Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Värmlands län

Arvika (6)
Eda (2)
Filipstad (9)
Forshaga (7)
Grums (9)
Hagfors (9)
Hammarö (3)
Karlstad (83)
Kil (8)
Munkfors (5)
Storfors (1)
Sunne (5)
Säffle (9)
Torsby (29)
Årjäng (15)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 191 st.

Om- och tillbyggnad av Kontor i Karlstad
Avser om- tillbyggnad från maskinrum till kontor till industrihus.

Ombyggnad av ställverk i kil
Omfattar totalrenovering av ställverket i Kil, detta avser att morden teknik som ska ge större möjligheter till automatiska omkopplingar ifall något fel skulle inträffa.

Om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan i Karlstad

Vägmarkeringar i distrikt Karlstad
3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.

Modernisering av KC vid järnvägen i Nykroppa och Ställdalen
Även en ny fördelningsstation i Ställdalen ingår.

Åtgärdande av centrummiljö i Karlstad
Planer finns att göra om marken för nybyggnad av punkthus. Antal kan inte anges.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en rot renovering i 117 lägenheter, byte av ventilation i 5 trapphus, arbeterna kommer delas in i etapper.

Tillbyggnad av polishus i Karlstad
Planerad byggstart under innevarande år. Projektet är delvis sekretesskyddat. Uppskattad kostnad.

Skydd mot översvämningar vid Centralsjukhuset, Karlstad
Höjning av delar av väg samt gång- och cykelbana. I grönområden i båda ändar kommer det att bli kullar som ska hindra vatten från att komma in från sidorna. Omfattar spontning, pumpar, dagvattensmagasin, VA- och El-ledningsarbeten, GC-väg och vägarbeten.

Varmmassabeläggning i distrikt Karlstad

Kapacitet- och säkerhetshöjande åtgärder på Fryksdalsbanan, etapp 1
Sträckan är cirka 41 km lång, 8 stycken kurvor med radie 600 m eller mindre, 105 korsningsåtgärder, 6 km ny väg, skyddsåtgärder, nya korsningar mm.

Drift- och underhåll av vägbelysning i Värmlands län
Underhåll, ny- och ombyggnadsarbeten.

Slammottagningsstation vid reningsverk på Sjöstad, Karlstad

Utvändig renovering av industrihus i Karlstad
Omfattar byte av takläggning på industrihus.

Ev. muddring av Klarälven i Karlstad
Pengar har äskats. Byggstart tidigast 2018.

Ombyggnad av grupphus i Skoghall
Omfattar utvändigt underhåll av 14 stycken bostadshus, sammanlagt 4 lägenheter i varje hus, samt 2 våningar i varje hus. Byte av tak, fönster, dörrar till originaldelar. Projektet kommer troligtvis bli indelat i etapper.

Utredning för ombyggnad till kooperativt boende för äldre i Filipstad
De boenden som utreds för ombyggnad är: Älvkullens äldreboende, Åhrlundsgården i Nykroppa samt Höjden.

Utbyggnad av allmänt VA till Dingelsundet södra, Karlstad
Entreprenadhandlingar lämnas ut närmare byggstart. Kostnad inkl. överföringsledning och pumpstation.

Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Busterud i Karlstad
Ska projekteras. Därefter lämnas ut på anbudsräkning. Tidplan har ej upprättats ännu. Kostnad inkl. överföringsledning.

Tillbyggnad av industrihus i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:419- ansökan bygglov, tillbyggnad industri/ lagerbyggnad.

Ombyggnad av befintlig panncentraler i Deje och Forshaga tätort
Ny avgasrening samt askutmatning. Ny styrutrustning för pumpar och shuntar samt luftmängdsmätning. Panna 2 och 3 byggs om till bioolja. Ny alt. ombyggnad av pelletssilo för bulkfyllning. Ny verkstads- och garagebyggnad. Se förfrågningsunderlag för utförligare beskrivning.

Ombyggnad eller flytt av skola i Grums

Ombyggnad och upprustning av Södra och Norra torgen, Kristinehamn
Avser ombyggnad och upprustning av södra och norra torgen i Kristinehamn.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av 20 lägenheter samt tillbyggnad av 7 nya lägenheter.

Ombyggnad av E18 mellan Fintatorp-Eriksberg
Mittseparering, trimning och effektivisering.

Bredbandsutbyggnad i Mangskog, Arvika
Totalt 82 km med fiberkabel. Projektet omfattar projektering, schaktning, läggning rör/slang, sättning av skåp, sättning av brunnar, återställning och kabelintag i fastigheter. Fiberdragning och inkoppling i fastigheterna.

Ombyggnad av förskola i Svanskog
Avser en ombyggnad i befintlig förskola i Svansborg.

Ombyggnad och tillbyggnad till HBV-hem i Karlstad
In- och utvändig renovering av byggnaden. Huvudbyggnaden har 3 flyglar, i varje flygel skapas 12 rum, sällskapsytor samt toaletter. I resterande del av huvudbyggnaden skapas personalutrymmen, samtalsrum, skaparrum och rekreationsrum. Tillbyggnad av ett nytt fläktrum byggs, ett skapas i befintlig huvudbyggnad för att ombesörja boende och verksamheten, samt ett som en en tillbyggnad vid matsalen vilket ombesörjer tillagningsköket och matsal. Ett antal nya duschar och wc byggs i boendet. All el och belysning byts ut. Utemiljön ses över för att skapa en trevlig innergårdskänsla med gräs och odlingar. Tillgänglighet ses över i hela byggnaden. Ny miljöstation byggs i anslutning till kök.

Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Förhandsbesked för tillbyggnad av kontorsbyggnad.

Tillbyggnad för ny barnakut på Karlstads sjukhus
Tillbyggnad för ny barnakut vid Karlstads sjukhus, Hus 6. Byggstart och byggkostnad uppskattad.

Till- och ombyggnad av Råda skola
Om- och tillbyggnad för F-3 skola.

Ombyggnad av kontorslokaler i Skoghall
Nyttjare av lokalerna är Socialförvaltningens IFO-avdelning som främst består av socialsekreterare.

Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad (speditionsbyggnad).

Om- och tillbyggnad till ambulansverkamhet i Filipstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av brandstation till ambulansverksamhet där projektet drivs i nära samarbete mellan Filipstads kommun, Landstinget i Värmland och Bergslagens Räddningstjänst.

Bredbandsutbyggnad i Sälboda, Arvika, etapp 2
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.

Ombyggnad av resecentrum och bussterminal i Grums
Uppförande av bussterminal. Medfinansiering av Trafikverket.

Ombyggnad av resecentrum, Säffle
Omfattar ombyggnation av resecentrum i Säffle. Total yta 9000kvm. Projektet omfattar i huvudsak med ytskikt, gatubelysning, utsmyckningar, rivningar och ändrad angöring för bussar m.m

Ombyggnad av bostäder, vårdlokaler och kontor i Säffle
Avser med ett förslag för att möjliggöra delar av befintliga paviljonger på fastigheten Enbusken 1 (f.d. Sundsborgsskolan) bevaras och byggs om för bostads-, vård- och kontorsändamål

Ny trafikplats samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid E18 i Töcksfors
Del 1 = arbeten på E18, avfartsramp och påfartsramp till och från handelsområdet samt tillhörande cirkulationsplats. Delvis ombyggnad av Älverudsvägen och parallell gc-väg, kommunala VA-ledningar och ny belysningsanläggning. De 2 = arbeten inom själva handelsområdet, Älverudsvägen och gc-väg inklusive en stödmur. VA-ledningar, brunnar och ny belysningsanläggning. Slutbesiktning senast 2017-05-15.

Förstärknings- och infräsningsarbeten i distrikt Karlstad och Vänersborg
Förstärknings och infräsningsarbeten i Distrikt Karlstad (DK) och Vänersborg (DV) inom Region Väst. Förstärkning av grusvägar och belagda vägar med infräsning av makadam eller förstärkning med MJAG. Slitlager av grus eller MJOG.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en ombyggnad av en tom lokal till 7 stycken lägenheter. Projektet kommer delas upp i 2 etapper. Etapp 2: 1405056

Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad och ombyggnad av industri.

Utbyggnad av förskola i Koppom
Utbyggnad av en förskoleavdelning vid Hagåsens förskola i Koppom.

Utbyggnad av ICA på Storgatan i Kil
Omfattar rivning av gamla restaurangdelen mellan ICA och Apoteket för utbyggnad av ICA supermarket.

Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Omfattar uppsättning pylon för skyltar och nytt värmesystem i 30 kontorslokaler. Skylt entreprenör är Alfa Neon Skyltfabrik AB . Inge golv, målning eller vs arbete kommer utföras.

Utbyggnad av Ica till Maxi-butik på Välsviken, Karlstad
Omfattar utbyggnad av Ica till Maxi-butik på Välsviken mot E18 i Karlstad.

Renovering av bro och anslutande vägar i Kristinehamn
Projektet omfattar ny betongbro.

Tillbyggnad av affärshus i Forshaga
Bygglov tillbyggnad/ombyggnad affärslokaler, forshaga lärkan 5.

Upprustning/utveckling av "Klaras parker" i Karlstad
(Malmtorget, Våxnäsparken, Tysta parken). Byggstart tidigast 2017.

Infrastrukturåtgärder vid skola i Storfors
Avser Infrastruktur vid Vargbroskolan i skola. Syftet är b.la att förbättra trafikmiljön vid skola samt att uppföra en ny busshållplats för buss.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus ska göra om 4 lägenheter till 7 lägenheter.

Ombyggnad av kök i servcehus i Arvika
Projektet avser ombyggnad till mottagningskök i servicehus.

Tillbyggnad av bilverkstad i Torsby
Tillbyggnad av bilverkstad.

Bredbandsutbyggnad i Älgå, Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.

Ombyggnad Packhusgatan, Karlstad
Objektet omfattar ombyggnad av Packhusgatan med cirkulationsplats, busshållsplats, lokalgata, gc-vägar, gångbanor, va-ledningar, belysning, schakt- och fyllnadsarbeten för fjärrvärmeledningar samt omläggning av tele- och optoledningar. Packhusgatan ca 280 m, En stycken cirkulationsplats med utsmyckning En stycken busshållplats Lagergrens gata ca 40m Lokalväg ca 5m Gc-väg ca 300m Gångväg ca 320m Va-ledningar: Dagvatten ca 450m, spillvatten ca 250m, vatten ca 260m, dränering ca 490m Belysning Schakt- och fyllnadsarbeten för fjärrvärmeledningar ca 225m och el, tele och opto ca 700m.

Ombyggnad av flerbostadshus i Munkfors
Anmälan upprättad, ingen ansökan inkommen. bygglov ändrad användning från skola till lägenheter, munkfors forsnäs 39:8.

Ombyggnad av familjecenter i Grums
Förslag på ombyggnad av skola till familjecenter med BVC och ungdomsmottagning. Inom familjecentralen skall rymmas verksamheter som barnmorskemottagning, barnhälsovård, ungdomsmottagning med kurator, öppen förskola, råd och stödfunktion IFO samt Växtriket.

Ombyggnad av förskola i Karlstad
Invändig renovering av förskola. Projektet kommer att utföras av ramavtalad entreprenör.

Centrumplanering ombyggnad av gator och torg i Sunne
Byggstart ev under 2017. Detaljplan måste åtgärdas.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar ombyggnad/ändrad användning till 12 lägenheter, flerbostadshus (hus 100).

Ombyggnad till familjecentral i Våxnäs, Karlstad
Ombyggnad till familjecentral i gamla KMTI:s lokaler på Våxnäs industriområde. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av Wahlundsgården i Kristinehamn
Avser en nybyggnad av Wahlundsgårdens magasin till museum och utställningsverksamhet.

Ombyggnad av museum i Kristinehamn
Omfattar ombyggnation av museum till utställningslokal.

Tillbyggnad av kök i Vikstaskolan i Forshaga.
Omfattar utbyggnad av kök och klassrum, ca 350 kvm.

Tillbyggnad med hotellrum i Grums
Planer finns att vilja bygga ut med 20–25 rum. Exakt hur många rum det handlar om är inte klart, det är under diskussion.

Strategisk partnering - Nyproduktion samt ROT.
Projektet är uppdelat i två faser. Fas 1 - kommer tecknas via samarbetsavtal och avser förutsättningar för att genomföra projekten i given tid. Fas 2 upprättas ett totalentreprenads kontrakt samt att de sker färdigställande av bygghandlingar som innefattar genomgång och uppdatering av projekten.

Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 280kvm.

Ombyggnad av skollokaler på Djurgårdsskolan i Kristinehamn
Avser ombyggnad av bibliotek till skollokaler samt ett hemkunskapsrum till skollokal i Djurgårdsskolan. Rivning/ sanering avser glaspartier och mattor m.m det kommer påbörjas den 22 dec. Andra Januari kommer ombyggnaden igång.

Grundläggning av släntsäkring och stensättning vid Bro kyrka i Säffle
Avser grundläggning av stensättning samt släntsäkring vid Bro kyrka Säffle.

Ombyggnad av busstation i Karlstad
Avser rivning av café-del, ny planlösning och anpassning av installationer till nya planlösningen. Busstationen skall vara i drift under hela entreprenadtiden och utförandet kräver att entreprenaden delas upp i två etapper.

Till- och ombyggnad av bibliotek i Kil
Avser till- och ombyggnad av bibliotek.

Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad som kommer innehålla lager.

Utbyggnad av kommunkontoret i Forshaga
Avser utbyggnad av kommunkontoret i Forshaga. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avvaktar bygglov. Byggstart och kostnad oviss.

Ombyggnad till förskola i bostadsfastighet i Deje
Avser integrering av ny förskola i bostadsfastighet i Deje. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Ombyggnad av affärshus i Årjäng
Avser nybyggnad 35kvm samt ombyggnad 208kvm personalrum, fläktrum och kylmaskinrum.

Utbyggnad av reningsverk i Torsby

Ombyggnad av ventilation i fastighet i Karlstad
Entreprenadarbetena avser ombyggnad av ventilationsinstallationer i rum 219, 224, 228, 229 och omkoppling av kanaler som betjänar rum 214, 220, 222, 223 och 227.

Utbyggnad av stamfibernät i Munkfors, ERUF, etapp 2
Ingår även option på etapp 3, projektnummer 1418205.

Tillbyggnad av industrihus i Kil
Tillbyggnad avser ett skärmtak.

Utbyggnad av golfbanan i Höje, Karlstad
Projektet omfattar 6 nya hål. Byggstart, byggkostnad m.m. kan ej anges.

Ombyggnad av reningsverk i Bograngen

Tillbyggnad av industrihus i Kil
Avser tillbyggnad av industribyggnad med kontorslokaler.

Anläggande av cykelled, Unionsleden
Avser ombyggnad av att göra en midre lågtrafikerad väg för en cykelled. Leden går främst längs småvägar utmed och i anslutning till E18 mellan Moss i Norge och Karlstad i Sverige. Deras samanbetspartener som jobbar på förstudien är: Gräns kommitén värmland vestfold

Utbyggnad av avloppsreningsverk i Ransby

VA-utredning Kristinehamns kommun

VA-utredning Kristinehamns kommun
Konsult avseende VA-utredning upphandlad. Uppskattad kostnad. Konsulten kommer ha option på Fas 2, komplett va-projektering och kostnadsberäkning. Bobacksviken Bengtsgård Bockserud_H_S Elinerud Gottbol Klingstorpsviken Medhamn Mårön Nore Olofsrud Revsand_Hult Sjöfall_Bratts Skagersbrunn_Revsten Skråkvik_Bråten Strandvik_V Strandvik_Ö Sunnäs Svarteberg_Rudsnäs Svarteberg_Ö Tennegårdsviken Värnanäs Åsviken Åsviken_Holmen

Utbyggnad av fibernät i Västra Ämtervik, Finnsjön och Bäcklalunt i Sunne kommun
Objektet avser nytt fiberstamnät inom kommunen som ska anslutas till befintligt stamnät som ägs av Skanova.

Rivning av flerbostadshus
Kostnad uppskattad.

Tillbyggnad av växthus och kök i Sunne
Upptaget i investeringsplan för åren 2015-2018. Ev ramavtalad entreprenör.

Fiberutbyggnad ( Stamnät) i Hagfors.
Stamnätsutbyggnad avser följade sträckor 1, Sättersta-Mossfallet ca 12.5 km, 2,Västanberg - Solberg ca 4.4 km. .

Tillbyggnad av helikopterhangar i Karlstad
Tillbyggnad av hangar.

Ramavtal för vs-arbeten, Karlstad, Hammarö och Forshaga
Upphandlingen är uppdelad i tre områden: A. Karlstads kommun B. Hammarö kommun C. Forshaga kommun.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Byte av fönster på två fastigheter.

Ombyggnad av lägenheter i Karlstad
Avser ombyggnad av 4 stycken lägenheter i området Kronogodset i Karlstad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till en bostadsrättslägenhet med 4 rum på 103 kvm.

Ombyggnad till omklädningsrum i Årjäng
Avser ombyggnad av befintlig lokal till ett omklädningsrum för ca 100 personer.

Ombyggnad av centrifug vid avloppsreningsverket i Kil
Renovering av centrifug.

Iordningställande av Hagfors Centrum
Omfattar en en mindre upprustning av Hagfors Centrum.

Ombyggnad av industrihus i Kristinehamn
Ombyggnad av industribyggnad till industrihotell.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: