Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Umeå

Basunderhåll av järnväg mellan Holmsund-Boden Södra
Inkl tvärbanor.

Tillbyggnad av köpcentrum i Umeå, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1.

Om- och nybyggnation av by 2-4 och 10 vid NUS, Umeå
Västerbottens Läns Landsting planerar för om- och tillbyggnad av byggnaderna 2-4 och 10 vid Norrlands universitetssjukhus. Ny helikopterplatta med hiss, nytt yttertak med fläktrum, tilläggsisolering av fasad, byte av fönster, rivning av befintlig helikopterplatta samt påbyggnad av två våningsplan på 10 A och B.

Om- och tillbyggnad av Aktivitets- och Föreningshus i Umeå
Projektet ligger stilla. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Påbyggnad av fastighet till hotell i Umeå
Ca 210 rum.

Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan

Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Eventuellt blir det påbyggnad av 8 tvåvåningshus med en våning, totalt ca 48 nya lägenheter.

Integrerat brounderhåll i Västerbottens län
Tidsstyrt och tillståndsstyrt brounderhållsarbete i Västerbottens län.

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
23 lägenheter, 4-5 st våningar.

Ombyggnad av busstorg i Umeå
Umeå kommun upphandlar en generalentreprenör för ombyggnad av Vasaplan. Vasaplan är navet i Umeå kommuns lokaltrafik.

Om- & tillbyggnad av förskola i Umeå

Ombyggnad av fd vårdcentral till lägenheter i Böleäng, Umeå

Om- och tillbyggnad av kontor i Umeå
Projektet omfattar detaljprojektering och utförande av kontor och sanitetsutrymmen, markarbeten, samt rivningsarbeten för om och tillbyggnad av kontorslokaler och sanitetsutrymmen. Objektet är beläget på Övägen 35 på Ön, Umeå kommun.

Ombyggnad till butiker i Umeå
Rivning av galleria samt ombyggnad av butiker, Lager 157 och Blomsterlandet m.m.

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus på Väst på stan, Umeå
Man vill bygga på en fastighet med 2 våningar för nya lägenheter samt bygga om ett gårdshus till lägenheter.

Ombyggnad av livsmedelsbutik på Väst på stan, Umeå

Moduluppställning vid by C 24 på Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Upphandlingen avser uppställning och förhyrning av moduler i anslutning till by 24 vid Norrlands universitetssjukhus.

Byte av banbelysning i Umeå

Tillbyggnad av gruppboende i Umeå

Ombyggnad av gator, VA mm i Umeå, etapp 2
Avser ombyggnad av Förrådsvägen och Strömvägen. Objektet avser ombyggnad av gator inklusive VA, belysning och media.

Ombyggnad av forskningsladugård i Röbäcksdalen, Umeå
Avser ombyggnad och tilläggsisolering av en befintlig forskningsladugård. Ombyggnad ca 1000 m² vilken förväntas vara färdig hösten 2017.

Tillbyggnad av trafikledartorn i Umeå

Ev utbyggnad av södra kajen i Umeå hamnterminal

Tillbyggnad av verksamhet i Umeå
Tillbyggnad av verkstadsdel med ett däckhotell med plats för däck till 400 fordon och personalutrymmen.

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 2
Asbestsanering.

Om och nybyggnad av supercykelväg på Campus Umeå, etapp 1
700-800 meter. Den tänkta supercykelvägen kommer att förbinda Gösta Skoglundsväg med Petrus Laestadiusväg.

Rivning av simhall i Umeå
Rivning av simhall på Rothoffsvägen samt återställning av mark.

Fiberutbyggnad, Umeå landsbygd, Rovångern, Täfteåfjärden AB04
Entreprenaden omfattar nybyggnad av optofibernät inklusive arbeten såsom grävning, förläggning av kanalisation, fiberblåsning och kabeldragning samt installation i fastighet, inklusive material (optofiberkabel och optotillbehör, aktiv utrustning mm) samt återställningsarbeten.

Rivning av simhall på Gammlia i Umeå
Objektet avser rivning av gamla Simhallen i Umeå kommun samt återställning av mark.

Upprustning/stabilisering av pir i Umeå hamnterminal

Hyresgästanpassning till folktandvården i Umeå

Om- & tillbyggnad av skola för förskola i Umeå

Tillbyggnad av varuhus i Umeå

Nybyggnad av optofibernät i Åsen, Djupsundsviken
Avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober). Fiberblåsning och kabeldragning ska kunna ske under hela året.

Skötsel av grönytor inom Umeå kommun
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1. E4 Söderslättsrondell – Alviksrondell Huvuddel 2. E4 Kolbäcksvägen Huvuddel 3. E12/v92 Nydalarondellen- Ersbodarondellen Huvuddel 4. E12/v92 Hissjörondellen-Kronoparksrondellen Huvuddel 5. Väg 503 Ersboda – Tegsbron Huvuddel 6. Väg 503 Tegsbron – Söderslättsrondellen Huvuddel 7. Väg 507 Trafikplats Umeå södra – Kronoparken Huvuddel 8. Väg 363 Trafikplats Umeå norra – Hissjörondellen Huvuddel 9. Väg 364 Ersbodarondellen – Överstevägen Huvuddel 10. Väg E12 Holmsund

SN Miniprojekteringar i Västerbotten & Norrbottens län

Uppgradering av styr och HMI vid pannanläggning i Hörnefors
Avser uppgradering av Styr och HMI samt intgrering till centralt överordnat DCS system 800 XA för 2 stycken biopannor vid Pannanläggning i Hörnefors.

Tillbyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förråd, tillbyggnad av förskola och fasadändring.

Nybyggnad av optofibernät i Norrbyn/Västamarken
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober). Fiberblåsning och kabeldragning ska kunna ske under hela året.

Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt inre ändring av befintlig byggnad.

Omvandling av lokaler till lägenheter samt renovering av biytor i Ålidhem
Avser omvandling till 4 lägenheter inklusive upprustning av biytor.

Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning av vind till 2st vindslägenheter.

Ledningsrenovering med flexibelt foder i Umeå
Objektet avser ledningsrenovering med flexibelt foder på utvalda platser geografiskt sett inom Umeå Kommuns gränser. Ledningsdimensioner är från 150 mm och upp till 500 mm. Två sträckor, cirka 75 m 400 mm skall vara i material för att klara avtappning fjärrvärme bättre. Total längd på objektet är cirka 1537 meter.

Tillbyggnad av parkerng i Umeå

Utökning av lagerytor i Umeå Hamn, etapp 2
Objektet avser iordningställande av lagerytor i anslutning till kaj vid Gustavs udde.

Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal med varuintag.

Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.

Ombyggnad av gym i Umeå
Ändrad användning från förskola till gym.

Rivning fastigheten Ymer 1 Umeå
Upphandlingen avser rivning av fastigheten YMER 1 Kungsgatan 47A i Umeå, Bruttoarea 1600 m².

Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning av källare till 1st källarlägenhet samt ändrad användning av vind till 3st vindslägenheter.

Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av skärmtak.

Tillbyggnad av carport i Umeå
Tillbyggnad av verksamhetsbyggnad med carport. bygglov för parkeringsplatser.

Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från lokal till 3 st studentlägenheter i källare.

Tillbyggnad av förråd i Umeå
Tillbyggnad av komplementbyggnad.

Tillbyggnad av garage i Umeå
Tillbyggnad av enbostadshus med garage.

Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av farligt avfallslager.

Rivning av skola i Umeå
Rivning av skolbyggnad.

Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Tidsbegränsat marklov för uppfyllnad - förbelastning av mark i ca 3 månader.

Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.

Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för schakt och överlast.

Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Marklov för uppfyllnad och schaktning.

Rivning av förskola i Umeå
För att göra plats för de nya byggnationerna ska befintlig förskola rivas. Entreprenaden omfattar rivning av befintlig förskola inkluderande såväl byggnader som utemiljö. Entreprenaden ska vara färdigställd 2016-12-15.

Rivning av vindkraftverk i Umeå Hamn, Holmsund

Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.

Tillbyggnad av sågverk i Umeå
Tillbyggnad av såghus med ny såglinje.

Utförande av detaljerad energikartläggning, Umeå kommun

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: