Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Umeå

Om- och tillbyggnad av grundskola/gymnasieskola i Umeå
Projektet omfattar totalrenovering av både ytskikt och tekniska installationer samt tillbyggnad på fastigheten Läroverket 1 Fridhemsgymnasiet i Umeå Kommun. Fastigheten har en total yta av ca 30 000 m² BTA. Tillbyggnad kommer att ske med ca 1500 m², ny entré, café samt reception.
Ombyggnad för mötesseparering på E12 mellan Brattby-Vännäs
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält. Breddning 5,5 km. Nybyggnad av 2,2 km lång cykelväg med belysning, ny trafikplats i Vännäs samt 2 planskilda passager.
Basunderhåll på allmänna vägar område Umeå
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Södra och Umeå Norra. Vägnätets totala längd för området är ca 1740 km väg varav grusväg 331 km.
Ombyggnad av busstorg i Umeå
Umeå kommun upphandlar en generalentreprenör för ombyggnad av Vasaplan. Vasaplan är navet i Umeå kommuns lokaltrafik.
Ombyggnad av skola i Holmsund
Avser renovering av yttertak, byte av ventilation och invändig renovering av lokaler. Omfattar 8 huskroppar. Kommer att utföras i tre deletapper.
Ombyggnad av torg i Umeå
Uppdraget avser ombyggnad av Rådhustorget och Storgatan mellan östra och västra Rådhusgatan i Umeå.
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Umeå-Dåva
Umeå-Dåva sek 0/000-12/000. Avverkning, ledningsflytt, byggvägar, OXA, avvattning.
Ombyggnad av Järnvägsgatan H-Sund och Hyggesvägen Umeå
Ombyggnad av Järnvägsgatan med ny GC-väg på västra sidan i Holmsund samt anslutningar mot anslutande gator, infarter, Industritomter mm. Omfattar ca 1000m gata exklusive ovanstående anslutningar. Ombyggnad av Hyggesvägen i Obbola som omfattar ca 400m gata samt anslutningar mot infarter mm. Uppdraget omfattar framtagandet av komplett förfrågningsunderlag och bygghandling.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Ombyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.
Renovering av hotell i Umeå
Ombyggnad av de befintliga 89 rummen, sällskapsrum, konferensrum och reception mm.
Ombyggnad till butik i Umeå
Rivning av galleria samt ombyggnad av Blomsterlandet m.m.
Ombyggnad av väg i Umeå
Arbetena består av ombyggnad av hela Korpralsvägen i Umeå från Verkstadsgatan, förnyelse av VA-, och fjärrvärmeledningar, komplettering av el-, tele- och bredbandsledningar samt ny gatubelysning.
Om- & tillbyggnad av skola i Umeå
Om- och tillbyggnad samt ändrad användning av verksamhetslokal till skola. Nybyggnad av förråd.
Ev utbyggnad av industrilokaler i Umeå
Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökad byggrätt för industri.
Hyresgästanpassning till folktandvården i Umeå
Uppdraget avser iordningställande av en ny Folktandvård i före detta bibliotekets lokaler. Ombyggnadsytan är ca 750 m2. Uppdraget är beläget i KV Idun, Umeå Kommun, Gamla biblioteket vid Rådhusesplanaden-Nygatan och ska vara färdigställt under mars 2018.
Om- & tillbyggnad av butik i Umeå
Om- och tillbyggnad av butiksbyggnad, fasadändring gällande byte av fasadmaterial och rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förråd, tillbyggnad av förskola och fasadändring.
Ombyggnad av forskningsladugård i Röbäcksdalen, Umeå
Avser ombyggnad och tilläggsisolering av en befintlig forskningsladugård. Ombyggnad ca 1000 m².
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Invändig ombyggnad av flerbostadshus med ändrad planlösning, tillbyggnad av takkupor, fasadändring med borttagande av balkonger.
Om- och nybyggnad av supercykelväg på Campus Umeå, etapp 1
700-800 meter. Den tänkta supercykelvägen kommer att förbinda Gösta Skoglundsväg med Petrus Laestadiusväg.
Om- & tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt inre ändring av befintlig byggnad.
Ombyggnad av väg i Umeå
Avser ombyggnad av väg med tillhörande gc-väg inom stadsdelen Ersmark i Umeå.
Ombyggnad av gata i Umeå
Objektet omfattar ombyggnad av gata och gc-väg, inklusive ny belysning, inom Ersboda industriområde på en sträcka av drygt 380 m. Inom Bruksvägen ska också VA-ledningar läggas om på en sträcka av ca 440 m, liksom 7 st VA-serviser. Inom det området kommer även markarbeten att ingå för ny- och omläggningar av el, tele och bredband. Längs Illervägen, från Björnvägen fram till Bruksvägen, ska också ca 370 m vattenledning dimension 300 mm byggas med schaktfri förläggning.
Skötsel av grönytor inom Umeå kommun
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1. E4 Söderslättsrondell – Alviksrondell Huvuddel 2. E4 Kolbäcksvägen Huvuddel 3. E12/v92 Nydalarondellen- Ersbodarondellen Huvuddel 4. E12/v92 Hissjörondellen-Kronoparksrondellen Huvuddel 5. Väg 503 Ersboda – Tegsbron Huvuddel 6. Väg 503 Tegsbron – Söderslättsrondellen Huvuddel 7. Väg 507 Trafikplats Umeå södra – Kronoparken Huvuddel 8. Väg 363 Trafikplats Umeå norra – Hissjörondellen Huvuddel 9. Väg 364 Ersbodarondellen – Överstevägen Huvuddel 10. Väg E12 Holmsund
Riskreducerande åtgärder längs väg 632 i Kåddis
500 meter ny sträckning av väg 632 utanför Baggböle.
Tillbyggnad av kontor i Umeå
Tillbyggnad av kontorshus.
Anläggande av vandringshinder väg 363 Rockbäcken, Umeå
Åtgärdande av vandringshinder, bro över Rockbäcken.
Ombyggnad av park i Umeå
Upphandlingen avser ombyggnad av ett befintligt parkområde inom stadsdelen Böleäng i Umeå.
Ombyggnad av studentlägenhet i Umeå
Ändrad användning från lokal till tre studentlägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Umeå
Rivning av skärmtak och lastkaj, nybyggnad av staket, tillbyggnad av industribyggnad.
Umeå Vagnverkstad - värmeåtervinning avisningsvatten
Entreprenaden omfattar värmeåtervinningssystem till varmvattenproduktion vid Umeå Vagnverkstad. För att reducera energibehovet vid uppvärmning av tappvarmvatten vid avisning av tågset, installeras tankar med värmeväxlare/kollektorer som mot utgående spillvatten från spolhall värmer ett återvinningssystem. Rörsystem inomhus, utvändigt placerade tankar med tillhörande värmeväxlare samt ledningar i mark ingår i entreprenaden. Länk till förfrågningsunderlag: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ummtbyjkgu
Ombyggnad till lägenheter i Umeå
Ombyggnad av källare till 1 st källarlägenhet samt ombyggnad av vind till 3 st vindslägenheter.
Utökning av lagerytor i Umeå Hamn, etapp 2
Projektering och byggande av lagerytor i anslutning till kaj vid "Gustavs udde".
Tillbyggnad av industrilokal i Umeå
Tillbyggnad av industrilokal med lager.
Tillbyggnad av forskningsanläggning i Umeå
Tillbyggnad av forskningslokal/växthus.
Ombyggnad av idrottshall i Umeå
Ändrad användning av industrilokal till idrottsanläggning.
Ombyggnad av hotell i Umeå
Ändrad användning av nattklubb till hotell.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från fordonsrum/förråd till uthyrningsrum och anordnande av ytterligare parkeringsplatser samt fordonrum vid entré.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Umeå
Ändrad användning från kontor till tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av fritidshem i Umeå
Tillbyggnad av fritids med entré och handikapptoalett.
Rivning av flerbostadshus i Umeå
Rivning av flerbostadshus, garage och förråd.
Rivning av vårdcentral i Umeå
Rivning av vårdbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Umeå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från handel till kontor tom 2025-07-01.
Tillbyggnad av carport i Umeå
Tillbyggnad av byggnad med carport.
Tillbyggnad av skärmtak i Umeå
Tillbyggnad av carportlänga med skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Markarbeten avseende uppfyllnad och schakt.
Ombyggnad av markanläggning i Umeå
Markarbeten avseende uppfyllnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till 2 st källarlägenheter, nybyggnad av cykelbod.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter samt nybyggnad av cykel skärmtak.
Ombyggnad av vägar inom Umeå skjutfält
Avser om- och nybyggnad av grusvägar inom Umeå skjutfält.
Tillbyggnad av affärshus i Umeå
Tillbyggnad av handelslokal, ny entré.
Tillbyggnad av radhus i Umeå
Tillbyggnad och fasadändring av radhus.
Rivning av kontor i Umeå
Rivning av kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: