Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Uppsala

Nybyggnad planskilda korsningar S:t Olofsgatan S:t Persgatan
Projektet avser ombyggnad av korsningarna till planskilda korsningar där respektive gata läggs i tunnel under järnvägen. Tunnellängden anpassas för eventull utbyggnad till 3 spår.

Tillbyggnad av köpcentrum i Gränby, Uppsala
Avser tillbyggnad av köpcentrum. Byggs åvan befintligt parkeringsgarage (id: 1331994).

Totalrenovering av skola i Uppsala
Projektet genomförs i följande två skeden: Fas 1 – systemhandling/projektering, framtagande av riktpris (B har tagit fram ett preliminärt program till grund för arbetet inkl. planritningar) Fas 2 – detaljprojektering, genomförande av entreprenad, överlämnande Byggnad renovering Byggnaden ska förses med ny ventilation, ny el samt nya sanitetsutrymmen, nytt avloppssystem, nya hissar, tillgänglighetsanpassningar. Restaurering av ytskikt.

Ny huvudentré & nytt skrivsalscentrum vid Uppsala universitet

Ombyggnad av galleria, Uppsala
Ombyggnad av gallerian med att frigöra ytor och skapa ett tydligt invändigt huvudstråk genom gallerian. De pågående projekten i Forumkvarteret beräknas vara färdigställda under hösten 2018.

Ombyggnad till lägenheter Uppsala
Ombyggnad av hotell till lägenheter.

Om- och tillb för Framtidens Akademiska Sjukhus i Uppsala
Avser 3 vårdplan.

Om- och tillbyggnad av universitetsbiblioteket i Uppsala
Avser om- tillbyggnad, fasadändring, rivning samt anmälan för ändrad planlösning och ändring av bärande konstruktion av bibliotek.

Ombyggnad till bostäder i Uppsala
Ombyggnad av kontor till ca 50 st lägenheter. Ca 5500 kvm BRA och 10.000 kvm BTA.

Ombyggnad av kontor samt påbyggnation av lägenheter i Uppsala
Klostergatan.

Rivning samt nybyggnad av bostäder eller kontor i Uppsala

Utförande av vägbeläggning betong inom Uppsala och Södermanlands län
Vägbeläggning Betongvägar Öst inom Uppsala län (C) och Södermanlands län (D) - 2017-2018.

Renovering av fastighet på Campus Ultuna, Uppsala
Renoveringen innefattar putsarbeten, byte av fönster och installationer inkl. byte av hiss. Byggnaden kommer efter ombyggnaden att inrymma Uppsala Folkhögskola samt kontorsverksamhet.

Renovering av skola i Uppsala
Totalrenovering av Brantingskolan. Planeras att inrymma 720 elever samt ett tillagningskök för ca 1000 portioner. Även skolgården kommer att omfattas av ombyggnationerna.

Konvertering från torv till pelletshantering, Uppsala
Lot 1, lev av maskinell utrustning till tappficka, transportband mm. Lot 2, processutrustning och transportband. Lot 3, rökgasrening mm ev mindre ombyggnad. Lot 4, byggnation av lot 1 och 2.

Förberedande arbeten för planskilda korsningar i Uppsala
Projektet avser markarbeten vid järnväg, ombyggnad av gator, fastighetsåtgärder, ledningsomläggning mm.

Busshållplatser och sidoområdesåtgärder längs väg 76 och 282
Väg 76 mellan Gävle-Skutskär.

Renovering eller nybyggnad av skola i Uppsala
Renovering eller nybyggnad samt utökning till totalt 700 elevplatser. Projektet kommer att ske parallellt med nybyggnad av läktare på projekt: 1211474.

Renovering eller nybyggnad av skola i Bälinge
Renovering eller nybyggnad samt ökad kapacitet till 540 elever.

Om och tillbyggnad av affärshus i Uppsala

Konvertering av hetvattenpannor till bioolja vid värmeverk i Uppsala
Avser en uppgradering och konvertering till bioolja av två befintliga oljeledade hetvattenpannor, H3-H4, vid Vattenfall Värme Uppsala, kv Brännugnen.

Om- och tillbyggnad av förskola i Björklinge
Tillbyggnad med 2 nya avdelningar ca 36 platser som ska ersätta Grönänge radhusförskola. Även renovering av befintliga lokaler med ny rumsbildning samt nytt storkök. Energieffektiviserande åtgärder med ny plastfolie för alla ytterväggar och bjälklag, samt nya fönster och ytterdörrar. Byte av fläktar i befintligt ventilationsaggregat.

Nybyggnad av förskola i Uppsala
Tillbyggnad skall anslutas till befintlig byggnad. 4 förskoleavdelningar med plats för sammanlagt 72 barn.

Ombyggnad av flerbostadshus, konferenslokal och kontor i Uppsala
Avser ombyggnation av lokaler/förråd. Entréplan blir konferenslokal/kontor för uthyrning och våning 2-4 blir bostäder 8 stycken lägenheter.

Drift och underhåll av VA-VVS anläggningar i Mälardalen
Drift, underhåll och reinvesteringsarbeten i C, D, E, T och U län.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser ombyggnad, tillbyggnad, fasadändring, rivning samt ändrad användning från industri-/kontorshus till flerbostadshus. Avser 49st lägenheter samt 6st radhus.

Ombyggnad av industrihus och restaurang på Librobäck, Uppsala

Anpassning av lokaler till vårdcentral och frisörsalong i Uppsala
Bygglov för ändrad användning till frisörsalong och vårdcentral i flerbostadshus samt uppsättning av skyltar.

Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med ca 400-500 kvm.

Tillbyggnad av hotell i Uppsala

Ombyggnad av sjukhus i Uppsala
Bygglov för ombyggnad, fasadändring, ändrad användning från garage till entré och anmälan för ändrad planlösning och installation av hiss i sjukhusbyggnad.

Utbyte av avfuktningsaggregat mm på äventyrsbad i Uppsala
Avser ytskiktsrenovering av äventyrsbad med tillhörande omklädningsrum, utbyte av befintlig vattenrutschbana, utbyte av 2 st befintliga avfuktningsaggregat till nya likvärdiga samt utbyte av vattenreningsanläggning.

Till- och ombyggnad av förskola i Vaksala, Uppsala
Avser ändrad användning från bostad till förskola, fasadändring, tillbyggnad och uppförande av plank samt installation av stoltrapphiss.

Upprustning av park på Sala backe, Uppsala, etapp 2

Hyresgästanpassning i Green Innovation Park i Uppsala, Etapp 2

Förberedande markarbeten vid återvinningscentral i Uppsala
Avser förberedande markarbeten för en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning. Byggnaderna: 1402260

Omläggning av spill- och vattenledningar, Björklinge
Utmed Sätunavägen från Långsjögränd till Granbolundsvägen

Tillbyggnad av industrihus på Librobäck, Uppsala

Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Tillbyggnad av butik med ca 200 kvm och ca 90 kvm bostad. Även viss ombyggnad kommer att ske.

Renovering av förskola i Almunge
Trafiklösning och tak

Rivning av kontor i Uppsala
Anmälan för rivning av kontorshus inför byggnation: 1192875.

Renovering av förskola på Sävja, Uppsala
Avser renovering efter fastighets skada.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från lokaler till bostäder.

Ombyggnad av torg i Uppsala
Objektet är beläget i och omkring fastigheterna Dragarbrunn 27:2, Dragarbrunn 26:4 och Dragarbrunn 23:3 i Uppsala kommun.

Omtubning av värmeväxlare i Bolandsverket i Uppsala
Avser omtubning av värmeväxlare i Hetvattencentralen i Uppsala. • Demontering och återmontering • Lossa ändstycken • Avlägsna befintlig svets • Ta ut tuber • Ersätta med nya tuber • Ersätta befintlig bälg med en ny sådan • Återmontera ändstycken • Kontrollprovning • Slutstädning

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Rasbo, Uppsala
Avser utbyggnad i område Rasbo Öst & Norr i Uppsala kommun. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Byte av befintlig värmeväxlare för ånga/fjärrvärmevatten i Bolandsverket i Uppsala
Avser byte av VVX 96 i Bolandsverket, hela växlaren med tillhörande reglerventiler (4 stycken) ska bytas.

Lokalt åtgärdsprogram för Fyrisån i Uppsala
Utredning av föroreningsbelastning mm

Rivning av industrihus mm i Ulleråker, Uppsala
Avser rivning av tre fastigheter, Hus 55, 21 och 76.

Tillbyggnad av kontor i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus och uppsättning av skylt.

Ombyggnad av affärshus i Uppsala
Avser hyresgästanpassning av affärshus.

Ombyggnad av kontor i Uppsala
Avser ombyggnad av tre lägenheter till kontor.

Ny beläggning vid sportanläggning i Uppsala
Projektet avser ny syntetisk gummibeläggning på en ny friidrottsarena vid Gränby sportfält. Den nya friidrottsanläggningen ska ersätta den nuvarande anläggningen på Studenternas i centrala Uppsala.

Ombyggnad av Sockenstugan i Rasbo, Etapp 1
Ändrad planlösning, rökkanal, ventilation och va i kyrkokansli.

Ombyggnad av förskola i Uppsala
Avser ombyggnad samt ändrad användning från servicehus till förskola.

Ombyggnad av kontor i Uppsala
Avser mindre fasadändring och anmälan för ändrad planlösning i affärshus/kontorshus.

Ombyggnad av affärshus i Uppsala
Mindre ombyggnad för ändrad användning från utbildningslokal till café/affärslokal.

Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Avser tillbyggnad av industribyggnad med carport.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Uppsala
Borttagning av vägg och ändrad planlösning för utökning av butiksyta.

Ombyggnad av dagcenter i Uppsala
Anser installation av plattformhiss på ca,5 m till utrymningsväg.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: