Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Karlstad

Anläggande av bussförbindelse i Karlstad
Avser nyanläggning av bussförbindelse, kommer att gå från väg 63 på Rud till Karlstads centrum.
Om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan i Karlstad
Avser om och tillbyggnad av Västerstrandskolan i Karlstad.
Nybyggnad av flerbostadshus samt åtgärdande av centrummiljö i Karlstad
Planer finns för ett punkthus i upp till 8 våningar med ca 35-40 lägenheter, eventuellt med plats för verksamheter i bottenplan. Upprustning av park samt ombyggnad av Centrumvägen.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Karlstad
Vägnätets totala längd för området är ca 812 km väg.
Om- och tillbyggnad av Ica Kvantum till Maxi-butik på Välsviken, Karlstad
Avser ombyggnad av ca 3000 kvm samt tillbyggnad med ca 3000 kvm.
Ombyggnad av väg, Edsgatan-Vallagärdet
Ombyggnad till mötesfri landsväg genom breddning av den befintliga 8 m breda vägen på en sträcka av ca 3 km, 2 st gc-portar med tillhörande gc-vägar, vändöglor (Edsgatan, Lindrågen och Åstorp), busshållplatser (Lindrågen och Vallargärdet), parallellväg vid Ulvsbybacken, gc-väg mellan Ulvsbybacken och ögla vid Lindrågen.
Ombyggnad av kaj till parkyta
Ingen tidplan finns för detta projekt.
Varmmassabeläggning i distrikt Karlstad
Distrikt Karlstad (DK) i distrikt Väst.
Ombyggnad av slammottagningen i Karlstad
Avser ombyggnad av slammottagningen vid Sjöstadsverket.
Om- och tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser omfattande renovering av Skogsbackens förskola. Huvudbyggnaden har 3 flyglar åt norr samt en flygel åt söder. Mittenflygeln av de tre flyglarna har sedan tidigare en uttorkad vattenskada som ska renoveras. En flygel med fyra klassrum byggs till åt söder. All gammal ventilation rivs och byts ut till ny. Tre nya fläktrum ska byggas, ett i befintlig huvudbyggnad, ett skapas i bottenplan på tillbyggnad samt ett som en tillbyggnad vid kökets nuvarande miljöstation. Ny miljöstation byggs i anslutning till kök. All el och belysning byts ut till nytt. Ny utelek ska byggas. Asfalt ska läggas om samt alla sjöstensplattor ska bytas ut.
Ombyggnad av E18 mellan Fintatorp-Eriksberg
Mittseparering, trimning och effektivisering.
Ombyggnad av museum, etapp 2
Omfattande ombyggnationer inom befintliga lokaler. Ett nytt entresolbjälklag skapas. Lokaler för barnverksamhet med pentry och egna toaletter. Reception och museibutik flyttas till ett centralt läge. Befintlig terrass byggs till. Flytt av bibliotek. Uppgradering av restaurangen och köket.
Om- och påbyggnad till bostäder i Tingvallastaden Karlstad
Avser ombyggnad av tidigare kontor 2 våningar till bostäder samt påbyggnad med ytterligare 2 våningar för bostäder. Totalt 28 lägenheter 20-25 kvm.
Utbyggnad av allmänt VA till Dingelsundet södra, Karlstad
Entreprenadhandlingar lämnas ut närmare byggstart. Kostnad inkl. överföringsledning och pumpstation.
Drift och underhåll av elkraftssystem vid öppningsbara broar i Dalsland mfl
Avser öppningsbara broar i Dalsland, Värmland och vid Sotenäskanalen. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av 20 lägenheter samt tillbyggnad av 7 nya lägenheter.
Ombyggnad av gamla Grand hotell i Karlstad
Karlstadhus och Prepart har bildat ett gemensamt bolag, Grand fastigheter, som ska äga och förvalta gamla Grand Hotel. Ombyggnad och renovering för lägenheter och lokaler.
Underhållsåtgärder på bro i Karlstad
Stenbro. Brons tätskikt ska bytas, räcken rätas och målas, betonglagningar ska utföras, el-installationer bytas etc. Objektet är beläget mellan Nygatan och Rudsvägen i Karlstad.
Utbyggnad av kaj längs Tullholmsviken i Karlstad
Objektet omfattar anläggningsarbeten för utbyggnad av ny kaj ca 300 m längs Tullholmsvikens nordöstra strand. Området är låglänt och ligger delvis i vatten. Marken i hela arbetsområdet ska förstärkas genom installation av KC pelare.
Ombyggnad av högstadieskolan i Hultberg. Etapp 4.
Avser ombyggnad av högstadiet på hultsbergskolan. Byggstart beräknas ske sommaren 2017.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering flerbostadshus efter brand.
Ombyggnad av broar vid E18 i Karlstad
Underhåll av bro 17-750-1 på E18 över kommunal väg (Nokiagatan) vid Rud i Karlstad samt underhåll av bro 17-751-1 på E18 över allmän väg O Rud i Karlstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en ombyggnad av en tom lokal till 7 stycken lägenheter. Projektet kommer delas upp i 2 etapper. Etapp 1 : 1404487
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 700 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontor med ca 200 kvm.
Utbyggnad av Älvpromenaden i Karlstad, etapp 2
Objektet omfattar ombyggnad av Museigatan på en sträcka av ca 280 meter samt Sandgrundsgatan med en sträcka av ca 110 meter. Uppdraget består av rivningsarbeten, demonteringsarbeten av befintliga markanläggningar samt ytskikt. Nya VA-ledningar samt utlopp till älven. Nya ytskikt i form av naturstensytor, markstensytor samt beläggning av asfalt. Ny belysning samt effektbelysning. Plantering av träd, buskar, perenner m m. samt räcken, pollare och utrustning längs gatan. Nya byggnadsverk i form av bryggor längs älven och kajkant, pergolas, sittmöbler, vattenlek samt återställningsarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser installation av hiss.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av ca 930 kvm kontorslokaler samt tillbyggnad med ca 100 kvm för trapphus. Även fönsterbyte.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter i flerbostadshus och nybyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till två mindre lägenheter på 37 kvm på var och en i en källar våning.
TV-inspektion av VA-ledningar i Karlstads kommun, Forshaga kommun m.m
Tv-inspektion av Karlstad-, Eda-, Torsby-, Hammarö-, Forshagas kommunala avloppsledningsnät (spill- och dagvatten). TV-inspektion av dagvatten- och spillvattenledningar dimension 100 mm till 1000 mm inom ingående parter. Ledningsnätet inom Karlstads kommun omfattar i dagsläget 850 km, spill och dagvattenledningar. Ledningsnätet inom Hammarö kommun omfattar i dagsläget 350 km, Hagfors kommun har 121 km spill vattenledningar och 95 km dagvattenledningar.
Rivning av skola i Karlstad
Rivningslov för rivning av skolpaviljong.
Tillbyggnad av lasthus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av lasthus + lastbrygga.
Tillbyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av restaurang + nybyggnad av produktionskök.
Tillbyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till från enbostadshus till kontorslokaler + undervisningslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för om/tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av hotell/restaurang.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av brygga i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för flytt av byggnad.
Ombyggnad av kundvagnsgarage i Karlstad
Bygglov för utbyte av bef. kundvagnsgarage.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till bostad (lokal blir lägenhet).
Rivning av enbostadshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av markanläggning i Karlstad
Marklov för tillbyggnad av utvidgad asfaltsplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet avser anpassning av kontorslokal och ny ytterdörr.
Ombyggnad för restaurang i Karlstad
Avser inredande av restaurang samt upptag av dörröppning.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Avser omflyttning av ett tält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: