Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Karlstad

Ombyggnad av bangårdsområde i Karlstad
Avser ombyggnad av bangården vid Karlstad C och flytt av viss godstågstrafik, ändring av plattformar, gc-passage under bangården mm.
Om- och tillbyggnad av Kontor i Karlstad
Avser om- tillbyggnad från maskinrum till kontor till industrihus.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Karlstad
Vägnätets totala längd för området är ca 812 km väg.
Ombyggnad av väg, Edsgatan-Vallagärdet
Ombyggnad till mötesfri landsväg genom breddning av den befintliga 8 m breda vägen på en sträcka av ca 3 km, 2 st gc-portar med tillhörande gc-vägar, vändöglor (Edsgatan, Lindrågen och Åstorp), busshållplatser (Lindrågen och Vallargärdet), parallellväg vid Ulvsbybacken, gc-väg mellan Ulvsbybacken och ögla vid Lindrågen.
Ombyggnad av slammottagningen i Karlstad
Avser ombyggnad av slammottagningen vid Sjöstadsverket.
Ombyggnad av museum, etapp 2
Omfattande ombyggnationer inom befintliga lokaler. Ett nytt entresolbjälklag skapas. Lokaler för barnverksamhet med pentry och egna toaletter. Reception och museibutik flyttas till ett centralt läge. Befintlig terrass byggs till. Flytt av bibliotek. Uppgradering av restaurangen och köket.
Ombyggnad av E18 mellan Fintatorp-Eriksberg
Mittseparering, trimning och effektivisering.
Ombyggnad till resecentrum i Karlstad
Tävlingsuppgiften är att ge förslag till gestaltning och struktur av stationsområdet och kringliggande stadsutvecklingsområden.
Om- och påbyggnad till bostäder i Tingvallastaden Karlstad
Avser ombyggnad av tidigare kontor 2 våningar till bostäder samt påbyggnad med ytterligare 2 våningar för bostäder. Totalt 28 lägenheter 20-25 kvm.
Utvändig renovering av industrihus i Karlstad
Omfattar byte av takläggning på industrihus.
Utbyggnad av allmänt VA till Dingelsundet södra, Karlstad
Entreprenadhandlingar lämnas ut närmare byggstart. Kostnad inkl. överföringsledning och pumpstation.
Tillbyggnad med hotellrum i Grums
Avser en tillbyggnad med att bygga ut med 28 rum. Markarbetet påbörjas i juni 2017.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av 20 lägenheter samt tillbyggnad av 7 nya lägenheter.
Ombyggnad av gamla Grand hotell i Karlstad
Karlstadhus och Prepart har bildat ett gemensamt bolag, Grand fastigheter, som ska äga och förvalta gamla Grand Hotel. Ombyggnad och renovering för lägenheter och lokaler.
Om- och tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser omfattande renovering av Skogsbackens förskola. Huvudbyggnaden har 3 flyglar åt norr samt en flygel åt söder. Mittenflygeln av de tre flyglarna har sedan tidigare en uttorkad vattenskada som ska renoveras. En flygel med fyra klassrum byggs till åt söder. All gammal ventilation rivs och byts ut till ny. Tre nya fläktrum ska byggas, ett i befintlig huvudbyggnad, ett skapas i bottenplan på tillbyggnad samt ett som en tillbyggnad vid kökets nuvarande miljöstation. Ny miljöstation byggs i anslutning till kök. All el och belysning byts ut till nytt. Ny utelek ska byggas. Asfalt ska läggas om samt alla sjöstensplattor ska bytas ut.
Underhållsåtgärder på bro i Karlstad
Stenbro. Brons tätskikt ska bytas, räcken rätas och målas, betonglagningar ska utföras, el-installationer bytas etc. Objektet är beläget mellan Nygatan och Rudsvägen i Karlstad.
Utbyggnad av kaj längs Tullholmsviken i Karlstad
Objektet omfattar anläggningsarbeten för utbyggnad av ny kaj ca 300 m längs Tullholmsvikens nordöstra strand. Området är låglänt och ligger delvis i vatten. Marken i hela arbetsområdet ska förstärkas genom installation av KC pelare.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad (speditionsbyggnad).
Ombyggnad av högstadieskolan i Hultberg. Etapp 4.
Avser ombyggnad av högstadiet på hultsbergskolan. Byggstart beräknas ske sommaren 2017.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering flerbostadshus efter brand.
Förstärknings- och infräsningsarbeten i distrikt Karlstad och Vänersborg
Förstärknings och infräsningsarbeten i Distrikt Karlstad (DK) och Vänersborg (DV) inom Region Väst. Förstärkning av grusvägar och belagda vägar med infräsning av makadam eller förstärkning med MJAG. Slitlager av grus eller MJOG.
Åtgärdande av aktivitetspark i Skattkärr, Karlstad
Omfattar ombyggnad av aktivitetspark i Skattkärr centrum.
Ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad
Ombyggnation av ventilationssystem i lågdel hus A (matsal, kök, centralhall, aula m.m.). De ska betjänas av nya ventilationsaggregat placerade i nytt fläktrum på yttertak. Tillträde till fläktrummet sker via ny utvändig trappa
Ombyggnad av broar vid E18 i Karlstad
Underhåll av bro 17-750-1 på E18 över kommunal väg (Nokiagatan) vid Rud i Karlstad samt underhåll av bro 17-751-1 på E18 över allmän väg O Rud i Karlstad.
Ny skola vid Kvarnberget
Om och tillbyggnad för Kvarnbergskolan. Totalentreprenad med partnering som upphandlingsform.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 700 kvm.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ändrad användning till kontorslokaler.
Utbyggnad av Älvpromenaden i Karlstad, etapp 2
Objektet omfattar ombyggnad av Museigatan på en sträcka av ca 280 meter samt Sandgrundsgatan med en sträcka av ca 110 meter. Uppdraget består av rivningsarbeten, demonteringsarbeten av befintliga markanläggningar samt ytskikt. Nya VA-ledningar samt utlopp till älven. Nya ytskikt i form av naturstensytor, markstensytor samt beläggning av asfalt. Ny belysning samt effektbelysning. Plantering av träd, buskar, perenner m m. samt räcken, pollare och utrustning längs gatan. Nya byggnadsverk i form av bryggor längs älven och kajkant, pergolas, sittmöbler, vattenlek samt återställningsarbeten.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Omfattar tillbyggnad av kontorslokaler + fönsterbyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter i flerbostadshus och nybyggnad av cykel förråd.
Utbyggnad av Älvpromenaden i Karlstad, etapp 3
Avser ombyggnad av gatumiljön och eventuella justeringar av Residensparkens östra gräns.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av Älvpromenaden i Karlstad, etapp 5
Avser upprustning av gång- och cykelstråket längs östra älvgrenen mellan Sandgrundsbron och Hagaleden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Byte av fönster på två fastigheter.
Rivning av industrihus i Karlstad
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av kyrka i Karlstad
Avser tvätt och målning av fasad på kyrka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till en bostadsrättslägenhet med 4 rum på 103 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till två mindre lägenheter på 37 kvm på var och en i en källar våning.
Rivning av industrihus i Karlstad
Anmälan för rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av restaurang + nybyggnad av produktionskök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för ombyggnad/ändrad användning komersiell fastighet till bostäder.
Utbyggnad av Älvpromenaden i Karlstad, etapp 4
Mindre ombyggnad av Residensparken som anpassning till Älvgatan och den nya delen av parken. Bland annat innebär det en översyn av möblering.
Ombyggnad av bilhall i Karlstad
Omfattar ut & invändigt underhåll av bilhall med montage av fasadskylt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av fritidsgård i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet på fritidsgård.
Tillbyggnad av sophus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av sophus.
Tillbyggnad av servering i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av uteservering.
Ombyggnad av kundvagnsgarage i Karlstad
Bygglov för utbyte av bef. kundvagnsgarage.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till bostad (lokal blir lägenhet).
Tillbyggnad av lastkaj i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av lastkaj.
Tillbyggnad av fläktrum i Karlstad
Bygglov för påbyggnad av fläktrum på befintligt tak.
Ombyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för flytt av byggnad.
Ombyggnad av förskola i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov, ändrad användning från kontorshus till förskola.
Rivning av avloppspumpstation i Karlstad
Rivningslov för rivning av avloppspumpstation.
Rivning av enbostadshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet avser anpassning av kontorslokal och ny ytterdörr.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Aver byte till en glas entré på industrihus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: