Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

Om- och tillbyggnad F-6 skola i Karlstad
Projektet avser tillbyggnad med lektionssalar och idrottshall och ombyggnad av bla lektionssalar, kök, matsal och kapprum, i 4-5 halvetage, för ca 400 barn. Tillbyggnadsyta 2560 kvm och ombyggnadsyta 3401 kvm. Avser även iordningställande av skolgård.
Om- och tillbyggnad av Kontor i Karlstad
Avser om- tillbyggnad från maskinrum till kontor till industrihus.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad
Planer finns för påbyggnad av stadshuset med två respektive tre våningar, bygga ett nytt trevåningshus på parkeringen på stadshusets västra baksida, samt bygga ett upp till 16 våningar högt hus öster om den nuvarande byggnaden. Det skulle ge ungefär 5.200 kvadratmeter utökad byggrätt, utöver stadshusets befintliga 9.000 kvadratmeter.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Karlstad
Vägnätets totala längd för området är ca 812 km väg.
Ombyggnad av väg, Edsgatan-Vallagärdet
Ombyggnad till mötesfri landsväg genom breddning av den befintliga 8 m breda vägen på en sträcka av ca 3 km, 2 st gc-portar med tillhörande gc-vägar, vändöglor (Edsgatan, Lindrågen och Åstorp), busshållplatser (Lindrågen och Vallargärdet), parallellväg vid Ulvsbybacken, gc-väg mellan Ulvsbybacken och ögla vid Lindrågen.
Rivning samt nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser rivning av befintlig fastighet samt nybyggnad av nytt flerbostadshus med 44-50 lägenheter. Befintlig grundplatta återanvänds.
Ev. utbyggnad av allmänt VA till Lungvik i Karlstad
Förslag till VA-plan. Utföres under 2017-2020. Kostnad inkl. överföringsledning från Välsviken och pumpstationer.
Ombyggnad av museum, etapp 2
Omfattande ombyggnationer inom befintliga lokaler. Ett nytt entresolbjälklag skapas. Lokaler för barnverksamhet med pentry och egna toaletter. Reception och museibutik flyttas till ett centralt läge. Befintlig terrass byggs till. Flytt av bibliotek. Uppgradering av restaurangen och köket.
Om- och tillbyggnad av skola i Karlstad
Avser omfattande renovering av Skogsbackenskolan. Huvudbyggnaden har 3 flyglar åt norr samt en flygel åt söder. Mittenflygeln av de tre flyglarna har sedan tidigare en uttorkad vattenskada som ska renoveras. En flygel med fyra klassrum byggs till åt söder. All gammal ventilation rivs och byts ut till ny. Tre nya fläktrum ska byggas, ett i befintlig huvudbyggnad, ett skapas i bottenplan på tillbyggnad samt ett som en tillbyggnad vid kökets nuvarande miljöstation. Ny miljöstation byggs i anslutning till kök. All el och belysning byts ut till nytt. Ny utelek ska byggas. Asfalt ska läggas om samt alla sjöstensplattor ska bytas ut.
Om- och påbyggnad till bostäder i Tingvallastaden Karlstad
Avser ombyggnad av tidigare kontor 2 våningar till bostäder samt påbyggnad med ytterligare 2 våningar för bostäder. Totalt 28 lägenheter 20-25 kvm.
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Busterud i Karlstad
Ska projekteras. Därefter lämnas ut på anbudsräkning. Tidplan har ej upprättats ännu. Kostnad inkl. överföringsledning.
Ombyggnad av gamla Grand hotell i Karlstad
Karlstadhus och Prepart har bildat ett gemensamt bolag, Grand fastigheter, som ska äga och förvalta gamla Grand Hotel. Ombyggnad och renovering för lägenheter och lokaler.
Drift och underhåll av elkraftssystem vid öppningsbara broar i Dalsland mfl
Avser öppningsbara broar i Dalsland, Värmland och vid Sotenäskanalen. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering flerbostadshus efter brand. Ombyggnad av en vind till 9 lägenheter.
Ombyggnad av broar vid E18 i Karlstad
Underhåll av bro 17-750-1 på E18 över kommunal väg (Nokiagatan) vid Rud i Karlstad samt underhåll av bro 17-751-1 på E18 över allmän väg O Rud i Karlstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en ombyggnad av en tom lokal till 7 stycken lägenheter. Projektet kommer delas upp i 2 etapper. Etapp 1 : 1404487
Utyggnad av skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av våning med nya lokaler på skattkärrsskolan.
Utbyggnad av Älvpromenaden i Karlstad, etapp 2
Objektet omfattar ombyggnad av Museigatan på en sträcka av ca 280 meter samt Sandgrundsgatan med en sträcka av ca 110 meter. Uppdraget består av rivningsarbeten, demonteringsarbeten av befintliga markanläggningar samt ytskikt. Nya VA-ledningar samt utlopp till älven. Nya ytskikt i form av naturstensytor, markstensytor samt beläggning av asfalt. Ny belysning samt effektbelysning. Plantering av träd, buskar, perenner m m. samt räcken, pollare och utrustning längs gatan. Nya byggnadsverk i form av bryggor längs älven och kajkant, pergolas, sittmöbler, vattenlek samt återställningsarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter i flerbostadshus och nybyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av Älvpromenaden i Karlstad, etapp 5
Avser upprustning av gång- och cykelstråket längs östra älvgrenen mellan Sandgrundsbron och Hagaleden.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av ny entré och trapphus med hiss.
TV-inspektion av VA-ledningar i Karlstads kommun, Forshaga kommun m.m
Tv-inspektion av Karlstad-, Eda-, Torsby-, Hammarö-, Forshagas kommunala avloppsledningsnät (spill- och dagvatten). TV-inspektion av dagvatten- och spillvattenledningar dimension 100 mm till 1000 mm inom ingående parter. Ledningsnätet inom Karlstads kommun omfattar i dagsläget 850 km, spill och dagvattenledningar. Ledningsnätet inom Hammarö kommun omfattar i dagsläget 350 km, Hagfors kommun har 121 km spill vattenledningar och 95 km dagvattenledningar.
Anbud markstötsvågs- och luftstötsvågsanalys för skyddsrum
Upphandlingen omfattar utarbetande av de grunddokument inom området impulsbelastade konstruktioner som skall ligga till grund för all teknisk utveckling och normgivning för skyddsrumsverksamheten. Inriktningen är att få en kunskapsbank som täcker in hela förloppet från initiering till verkan samt hur responsen i såväl byggnad som bebyggelse uppträder.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ändrad användning till kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av lasthus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av lasthus + lastbrygga.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation kontorsbyggnad.
Tak- och fasadtvättning av kommunens fastigheter i Karlstad
Upphandlingen är uppdelad enligt: A: Mekanisk tvättning inklusive impregnering. B: Tvättning utan mekanisk påverkan. C: Målning av tak
Rivning av skola i Karlstad
Rivningslov för rivning av skolpaviljong.
Tillbyggnad av vattentorn i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av vattentorn.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av delar av hus a och hus e till friskola och bostad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till från enbostadshus till kontorslokaler + undervisningslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenheter i Karlstad
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenheter.
Tillbyggnad av markanläggning i Karlstad
Marklov för tillbyggnad av utvidgad asfaltsplan.
Rivning av parhus i Karlstad
Anmälan för rivning av tvåbostadshus.
Rivning av växthus i Karlstad
Anmälan för rivning av växthus.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av solarierum till ny hyreslägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av tvättstuga till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av ridhus i Karlstad
Avser ändrad användning av maskinhall till ridhus.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av brygga i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till samlingslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet avser anpassning av kontorslokal och ny ytterdörr.
Ombyggnad för restaurang i Karlstad
Avser inredande av restaurang samt upptag av dörröppning.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Avser omflyttning av ett tält.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Avser ombyggnad av ett rum på ca 50 kvm till enkel restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet avser ombyggnad av tvättstuga till två lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet avser ombyggnad av lokal till en lägenhet.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av uteplats -altan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: