Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Värmlands län

Arvika (9)
Eda (2)
Filipstad (12)
Forshaga (6)
Grums (9)
Hagfors (13)
Hammarö (3)
Karlstad (86)
Kil (5)
Munkfors (3)
Storfors (1)
Sunne (6)
Säffle (13)
Torsby (32)
Årjäng (13)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 203 st.

Ombyggnad av bangårdsområde Karlstad C paket 2
Avser ombyggnad av bangården vid Karlstad C och flytt av viss godstågstrafik, ändring av plattformar, gc-passage under bangården mm.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Norra Värmland

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Östra Värmland

Strategisk partnering - Nyproduktion samt ROT.
Projektet är uppdelat i två faser. Fas 1 - kommer tecknas via samarbetsavtal och avser förutsättningar för att genomföra projekten i given tid. Fas 2 upprättas ett totalentreprenads kontrakt samt att de sker färdigställande av bygghandlingar som innefattar genomgång och uppdatering av projekten.

Om- och tillbyggnad av Kontor i Karlstad
Avser om- tillbyggnad från maskinrum till kontor till industrihus.

Ombyggnad av ställverk i kil
Omfattar totalrenovering av ställverket i Kil, detta avser att morden teknik som ska ge större möjligheter till automatiska omkopplingar ifall något fel skulle inträffa.

Om- och tillbyggnad av Västerstrandsskolan i Karlstad

Vägmarkeringar i distrikt Karlstad
3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.

Kapacitet- och säkerhetshöjande åtgärder på Fryksdalsbanan, etapp 1
Sträckan är cirka 41 km lång, 8 stycken kurvor med radie 600 m eller mindre, 105 korsningsåtgärder, 6 km ny väg, skyddsåtgärder, nya korsningar mm.

Modernisering av KC vid järnvägen i Nykroppa och Ställdalen
Även en ny fördelningsstation i Ställdalen ingår.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en rot renovering i 117 lägenheter, byte av ventilation i 5 trapphus, arbeterna kommer delas in i etapper.

Rivning och nybyggnad av trygghetsboende i Karlstad
Avser rivning och nybyggnad av trygghetsboende i Årjäng, Karlstad.

Tillbyggnad av polishus i Karlstad
Planerad byggstart under innevarande år. Projektet är delvis sekretesskyddat. Uppskattad kostnad.

Varmmassabeläggning i distrikt Karlstad

Slammottagningsstation vid reningsverk på Sjöstad, Karlstad

Ombyggnad av slammottagningen i Karlstad
Aver ombyggnad av slammottagningen vid sjöstadsverket.

Ombyggnad av museum, etapp 2
Omfattande ombyggnationer inom befintliga lokaler. Ett nytt entresolbjälklag skapas. Lokaler för barnverksamhet med pentry och egna toaletter. Reception och museibutik flyttas till ett centralt läge. Befintlig terrass byggs till. Flytt av bibliotek. Uppgradering av restaurangen och köket.

Tillbyggnad av industrihus i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:419- ansökan bygglov, tillbyggnad industri/ lagerbyggnad.

Utvändig renovering av industrihus i Karlstad
Omfattar byte av takläggning på industrihus.

Ev. muddring av Klarälven i Karlstad
Pengar har äskats. Byggstart tidigast 2018.

Nybyggnad av industrihus i Arvika
Avser nybyggnad av industribyggnad i Arvika.

Spårbyte mellan Degerfors-Karlstad central

Spårbyte mellan Karlstad central-Kil

Ombyggnad av grupphus i Skoghall
Omfattar utvändigt underhåll av 14 stycken bostadshus, sammanlagt 4 lägenheter i varje hus, samt 2 våningar i varje hus. Byte av tak, fönster, dörrar till originaldelar. Projektet kommer troligtvis bli indelat i etapper.

Ombyggnad av befintlig panncentraler i Deje och Forshaga tätort
Ny avgasrening samt askutmatning. Ny styrutrustning för pumpar och shuntar samt luftmängdsmätning. Panna 2 och 3 byggs om till bioolja. Ny alt. ombyggnad av pelletssilo för bulkfyllning. Ny verkstads- och garagebyggnad. Se förfrågningsunderlag för utförligare beskrivning.

Ombyggnad av E18 mellan Fintatorp-Eriksberg
Mittseparering, trimning och effektivisering.

Bredbandsutbyggnad i Mangskog, Arvika
Totalt 82 km med fiberkabel. Projektet omfattar projektering, schaktning, läggning rör/slang, sättning av skåp, sättning av brunnar, återställning och kabelintag i fastigheter. Fiberdragning och inkoppling i fastigheterna.

Ombyggnad av förskola i Svanskog
Avser en ombyggnad i befintlig förskola i Svansborg.

Tillbyggnad av demensboende Nybacken i Arvika
Omfattar en utbyggnad med en vinge på demensboende med 8 platser.

Tillbyggnad för ny barnakut på Karlstads sjukhus
Tillbyggnad för ny barnakut vid Karlstads sjukhus, Hus 6. Byggstart och byggkostnad uppskattad.

Renovering av bro och anslutande vägar i Kristinehamn
Projektet omfattar ny betongbro.

Utbyggnad av kaj längs Tullholmsviken i Karlstad
Objektet omfattar anläggningsarbeten för utbyggnad av ny kaj ca 300 m längs Tullholmsvikens nordöstra strand. Området är låglänt och ligger delvis i vatten. Marken i hela arbetsområdet ska förstärkas genom installation av KC pelare.

Om- och tillbyggnad av skola i Säffle
Om- och tillbyggnad (235 kvm) av skolan, flytt av förskola in till skolan.

Ombyggnad av kontorslokaler i Skoghall
Nyttjare av lokalerna är Socialförvaltningens IFO-avdelning som främst består av socialsekreterare.

Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad (speditionsbyggnad).

Om- och tillbyggnad till ambulansverkamhet i Filipstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av brandstation till ambulansverksamhet där projektet drivs i nära samarbete mellan Filipstads kommun, Landstinget i Värmland och Bergslagens Räddningstjänst.

Utbyggnad av stamfibernät i Munkfors, ERUF, etapp 2
Ingår även option på etapp 3, projektnummer 1418205.

Bredbandsutbyggnad i Sälboda, Arvika, etapp 2
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.

Ombyggnad av resecentrum och bussterminal i Grums
Uppförande av bussterminal. Medfinansiering av Trafikverket.

Ombyggnad av resecentrum, Säffle
Omfattar ombyggnation av resecentrum i Säffle. Total yta 9000kvm. Projektet omfattar i huvudsak med ytskikt, gatubelysning, utsmyckningar, rivningar och ändrad angöring för bussar m.m. Riskanalys: Ramböll Karlstad. Kontaktperson Per Holmquist.

Ombyggnad av högstadieskolan i Hultberg. Etapp 4.
Avser ombyggnad av högstadiet på hultsbergskolan. Byggstart beräknas ske sommaren 2017.

Ombyggnad av bostäder, vårdlokaler och kontor i Säffle
Avser med ett förslag för att möjliggöra delar av befintliga paviljonger på fastigheten Enbusken 1 (f.d. Sundsborgsskolan) bevaras och byggs om för bostads-, vård- och kontorsändamål

Renovering av bro över Byälven vid Skasås

Förstärknings- och infräsningsarbeten i distrikt Karlstad och Vänersborg
Förstärknings och infräsningsarbeten i Distrikt Karlstad (DK) och Vänersborg (DV) inom Region Väst. Förstärkning av grusvägar och belagda vägar med infräsning av makadam eller förstärkning med MJAG. Slitlager av grus eller MJOG.

Ny trafikplats samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid E18 i Töcksfors
Del 1 = arbeten på E18, avfartsramp och påfartsramp till och från handelsområdet samt tillhörande cirkulationsplats. Delvis ombyggnad av Älverudsvägen och parallell gc-väg, kommunala VA-ledningar och ny belysningsanläggning. De 2 = arbeten inom själva handelsområdet, Älverudsvägen och gc-väg inklusive en stödmur. VA-ledningar, brunnar och ny belysningsanläggning. Slutbesiktning senast 2017-05-15.

Åtgärdande av aktivitetspark i Skattkärr, Karlstad
Omfattar ombyggnad av aktivitetspark i Skattkärr centrum.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en ombyggnad av en tom lokal till 7 stycken lägenheter. Projektet kommer delas upp i 2 etapper. Etapp 2: 1405056

Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad och ombyggnad av industri.

Tillbyggnad av affärshus i Forshaga
Avser tillbyggnad/ombyggnad affärslokaler, forshaga lärkan 5.

Ombyggnad av idrottshall i Säffle
Projektet omfattar bl.a. renovering av omklädningsrum.

Tillbyggnad av bilverkstad i Torsby
Tillbyggnad av bilverkstad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus ska göra om 4 lägenheter till 7 lägenheter.

Infrastrukturåtgärder vid skola i Storfors
Avser bla parkering vid planerat äldreboende samt park med GC-stråk, Syftet är bla att förbättra trafikmiljön vid skola, ny busshållplats samt förbättra framkomligheten för gång- och cykeltrafik.

Ombyggnad av flerbostadshus i Munkfors
Anmälan upprättad, ingen ansökan inkommen. bygglov ändrad användning från skola till lägenheter, munkfors forsnäs 39:8.

Bredbandsutbyggnad i Stavnäs, Södra delarna av Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av lokal till bostäder.

Centrumplanering ombyggnad av gator och torg i Sunne
Byggstart ev under 2017. Detaljplan måste åtgärdas.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar ombyggnad/ändrad användning till 12 lägenheter, flerbostadshus (hus 100).

Ombyggnad till familjecentral i Våxnäs, Karlstad
Ombyggnad till familjecentral i gamla KMTI:s lokaler på Våxnäs industriområde. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av Wahlundsgården i Kristinehamn
Avser en nybyggnad av Wahlundsgårdens magasin till museum och utställningsverksamhet.

Ombyggnad av lada intill museum i Kristinehamn
Omfattar ombyggnation av en lada intill museumet i Karlstad som kommer vara till för ett utställningslokal.

Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 280kvm.

Ombyggnad av skollokaler på Djurgårdsskolan i Kristinehamn
Avser ombyggnad av bibliotek till skollokaler samt ett hemkunskapsrum till skollokal i Djurgårdsskolan. Rivning/ sanering avser glaspartier och mattor m.m det kommer påbörjas den 22 dec. Andra Januari kommer ombyggnaden igång.

Ombyggnad av busstation i Karlstad
Avser rivning av café-del, ny planlösning och anpassning av installationer till nya planlösningen. Busstationen skall vara i drift under hela entreprenadtiden och utförandet kräver att entreprenaden delas upp i två etapper.

Utbyggnad av kommunkontoret i Forshaga
Avser utbyggnad av kommunkontoret i Forshaga. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad som kommer innehålla lager.

Till- och ombyggnad av bibliotek i Kil
Avser till- och ombyggnad av bibliotek.

Ombyggnad av affärshus i Årjäng
Avser nybyggnad 35kvm samt ombyggnad 208kvm personalrum, fläktrum och kylmaskinrum.

Grundläggning av släntsäkring och stensättning vid Bro kyrka i Säffle
Avser grundläggning av stensättning samt släntsäkring vid Bro kyrka Säffle.

Underhåll av bro vid Nysäter

Ombyggnad av bro över Viksälven i Arvika

Ombyggnad av broar vid E18 i Karlstad

Utbyggnad av stamfibernät i Torsby kommun, etapp 3
Omfattar projektering, projektledning och komplett leverans av förlagd fiberkabel i kanalisation, inmätning och dokumentering. Under förutsättning att sträckorna blir godkända av Tillväxtverket och/eller inte byggs ut av annan aktör avser uppdraget följande sträckor: Klaråsen – Bastuknappen 17 km, Bograngen – Medskogen 8 km, Bograngen - Kindsjön 8 km, Röjdåfors – Kajklastorp 4 km, Röjdåfors – Östmark 15 km, Östmark – Sandsätern 4 km, Östmark – Runnsjötorp 5 km, Rännberg – Råbäcken 4,5 km, Lekvattnet – Dalgosstorp 9 km, Mårbacken – Kittmon 3,7 km, Vägsjöfors – Hovfjället 7,5 km, Åshagen – Getingen 2,6 km samt Vasserud – Nordantjärn 2,5 km (endast fiber).

Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avvaktar bygglov. Byggstart och kostnad oviss.

Ombyggnad av ventilation i fastighet i Karlstad
Entreprenadarbetena avser ombyggnad av ventilationsinstallationer i rum 219, 224, 228, 229 och omkoppling av kanaler som betjänar rum 214, 220, 222, 223 och 227.

Tillbyggnad av industrihus i Kil
Tillbyggnad avser ett skärmtak.

Tillbyggnad av servering i Säffle
Tillbyggnad servering

Utbyggnad av golfbanan i Höje, Karlstad
Projektet omfattar 6 nya hål. Byggstart, byggkostnad m.m. kan ej anges.

Ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad
Ombyggnation av ventilationssystem i lågdel hus A (matsal, kök, centralhall, aula m.m.). De ska betjänas av nya ventilationsaggregat placerade i nytt fläktrum på yttertak. Tillträde till fläktrummet sker via ny utvändig trappa

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter i flerbostadshus och nybyggnad av cykel förråd.

Anläggande av cykelled, Unionsleden
Avser ombyggnad av att göra en midre lågtrafikerad väg för en cykelled. Leden går främst längs småvägar utmed och i anslutning till E18 mellan Moss i Norge och Karlstad i Sverige. Deras samanbetspartener som jobbar på förstudien är: Gräns kommitén värmland vestfold

Renovering av VA-bassänger vid avloppsreningsverk i Kristinehamn
Avser reparation av betongskador på sedimenteringsbassänger vid Fiskartorpets avloppsreningsverk.

Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.

VA-utredning Kristinehamns kommun
Konsult avseende VA-utredning upphandlad. Uppskattad kostnad. Konsulten kommer ha option på Fas 2, komplett va-projektering och kostnadsberäkning. Bobacksviken Bengtsgård Bockserud_H_S Elinerud Gottbol Klingstorpsviken Medhamn Mårön Nore Olofsrud Revsand_Hult Sjöfall_Bratts Skagersbrunn_Revsten Skråkvik_Bråten Strandvik_V Strandvik_Ö Sunnäs Svarteberg_Rudsnäs Svarteberg_Ö Tennegårdsviken Värnanäs Åsviken Åsviken_Holmen

Rivning av flerbostadshus
Kostnad uppskattad.

Utbyggnad av fibernät i Västra Ämtervik, Finnsjön och Bäcklalunt i Sunne kommun
Objektet avser nytt fiberstamnät inom kommunen som ska anslutas till befintligt stamnät som ägs av Skanova.

Upprustning/utveckling av "Klaras parker" i Karlstad
Upprustning av Teaterparkens östra del.

Tillbyggnad av växthus och kök i Sunne
Upptaget i investeringsplan för åren 2015-2018. Ev ramavtalad entreprenör.

Fiberutbyggnad ( Stamnät) i Hagfors.
Stamnätsutbyggnad avser följade sträckor 1, Sättersta-Mossfallet ca 12.5 km, 2,Västanberg - Solberg ca 4.4 km. .

Tillbyggnad av helikopterhangar i Karlstad
Tillbyggnad av hangar.

Biotopförstärkande åtgärder i Klarälven
Miljöförstärkande åtgärder.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Byte av fönster på två fastigheter.

Ombyggnad av kontor i Charlottenberg
Avser ändring kontorslokaler hoppet 14.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av en lokal till en lägenhet.

Ombyggnad av lägenheter i Karlstad
Avser ombyggnad av 4 stycken lägenheter i området Kronogodset i Karlstad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till en bostadsrättslägenhet med 4 rum på 103 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till två mindre lägenheter på 37 kvm på var och en i en källar våning.

Ombyggnad till omklädningsrum i Årjäng
Avser ombyggnad av befintlig lokal till ett omklädningsrum för ca 100 personer.

Ev. upprustning av Frödingparken i Karlstad

Iordningställande av Hagfors Centrum
Omfattar en en mindre upprustning av Hagfors Centrum.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: