Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västerbottens län

Bjurholm (5)
Dorotea (2)
Lycksele (17)
Malå (2)
Norsjö (2)
Sorsele (5)
Storuman (7)
Umeå (84)
Vindeln (7)
Vännäs (5)
Åsele (4)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 213 st.

Om- och nybyggnation av by 2-4 och 10 vid NUS, Umeå
Västerbottens Läns Landsting planerar för om- och tillbyggnad av byggnaderna 2-4 och 10 vid Norrlands universitetssjukhus. Ny helikopterplatta med hiss, nytt yttertak med fläktrum, tilläggsisolering av fasad, byte av fönster, rivning av befintlig helikopterplatta samt påbyggnad av två våningsplan på 10 A och B.

Ombyggnad av industrilokaler i Hedensbyn, Skellefteå
19000 kvm anläggningsyta, samt 19000 kvm lokalyta.

Påbyggnad av fastighet till hotell i Umeå
Ca 210 rum.

Påbyggnad av bostäder på tak Umeå, etapp 4
37-38 lägenheter. 2-4 våningar

Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan

Om- & tillbyggnad på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
Totalrenovering, byte av tak, ventilation mm.

Rivning och nybyggnad av badhus i Skelleftehamn

Upprustning av väg Strycksele-Ekorrsjö
Bärighets- och förstärkningsåtgärder, ca 25 km lång sträcka.

Om och påbyggnad av fastighet i Skellefteå

Trafiksäkerhetsåtgärder genom Hemavan
Ny gc-väg med tillhörande belysning, nya passager över väg E12 och nya busshållplatser vid väg E12.

Tillbyggnad av skola på Mariehem, Umeå

Höjning av plattform i Vännäs
Höjning av mellanplattformen till mellanhög.

Ombyggnad av E4 mellan Daglösten-Ljusvattnet
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 8,5 km lång sträcka.

På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.

Om- & tillbyggnad av förskola i Umeå

Halvvarm massabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 1 Blåvikssjön-Tara

Ombyggnad till trygghetsboende i Vilhelmina
Objektet avser generalentreprenad för ombyggnad av plan 2 och 3 samt yttertak på fastigheten Smeden i Vilhelmina. Tillskapande av 8 + 8 lägenheter för trygghetsboende samt 1 st tillhörande gemensamhetslokal.

Ombyggnad av skola i Lycksele
Om- och tillbyggnad av Forsdalaskolan.

Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Till- och ombyggnad av Moröbacke HC.

Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken

Ombyggnad av skola, gymnastiksal, matsal mm i Umeå

Om- & tillbyggnad till förskola, Burträsk

Ombyggnad av skola i Holmsund
Avser renovering av yttertak, byte av ventilation och invändig renovering av lokaler. Omfattar 8 huskroppar. Kommer att utföras i tre deletapper.

Om- och tillbyggnad av kyrkliga byggnader i Lycksele
Ombyggnad av auditorium. Tillbyggnad av café, atrium och kontor.

Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik, Umeå
Ombyggnad av butik samt påbyggnad med 2 våningar.

Ombyggnad till musikskola samt förskola i Storuman
Objektet avser om- och tillbyggnad för förskolan Regnbågen i hus B2 och Kulturakademins musikskola i hus D på fastigheten Ormen 14 i Storuman. Total bruttoarea ombyggnad ca 720 m2 och tillbyggnad ca 60 m2.

Ombyggnad till lägenheter samt lokaler i Skelleftehamn
Entreprenaden omfattar ombyggnation av 3000 m2 lokaler varav dessa till 1100 m2 lägenheter i Skelleftehamn, nära centrum.

Bärighetsåtgärder längs väg 805 i Brutorp
Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 805 från korsningen (femvägskälet) med väg 791 till Brutorp by, ca 7 km. I objektet ingår utförande av riskreducerande åtgärder vid Finnforsfallet i form av trumbyte över Hästbäcken.

Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå

Underhåll av vajerräcken i Västerbottens län
Underhåll av vajerräcken inom Nordmaling, Skellefteå, Umeå och Robertsfors kommuner.

Tillbyggnad av hotell i Hemavan, etapp 2

Beläggningsarbete på väg 363 mellan Holmfors-Sappetsele
10,2 km. Delkontrakt AC 4 Holmfors-Sappetsele.

Halvvarm massabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 2 Husbonliden-Enebacken

Ombyggnad till butik i Umeå
Rivning av galleria samt ombyggnad av Blomsterlandet m.m.

Beläggning & förstärkningsåtgärder på väg 365 mellan Husbondliden-Enebacken

Ombyggnad av kontor mm i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av och påbyggnad av befintlig byggnad. Ombyggnad ca 1600 m2, nybyggnad ca 340 m2. Objektet är beläget inom Skellefteå krafts industriområde, Hedensbyn.

Beläggning & förstärkningsåtgärder på E12 mellan Yttervik-Tärnaby
14,4 km. Delkontrakt AC 3 Yttervik-Tärnaby.

Ombyggnad av gator i Umeå
Ombyggnad av Löpevägen, Kärrvägen & Fatvägen.

Ombyggnad av vägar på Ersboda industriområde, Umeå
Arbetena består av ombyggnad Löpe-, Kärr- och Fatvägen. Vid ombyggnad kompletteras dagvattennätet med en del nya brunnar för avvattning av gatorna. Brunnar och anordningar för VA- och fjärrvärmeledningar höjdjusteras. El-, tele- och bredbandsledningar kompletteras. Gatubelysning byts och riktas.

Tillbyggnad av industrihus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.

Dammsäkerhetshöjande åtgärder i Vilhelmina

Muddring av hamn i Skellefteå

Rivning och tillbyggnad av industrilokaler i Skellefteå

Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Upphandlingen avser projektledare till ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.

Ombyggnad till butiker i Umeå
Rivning av galleria samt ombyggnad av butiker, Lager 157.

Tillbyggnad av kök och matsal vid förskola i Umeå

Ombyggnad av va-ledningar och gator i Skellefteå

Ombyggnad av entré & foajé på Folket Hus i Umeå

Varmmassabeläggning på väg 95 mellan Boliden-BD Länsgräns

Ombyggnad av forskningsladugård i Röbäcksdalen, Umeå
Avser ombyggnad och tilläggsisolering av en befintlig forskningsladugård. Ombyggnad ca 1000 m² vilken förväntas vara färdig hösten 2017.

Avvattningsåtgärder vid järnväg på sträckan Vännäs-Koler
Avvattningsåtgärder på bdl 124 och 126 (sträckan Vännäs-Koler) inklusive trumbyte (km 982+995) i Västerbotten/Norrbottens län. Dikning, åtgärder på trummor i form av rensning och reparationer, rensning och reparationer på dräneringar.

Ombyggnad av väg 364 delen väg 774-Ljusrotet
Berörd vägsträcka är ca 15 km lång och uppdelad i tre etapper. Etapp 1 sträcker sig från korsningen väg 774 till Långviken och är ca 3 km lång. Etapp 2 sträcker sig från Långviken till Hjoggbölefors och är ca 6 km lång. Etapp 3 sträcker sig från Sidbergsliden till Lappvattnet och är ca 6 km lång.

Tillbyggnad av verksamhet i Umeå
Tillbyggnad av verkstadsdel med ett däckhotell med plats för däck till 400 fordon och personalutrymmen.

Ombyggnad till bostadshus i Vännäs
Omfattar ombyggnad till bostadshus med 6 st lägenheter, samt nybyggnad av komplementbyggnad med soprum och lägenhetsförråd.

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 3
Asbestsanering.

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 4
Asbestsanering.

Om och nybyggnad av supercykelväg på Campus Umeå, etapp 1
700-800 meter. Den tänkta supercykelvägen kommer att förbinda Gösta Skoglundsväg med Petrus Laestadiusväg.

Ombyggnad av va-ledning i Skellefteå

Rivning av simhall i Umeå
Rivning av simhall på Rothoffsvägen samt återställning av mark.

Ombyggnad av lägenheter i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av 45 lägenheter och tre lokaler fördelade på två byggnader med vardera tre våningsplan + källare. Ombyggnaden omfattar ny ventilationsanläggning, nytt elsystem, stambyte kök, ny köksinredning mm.

Rivning av simhall på Gammlia i Umeå
Objektet avser rivning av gamla Simhallen i Umeå kommun samt återställning av mark.

Renovering av skola i Sorsele etapp 1
Objektet avser om- och tillbyggnad av hus A och B, Vindelälvsskolan enligt upprättade handlingar av TM konsult AB dat 2017-05-19. Total bruttoarea om- och tillbyggnad ca 1170 m2. Omfattningen i sin helhet framgår av anslutande bilagor.

Byte av ispist i ishall i Skellefteå
Rivning av befintlig ispist på Skellefteå Kraft Arena A-Hall. Uppbyggnad av ny ispist ca 1880 m2.

Byte av sarg och publikskydd i ishall i Skellefteå
Entreprenaden omfattar ishockeysarg och publikskydd inklusive montering av sarg med tillhörande utrustning. Parallellt med denna entreprenad sker även uppbyggnad av ny ispist vilket medför viss samordning för att tidplanerna ska efterföljas.

Tillbyggnad av lager i Umeå
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt inre ändring av befintlig byggnad.

Nybyggnad av optofibernät i Åsen, Djupsundsviken
Avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober). Fiberblåsning och kabeldragning ska kunna ske under hela året.

Ombyggnad entré mm vid kontor i Skellefteå
Entreprenaden omfattar i huvudsak projektering och utförande av: markarbeten för tomt, utrustning i tomt, rivnings- och ombyggnadsarbeten. Arbetenas omfattning framgår av handlingarna förtecknade under AFB.22.

Hyresgästanpassning till folktandvården i Umeå
Uppdraget avser iordningställande av en ny Folktandvård i före detta bibliotekets lokaler. Ombyggnadsytan är ca 750 m2. Uppdraget är beläget i KV Idun, Umeå Kommun, Gamla biblioteket vid Rådhusesplanaden-Nygatan och ska vara färdigställt under mars 2018.

Tillbyggnad av förskola i Bygdeå
Upphandlingen omfattar en om och tillbyggnad på förskolan Fyrklövern i Bygdeå Robertsfors kommun i form av en totalentreprenad, entreprenadarbeten utförs under 2017.

Ombyggnad av väg i Umeå
Avser ombyggnad av väg med tillhörande gc-väg inom stadsdelen Ersmark i Umeå.

Uppgradering av styr och HMI vid pannanläggning i Hörnefors
Avser uppgradering av Styr och HMI samt intgrering till centralt överordnat DCS system 800 XA för 2 stycken biopannor vid Pannanläggning i Hörnefors.

Tillbyggnad av varuhus i Umeå

Ombyggnad Kittelä Förskola Vilhelmina

Ombyggnad av vattenverk i Slussfors

SN Miniprojekteringar i Västerbotten & Norrbottens län

Rivning av damm i Vindeln

Ombyggnad av Glödbergstunneln i Nyåker

Beläggningsarbete på väg 363 mellan Sickseleberg-Björksele

Ombyggnad av fd matsal till musiksal och fritids vid Bureå skola
Entreprenaden omfattar mark- och husbyggnadsarbeten, arbeten med luftbehandling, VS-system, samt El- och teleinstallationer för ombyggnad av Bureå skola musik och fritids.

Varmmassabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 10: Håknäs - Hörnefors

Varmmassabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 11: Bygdeå - Sikeå AC 12: Älgmyran - Tvärålund

Varmmassabeläggning inom Västerbottens län
Grupper/delkontrakt: AC 13: Vilan - Lycksele

Beläggning av väg 352 mellan Y Länsgräns-Fredrika
Halvvarm massabeläggning. Arbetena ska utföras under 2017 och 2019.

Ombyggnad av lekpark i Anderstorp, Skellefteå
Ligger vid förskolan Pusselbiten.

Tillbyggnad av förskola i Umeå
Nybyggnad av förråd, tillbyggnad av förskola och fasadändring.

Nybyggnad av optofibernät i Norrbyn/Västamarken
Objekten avser nybyggnad av optofibernät inklusive installation i fastigheter. Grävning och förläggning av kanalisation genomförs till största delen under årets tjälfria period (i regel maj-oktober). Fiberblåsning och kabeldragning ska kunna ske under hela året.

Om- och tillbyggnad av kök för leverans av enportionsmat i Umeå
Objektet avser uppförande av kök samt ombyggnad av kylrum för leverans av enportionsmat. El, vent och vs-arbeten utförs av kommunens ramavtalsentreprenörer.

Påbyggnad av antennmast mm på vattentorn i Umeå
Objektet avser påbyggnad med mastfotsfäste inkl säkerhetsanordningar på vattentornet samt ombyggnad av taktäckning på takkupol i samband med byggnad av mastfotsfäste.

Ombyggnad av gata i Umeå
Ombyggnad av Gryningsvägen.

Tillbyggnad av vattenverk i Norsjö

Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning av vind till 2st vindslägenheter.

Ledningsrenovering med flexibelt foder i Umeå
Objektet avser ledningsrenovering med flexibelt foder på utvalda platser geografiskt sett inom Umeå Kommuns gränser. Ledningsdimensioner är från 150 mm och upp till 500 mm. Två sträckor, cirka 75 m 400 mm skall vara i material för att klara avtappning fjärrvärme bättre. Total längd på objektet är cirka 1537 meter.

Renovering av grusgravar Bureå
Arbetet kommer att utföras under flera somrar.

Utbyggnad av ortssammanbindande nät i Provåker m fl, Bjurholms kommun
Avser byarna Provåker, Öreström och Inre Öreström byanät utmed väg 353 mot Lycksele, ca 17 km från tätorten Bjurholm.

Utbyggnad av ortssammanbindande nät i Slättmark m fl, Bjurholms kommun
Avser byarna Slättmark, Solberg & Västomån byanät utmed väg 353 mot Lycksele, ca 10 km från tätorten Bjurholm.

Utbyggnad av ortssammanbindande nät i Högås m fl, Bjurholms kommun
Avser Högås, Mellanå, Lillvännäs och Balåker byanät utmed väg 92 mot Fredrika, ca 5 km från tätorten Bjurholm.

Ombyggnad av affärshus i Lycksele
Ansökan om bygglov för tak över befintligt trapphus.

Ombyggnad av gata i Skellefteå

Ombyggnad av simhall i Nordmaling

Umeå Vagnverkstad - värmeåtervinning avisningsvatten
Entreprenaden omfattar värmeåtervinningssystem till varmvattenproduktion vid Umeå Vagnverkstad. För att reducera energibehovet vid uppvärmning av tappvarmvatten vid avisning av tågset, installeras tankar med värmeväxlare/kollektorer som mot utgående spillvatten från spolhall värmer ett återvinningssystem. Rörsystem inomhus, utvändigt placerade tankar med tillhörande värmeväxlare samt ledningar i mark ingår i entreprenaden. Länk till förfrågningsunderlag: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ummtbyjkgu

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: