Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gamla Grand hotell i Karlstad
Karlstadhus och Prepart har bildat ett gemensamt bolag, Grand fastigheter, som ska äga och förvalta gamla Grand Hotel. Ombyggnad och renovering för lägenheter och lokaler.
Anläggande av bussförbindelse i Karlstad
Avser nyanläggning av bussförbindelse, kommer att gå från väg 63 på Rud till Karlstads centrum. Stora Torget - Tysta gatan samt ombyggnad av bro.
Om- och tillbyggnad F-6 skola i Karlstad
Projektet avser tillbyggnad med lektionssalar och idrottshall och ombyggnad av bla lektionssalar, kök, matsal och kapprum, i 4-5 halvetage, för ca 400 barn. Tillbyggnadsyta 2560 kvm och ombyggnadsyta 3401 kvm. Avser även iordningställande av skolgård.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad
Planer finns för påbyggnad av stadshuset med två respektive tre våningar, bygga ett nytt trevåningshus på parkeringen på stadshusets västra baksida, samt bygga ett upp till 16 våningar högt hus öster om den nuvarande byggnaden. Det skulle ge ungefär 5.200 kvadratmeter utökad byggrätt, utöver stadshusets befintliga 9.000 kvadratmeter.
Ombyggnad av väg, Edsgatan-Vallagärdet
Ombyggnad till mötesfri landsväg genom breddning av den befintliga 8 m breda vägen på en sträcka av ca 3 km, 2 st gc-portar med tillhörande gc-vägar, vändöglor (Edsgatan, Lindrågen och Åstorp), busshållplatser (Lindrågen och Vallargärdet), parallellväg vid Ulvsbybacken, gc-väg mellan Ulvsbybacken och ögla vid Lindrågen.
Rivning samt nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser rivning av befintlig fastighet samt nybyggnad av nytt flerbostadshus med 44-50 lägenheter. Befintlig grundplatta återanvänds.
Tillbyggnad av polishus i Karlstad
Planerad byggstart under innevarande år. Projektet är delvis sekretesskyddat. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontorshus till flerbostadshus i Karlstad
Avser återbostadisering av företagshotell till flerbostadshus. Ombyggnad av 1 st företagshotell till flerbostadshus med 48 st lägenheter. Huset är byggt i totalt 7 våningar samt vind med förrådsutrymmen. Inga lägenheter ska finnas på entréplanet. Lägenheterna kommer att vara ettor, tvåor och treor.
Ombyggnad av museum, etapp 2
Omfattande ombyggnationer inom befintliga lokaler. Ett nytt entresolbjälklag skapas. Lokaler för barnverksamhet med pentry och egna toaletter. Reception och museibutik flyttas till ett centralt läge. Befintlig terrass byggs till. Flytt av bibliotek. Uppgradering av restaurangen och köket.
Om- och påbyggnad till bostäder i Tingvallastaden Karlstad
Avser ombyggnad av tidigare kontor 2 våningar till bostäder samt påbyggnad med ytterligare 2 våningar för bostäder. Totalt 28 lägenheter 20-25 kvm.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Avser tillbyggnad med 4 våningar för fler hotellrum.
Utbyggnad av allmänt VA till Dingelsundet södra, Karlstad
Avser utbyggnad av kommunalt VA med ca 2200 m ledningsschakt. Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar.
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Busterud i Karlstad
Ska projekteras. Därefter lämnas ut på anbudsräkning. Tidplan har ej upprättats ännu. Kostnad inkl. överföringsledning.
Varmmassabeläggning i distrikt Karlstad
Distrikt Karlstad (DK) i distrikt Väst.
Drift och underhåll av elkraftssystem vid öppningsbara broar i Dalsland mfl
Avser öppningsbara broar i Dalsland, Värmland och vid Sotenäskanalen. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Anläggande av bussförbindelse, etapp 3 i Rud
Avser om och tillbyggnad av busshållplatser samt körfält i Rud.
Tankbeläggning i distrikt Karlstad
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DK21-2018.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Avser ombyggnad av affärs-/kontorshus.
Tillbyggnad av fläktrum på skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av utrymme för ventilationsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en ombyggnad av en tom lokal till 7 stycken lägenheter. Projektet kommer delas upp i 2 etapper. Etapp 1 : 1404487
Utbyggnad av Älvpromenaden i Karlstad, etapp 2
Objektet omfattar ombyggnad av Museigatan på en sträcka av ca 280 meter samt Sandgrundsgatan med en sträcka av ca 110 meter. Uppdraget består av rivningsarbeten, demonteringsarbeten av befintliga markanläggningar samt ytskikt. Nya VA-ledningar samt utlopp till älven. Nya ytskikt i form av naturstensytor, markstensytor samt beläggning av asfalt. Ny belysning samt effektbelysning. Plantering av träd, buskar, perenner m m. samt räcken, pollare och utrustning längs gatan. Nya byggnadsverk i form av bryggor längs älven och kajkant, pergolas, sittmöbler, vattenlek samt återställningsarbeten.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontor med ca 200 kvm.
Ombyggnad till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av ca 930 kvm kontorslokaler till förskola, samt tillbyggnad med ca 100 kvm för trapphus. Även fönsterbyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter i flerbostadshus och nybyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av ny entré och trapphus med hiss.
Anbud markstötsvågs- och luftstötsvågsanalys för skyddsrum
Upphandlingen omfattar utarbetande av de grunddokument inom området impulsbelastade konstruktioner som skall ligga till grund för all teknisk utveckling och normgivning för skyddsrumsverksamheten. Inriktningen är att få en kunskapsbank som täcker in hela förloppet från initiering till verkan samt hur responsen i såväl byggnad som bebyggelse uppträder.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ändrad användning till kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av en lokal till en lägenhet.
Tak- och fasadtvättning av kommunens fastigheter i Karlstad
Upphandlingen är uppdelad enligt: A: Mekanisk tvättning inklusive impregnering. B: Tvättning utan mekanisk påverkan. C: Målning av tak
Tillbyggnad av restaurang i Karlstad
Ändrad användning från butik till restaurang.
Tillbyggnad av museum i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av museum + nybyggnad av paviljong.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till restaurang.
Tillbyggnad av bensinstation i Karlstad
Avser ombyggnad av automatstation.
Rivning av parhus i Karlstad
Anmälan för rivning av tvåbostadshus.
Rivning av växthus i Karlstad
Anmälan för rivning av växthus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Avser ändrad användning av delar av hus a och hus e till friskola och bostad.
Ombyggnad av ridhus i Karlstad
Avser ändrad användning av maskinhall till ridhus.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Avser ändrad användning av samlingslokal och del av källare till två lägenheter.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av garage och uppsättning av solceller på norra parkeringens carporttak.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till bostad.
Rivning av enbostadshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till samlingslokal.
Ombyggnad av utbildningslokal i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till undervisningslokaler.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av vattentorn i Karlstad
Avser tillbyggnad med en liten byggnad på toppen av vattentorn.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser återställande till 3 lägenheter från att det tidigare varit kontorslokaler.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Avser ombyggnad av ett rum på ca 50 kvm till enkel restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet avser ombyggnad av tvättstuga till två lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet avser ombyggnad av lokal till en lägenhet.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av uteplats -altan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: