Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västerbottens län

Bjurholm (4)
Dorotea (3)
Lycksele (17)
Malå (3)
Norsjö (2)
Sorsele (5)
Storuman (10)
Umeå (74)
Vindeln (8)
Vännäs (7)
Åsele (3)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 207 st.

Tillbyggnad av köpcentrum i Umeå, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1.

Om- och nybyggnation av by 2-4 och 10 vid NUS, Umeå
Västerbottens Läns Landsting planerar för om- och tillbyggnad av byggnaderna 2-4 och 10 vid Norrlands universitetssjukhus. Ny helikopterplatta med hiss, nytt yttertak med fläktrum, tilläggsisolering av fasad, byte av fönster, rivning av befintlig helikopterplatta samt påbyggnad av två våningsplan på 10 A och B.

Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Djäkneboda-Bygdeå
Mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke, mer trafiksäkra korsningar, nya vänstersvängsöglor, breddning av vägen från 9 till 14 meter, ersättningsvägar, ny port under E4 vid Bobacken, breddning av bro över Dalkarlsån.

Trafiksäkerhetsåtgärder på E4 mellan Sikeå-Gumboda
Avser ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke, nya korsningar, nya vänstersvängsöglor, breddning av vägen från 9 till 14 meter, nya ersättningsvägar, säkring av vägens sidoområden.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vilhelmina
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vilhelmina.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Lycksele

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vännäs

Om- och tillbyggnad av Aktivitets- och Föreningshus i Umeå

Påbyggnad av fastighet till hotell i Umeå
Ca 210 rum.

Nya förvaringsutrymmen under mark i Rönnskär, Skelleftehamn, Fas 2
Det är olika typer av farligt processavfall som ska slutdeponeras under jord.

Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan

Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Eventuellt blir det påbyggnad av 8 tvåvåningshus med en våning, totalt ca 48 nya lägenheter.

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
23 lägenheter, 4-5 st våningar.

Upprustning av väg Strycksele-Ekorrsjö
Bärighets- och förstärkningsåtgärder, ca 25 km lång sträcka.

Ombyggnad av busstorg i Umeå
Umeå kommun upphandlar en generalentreprenör för ombyggnad av Vasaplan. Vasaplan är navet i Umeå kommuns lokaltrafik.

Tillbyggnad av skola på Mariehem, Umeå

Förstärkningsarbeten på väg 573 mellan Ava-Olofsfors
Ca 13 km väg, förstärkning av 4 broar, ny rörbro över Vinan.

Trafiksäkerhetsåtgärder genom Hemavan
Ny gc-väg med tillhörande belysning, nya passager över väg E12 och nya busshållplatser vid väg E12.

På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter på Strandgatan i Skellefteå.

Ombyggnad av gata i Umeå, etapp 2 mfl
Etapp 1, se projekt 816219.

Om- och tillbyggnad av kontor i Umeå
Projektet omfattar detaljprojektering och utförande av kontor och sanitetsutrymmen, markarbeten, samt rivningsarbeten för om och tillbyggnad av kontorslokaler och sanitetsutrymmen. Objektet är beläget på Övägen 35 på Ön, Umeå kommun.

Ombyggnad av UVA; steril, dagkirurgi mm på Skellefteå lasarett
Ombyggnad av UVA, Steril och dagkirurgi, operation.

Ombyggnad av skola i Lycksele

Ombyggnad av fd vårdcentral till lägenheter i Böleäng, Umeå

Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Till- och ombyggnad av Moröbacke HC.

Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken

Tillbyggnad av entré & foajé på Folket Hus i Umeå, etapp 3

Ombyggnad till butiker i Umeå
Rivning av galleria samt ombyggnad av butiker, Lager 157 och Blomsterlandet m.m.

Ombyggnad av skola, gymnastiksal, matsal mm i Umeå

Om- & tillbyggnad till förskola, Burträsk

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus på Väst på stan, Umeå
Man vill bygga på en fastighet med 2 våningar för nya lägenheter samt bygga om ett gårdshus till lägenheter.

Till & ombyggnad av kraftverk i Sorsele

Rivning av skola samt nybyggnad av förskola i Skellefteå

Tillbyggnad av hotell i Vindeln

Ombyggnad av industrilokaler i Hedensbyn, Skellefteå
19000 kvm anläggningsyta, samt 19000 kvm lokalyta.

Beläggning & förstärkningsåtgärder på väg 365 mellan Husbondliden-Enebacken

Ombyggnad av livsmedelsbutik på Väst på stan, Umeå

Ombyggnad till cirkulationsplats längs väg 372 i Skellefteå

Upprustning av E45 genom Dorotea tätort
Området sträcker sig från Snickerigatan i öst till kyrkogården i väst samt korsningen med väg 1052, där en gång- och cykelbana ska anläggas längs E45 genom Dorotea tätort. Den totala sträckan är 2,5 kilometer lång.

Ombyggnad till lägenheter samt lokaler i Skelleftehamn
Entreprenaden omfattar ombygnad av lokaler till lägenheter i Skelleftehamn och avser att resultera i att det ska kunna bli 12 lägenheter efter färdig ombyggnad. En ombyggnation i tre plan totalt 3000m2 varav 1100m2 till lägenheter (preliminärt 18st med en snittstorlek på 60m2) av typen trygghetsboende, övriga ytor ska anpassas befintliga kommunala hyresgäster i form av ytor för möten, kontor och omklädningsrum. Utvändigt ska bullerskydd skapas och en carport för 12 bilplatser. Lägenhetsförråd skall inrymmas i souterrängplan. Varje lägenhet skall förses med balkong med tak alt. belägen under ovanförliggande balkong. Gemensam tvättstuga förlagd i markplan.

Underhåll av vajerräcken i Västerbottens län
Underhåll av vajerräcken inom Nordmaling, Skellefteå, Umeå och Robertsfors kommuner.

Tillbyggnad av hotell i Hemavan, etapp 2

Rivning och tillbyggnad av industrilokaler i Skellefteå

Ombyggnad av kontor mm i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av och påbyggnad av befintlig byggnad. Ombyggnad ca 1600 m2, nybyggnad ca 340 m2. Objektet är beläget inom Skellefteå krafts industriområde, Hedensbyn.

Ombyggnad av gator, VA mm i Umeå, etapp 2
Avser ombyggnad av Förrådsvägen och Strömvägen. Objektet avser ombyggnad av gator inklusive VA, belysning och media.

Tillbyggnad av lägenheter & installation av hiss i Skellefteå
6-7 st lägenheter.

Tillbyggnad av industrihus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.

Dammsäkerhetshöjande åtgärder i Vilhelmina

Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele

Riskreducerande åtgärder längs väg 370 i Nölviken

Ombyggnad av vattenverk i Storuman

Beläggning- & förstärkningsåtg, Anderstorp-Stackgrönnan
14,7 km

Ombyggnad av väg i Umeå
Avser ombyggnad av väg med tillhörande gc-väg inom stadsdelen Ersmark i Umeå.

Ombyggnad av forskningsladugård i Röbäcksdalen, Umeå
Avser ombyggnad och tilläggsisolering av en befintlig forskningsladugård. Ombyggnad ca 1000 m² vilken förväntas vara färdig hösten 2017.

Ombyggnad av vägar på Ersboda industriområde, Umeå
Arbetena består av ombyggnad Löpe-, Kärr- och Fatvägen. Vid ombyggnad kompletteras dagvattennätet med en del nya brunnar för avvattning av gatorna. Brunnar och anordningar för VA- och fjärrvärmeledningar höjdjusteras. El-, tele- och bredbandsledningar kompletteras. Gatubelysning byts och riktas.

Tillbyggnad av verksamhet i Umeå
Tillbyggnad av verkstadsdel med ett däckhotell med plats för däck till 400 fordon och personalutrymmen.

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 2
Asbestsanering.

Utveckling av centrum i Storuman

Om och nybyggnad av supercykelväg på Campus Umeå, etapp 1
700-800 meter. Den tänkta supercykelvägen kommer att förbinda Gösta Skoglundsväg med Petrus Laestadiusväg.

Ombyggnad av va-ledning i Skellefteå

Rivning av simhall i Umeå
Rivning av simhall på Rothoffsvägen samt återställning av mark.

Till eller nybyggnad av förskola/kök i Lycksele

Ombyggnad av lägenheter i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av 45 lägenheter och tre lokaler fördelade på två byggnader med vardera tre våningsplan + källare. Ombyggnaden omfattar ny ventilationsanläggning, nytt elsystem, stambyte kök, ny köksinredning mm.

Fiberutbyggnad, Umeå landsbygd, Rovångern, Täfteåfjärden AB04
Entreprenaden omfattar nybyggnad av optofibernät inklusive arbeten såsom grävning, förläggning av kanalisation, fiberblåsning och kabeldragning samt installation i fastighet, inklusive material (optofiberkabel och optotillbehör, aktiv utrustning mm) samt återställningsarbeten.

Byte av sarg och publikskydd i ishall i Skellefteå
Entreprenaden omfattar ishockeysarg och publikskydd inklusive montering av sarg med tillhörande utrustning. Parallellt med denna entreprenad sker även uppbyggnad av ny ispist vilket medför viss samordning för att tidplanerna ska efterföljas.

Byte av ispist i ishall i Skellefteå
Rivning av befintlig ispist på Skellefteå Kraft Arena A-Hall. Uppbyggnad av ny ispist ca 1880 m2.

Rivning av simhall på Gammlia i Umeå
Objektet avser rivning av gamla Simhallen i Umeå kommun samt återställning av mark.

Ombyggnad av omlastningsterminal i Lycksele
Ombyggnad av befintliga stickspår.

Ombyggnad av industrispår på Hedensbyn, Skellefteå

Renovering av skola i Sorsele etapp 1
Upprustning av Vindelälvsskolan.

Ombyggnad entré mm vid kontor i Skellefteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: markarbeten för tomt, utrustning i tomt, rivnings- och ombyggnadsarbeten. Arbetenas omfattning framgår av handlingarna förtecknade under AFB.22.

Ombyggnad till bostadshus i Vännäs
Omfattar ombyggnad till bostadshus med 6 st lägenheter, samt nybyggnad av komplementbyggnad med soprum och lägenhetsförråd.

Ombyggnad till musikskola samt förskola i Storuman
Objektet avser om- och tillbyggnad för förskolan Regnbågen i hus B2 och Kulturakademins musikskola i hus D på fastigheten Ormen 14 i Storuman. Total bruttoarea ombyggnad ca 720 m2 och tillbyggnad ca 60 m2.

Hyresgästanpassning till folktandvården i Umeå

Ny reservtäkt i Vännäs kommun

Om- & tillbyggnad av skola för förskola i Umeå

Utbyte av bro och anpassning av väg i Sävar

Tillbyggnad av förskola i Bygdeå
Upphandlingen omfattar en om och tillbyggnad på förskolan Fyrklövern i Bygdeå Robertsfors kommun i form av en totalentreprenad, entreprenadarbeten utförs under 2017.

Anläggande av vandringshinder väg 363 Rockbäcken, Umeå
Åtgärdande av vandringshinder, bro över Rockbäcken.

Rivning av skolkök och aula i Skellefteå
Rivning av skolmatsal och aula.

Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt inre ändring av befintlig byggnad.

Tillbyggnad av varuhus i Umeå

SN Miniprojekteringar i Västerbotten & Norrbottens län

Beläggningsarbete på väg 363 mellan Holmfors-Sappetsele
10,2 km. Delkontrakt AC 4 Holmfors-Sappetsele.

Beläggning & förstärkningsåtgärder på E12 mellan Yttervik-Tärnaby
14,4 km. Delkontrakt AC 3 Yttervik-Tärnaby.

Beläggning- & förstärkningsåtgärder på vägar genom Norsjö

Rivning av damm i Vindeln

Riskreducerande åtgärder längs väg 791 vid Krångfors

Påbyggnad av antennmast mm på vattentorn i Umeå
Objektet avser påbyggnad med mastfotsfäste inkl säkerhetsanordningar på vattentornet samt ombyggnad av taktäckning på takkupol i samband med byggnad av mastfotsfäste.

Ombyggnad av lekpark i Anderstorp, Skellefteå
Ligger vid förskolan Pusselbiten.

Tillbyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förråd, tillbyggnad av förskola och fasadändring.

Nybyggnad av optofibernät i Norrbyn/Västamarken
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober). Fiberblåsning och kabeldragning ska kunna ske under hela året.

Om- och tillbyggnad av kök för leverans av enportionsmat i Umeå
Objektet avser uppförande av kök samt ombyggnad av kylrum för leverans av enportionsmat. El, vent och vs-arbeten utförs av kommunens ramavtalsentreprenörer.

Halvvarm massabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 1 Blåvikssjön-Tara

Varmmassabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 10: Håknäs - Hörnefors

Varmmassabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 11: Bygdeå - Sikeå AC 12: Älgmyran - Tvärålund

Varmmassabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 13: Vilan - Lycksele

Halvvarm massabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 2 Husbonliden-Enebacken

Nybyggnad av optofibernät i Åsen, Djupsundsviken
Avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober). Fiberblåsning och kabeldragning ska kunna ske under hela året.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: