Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Uppsala län

Enköping (14)
Heby (5)
Håbo (5)
Knivsta (3)
Tierp (11)
Uppsala (78)
Östhammar (16)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 135 st.

Ny, om- & tillbyggnad av stadshus i Uppsala
Avser uppförande av ett ny, om- och tillbyggt stadshus med omgivande allmän plats. Stadshuset ska inrymma kommunala förvaltningar, förtroende valda politiker och service till kommuninvånarna. Ambitionen är att om- och tillbyggnadsdelen ska certifieras enligt BREEAM med klassningsnivå Excellent, eller motsvarande. Ombyggnad ca 13000 kvm, påbyggnad ca 2000 kvm, nybyggnad ca 12000 kvm och allmän platsmark ca 7000 kvm.

Ombyggnad av vårdbyggnad i Uppsala
Byggnad B11 teknikhus är en påbyggnad samt att man skall bygga om i befintlig byggnad B11 för vårdplatser. Detta är ett delprojekt inom Framtidens Akademiska.

Nybyggnad planskilda korsningar S:t Olofsgatan S:t Persgatan
Projektet avser ombyggnad av korsningarna till planskilda korsningar där respektive gata läggs i tunnel under järnvägen. Tunnellängden anpassas för eventull utbyggnad till 3 spår.

Tillbyggnad av köpcentrum i Gränby, Uppsala
Avser tillbyggnad av köpcentrum. Byggs åvan befintligt parkeringsgarage (id: 1331994).

Ombyggnad för produktion av fluffmassa i Skutskär
Avser invändig ombyggnation av Skutskärs industri för ökad hantering av fluffmassa.

Totalrenovering av skola i Uppsala
Projektet genomförs i följande två skeden: Fas 1 – systemhandling/projektering, framtagande av riktpris (B har tagit fram ett preliminärt program till grund för arbetet inkl. planritningar) Fas 2 – detaljprojektering, genomförande av entreprenad, överlämnande Byggnad renovering Byggnaden ska förses med ny ventilation, ny el samt nya sanitetsutrymmen, nytt avloppssystem, nya hissar, tillgänglighetsanpassningar. Restaurering av ytskikt.

Ny huvudentré & nytt skrivsalscentrum vid Uppsala universitet
Väntar beslut. Uppskattad oklar byggstart. Planerna är vilande.

Renovering av utemiljö mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser den yttre miljön samt ombyggnation av en befintlig takkonstruktion på serviceboendet Ljunggården. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Stamrenovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser stamrenovering samt renovering av lägenheter. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Ombyggnad av bostäder, nybyggnad av förskola mm Enköping
Delprojekt 1 Projektet innebär att bygga om Bahcos gamla huvudkontor till ca 55 lägenheter samt uppföra en nybyggd förskola om ca 6 avdelningar i anslutning till detta. I projektet ingår även att riva del av bef. byggnad samt iordningställa en förskolegård samt anlägga en parkering. Befintliga byggnader är sanerade på miljöfarliga ämnen och material. Delprojekt 2 och 3 Delprojekt 2 – Ormvråksgränd 7 innebär en ombyggnad av befintligt serviceboende till trygghetsboende om ca 50 lägenheter. Delprojekt 3 – Hornugglegränd innebär en renovering av ca 25 lägenheter, en förskola och omvårdnadsboende.

Ombyggnad av kontor samt påbyggnation av lägenheter i Uppsala
Klostergatan.

Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala Kommun
Ombyggnad av kontor till lägenheter på ca 2000 kvm. Även planer för nybyggnation av bostäder på ca 1700 kvm.

Utförande av vägbeläggning betong inom Uppsala och Södermanlands län
Vägbeläggning Betongvägar Öst inom Uppsala län (C) och Södermanlands län (D) - 2017-2018.

Renovering av skola i Uppsala
Totalrenovering av Brantingskolan. Planeras att inrymma 720 elever samt ett tillagningskök för ca 1000 portioner. Även skolgården kommer att omfattas av ombyggnationerna.

Renovering av fastighet på Campus Ultuna, Uppsala
Renoveringen innefattar putsarbeten, byte av fönster och installationer inkl. byte av hiss. Byggnaden kommer efter ombyggnaden att inrymma Uppsala Folkhögskola samt kontorsverksamhet.

Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Avser en ny- alternativ tillbyggnation av grovrening A/B, försedimentering A1 inkl överbyggnader för A1 och A2 samt dagvattenpumpstation vid Kungsängsverket.

Konvertering från torv till pelletshantering, Uppsala
Lot 1, lev av maskinell utrustning till tappficka, transportband mm. Lot 2, processutrustning och transportband. Lot 3, rökgasrening mm ev mindre ombyggnad. Lot 4, byggnation av lot 1 och 2.

Tillbyggnad av skola i Enköping
Påbyggnad med 1 våning på ca 1000 kvm.

Förberedande arbeten för planskilda korsningar i Uppsala
Projektet avser markarbeten vid järnväg, ombyggnad av gator, fastighetsåtgärder, ledningsomläggning mm.

Om- och tillbyggnad av universitetsbiblioteket i Uppsala
Avser om- tillbyggnad, fasadändring, rivning samt anmälan för ändrad planlösning och ändring av bärande konstruktion av bibliotek.

Påbyggnad med lägenheter på galleria Kvarngärdet, Uppsala et 1
Byggs på befintlig galleria. Avser renovering av 12st lägenheter samt påbyggnad med 12st nya lägenheter.

Om- & tillbyggnad av förskola i Uppsala

Om och tillbyggnad av affärshus i Uppsala

Om- och tillbyggnad av bibliotek och kulturhus i Östhammar

Renovering eller nybyggnad av förskola i Uppsala

Tillbyggnad av skola i Bålsta

Om och tillbyggnad av ekonomibyggnader vid S:t Olofs kyrkogård i Enköping

Ombyggnad till kulturcentrrum mm i Tierp

Konvertering av hetvattenpannor till bioolja vid värmeverk i Uppsala
Avser en uppgradering och konvertering till bioolja av två befintliga oljeledade hetvattenpannor, H3-H4, vid Vattenfall Värme Uppsala, kv Brännugnen.

Om- och tillbyggnad av förskola i Björklinge
Tillbyggnad med 2 nya avdelningar ca 36 platser som ska ersätta Grönänge radhusförskola. Även renovering av befintliga lokaler med ny rumsbildning samt nytt storkök. Energieffektiviserande åtgärder med ny plastfolie för alla ytterväggar och bjälklag, samt nya fönster och ytterdörrar. Byte av fläktar i befintligt ventilationsaggregat.

Nybyggnad av förskola i Uppsala
Tillbyggnad skall anslutas till befintlig byggnad. 4 förskoleavdelningar med plats för sammanlagt 72 barn.

Ombyggnad av flerbostadshus, konferenslokal och kontor i Uppsala
Avser ombyggnation av lokaler/förråd. Entréplan blir konferenslokal/kontor för uthyrning och våning 2-4 blir bostäder 8 stycken lägenheter.

Rotrenovering av flerbostadshus och ombyggnad av gård i Tierp

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser ombyggnad, tillbyggnad, fasadändring, rivning samt ändrad användning från industri-/kontorshus till flerbostadshus. Avser 49st lägenheter samt 6st radhus.

Tillbyggnad av en ny förbehandlingsanläggning vid biogasanläggning, Uppsala
Avser mottagning och förbehandling av utsorterat matavfall.

Tillbyggnad av servicebyggnad i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad samt uppförande av skärmtak. Planer finns för cirka 1500 kvm kallgarage och 400 kvm varmgarage.

Anpassning av lokaler till vårdcentral och frisörsalong i Uppsala
Bygglov för ändrad användning till frisörsalong och vårdcentral i flerbostadshus samt uppsättning av skyltar.

Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med ca 400-500 kvm.

Ombyggnad av parkeringshus i Uppsala
Ombyggnad av lokal för handel i källare till p-garage i källare samt ombyggnad och fasadändring av affärshus.

Tillbyggnad av hotell i Uppsala

Ombyggnad till ungdomsbostäder i Enköping, etapp 2
Lokaler byggs om till ca 20st mindre lägenheter på 30-35 kvm var.

Ombyggnad till förskola i Alunda
Enbart mindre ombyggnadsarbeten.

Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.

Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 2 & 3
Avser rivning av äldre verksamhetslokaler samt ombyggnad av befintliga.

Ombyggnad av vårdbostad i Enköping
Avser ombyggnad av uppvärmningssystemet. Befintlig uppvärmning med oljepannor ska rivas ut och ersättas med bergvärmepumpar. Borrhål, schaktning och förläggning av kollektorslangar ingår i entreprenaden. Totalrenovering av hus C, 11 lgh med ny ventilation och nya utrymningstrappor.

Förberedande markarbeten vid återvinningscentral i Uppsala
Avser förberedande markarbeten för en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning. Byggnaderna: 1402260

Hyresgästanpassning i Green Innovation Park i Uppsala, Etapp 2

Upprustning av park på Sala backe, Uppsala, etapp 2

Utbyte av avfuktningsaggregat mm på äventyrsbad i Uppsala
Avser ytskiktsrenovering av äventyrsbad med tillhörande omklädningsrum, utbyte av befintlig vattenrutschbana, utbyte av 2 st befintliga avfuktningsaggregat till nya likvärdiga samt utbyte av vattenreningsanläggning.

Ombyggnad av studentlägenhet i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från laboratielokaler till student och forskarbostäder med installation av hiss samt fasadändring, c4:12.

Renovering av skola i Bålsta
Renovering av skola efter fuktskada.

Ombyggnad av pumpstation i Uppsala
Danmarks Pumpstation: ombyggnad av elinstallationer för process och ventilation, nytt styr- och övervakningssystem, nytt ställverk, tillkommande frekvensomriktare. Reservkraftaggregat och erforderliga åtgärder för byggnaden i C-Blocket: byggtekniska åtgärder för uppställning av reservkraftsaggregatet, ventilation för utrymmet, reservkraftsaggregat inklusive anslutning mot befintligt ställverk.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Installation av VA- och grundförstärkningsarbeten.

Tillbyggnad av industrihus på Librobäck, Uppsala

Ombyggnad av busshållplatser mellan Hummelsta-Uppsala
17 busshållplatser ska byggas om längs väg 55, 568, 569 och 515 i Hummelsta och Örsundsbro.

Installation av smågodstransportör till Akademiska sjukhuset, Uppsala
Avser ny rörpostanläggning till Akademiska i Uppsala.

Om- och tillbyggnad för RLC (regionsledningscentral) i Uppsala
Projektet består i att skapa en modern ledningscentral, effektiva kontorsytor, omklädningsrum m m. Projektet är ett projekt med högt säkerhetstänk och stora krav på den byggnadstekniska säkerheten med säkerhetszoner samt tillgänglighetsanpassning för personal.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Tillbyggnad av butik med ca 200 kvm och ca 90 kvm bostad. Även viss ombyggnad kommer att ske.

Tillbyggnad av kloster i Alsike
Tillbyggnad för retreat, boende för volontärer, lekutrymmen för flyktingbarn mm. 1 våning + vind. Uppskattad oklar byggstart, finansieringsfrågan är ej löst.

Till- och ombyggnad av förskola i Vaksala, Uppsala
Avser ändrad användning från bostad till förskola, fasadändring, tillbyggnad och uppförande av plank samt installation av stoltrapphiss.

Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov för ombyggnad av bostadshus till 10 lägenheter.

Restaurering av kajer i Enköping

Tillbyggnad av kök och personallokal i Björklinge

Utbyggnad av förskola i Uppsala

Rivning av kontor i Uppsala
Anmälan för rivning av kontorshus inför byggnation: 1192875.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från lokaler till bostäder.

Ombyggnad av torg i Uppsala
Objektet är beläget i och omkring fastigheterna Dragarbrunn 27:2, Dragarbrunn 26:4 och Dragarbrunn 23:3 i Uppsala kommun.

Byte av befintlig värmeväxlare för ånga/fjärrvärmevatten i Bolandsverket i Uppsala
Avser byte av VVX 96 i Bolandsverket, hela växlaren med tillhörande reglerventiler (4 stycken) ska bytas.

Hyresgästanpassnig till folktandvården i Uppsala
Avser hyresgästanpassning för folktandvården.

Omtubning av värmeväxlare i Bolandsverket i Uppsala
Avser omtubning av värmeväxlare i Hetvattencentralen i Uppsala. • Demontering och återmontering • Lossa ändstycken • Avlägsna befintlig svets • Ta ut tuber • Ersätta med nya tuber • Ersätta befintlig bälg med en ny sådan • Återmontera ändstycken • Kontrollprovning • Slutstädning

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Rasbo, Uppsala
Avser utbyggnad i område Rasbo Öst & Norr i Uppsala kommun. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

G5773 Entreprenad Uppsala län
Byggentreprenad för försvarsanläggning.

Ombyggnad och utvändigt underhåll av gravkapell i Enköping
Avser utvändiga arbeten med mark, puts, el och målning.

Framtagning av vattenskyddsområde för vattentäkter i Östhammars kommun
Avser framtagande av vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter till de två vattentäkterna Börstil och Ed.

Ombyggnad av torg i Ulleråker, Uppsala

Renovering av förskola på Sävja, Uppsala

Renovering av servicebyggnad i Östhammar
Återuppbyggnad av servicehus i gästhamn efter brand. Försäkringsärende.

Ombyggnad av Sockenstugan i Rasbo, Etapp 1
Ändrad planlösning, rökkanal, ventilation och va i kyrkokansli.

Nybyggnad av betongplatta och vägg i Enköping
Projektet omfattar pågjutning av grundplatta samt ny spillvatten- och dagvattenledning. Därtill uppförande av ny brandskiljande vägg med tillhörande rivnings- och installationsarbeten.

Ombyggnad av sjukhus i Uppsala
Bygglov för ombyggnad, fasadändring, ändrad användning från garage till entré och anmälan för ändrad planlösning och installation av hiss i sjukhusbyggnad.

Tillbyggnad av kontor i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus och uppsättning av skylt.

Rivning av förskola i Tierp

Rivning av förskola i Örbyhus

Renovering av förskola i Bålsta
Annehill renoveras främst för att bli mer energieffektiv, med bland annat bergvärme och golvvärme. Renoveringen beräknas ta cirka 1 termin.

Ombyggnad av affärshus i Uppsala
Avser hyresgästanpassning av affärshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ombyggnad av flerbostadshus, fasadändring och ändrad användning av lokaler till bostäder och ombyggnad av lokaler.

Rivning av industrihus mm i Ulleråker, Uppsala
Avser rivning av tre fastigheter, Hus 55, 21 och 76.

Ombyggnad av samlingslokal till lägenheter i Månkarbo
4-5 lgh.

Ombyggnad av församlingsgård i Bälinge

Byte av ispist i vid idrottsplats i Skutskär
I projektet ingår bl a markarbeten för ny ispist samt byte av ispist.

Ombyggnad av personallokal i Tierp
Ombyggnad av personalutrymmen samt omklädningsrum.

Ombyggnad av samlingslokal i Uppsala
Bygglov för inredning av ytterligare lokal.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Knivsta
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.

Ombyggnad av affärshus i Uppsala kommun
Bygglov för ändrad användning av kontor och verkstad till handel och friskvård/gym.

Ombyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, ändring av brandskydd, ventilation, bärande delar, Ändrad användning från pannrum till verkstadsyta Söderfors Bruk 1:157.

Rivning av bostadshus/lager i Uppsala

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Anmälan för ändring av ventilation i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Anmälan om installation av hiss Österbybruk 1:14,Alunda-sund 5:1.

Tillbyggnad av butik i Östhammar
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av butikslokal samt nybyggnad av komplementbyggnad Öregrund 8:24.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: