Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Uppsala

Ombyggnad av vårdbyggnad i Uppsala
Byggnad B11 teknikhus är en påbyggnad samt att man skall bygga om i befintlig byggnad B11 för vårdplatser. Detta är ett delprojekt inom Framtidens Akademiska.

Nybyggnad planskilda korsningar S:t Olofsgatan S:t Persgatan
Projektet avser ombyggnad av korsningarna till planskilda korsningar där respektive gata läggs i tunnel under järnvägen. Tunnellängden anpassas för eventull utbyggnad till 3 spår.

Totalrenovering av skola i Uppsala
Projektet genomförs i följande två skeden: Fas 1 – systemhandling/projektering, framtagande av riktpris (B har tagit fram ett preliminärt program till grund för arbetet inkl. planritningar) Fas 2 – detaljprojektering, genomförande av entreprenad, överlämnande Byggnad renovering Byggnaden ska förses med ny ventilation, ny el samt nya sanitetsutrymmen, nytt avloppssystem, nya hissar, tillgänglighetsanpassningar. Restaurering av ytskikt.

Rälsbyte mellan Storvreta-Gävle

Ny huvudentré & nytt skrivsalscentrum vid Uppsala universitet
Väntar beslut. Uppskattad oklar byggstart. Planerna är vilande.

Ombyggnad av kontor samt påbyggnation av lägenheter i Uppsala
Klostergatan.

Utförande av vägbeläggning betong inom Uppsala och Södermanlands län
Vägbeläggning Betongvägar Öst inom Uppsala län (C) och Södermanlands län (D) - 2017-2018.

Renovering av skola i Uppsala
Renovering och ombyggnation av Sverkerskolan, hus 1 och 3 innefattande invändiga och utvändiga arbeten avseende bl.a. ventilation, tak och storkök.

Renovering av fastighet på Campus Ultuna, Uppsala
Renoveringen innefattar putsarbeten, byte av fönster och installationer inkl. byte av hiss. Byggnaden kommer efter ombyggnaden att inrymma Uppsala Folkhögskola samt kontorsverksamhet.

Konvertering från torv till pelletshantering, Uppsala
Lot 1, lev av maskinell utrustning till tappficka, transportband mm. Lot 2, processutrustning och transportband. Lot 3, rökgasrening mm ev mindre ombyggnad. Lot 4, byggnation av lot 1 och 2.

Ombyggnad av skola mm i Uppsala, Etapp 2
Totalt ska Fredrike Bremeskolan ha en elevkapacitiet på ca 540 elever och nu planeras en nybyggnad för 180 elever samt en ombyggnad av gamla skolan för 360 elever. I nybyggnationen ingår även ny gymnastiksal, tillagningskök och matsal. I andra etappen ska ombyggnationen göras.

Förberedande arbeten för planskilda korsningar i Uppsala
Projektet avser markarbeten vid järnväg, ombyggnad av gator, fastighetsåtgärder, ledningsomläggning mm.

Om- och tillbyggnad av universitetsbiblioteket i Uppsala
Avser om- tillbyggnad, fasadändring, rivning samt anmälan för ändrad planlösning och ändring av bärande konstruktion av bibliotek.

Påbyggnad med lägenheter på galleria Kvarngärdet, Uppsala et 1
Byggs på befintlig galleria. Avser renovering av 12st lägenheter samt påbyggnad med 12st nya lägenheter.

Om och tillbyggnad av affärshus i Uppsala

Renovering eller nybyggnad av förskola i Uppsala

Ombyggnad av flerbostadshus på Eriksberg, Uppsala, etapp 1
Totalt 1400 lägenheter som ska renoveras fram till 2030.

Utökning av rötkammare och hygieniseringsanläggning, Uppsala
Avser uppförande av teknikbyggnad för rötkammare 3 samt ny hygieniseringsanläggning i befintlig anläggning. Markarbetet och pålning är redan utfört.

Konvertering av hetvattenpannor till bioolja vid värmeverk i Uppsala
Avser en uppgradering och konvertering till bioolja av två befintliga oljeledade hetvattenpannor, H3-H4, vid Vattenfall Värme Uppsala, kv Brännugnen.

Om- och tillbyggnad av förskola i Björklinge
Tillbyggnad med 2 nya avdelningar ca 36 platser som ska ersätta Grönänge radhusförskola. Även renovering av befintliga lokaler med ny rumsbildning samt nytt storkök. Energieffektiviserande åtgärder med ny plastfolie för alla ytterväggar och bjälklag, samt nya fönster och ytterdörrar. Byte av fläktar i befintligt ventilationsaggregat.

Nybyggnad av förskola i Uppsala
Tillbyggnad skall anslutas till befintlig byggnad. 4 förskoleavdelningar med plats för sammanlagt 72 barn.

Ombyggnad av flerbostadshus, konferenslokal och kontor i Uppsala
Avser ombyggnation av lokaler/förråd. Entréplan blir konferenslokal/kontor för uthyrning och våning 2-4 blir bostäder 8 stycken lägenheter.

Tillbyggnad av en ny förbehandlingsanläggning vid biogasanläggning, Uppsala
Avser mottagning och förbehandling av utsorterat matavfall.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser ombyggnad, tillbyggnad, fasadändring, rivning samt ändrad användning från industri-/kontorshus till flerbostadshus. Avser 49st lägenheter samt 6st radhus.

Tillbyggnad av servicebyggnad i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad samt uppförande av skärmtak. Planer finns för cirka 1500 kvm kallgarage och 400 kvm varmgarage.

Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med ca 400-500 kvm.

Anpassning av lokaler till vårdcentral och frisörsalong i Uppsala
Bygglov för ändrad användning till frisörsalong och vårdcentral i flerbostadshus samt uppsättning av skyltar.

Ombyggnad av studentbostäder i Flogsta, Uppsala
Planer för ombyggnad av studentbostäder.

Renovering av grundskola i Uppsala

Ombyggnad av parkeringshus i Uppsala
Ombyggnad av lokal för handel i källare till p-garage i källare samt ombyggnad och fasadändring av affärshus.

Mark och grundläggning under bostäder samt aktivitetsyta på tak i Uppsala, etapp 3

Hyresgästanpassning i Green Innovation Park i Uppsala, Etapp 2

Ombyggnad av torg i Ulleråker, Uppsala

Upprustning av park på Sala backe, Uppsala, etapp 2

Förberedande markarbeten vid återvinningscentral i Uppsala
Avser förberedande markarbeten för en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning. Byggnaderna: 1402260

Ombyggnad av järnväg mellan Kummelby-Karlberg och Uppsala C-Myrbacken
Ombyggnad för hastighetshöjning, ytterspåren.

Utbyte av avfuktningsaggregat mm på äventyrsbad i Uppsala
Avser ytskiktsrenovering av äventyrsbad med tillhörande omklädningsrum, utbyte av befintlig vattenrutschbana, utbyte av 2 st befintliga avfuktningsaggregat till nya likvärdiga samt utbyte av vattenreningsanläggning.

Ombyggnad av pumpstation i Uppsala
Danmarks Pumpstation: ombyggnad av elinstallationer för process och ventilation, nytt styr- och övervakningssystem, nytt ställverk, tillkommande frekvensomriktare. Reservkraftaggregat och erforderliga åtgärder för byggnaden i C-Blocket: byggtekniska åtgärder för uppställning av reservkraftsaggregatet, ventilation för utrymmet, reservkraftsaggregat inklusive anslutning mot befintligt ställverk.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Installation av VA- och grundförstärkningsarbeten.

Tillbyggnad av industrihus på Librobäck, Uppsala

Installation av smågodstransportör till Akademiska sjukhuset, Uppsala
Avser ny rörpostanläggning till Akademiska i Uppsala.

Om- och tillbyggnad för RLC (regionsledningscentral) i Uppsala
Projektet består i att skapa en modern ledningscentral, effektiva kontorsytor, omklädningsrum m m. Projektet är ett projekt med högt säkerhetstänk och stora krav på den byggnadstekniska säkerheten med säkerhetszoner samt tillgänglighetsanpassning för personal.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Tillbyggnad av butik med ca 200 kvm och ca 90 kvm bostad. Även viss ombyggnad kommer att ske.

Till- och ombyggnad av förskola i Vaksala, Uppsala
Avser ändrad användning från bostad till förskola, fasadändring, tillbyggnad och uppförande av plank samt installation av stoltrapphiss.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från lokaler till bostäder.

Tillbyggnad av kök och personallokal i Björklinge

Rivning av kontor i Uppsala
Anmälan för rivning av kontorshus inför byggnation: 1192875.

Ombyggnad av torg i Uppsala
Objektet är beläget i och omkring fastigheterna Dragarbrunn 27:2, Dragarbrunn 26:4 och Dragarbrunn 23:3 i Uppsala kommun.

G5773 Entreprenad Uppsala län
Byggentreprenad för försvarsanläggning.

Hyresgästanpassnig till folktandvården i Uppsala
Avser hyresgästanpassning för folktandvården.

Byte av befintlig värmeväxlare för ånga/fjärrvärmevatten i Bolandsverket i Uppsala
Avser byte av VVX 96 i Bolandsverket, hela växlaren med tillhörande reglerventiler (4 stycken) ska bytas.

Omtubning av värmeväxlare i Bolandsverket i Uppsala
Avser omtubning av värmeväxlare i Hetvattencentralen i Uppsala. • Demontering och återmontering • Lossa ändstycken • Avlägsna befintlig svets • Ta ut tuber • Ersätta med nya tuber • Ersätta befintlig bälg med en ny sådan • Återmontera ändstycken • Kontrollprovning • Slutstädning

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Rasbo, Uppsala
Avser utbyggnad i område Rasbo Öst & Norr i Uppsala kommun. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Renovering av förskola på Sävja, Uppsala

Rivning av industrihus mm i Ulleråker, Uppsala
Avser rivning av tre fastigheter, Hus 55, 21 och 76.

Ombyggnad av affärshus i Uppsala
Avser hyresgästanpassning av affärshus.

Ombyggnad av sjukhus i Uppsala
Bygglov för ombyggnad, fasadändring, ändrad användning från garage till entré och anmälan för ändrad planlösning och installation av hiss i sjukhusbyggnad.

Tillbyggnad av kontor i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus och uppsättning av skylt.

Tillbyggnad av affärshus i Uppsala
Utbyggnad av butiksyta.

Ombyggnad av Sockenstugan i Rasbo, Etapp 1
Ändrad planlösning, rökkanal, ventilation och va i kyrkokansli.

Ombyggnad av församlingsgård i Bälinge

Rivning av bostadshus/lager i Uppsala

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Anmälan för ändring av ventilation i flerbostadshus.

Ombyggnad av förskola i Uppsala
Avser ombyggnad samt ändrad användning från servicehus till förskola.

Ombyggnad av affärshus i Uppsala kommun
Bygglov för ändrad användning av kontor och verkstad till handel och friskvård/gym.

Ombyggnad av samlingslokal i Uppsala
Bygglov för inredning av ytterligare lokal.

Tillbyggnad av idrottshall i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall med 2 st förråd.

Ombyggnad av lägenhet i Uppsala
Bygglov för inredning av ny lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Uppsala
Borttagning av vägg och ändrad planlösning för utökning av butiksyta.

Ombyggnad av gruppbostad i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från enbostadshus till gruppboende.

Ombyggnad av enbostadshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från lokal/verkstad till bostad samt fasadändring.

Tillbyggnad av motorstadion i Uppsala
Bygglov för utbyggnad av motorbana.

Ombyggnad av affärshus i Uppsala
Mindre ombyggnad för ändrad användning från utbildningslokal till café/affärslokal.

Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Avser tillbyggnad av industribyggnad med carport.

Ombyggnad av kontor i Uppsala
Avser mindre fasadändring och anmälan för ändrad planlösning i affärshus/kontorshus.

Ombyggnad av lägenhet i Uppsala
Anmälan för sammanslagning av två lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Uppsala
Anmälan för ändrad brandskydd i bostad.

Rivning av enbostadshus i Uppsala
Anmälan För Rivning Av Enbostadshus.

Rivning av transportöranläggning, Vattenfall i Uppsala
Vattenfall AB, BU Heat Sweden har för avsikt att under 2016/2017 riva transportöranläggning i Uppsala.

Ombyggnad av dagcenter i Uppsala
Anser installation av plattformhiss på ca,5 m till utrymningsväg.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: