Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Karlstad

Om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan i Karlstad
Avser om och tillbyggnad av Västerstrandskolan i Karlstad.

Om- och tillbyggnad av Kontor i Karlstad
Avser om- tillbyggnad från maskinrum till kontor till industrihus.

Vägmarkeringar i distrikt Karlstad
3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.

Ombyggnad av väg, Edsgatan-Vallagärdet
Ombyggnad till mötesfri landsväg genom breddning av den befintliga 8 m breda vägen på en sträcka av ca 3 km, 2 st gc-portar med tillhörande gc-vägar, vändöglor (Edsgatan, Lindrågen och Åstorp), busshållplatser (Lindrågen och Vallargärdet), parallellväg vid Ulvsbybacken, gc-väg mellan Ulvsbybacken och ögla vid Lindrågen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en rot renovering i 117 lägenheter, byte av ventilation i 5 trapphus, arbeterna kommer delas in i etapper.

Varmmassabeläggning i distrikt Karlstad

Slammottagningsstation vid reningsverk på Sjöstad, Karlstad

Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad till 48 mindre lägenheter.

Ombyggnad av slammottagningen i Karlstad
Avser ombyggnad av slammottagningen vid Sjöstadsverket.

Om- och påbyggnad till bostäder i Tingvallastaden Karlstad
Avser ombyggnad av tidigare kontor 2 våningar till bostäder samt påbyggnad med ytterligare 2 våningar för bostäder. Totalt 28 lägenheter 20-25 kvm.

Utvändig renovering av industrihus i Karlstad
Omfattar byte av takläggning på industrihus.

Utbyte av bro i Karlstad
Avser utbyte av befintlig bro till en ny.

Ombyggnad av E18 mellan Fintatorp-Eriksberg
Mittseparering, trimning och effektivisering.

Underhållsbeläggning i distrikt Karlstad, Vänersborg, Skövde och Halmstad

Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad (speditionsbyggnad).

Utbyggnad av kaj längs Tullholmsviken i Karlstad
Objektet omfattar anläggningsarbeten för utbyggnad av ny kaj ca 300 m längs Tullholmsvikens nordöstra strand. Området är låglänt och ligger delvis i vatten. Marken i hela arbetsområdet ska förstärkas genom installation av KC pelare.

Ombyggnad av högstadieskolan i Hultberg. Etapp 4.
Avser ombyggnad av högstadiet på hultsbergskolan. Byggstart beräknas ske sommaren 2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering flerbostadshus efter brand.

Förstärknings- och infräsningsarbeten i distrikt Karlstad och Vänersborg
Förstärknings och infräsningsarbeten i Distrikt Karlstad (DK) och Vänersborg (DV) inom Region Väst. Förstärkning av grusvägar och belagda vägar med infräsning av makadam eller förstärkning med MJAG. Slitlager av grus eller MJOG.

Åtgärdande av aktivitetspark i Skattkärr, Karlstad
Omfattar ombyggnad av aktivitetspark i Skattkärr centrum.

Ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad
Ombyggnation av ventilationssystem i lågdel hus A (matsal, kök, centralhall, aula m.m.). De ska betjänas av nya ventilationsaggregat placerade i nytt fläktrum på yttertak. Tillträde till fläktrummet sker via ny utvändig trappa

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus ska göra om 4 lägenheter till 7 lägenheter.

Ombyggnad Packhusgatan, Karlstad
Objektet omfattar ombyggnad av Packhusgatan med cirkulationsplats, busshållsplats, lokalgata, gc-vägar, gångbanor, va-ledningar, belysning, schakt- och fyllnadsarbeten för fjärrvärmeledningar samt omläggning av tele- och optoledningar. Packhusgatan ca 280 m, En stycken cirkulationsplats med utsmyckning En stycken busshållplats Lagergrens gata ca 40m Lokalväg ca 5m Gc-väg ca 300m Gångväg ca 320m Va-ledningar: Dagvatten ca 450m, spillvatten ca 250m, vatten ca 260m, dränering ca 490m Belysning Schakt- och fyllnadsarbeten för fjärrvärmeledningar ca 225m och el, tele och opto ca 700m.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar ombyggnad/ändrad användning till 12 lägenheter, flerbostadshus (hus 100).

Utyggnad av skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av våning med nya lokaler på skattkärrsskolan.

Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 280kvm.

Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ändrad användning till kontorslokaler.

Ombyggnad av ventilation i fastighet i Karlstad
Entreprenadarbetena avser ombyggnad av ventilationsinstallationer i rum 219, 224, 228, 229 och omkoppling av kanaler som betjänar rum 214, 220, 222, 223 och 227.

Underhållsåtgärder på bro i Karlstad
Stenbro. Brons tätskikt ska bytas, räcken rätas och målas, betonglagningar ska utföras, el-installationer bytas etc. Objektet är beläget mellan Nygatan och Rudsvägen i Karlstad.

Ombyggnad av broar vid E18 i Karlstad
Underhåll av bro 17-750-1 på E18 över kommunal väg (Nokiagatan) vid Rud i Karlstad samt underhåll av bro 17-751-1 på E18 över allmän väg O Rud i Karlstad.

Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Omfattar tillbyggnad av kontorslokaler + fönsterbyte.

Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till en bostadsrättslägenhet med 4 rum på 103 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till två mindre lägenheter på 37 kvm på var och en i en källar våning.

Ombyggnad av lägenheter i Karlstad
Avser ombyggnad av 4 stycken lägenheter i området Kronogodset i Karlstad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Byte av fönster på två fastigheter.

Ombyggnad av kyrka i Karlstad
Avser tvätt och målning av fasad på kyrka.

Rivning av industrihus i Karlstad
Rivningslov för rivning av industribyggnad.

Ombyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för ändrad användning från kontor till samlingslokal.

Tillbyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad samt rivning av skola.

Tillbyggnad av skola i Karlstad
Avser tillbyggnad och ändring av yttre utseende på skola.

Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.

Tillbyggnad av vattentorn i Karlstad
Påbyggnad av vattentorn.

Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet kontorsbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av terminal i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av terminalanläggning.

Tillbyggnad av restaurang i Karlstad
Avser tillbyggnad av restaurang.

Ombyggnad av hotell i Karlstad
Anmälan för utbyte av två hissar hotell.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus.

Rivning av skyddsrum i Karlstad
Omfattar rivning för avveckling av skyddsrum.

Ombyggnad av bilhall i Karlstad
Omfattar ut & invändigt underhåll av bilhall med montage av fasadskylt.

Rivning av pumpstation i Karlstad
Rivningslov för rivning av pumphus.

Ombyggnad av förskola i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov, ändrad användning från kontorshus till förskola.

Rivning av avloppspumpstation i Karlstad
Rivningslov för rivning av avloppspumpstation.

Rivning av enbostadshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.

Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av förråd.

Tillbyggnad av lastkaj i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av lastkaj.

Tillbyggnad av sophus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av sophus.

Tillbyggnad av servering i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av uteservering.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av butikslokal i källarplan till två lägenheter.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal och del av källare till två lägenheter.

Ombyggnad av fritidsgård i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet på fritidsgård.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning till två lägenheter.

Tillbyggnad av fläktrum i Karlstad
Bygglov för påbyggnad av fläktrum på befintligt tak.

Tillbyggnad av bulleravgränsare i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av bullerplank.

Tillbyggnad av bulleravgränsare i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av bullerskärmar Björby 1:17.

Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av förråd.

Ombyggnad av kontor i Karlstad
Ombyggnad av affärs-/kontorshus.

Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Avser ombyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av carport.

Rivning av parhus i Karlstad
Rivningslov för rivning av tvåbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar att dela av ett källarutrymme i brf fören.

Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Aver byte till en glas entré på industrihus.

Antikvarisk konsult för medverkan vid reparation av bro mm, Länsstyrelsen Värmland

Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av affärs-/kontorshus med ny entré.

Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Anmälan för tillbyggnad av entré, hotell.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: