Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Umeå

Om- och tillbyggnad av grundskola/gymnasieskola i Umeå
Projektet omfattar totalrenovering av både ytskikt och tekniska installationer samt tillbyggnad på fastigheten Läroverket 1 Fridhemsgymnasiet i Umeå Kommun. Fastigheten har en total yta av ca 30 000 m² BTA. Tillbyggnad kommer att ske med ca 1500 m², ny entré, café samt reception.
Basunderhåll på allmänna vägar område Umeå
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Södra och Umeå Norra. Vägnätets totala längd för området är ca 1740 km väg varav grusväg 331 km.
Påbyggnad av bostäder på tak Umeå, etapp 4
37-38 lägenheter. 2-4 våningar
Ombyggnad av busstorg i Umeå
Umeå kommun upphandlar en generalentreprenör för ombyggnad av Vasaplan. Vasaplan är navet i Umeå kommuns lokaltrafik.
Ombyggnad av skola i Holmsund
Avser renovering av yttertak, byte av ventilation och invändig renovering av lokaler. Omfattar 8 huskroppar. Kommer att utföras i tre deletapper.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Ombyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Ombyggnad till butik i Umeå
Rivning av galleria samt ombyggnad av Blomsterlandet m.m.
Om- & tillbyggnad av skola i Umeå
Om- och tillbyggnad samt ändrad användning av verksamhetslokal till skola. Nybyggnad av förråd.
Renovering av bostadshus i Umeå
Upphandlingen avser renovering av befintligt hus med nya tillhörande installationer samt tillskapande av två nya lägenheter i källarplan. Hyresgäster kommer delvis att vara evakuerade under tiden för renovering. Objektet är beläget i Umeå kommun, Öst på stan, Laxen 45. Adressen är Öbackavägen 24A-B. OBSERVERA: Frågor besvaras ej under semesterperioden 2017-07-10 - 2017-08-04. Byggarbeten får påbörjas tidigast 2017-11-01 under förutsättning att samtliga handlingar finns framtagna och starttillstånd erhållits. Hyresgäster evakueras under oktober och skall vara ute ur huset senast 2017-10-31. Entreprenadens invändiga arbeten skall vara besiktade, godkända och samtliga besiktningsanmärkningar åtgärdade senast 2018-05-31, utvändiga arbeten ska vara färdiga senast 2018-09-29. Från och med 2018-06-01 tom 2018-07-01 skall bostaden få tillträde till lägenheterna för eventuella HLU arbeten. Hyresgäster påbörjar återflytt och nyinflytt till sina lägenheter 2018-07-01.
Ombyggnad av gator i Umeå
Ombyggnad av Löpevägen, Kärrvägen & Fatvägen.
Ombyggnad av vägar på Ersboda industriområde, Umeå
Arbetena består av ombyggnad Löpe-, Kärr- och Fatvägen. Vid ombyggnad kompletteras dagvattennätet med en del nya brunnar för avvattning av gatorna. Brunnar och anordningar för VA- och fjärrvärmeledningar höjdjusteras. El-, tele- och bredbandsledningar kompletteras. Gatubelysning byts och riktas.
Ombyggnad av forskningsladugård i Röbäcksdalen, Umeå
Avser ombyggnad och tilläggsisolering av en befintlig forskningsladugård. Ombyggnad ca 1000 m² vilken förväntas vara färdig hösten 2017.
Om- & tillbyggnad av butik i Umeå
Om- och tillbyggnad av butiksbyggnad, fasadändring gällande byte av fasadmaterial och rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av verksamhet i Umeå
Tillbyggnad av verkstadsdel med ett däckhotell med plats för däck till 400 fordon och personalutrymmen.
Om- och nybyggnad av supercykelväg på Campus Umeå, etapp 1
700-800 meter. Den tänkta supercykelvägen kommer att förbinda Gösta Skoglundsväg med Petrus Laestadiusväg.
Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt inre ändring av befintlig byggnad.
Hyresgästanpassning till folktandvården i Umeå
Uppdraget avser iordningställande av en ny Folktandvård i före detta bibliotekets lokaler. Ombyggnadsytan är ca 750 m2. Uppdraget är beläget i KV Idun, Umeå Kommun, Gamla biblioteket vid Rådhusesplanaden-Nygatan och ska vara färdigställt under mars 2018.
Ombyggnad av väg i Umeå
Avser ombyggnad av väg med tillhörande gc-väg inom stadsdelen Ersmark i Umeå.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förråd, tillbyggnad av förskola och fasadändring.
Nybyggnad av optofibernät i Norrbyn/Västamarken
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober). Fiberblåsning och kabeldragning ska kunna ske under hela året.
Påbyggnad av antennmast mm på vattentorn i Umeå
Objektet avser påbyggnad med mastfotsfäste inkl säkerhetsanordningar på vattentornet samt ombyggnad av taktäckning på takkupol i samband med byggnad av mastfotsfäste.
Om- och tillbyggnad av kök för leverans av enportionsmat i Umeå
Objektet avser uppförande av kök samt ombyggnad av kylrum för leverans av enportionsmat. El, vent och vs-arbeten utförs av kommunens ramavtalsentreprenörer.
Skötsel av grönytor inom Umeå kommun
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1. E4 Söderslättsrondell – Alviksrondell Huvuddel 2. E4 Kolbäcksvägen Huvuddel 3. E12/v92 Nydalarondellen- Ersbodarondellen Huvuddel 4. E12/v92 Hissjörondellen-Kronoparksrondellen Huvuddel 5. Väg 503 Ersboda – Tegsbron Huvuddel 6. Väg 503 Tegsbron – Söderslättsrondellen Huvuddel 7. Väg 507 Trafikplats Umeå södra – Kronoparken Huvuddel 8. Väg 363 Trafikplats Umeå norra – Hissjörondellen Huvuddel 9. Väg 364 Ersbodarondellen – Överstevägen Huvuddel 10. Väg E12 Holmsund
Anläggande av vandringshinder väg 363 Rockbäcken, Umeå
Åtgärdande av vandringshinder, bro över Rockbäcken.
Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av Gryningsvägen.
Ledningsrenovering med flexibelt foder i Umeå
Objektet avser ledningsrenovering med flexibelt foder på utvalda platser geografiskt sett inom Umeå Kommuns gränser. Ledningsdimensioner är från 150 mm och upp till 500 mm. Två sträckor, cirka 75 m 400 mm skall vara i material för att klara avtappning fjärrvärme bättre. Total längd på objektet är cirka 1537 meter.
Umeå Vagnverkstad - värmeåtervinning avisningsvatten
Entreprenaden omfattar värmeåtervinningssystem till varmvattenproduktion vid Umeå Vagnverkstad. För att reducera energibehovet vid uppvärmning av tappvarmvatten vid avisning av tågset, installeras tankar med värmeväxlare/kollektorer som mot utgående spillvatten från spolhall värmer ett återvinningssystem. Rörsystem inomhus, utvändigt placerade tankar med tillhörande värmeväxlare samt ledningar i mark ingår i entreprenaden. Länk till förfrågningsunderlag: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ummtbyjkgu
Ombyggnad av GC-väg Järnvägsgatan Hyggesvägen Umeå
Ombyggnad av Järnvägsgatan med ny GC-väg på västra sidan i Holmsund samt anslutningar mot anslutande gator, infarter, Industritomter mm. Omfattar ca 1000m gata exklusive ovanstående anslutningar. Ombyggnad av Hyggesvägen i Obbola som omfattar ca 400m gata samt anslutningar mot infarter mm. Uppdraget omfattar framtagandet av komplett förfrågningsunderlag och bygghandling.
Ombyggnad till lägenheter i Umeå
Ombyggnad av källare till 1 st källarlägenhet samt ombyggnad av vind till 3 st vindslägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Rivning av skärmtak och lastkaj, nybyggnad av staket, tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av park i Umeå
Upphandlingen avser ombyggnad av ett befintligt parkområde inom stadsdelen Böleäng i Umeå.
Rivning fastigheten Ymer 1 Umeå
Upphandlingen avser rivning av fastigheten YMER 1 Kungsgatan 47A i Umeå, Bruttoarea 1600 m².
Uppgradering av styr och HMI vid pannanläggning i Hörnefors
Avser uppgradering av Styr och HMI samt intgrering till centralt överordnat DCS system 800 XA för 2 stycken biopannor vid Pannanläggning i Hörnefors.
Ombyggnad av väg i Umeå
Arbetena består av ombyggnad av hela Korpralsvägen i Umeå från Verkstadsgatan, förnyelse av VA-, och fjärrvärmeledningar, komplettering av el-, tele- och bredbandsledningar samt ny gatubelysning.
Utökning av lagerytor i Umeå Hamn, etapp 2
Projektering och byggande av lagerytor i anslutning till kaj vid "Gustavs udde".
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus, garage och förråd.
Ombyggnad av idrottshall i Umeå
Ändrad användning av industrilokal till idrottsanläggning.
Tillbyggnad av radhus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av radhus.
Tillbyggnad av forskningsanläggning i Umeå
Tillbyggnad av forskningslokal/växthus.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med lager.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Invändig ombyggnad av flerbostadshus med ändrad planlösning, tillbyggnad av takkupor, fasadändring med borttagande av balkonger.
Ombyggnad av idrottshall i Umeå
Ändrad användning från industrihall till paddeltennishall, nya parkeringsplatser samt mindre fasadändring gällande ny dörr.
Ombyggnad av hotell i Umeå
Ändrad användning av nattklubb till hotell.
Ombyggnad av studentlägenhet i Umeå
Ändrad användning från lokal till tre studentlägenheter.
Tillbyggnad av biltvätt i Umeå
Tillbyggnad av industrihall/tvätt.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från fordonsrum/förråd till uthyrningsrum och anordnande av ytterligare parkeringsplatser samt fordonrum vid entré.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Umeå
Ändrad användning från kontor till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Markarbeten avseende schakt.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Markarbeten avseende uppfyllnad och schakt.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Ny prövning av nybyggnad av industrihall gällande tillbyggnad av elcentral.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorslokal med kontorslokal.
Tillbyggnad av fritidshem i Umeå
Tillbyggnad av fritids med entré och handikapptoalett.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av samlingslokal med skärmtak och komplementbyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Umeå
Tillbyggnad av verksamhetslokal med entré.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Ändrad användning av lägenhet till kontorslokal.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från handel till kontor tom 2025-07-01.
Tillbyggnad av avloppspumpstation i Umeå
Tillbyggnad av avloppspumpstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Umeå
Tillbyggnad av befintlig parkering samt rivning av befintlig depå.
Tillbyggnad av carport i Umeå
Tillbyggnad av byggnad med carport.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av carportlänga med skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till 2 st källarlägenheter, nybyggnad av cykelbod.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter samt nybyggnad av cykel skärmtak.
Ombyggnad av vägar inom Umeå skjutfält
Avser om- och nybyggnad av grusvägar inom Umeå skjutfält.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal, ny entré.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: