Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Enköping

Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Ombyggnad av bostäder mm Enköping
Delprojekt 1 Projektet innebär att bygga om Bahcos gamla huvudkontor till ca 55 lägenheter samt uppföra en nybyggd förskola om ca 6 avdelningar i anslutning till detta. I projektet ingår även att riva del av bef. byggnad samt iordningställa en förskolegård samt anlägga en parkering. Befintliga byggnader är sanerade på miljöfarliga ämnen och material. Delprojekt 2 och 3 Delprojekt 2 – Ormvråksgränd 7 innebär en ombyggnad av befintligt serviceboende till trygghetsboende om ca 50 lägenheter. Delprojekt 3 – Hornugglegränd innebär en renovering av ca 25 lägenheter, en förskola och omvårdnadsboende.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Renovering av utemiljö mm av flerbostadshus i Enköping
Yttre miljön samt ombyggnation av en befintlig takkonstruktion på serviceboendet Ljunggården.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 3
Avser rivning av äldre verksamhetslokaler samt ombyggnad av befintliga.
Rivning av fabriksbyggnad i Enköping
Rivning av gammal fabriksbyggnad
Ombyggnad av förskola i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av omsorg till förskola nattis.
Renovering av pumpstationer i Enköping
Objekten avser renovering av två befintliga pumpstationer belägna i Vängsta och Korsbacken.
Tillbyggnad av restaurang i Enköping
Bygglov tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Förhandsbesked ändrad användning industrilokal till bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov för utökning av befintlig bullervall.
Ombyggnad av telestation i Enköping
Bygglov uppställning och installation av reservelverk samt teknikbod.
Tillbyggnad av förråd i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av förråd, se dnr 15-661.
Tillbyggnad av scen i Enköping
Bygglov nybyggnad av scentak.
Ombyggnad av staket i Enköping
Bygglov rivning och ändring av staket.
Tillbyggnad av kiosk i Enköping
Bygglov tillbyggnad av kiosk.
Rivning av fritidshus i Enköping
Anmälan rivning av två stycken fritidshus (torp).
Rivning av förråd i Enköping
Anmälan rivning förråd.
Rivning av transformatorstation i Enköping
Anmälan rivning transstation.
Rivning av enbostadshus i Enköping
Rivningslov rivning av enbostadshus.
Renovering av pumpstation i Enköping
Objekten avser renovering av befintlig pumpstation belägen i Bredsand. Pumphusets överbyggnad har en utvändig ytarea av 2,5 x 2,5 m.
Ombyggnad av bensinstation i Enköping
Rivningslov rivning av skärmtak samt bygglov ombyggnad av bensinstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: