2. E4 Kolbäcksvägen Huvuddel 3. E12/v92 Nydalarondellen- Ersbodarondellen Huvuddel 4. E12/v92 Hissjörondellen-Kronoparksrondellen Huvuddel 5. Väg 503 Ersboda – Tegsbron Huvuddel 6. Väg 503 Tegsbron – Söderslättsrondellen Huvuddel 7. Väg 507 Trafikplats Umeå södra – Kronoparken Huvuddel 8. Väg 363 Trafikplats Umeå norra – Hissjörondellen Huvuddel 9. Väg 364 Ersbodarondellen – Överstevägen Huvuddel 10. Väg E12 Holmsund

Tillbyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förråd, tillbyggnad av förskola och fasadändring.

Nybyggnad av optofibernät i Norrbyn/Västamarken
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober). Fiberblåsning och kabeldragning ska kunna ske under hela året.

Påbyggnad av antennmast mm på vattentorn i Umeå
Objektet avser påbyggnad med mastfotsfäste inkl säkerhetsanordningar på vattentornet samt ombyggnad av taktäckning på takkupol i samband med byggnad av mastfotsfäste.

Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt inre ändring av befintlig byggnad.

Anläggande av vandringshinder väg 363 Rockbäcken, Umeå
Åtgärdande av vandringshinder, bro över Rockbäcken.

Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning av vind till 2st vindslägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till 2 st källarlägenheter, nybyggnad av cykelbod.

Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter samt nybyggnad av cykel skärmtak.

Ombyggnad av GC-väg Järnvägsgatan Hyggesvägen Umeå
Ombyggnad av Järnvägsgatan med ny GC-väg på västra sidan i Holmsund samt anslutningar mot anslutande gator, infarter, Industritomter mm. Omfattar ca 1000m gata exklusive ovanstående anslutningar. Ombyggnad av Hyggesvägen i Obbola som omfattar ca 400m gata samt anslutningar mot infarter mm. Byggstart planeras till vår/sommar 2017.Uppdraget omfattar framtagandet av komplett förfrågningsunderlag och bygghandling.

Ombyggnad till lägenheter i Umeå
Ombyggnad av källare till 1 st källarlägenhet samt ombyggnad av vind till 3 st vindslägenheter.

Ledningsrenovering med flexibelt foder i Umeå
Objektet avser ledningsrenovering med flexibelt foder på utvalda platser geografiskt sett inom Umeå Kommuns gränser. Ledningsdimensioner är från 150 mm och upp till 500 mm. Två sträckor, cirka 75 m 400 mm skall vara i material för att klara avtappning fjärrvärme bättre. Total längd på objektet är cirka 1537 meter.

Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Rivning av skärmtak och lastkaj, nybyggnad av staket, tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av park i Umeå

Ombyggnad av stenmur vid Hörnefors kyrka

Ombyggnad av väg i Umeå

Utökning av lagerytor i Umeå Hamn, etapp 2
Objektet avser iordningställande av lagerytor i anslutning till kaj vid Gustavs udde.

Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.

Rivning fastigheten Ymer 1 Umeå
Upphandlingen avser rivning av fastigheten YMER 1 Kungsgatan 47A i Umeå, Bruttoarea 1600 m².

Tillbyggnad av konferenslokal i Umeå
Tillbyggnad av konferenslokal.

Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorslokal med kontorslokal.

Ombyggnad av idrottshall i Umeå
Ändrad användning från industrihall till paddeltennishall, nya parkeringsplatser samt mindre fasadändring gällande ny dörr.

Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning av lägenhet till kontorslokal.

Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av samlingslokal med skärmtak och komplementbyggnad.

Tillbyggnad av carport i Umeå
Tillbyggnad av verksamhetsbyggnad med carport. bygglov för parkeringsplatser.

Tillbyggnad av produktionslokal i Umeå
Tillbyggnad av verksamhetslokal med entré.

Tillbyggnad av förråd i Umeå
Tillbyggnad av komplementbyggnad.

Tillbyggnad av avloppspumpstation i Umeå
Tillbyggnad av avloppspumpstation.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Umeå
Tillbyggnad av befintlig parkering samt rivning av befintlig depå.

Tillbyggnad av carport i Umeå
Tillbyggnad av carport med två bilplatser samt soprum.

Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av enbostadshus med garage.

Tillbyggnad av telestation i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med teknikbod, ändring av ventilation.

Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.

Tillbyggnad av biltvätt i Umeå
Tillbyggnad av industrihall/tvätt.

Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Markarbeten avseende schakt.

Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för schakt och överlast.

Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad och schaktning.

Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad och överlast.

Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Ny prövning av nybyggnad av industrihall gällande tillbyggnad av elcentral.

Rivning av vindkraftverk i Umeå Hamn, Holmsund

Trafikåtgärder Hörnefors Umeå

Trafikåtgärder Sävar Umeå

Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.

Utförande av detaljerad energikartläggning, Umeå kommun

Ombyggnader av hållplatser i Umeå

Ombyggnad busshållplatser Hörnefors Umeå

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: