Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Värmlands län

Arvika (14)
Eda (6)
Filipstad (12)
Forshaga (13)
Grums (20)
Hagfors (11)
Hammarö (6)
Karlstad (76)
Kil (5)
Munkfors (3)
Storfors (3)
Sunne (3)
Säffle (7)
Torsby (12)
Årjäng (10)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 203 st.

Strategisk partnering - Nyproduktion samt ROT.
Projektet är uppdelat i två faser. Fas 1 - kommer tecknas via samarbetsavtal och avser förutsättningar för att genomföra projekten i given tid. Fas 2 upprättas ett totalentreprenads kontrakt samt att de sker färdigställande av bygghandlingar som innefattar genomgång och uppdatering av projekten.

Ombyggnad av ställverk i kil
Omfattar totalrenovering av ställverket i Kil, detta avser att morden teknik som ska ge större möjligheter till automatiska omkopplingar ifall något fel skulle inträffa.

Om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan i Karlstad
Avser om och tillbyggnad av Västerstrandskolan i Karlstad.

Om- och tillbyggnad av Kontor i Karlstad
Avser om- tillbyggnad från maskinrum till kontor till industrihus.

Vägmarkeringar i distrikt Karlstad
3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.

Ombyggnad till mötesfri väg vid väg 62 i Forshaga, etapp 2
Mötesseparering på ca 4,3 km lång sträcka. Anpassning av befintliga korsningar.

Ombyggnad till mötesfri väg samt ny gc-väg längs väg 62 i Forshaga, etapp 1
Mötesseparering på ca 4,7 km lång sträcka. Gc-väg mellan Norra Sanna och Acksjön ingår, ca 2 km lång. Anpassning av korsningar.

Kapacitet- och säkerhetshöjande åtgärder på Fryksdalsbanan, etapp 1
Sträckan är cirka 41 km lång, 8 stycken kurvor med radie 600 m eller mindre, 105 korsningsåtgärder, 6 km ny väg, skyddsåtgärder, nya korsningar mm.

Ombyggnad av väg, Edsgatan-Vallagärdet
Ombyggnad till mötesfri landsväg genom breddning av den befintliga 8 m breda vägen på en sträcka av ca 3 km, 2 st gc-portar med tillhörande gc-vägar, vändöglor (Edsgatan, Lindrågen och Åstorp), busshållplatser (Lindrågen och Vallargärdet), parallellväg vid Ulvsbybacken, gc-väg mellan Ulvsbybacken och ögla vid Lindrågen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en rot renovering i 117 lägenheter, byte av ventilation i 5 trapphus, arbeterna kommer delas in i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus, i Årjäng
Avser nybyggnation av flerbostadshus i Årjäng, oklart med antalet lägenheter.

Varmmassabeläggning i distrikt Karlstad

Slammottagningsstation vid reningsverk på Sjöstad, Karlstad

Ombyggnad av låg- och mellanstadieskola i Årjäng
Avser ombyggnad av låg och mellanstadieskola i Årjäng.

Ombyggnad av slammottagningen i Karlstad
Avser ombyggnad av slammottagningen vid Sjöstadsverket.

Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad till 48 mindre lägenheter.

Om- och påbyggnad till bostäder i Tingvallastaden Karlstad
Avser ombyggnad av tidigare kontor 2 våningar till bostäder samt påbyggnad med ytterligare 2 våningar för bostäder. Totalt 28 lägenheter 20-25 kvm.

Utvändig renovering av industrihus i Karlstad
Omfattar byte av takläggning på industrihus.

Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Torsby
Omfattar om- och tillbyggnad av Ica supermarket i Torsby.

Utbyte av bro i Karlstad
Avser utbyte av befintlig bro till en ny.

Ombyggnad av grupphus i Skoghall
Omfattar utvändigt underhåll av 14 stycken bostadshus, sammanlagt 4 lägenheter i varje hus, samt 2 våningar i varje hus. Byte av tak, fönster, dörrar till originaldelar. Projektet kommer troligtvis bli indelat i etapper.

Ombyggnad av befintlig panncentraler i Deje och Forshaga tätort
Ny avgasrening samt askutmatning. Ny styrutrustning för pumpar och shuntar samt luftmängdsmätning. Panna 2 och 3 byggs om till bioolja. Ny alt. ombyggnad av pelletssilo för bulkfyllning. Ny verkstads- och garagebyggnad. Se förfrågningsunderlag för utförligare beskrivning.

Ombyggnad av E18 mellan Fintatorp-Eriksberg
Mittseparering, trimning och effektivisering.

Underhållsbeläggning i distrikt Karlstad, Vänersborg, Skövde och Halmstad

Bredbandsutbyggnad i Mangskog, Arvika
Totalt 82 km med fiberkabel. Projektet omfattar projektering, schaktning, läggning rör/slang, sättning av skåp, sättning av brunnar, återställning och kabelintag i fastigheter. Fiberdragning och inkoppling i fastigheterna.

Renovering av bro och anslutande vägar i Kristinehamn
Projektet omfattar ny betongbro.

Till- och ombyggnad av Råda skola
Om- och tillbyggnad för F-3 skola.

Ombyggnad av VA och gata i Kil
Ombyggnad av VA-ledningar och gata i Bjurbäcksgatan i Kil.

Utbyggnad av kaj längs Tullholmsviken i Karlstad
Objektet omfattar anläggningsarbeten för utbyggnad av ny kaj ca 300 m längs Tullholmsvikens nordöstra strand. Området är låglänt och ligger delvis i vatten. Marken i hela arbetsområdet ska förstärkas genom installation av KC pelare.

Om- och tillbyggnad av skola i Säffle
Om- och tillbyggnad (235 kvm) av skolan, flytt av förskola in till skolan.

Ombyggnad av kontorslokaler i Skoghall
Nyttjare av lokalerna är Socialförvaltningens IFO-avdelning som främst består av socialsekreterare.

Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad (speditionsbyggnad).

Bredbandsutbyggnad i Sälboda, Arvika, etapp 2
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.

Utbyggnad av stamfibernät i Munkfors, ERUF, etapp 2
Ingår även option på etapp 3, projektnummer 1418205.

Ombyggnad av resecentrum och bussterminal i Grums
Avser ombyggnad av bussterminal. Medfinansiering av Trafikverket.

Ombyggnad av högstadieskolan i Hultberg. Etapp 4.
Avser ombyggnad av högstadiet på hultsbergskolan. Byggstart beräknas ske sommaren 2017.

Ombyggnad av resecentrum, Säffle
Omfattar ombyggnation av resecentrum i Säffle. Total yta 9000kvm. Projektet omfattar i huvudsak med ytskikt, gatubelysning, utsmyckningar, rivningar och ändrad angöring för bussar m.m. Riskanalys: Ramböll Karlstad. Kontaktperson Per Holmquist.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering flerbostadshus efter brand.

Tillbyggnad av förskola i Töcksfors
Förskolan byggs till med en avdelning och kök, kallförråd på skolgården för lekutrustning, soprum, anpassning av markytor för lek samt yttre belysning.

Förstärknings- och infräsningsarbeten i distrikt Karlstad och Vänersborg
Förstärknings och infräsningsarbeten i Distrikt Karlstad (DK) och Vänersborg (DV) inom Region Väst. Förstärkning av grusvägar och belagda vägar med infräsning av makadam eller förstärkning med MJAG. Slitlager av grus eller MJOG.

Åtgärdande av aktivitetspark i Skattkärr, Karlstad
Omfattar ombyggnad av aktivitetspark i Skattkärr centrum.

Till- och ombyggnad av bibliotek i Kil
Avser till- och ombyggnad av bibliotek.

Tillbyggnad av skola i Arvika
Avser tillbyggnad av skola i Arvika.

Infrastrukturåtgärder vid skola i Storfors
Avser bla parkering vid planerat äldreboende samt park med GC-stråk, Syftet är bla att förbättra trafikmiljön vid skola, ny busshållplats samt förbättra framkomligheten för gång- och cykeltrafik.

Ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad
Ombyggnation av ventilationssystem i lågdel hus A (matsal, kök, centralhall, aula m.m.). De ska betjänas av nya ventilationsaggregat placerade i nytt fläktrum på yttertak. Tillträde till fläktrummet sker via ny utvändig trappa

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus ska göra om 4 lägenheter till 7 lägenheter.

Tillbyggnad av bilverkstad i Torsby
Tillbyggnad av bilverkstad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Munkfors
Anmälan upprättad, ingen ansökan inkommen. bygglov ändrad användning från skola till lägenheter, munkfors forsnäs 39:8.

Ombyggnad Packhusgatan, Karlstad
Objektet omfattar ombyggnad av Packhusgatan med cirkulationsplats, busshållsplats, lokalgata, gc-vägar, gångbanor, va-ledningar, belysning, schakt- och fyllnadsarbeten för fjärrvärmeledningar samt omläggning av tele- och optoledningar. Packhusgatan ca 280 m, En stycken cirkulationsplats med utsmyckning En stycken busshållplats Lagergrens gata ca 40m Lokalväg ca 5m Gc-väg ca 300m Gångväg ca 320m Va-ledningar: Dagvatten ca 450m, spillvatten ca 250m, vatten ca 260m, dränering ca 490m Belysning Schakt- och fyllnadsarbeten för fjärrvärmeledningar ca 225m och el, tele och opto ca 700m.

Ombyggnad av kontor i Charlottenberg
Avser ändring kontorslokaler hoppet 14.

Ombyggnad av familjecenter i Grums
Förslag på ombyggnad av skola till familjecenter med BVC och ungdomsmottagning. Inom familjecentralen skall rymmas verksamheter som barnmorskemottagning, barnhälsovård, ungdomsmottagning med kurator, öppen förskola, råd och stödfunktion IFO samt Växtriket.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar ombyggnad/ändrad användning till 12 lägenheter, flerbostadshus (hus 100).

Ombyggnad av Wahlundsgården i Kristinehamn
Avser en nybyggnad av Wahlundsgårdens magasin till museum och utställningsverksamhet.

Tillbyggnad av sporthall i Ekshärad
Omfattar tillbyggnad av ny läktare för ca 150 publikplatser, kafeteria, ny entré samt nya WC och förrådsutrymmen.

Tillbyggnad av kök i Vikstaskolan i Forshaga.
Omfattar utbyggnad av kök och klassrum, ca 350 kvm.

Ombyggnad av skolkök i Arvika

Utyggnad av skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av våning med nya lokaler på skattkärrsskolan.

Ombyggnad av skollokaler på Djurgårdsskolan i Kristinehamn
Avser ombyggnad av bibliotek till skollokaler samt ett hemkunskapsrum till skollokal i Djurgårdsskolan. Rivning/ sanering avser glaspartier och mattor m.m det kommer påbörjas den 22 dec. Andra Januari kommer ombyggnaden igång.

Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 280kvm.

Grundläggning av släntsäkring och stensättning vid Bro kyrka i Säffle
Avser grundläggning av stensättning samt släntsäkring vid Bro kyrka Säffle.

Ombyggnad av bro över Viksälven i Arvika

Tillgänglighetsåtgärder vid plattform i Grums

Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad som kommer innehålla lager.

Ombyggnad av affärshus i Årjäng
Avser nybyggnad 35kvm samt ombyggnad 208kvm personalrum, fläktrum och kylmaskinrum.

Ombyggnad av ventilation i fastighet i Karlstad
Entreprenadarbetena avser ombyggnad av ventilationsinstallationer i rum 219, 224, 228, 229 och omkoppling av kanaler som betjänar rum 214, 220, 222, 223 och 227.

Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ändrad användning till kontorslokaler.

Utbyggnad av stamfibernät i Torsby kommun, etapp 3
Omfattar projektering, projektledning och komplett leverans av förlagd fiberkabel i kanalisation, inmätning och dokumentering. Under förutsättning att sträckorna blir godkända av Tillväxtverket och/eller inte byggs ut av annan aktör avser uppdraget följande sträckor: Klaråsen – Bastuknappen 17 km, Bograngen – Medskogen 8 km, Bograngen - Kindsjön 8 km, Röjdåfors – Kajklastorp 4 km, Röjdåfors – Östmark 15 km, Östmark – Sandsätern 4 km, Östmark – Runnsjötorp 5 km, Rännberg – Råbäcken 4,5 km, Lekvattnet – Dalgosstorp 9 km, Mårbacken – Kittmon 3,7 km, Vägsjöfors – Hovfjället 7,5 km, Åshagen – Getingen 2,6 km samt Vasserud – Nordantjärn 2,5 km (endast fiber).

Ombyggnad av broar vid E18 i Karlstad
Underhåll av bro 17-750-1 på E18 över kommunal väg (Nokiagatan) vid Rud i Karlstad samt underhåll av bro 17-751-1 på E18 över allmän väg O Rud i Karlstad.

Tillbyggnad av restaurang i Torsby
Tillbyggnad av restaurang på ca 200kvm.

Underhållsåtgärder på bro i Karlstad
Stenbro. Brons tätskikt ska bytas, räcken rätas och målas, betonglagningar ska utföras, el-installationer bytas etc. Objektet är beläget mellan Nygatan och Rudsvägen i Karlstad.

Ombyggnad av VA-sanering i Grums
Urtaget ut inversteringsbudget mellan 2017-2019

Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Omfattar tillbyggnad av kontorslokaler + fönsterbyte.

Åtgärder i badhuset i Grums
Urtaget ut inversteringsbudget mellan 2017-2019

Renovering av VA-bassänger vid avloppsreningsverk i Kristinehamn
uPPAvser reparation av betongskador på sedimenteringsbassänger vid Fiskartorpets avloppsreningsverk.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Kristinehamn
I Kristinehamns kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens Nordöstra delar.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Kristinehamn Syd
I Kristinehamns kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Kristinehamn Syd.

Utbyggnad av fibernät i Västra Ämtervik, Finnsjön och Bäcklalunt i Sunne kommun
Objektet avser nytt fiberstamnät inom kommunen som ska anslutas till befintligt stamnät som ägs av Skanova.

Anläggande av cykelled, Unionsleden
Avser ombyggnad av att göra en midre lågtrafikerad väg för en cykelled. Leden går främst längs småvägar utmed och i anslutning till E18 mellan Moss i Norge och Karlstad i Sverige. Deras samanbetspartener som jobbar på förstudien är: Gräns kommitén värmland vestfold

Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av ventilation vid förskola i Kristinehamn
Avser installation av en ny ventilationsanläggning med tillhörande byggarbeten samt elarbeten i förskolan Djurgårdsparken.

Rivning av industrihus i Hagfors
Avser rivning av industribyggnad.

Ombyggnad av lägenheter i Karlstad
Avser ombyggnad av 4 stycken lägenheter i området Kronogodset i Karlstad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till en bostadsrättslägenhet med 4 rum på 103 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till två mindre lägenheter på 37 kvm på var och en i en källar våning.

Biotopförstärkande åtgärder i Klarälven
Miljöförstärkande åtgärder.

Ombyggnad av kyrka i Karlstad
Avser tvätt och målning av fasad på kyrka.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Byte av fönster på två fastigheter.

Tillbyggnad av personallokal i Storfors
Tillbyggnad/ombyggnad och fasadändring på personal- och driftsbyggnad.

Rivning av industrihus i Karlstad
Rivningslov för rivning av industribyggnad.

Rivning av hotell i Charlottenberg
Rivningslov rivning hotell gränsrasta kojan 1-3.

Ombyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Omfattar ändrad användning Affärslokaler till lägenheter, Forshaga Kastanjen 23. En affär beräknas stå kvar.

Tillbyggnad av vattentorn i Karlstad
Påbyggnad av vattentorn.

Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.

Tillbyggnad av bensinstation i Grums
Tillbyggnad av serviceanläggning (bensin, restaurang och hotell).

Åtgärder av avloppsreningsverki Grums
Urtaget ur inversteringsbudget 2017-2019

Tillbyggnad av industrihus i Skoghall
Bygglov tillbyggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Charlottenberg
Bygglov tillbyggnad affärslokaler tallmon 1.

Ombyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för ändrad användning från kontor till samlingslokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av terminal i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av terminalanläggning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: