Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Skellefteå

Ombyggnad av industrilokaler i Hedensbyn, Skellefteå
19000 kvm anläggningsyta, samt 19000 kvm lokalyta.

Nya förvaringsutrymmen under mark i Rönnskär, Skelleftehamn, Fas 2
Det är olika typer av farligt processavfall som ska slutdeponeras under jord.

Ombyggnad av E4 mellan Ljusvattnet-Yttervik
Avser ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke och omkörningssträckor, nya korsningar, breddning av vägen från 9 till 14 meter, nya ersättningsvägar. Ca 7,5 km lång sträcka.

Ombyggnad av E4 mellan Broänge-Daglösten
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 12,5 km lång sträcka.

På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.

Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Till- och ombyggnad av Moröbacke HC.

Om- & tillbyggnad till förskola, Burträsk

Ombyggnad till lägenheter samt lokaler i Skelleftehamn
Entreprenaden omfattar ombygnad av lokaler till lägenheter i Skelleftehamn och avser att resultera i att det ska kunna bli 12 lägenheter efter färdig ombyggnad. En ombyggnation i tre plan totalt 3000m2 varav 1100m2 till lägenheter (preliminärt 18st med en snittstorlek på 60m2) av typen trygghetsboende, övriga ytor ska anpassas befintliga kommunala hyresgäster i form av ytor för möten, kontor och omklädningsrum. Utvändigt ska bullerskydd skapas och en carport för 12 bilplatser. Lägenhetsförråd skall inrymmas i souterrängplan. Varje lägenhet skall förses med balkong med tak alt. belägen under ovanförliggande balkong. Gemensam tvättstuga förlagd i markplan.

Underhåll av vajerräcken i Västerbottens län
Underhåll av vajerräcken inom Nordmaling, Skellefteå, Umeå och Robertsfors kommuner.

Rivning och tillbyggnad av industrilokaler i Skellefteå

Ombyggnad av kontor mm i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av och påbyggnad av befintlig byggnad. Ombyggnad ca 1600 m2, nybyggnad ca 340 m2. Objektet är beläget inom Skellefteå krafts industriområde, Hedensbyn.

Varmmassabeläggning på väg 95 mellan Boliden-BD Länsgräns

Ombyggnad av va-ledning i Skellefteå

Ombyggnad av lägenheter i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av 45 lägenheter och tre lokaler fördelade på två byggnader med vardera tre våningsplan + källare. Ombyggnaden omfattar ny ventilationsanläggning, nytt elsystem, stambyte kök, ny köksinredning mm.

Byte av ispist i ishall i Skellefteå
Rivning av befintlig ispist på Skellefteå Kraft Arena A-Hall. Uppbyggnad av ny ispist ca 1880 m2.

Byte av sarg och publikskydd i ishall i Skellefteå
Entreprenaden omfattar ishockeysarg och publikskydd inklusive montering av sarg med tillhörande utrustning. Parallellt med denna entreprenad sker även uppbyggnad av ny ispist vilket medför viss samordning för att tidplanerna ska efterföljas.

Ombyggnad entré mm vid kontor i Skellefteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: markarbeten för tomt, utrustning i tomt, rivnings- och ombyggnadsarbeten. Arbetenas omfattning framgår av handlingarna förtecknade under AFB.22.

Riskreducerande åtgärder längs väg 791 vid Krångfors

Ombyggnad av lekpark i Anderstorp, Skellefteå
Ligger vid förskolan Pusselbiten.

Rivning av skolkök och aula i Skellefteå
Rivning av skolmatsal juni-september 2017 och aula januari-april 2018.

Renovering av grusgravar Bureå
Arbetet kommer att utföras under flera somrar.

Ombyggnad av gata i Skellefteå

Rivning av byggnader i Skellefteå
Rivning.

Rivning av fastigheter i Skellefteå kommun
Skellefteå kommun upphandlar rivning av 8 fastigheter enligt bifogade rivningsplaner. Upphandlingen är uppdelad i tre prisgrupper där pris kan anges på en eller flera prisgrupper. Fler än en leverantör kan komma att utses.

Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av gatubelysning och strandstråk i Skellefteå

Rivning av industrihus i Skellefteå
Rivning av industribyggnad.

Rivning av reningsverk i Skellefteå
Rivning av gamla reningsverket.

Rivning av vandrarhem i Skellefteå
Rivning av förläggning och ungkarlsförläggning samt ändring av tak och bärande delar.

Rivning av pizzeria och busstation i Skellefteå
Rivning av bla kiosk/pizzeria.

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av bostadshus, sommarhus, garage och ladugårdslängor Skellefteå-rönnbäcken 1:16, Myckle 1:2.

Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad, nybyggnad av skärmtak och uppsättning av två förrådstält samt rivning av förråd på Kusmark 19:19.

Rivning av grupphus i Skellefteå
Rivning av tre bostadshus, garage och uthus, ladugårdslänga och smedja samt hage Ursviken 1:1, Sunnanå 5:21.

Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från samlingslokal till kontor.

Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från samlingslokal till restaurang/nattklubb/konferens.

Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Ändrad användning från utställning till café/restaurang.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Skellefteå
Ändrad användning till asylboende.

Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändring av invändigt bärande vägg för utökning av butikslokal.

Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av uthuslänga, loge, jordkällare.

Rivning av skorsten i Skellefteå
Rivning av skorsten.

Ombyggnad av busstation i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från stadsmission till busstation.

Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
tillbyggnad av skärmtak.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad och inglasning av balkonger.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Utökning av parkeringsytor.

Ombyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Ändra bärande konstruktion i bärande vägg mot köket.

Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från lager till utökad yta för secondhandbutik.

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus.

Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd, skärmtak och teknikrum.

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av 2 st enbostadshus.

Rivning av soprum i Skellefteå
Rivning av avfallsrum.

Ombyggnad av församlingshus i Skellefteå
Fasadändring, ombyggnad ändrad ventilation och brandcellsindelning samt tillbyggnad av skärmtak.

Ombyggnad av bensinstation i Skellefteå
Installation av oljeavskiljare.

Ombyggnad av verkstad i Skellefteå
Installation av oljeavskiljare.

Rivning av bussgods/väntrum i Skellefteå

Rivning av fastigheter i Skellefteå
Rivning av Hus 1A, 1B och 1C.

Rivning av matsal i Skellefteå
Objektet avser rivning av Byskeskolans matsal Byske 83:1, samt tillhörande arbete för byte av avloppsledning i samband med rivning av befintlig avloppsledning fram till fettavskiljaren mm.

Nya fallunderlag på lekplatser i Skellefteå
Avser nya fallunderlag av gummiasfalt på lekplatserna Lingonstigen ca 100 kvm och Anderstorp ca 540 kvm.

Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad av kontor genom påbyggnad av en våning.

Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Ändrad användning från tryckeri till café.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: