Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Uppsala län

Enköping (16)
Heby (8)
Håbo (2)
Knivsta (3)
Tierp (20)
Uppsala (64)
Östhammar (22)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 139 st.

Ombyggnad av fabrikslokaler på Boländerna, Uppsala

Renovering av studentbostäder i Uppsala
I samband med nybyggnation på id (1312758) kommer 966 lägenheter att renoveras med stammar, elnät och fasad. Kommer att etappindelas.

Ombyggnad av vårdbyggnad i Uppsala
Ombyggnad av ca 20 000 m2 vårdlokaler i 3 etapper med kvarvarande verksamhet i delar som inte berörs av ombyggnad i respektive etapp. Entreprenadtiden är ca 48 månader. Detta är ett delprojekt inom Framtidens Akademiska.

Ombyggnad för produktion av fluffmassa i Skutskär
Avser invändig ombyggnation av Skutskärs industri för ökad hantering av fluffmassa.

Tillbyggnad av köpcentrum i Gränby, Uppsala
Avser tillbyggnad av köpcentrum. Byggs åvan befintligt parkeringsgarage (id: 1331994).

Totalrenovering av skola i Uppsala
Projektet genomförs i följande två skeden: Fas 1 – systemhandling/projektering, framtagande av riktpris (B har tagit fram ett preliminärt program till grund för arbetet inkl. planritningar) Fas 2 – detaljprojektering, genomförande av entreprenad, överlämnande Byggnad renovering Byggnaden ska förses med ny ventilation, ny el samt nya sanitetsutrymmen, nytt avloppssystem, nya hissar, tillgänglighetsanpassningar. Restaurering av ytskikt.

Ny huvudentré & nytt skrivsalscentrum vid Uppsala universitet

Ombyggnad till lägenheter Uppsala
Ombyggnad av hotell till lägenheter.

Om- och tillb för Framtidens Akademiska Sjukhus i Uppsala
Avser 3 vårdplan.

Renovering av utemiljö mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser den yttre miljön samt ombyggnation av en befintlig takkonstruktion på serviceboendet Ljunggården. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Stamrenovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser stamrenovering samt renovering av lägenheter. Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.

Om- och tillbyggnad av universitetsbiblioteket i Uppsala
Avser om- tillbyggnad, fasadändring, rivning samt anmälan för ändrad planlösning och ändring av bärande konstruktion av bibliotek.

Ombyggnad till bostäder i Uppsala
Ombyggnad av kontor till ca 50 st lägenheter. Ca 5500 kvm BRA och 10.000 kvm BTA.

Ombyggnad av kontor samt påbyggnation av lägenheter i Uppsala
Klostergatan.

Utförande av vägbeläggning betong inom Uppsala och Södermanlands län
Vägbeläggning Betongvägar Öst inom Uppsala län (C) och Södermanlands län (D) - 2017-2018.

Renovering av fastighet på Campus Ultuna, Uppsala
Renoveringen innefattar putsarbeten, byte av fönster och installationer inkl. byte av hiss. Byggnaden kommer efter ombyggnaden att inrymma Uppsala Folkhögskola samt kontorsverksamhet.

Konvertering från torv till pelletshantering, Uppsala
Lot 1, lev av maskinell utrustning till tappficka, transportband mm. Lot 2, processutrustning och transportband. Lot 3, rökgasrening mm ev mindre ombyggnad. Lot 4, byggnation av lot 1 och 2.

Förberedande arbeten för planskilda korsningar i Uppsala
Projektet avser markarbeten vid järnväg, ombyggnad av gator, fastighetsåtgärder, ledningsomläggning mm.

Påbyggnad med lägenheter på galleria Kvarngärdet, Uppsala et 1
Byggs på befintlig galleria. Avser renovering av 12st lägenheter samt påbyggnad med 12st nya lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus på Eriksberg, Uppsala, etapp 1
Totalt 1400 lägenheter som ska renoveras fram till 2030.

Om och tillbyggnad av affärshus i Uppsala

Om- och tillbyggnad av bibliotek och kulturhus i Östhammar

Om och tillbyggnad av ekonomibyggnader vid S:t Olofs kyrkogård i Enköping
Etapp 1 kommer att omfatta utvändiga arbeten och tillbyggnation.

Ny anslutning till väg 282 från Södra Gunsta
Ca 23 km lång sträcka väg 282 E4-Almunge.

Om- och tillbyggnad av förskola i Björklinge
Tillbyggnad med 2 nya avdelningar ca 36 platser som ska ersätta Grönänge radhusförskola. Även renovering av befintliga lokaler med ny rumsbildning samt nytt storkök. Energieffektiviserande åtgärder med ny plastfolie för alla ytterväggar och bjälklag, samt nya fönster och ytterdörrar. Byte av fläktar i befintligt ventilationsaggregat.

Nybyggnad av förskola i Uppsala
Tillbyggnad skall anslutas till befintlig byggnad. 4 förskoleavdelningar med plats för sammanlagt 72 barn.

Ombyggnad till kulturcentrrum mm i Tierp
Projektet avser bland annat en gemensam entré och foajé samt en öppen aktivitetsyta med kafé och utställningshall.

Konvertering av hetvattenpannor till bioolja vid värmeverk i Uppsala
Avser en uppgradering och konvertering till bioolja av två befintliga oljeledade hetvattenpannor, H3-H4, vid Vattenfall Värme Uppsala, kv Brännugnen.

Ombyggnad av flerbostadshus, konferenslokal och kontor i Uppsala
Avser ombyggnation av lokaler/förråd. Entréplan blir konferenslokal/kontor för uthyrning och våning 2-4 blir bostäder 8 stycken lägenheter.

Rotrenovering av flerbostadshus och ombyggnad av gård i Tierp
Avser totalrenovering av fastighet (fasad, tak, stammar, kök och badrum, källare) på hyresfastighet, Torggatan 7 i Tierp.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser ombyggnad, tillbyggnad, fasadändring, rivning samt ändrad användning från industri-/kontorshus till flerbostadshus. Avser 49st lägenheter samt 6st radhus.

Ny avhärdning vid vattenverk i Tierp

Drift och underhåll av VA-VVS anläggningar i Mälardalen
Drift, underhåll och reinvesteringsarbeten i C, D, E, T och U län.

Tillbyggnad av servicebyggnad i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad samt uppförande av skärmtak. Planer finns för cirka 1500 kvm kallgarage och 400 kvm varmgarage.

Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med ca 400-500 kvm.

Anpassning av lokaler till vårdcentral och frisörsalong i Uppsala
Bygglov för ändrad användning till frisörsalong och vårdcentral i flerbostadshus samt uppsättning av skyltar.

Till- och ombyggnad av förskola i Gränby, Uppsala
Objektet avser tillbyggnad med fyra avdelningar, ca 751 kvm samt ombyggnad av befintlig förskola ca 848 kvm.

Till- och ombyggnad av skola i Östervåla
Planer för utbyggnad av Östervåla skola med ca 6 klassrum.

Ombyggnad till ungdomsbostäder i Enköping, etapp 2
Lokaler byggs om till ca 20st mindre lägenheter på 30-35 kvm var.

Ombyggnad till förskola i Alunda
Enbart mindre ombyggnadsarbeten.

Ombyggnad av sjukhus i Uppsala
Bygglov för ombyggnad, fasadändring, ändrad användning från garage till entré och anmälan för ändrad planlösning och installation av hiss i sjukhusbyggnad.

Mark och grundläggning under bostäder samt aktivitetsyta på tak i Uppsala, etapp 3

Iordningställande av återvinningcentral i Tierp
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.

Utbyte av avfuktningsaggregat mm på äventyrsbad i Uppsala
Avser ytskiktsrenovering av äventyrsbad med tillhörande omklädningsrum, utbyte av befintlig vattenrutschbana, utbyte av 2 st befintliga avfuktningsaggregat till nya likvärdiga samt utbyte av vattenreningsanläggning.

Ombyggnad av vårdbostad i Enköping
Avser ombyggnad av uppvärmningssystemet. Befintlig uppvärmning med oljepannor ska rivas ut och ersättas med bergvärmepumpar. Borrhål, schaktning och förläggning av kollektorslangar ingår i entreprenaden. Totalrenovering av hus C, 11 lgh med ny ventilation och nya utrymningstrappor.

Förberedande markarbeten vid återvinningscentral i Uppsala
Avser förberedande markarbeten för en ny avfallsanläggning i Uppsala tätort. Den nya återvinningscentralen ska även få en tillhörande kretsloppspark. Återvinningscentralen planeras ta emot ca 30 000 ton icke farligt avfall per år samt mellanlagring och hantering av farligt avfall (ca 50 ton/tillfälle) och beräknas motsvara en B-anläggning. Byggnaderna: 1402260

Förbättringsåtgärder på väg/gata i Enköping

Hyresgästanpassning i Green Innovation Park i Uppsala, Etapp 2

Upprustning av park på Sala backe, Uppsala, etapp 2

Till- och ombyggnad av förskola i Vaksala, Uppsala
Avser ändrad användning från bostad till förskola, fasadändring, tillbyggnad och uppförande av plank samt installation av stoltrapphiss.

Upprustning av återvinningscentral i Skärplinge
Avser renovering och ombyggnad av återvinningscentral.

Ombyggnad av pumpstation i Uppsala
Danmarks Pumpstation: ombyggnad av elinstallationer för process och ventilation, nytt styr- och övervakningssystem, nytt ställverk, tillkommande frekvensomriktare. Reservkraftaggregat och erforderliga åtgärder för byggnaden i C-Blocket: byggtekniska åtgärder för uppställning av reservkraftsaggregatet, ventilation för utrymmet, reservkraftsaggregat inklusive anslutning mot befintligt ställverk.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Installation av VA- och grundförstärkningsarbeten.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Tillbyggnad av butik med ca 200 kvm och ca 90 kvm bostad. Även viss ombyggnad kommer att ske.

Installation av smågodstransportör till Akademiska sjukhuset, Uppsala
Avser ny rörpostanläggning till Akademiska i Uppsala.

Ombyggnad av busshållplatser mellan Hummelsta-Uppsala
17 busshållplatser ska byggas om längs väg 55, 568, 569 och 515 i Hummelsta och Örsundsbro.

Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov för ombyggnad av bostadshus till 10 lägenheter.

Restaurering av kajer i Enköping

Rivning av kontor i Uppsala
Anmälan för rivning av kontorshus inför byggnation: 1192875.

Renovering av förskola på Sävja, Uppsala
Avser renovering efter fastighets skada.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från lokaler till bostäder.

Ombyggnad av torg i Uppsala
Objektet är beläget i och omkring fastigheterna Dragarbrunn 27:2, Dragarbrunn 26:4 och Dragarbrunn 23:3 i Uppsala kommun.

Omtubning av värmeväxlare i Bolandsverket i Uppsala
Avser omtubning av värmeväxlare i Hetvattencentralen i Uppsala. • Demontering och återmontering • Lossa ändstycken • Avlägsna befintlig svets • Ta ut tuber • Ersätta med nya tuber • Ersätta befintlig bälg med en ny sådan • Återmontera ändstycken • Kontrollprovning • Slutstädning

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Rasbo, Uppsala
Avser utbyggnad i område Rasbo Öst & Norr i Uppsala kommun. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Byte av befintlig värmeväxlare för ånga/fjärrvärmevatten i Bolandsverket i Uppsala
Avser byte av VVX 96 i Bolandsverket, hela växlaren med tillhörande reglerventiler (4 stycken) ska bytas.

Ombyggnad av VA-ledningar i Älvkarleby, etapp 2
Arbetet omfattar förläggning av ca 270 m VAD-ledning vid Gårdskär, Älvkarleby.

Framtagning av vattenskyddsområde för vattentäkter i Östhammars kommun
Avser framtagande av vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter till de två vattentäkterna Börstil och Ed.

Upprustning av Rådhustorget i Östhammar

Ombyggnad av järnväg vid lastplatsen i Enköping

Ombyggnad och utvändigt underhåll av gravkapell i Enköping
Avser utvändiga arbeten med mark, puts, el och målning.

Om- och tillbyggnad av kök vid skola i Älvkarleby
Avser om- och tillbyggnad av kök, ombyggnad av delar av matsal samt tillbyggnad av fläktrum.

Ombyggnad av bro över Dalälven vid Älvkarleby kraftverk
Älvkarleby kraftverk 3-1-1. Utbyte brofogar, tätskikt samt beläggning. Rustning av befintligt räcke mm.

Reparation av bro över Trunstaån
Uppsala-Märsta km 50+123. Utbyte kantbalk, räcke, reparation platta.

Rivning av industrihus mm i Ulleråker, Uppsala
Avser rivning av tre fastigheter, Hus 55, 21 och 76.

Tillbyggnad av butik i Öregrund
Avser tillbyggnad av butikslokal samt nybyggnad av komplementbyggnad Öregrund 8:24.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus till 6st lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ändrad användning från industrilokal till bostäder, samt ombyggnad.

Ombyggnad av affärshus i Uppsala
Avser hyresgästanpassning av affärshus.

Ombyggnad av butik i Tierp
Avser invändig ombyggnad av Granngården butik för lokaler, rivning av väggar, toalett och personalutrymmen.

Ombyggnad av förskola i Bålsta
Avser ombyggnad av befintlig byggnad till förskola med 2-4 avdelningar, 2 plan.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ombyggnad av flerbostadshus, fasadändring och ändrad användning av lokaler till bostäder och ombyggnad av lokaler.

Nivåhöjning samt ny gc-väg vid Enköpingsån

Tillbyggnad av verkstad i Tierp
Ändring av verkstadsbyggnad, tillbyggnad med en tvätthall.

Ny beläggning vid sportanläggning i Uppsala
Projektet avser ny syntetisk gummibeläggning på en ny friidrottsarena vid Gränby sportfält. Den nya friidrottsanläggningen ska ersätta den nuvarande anläggningen på Studenternas i centrala Uppsala.

Tillbyggnad av kontor i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus och uppsättning av skylt.

Renovering av pumpstationer i Enköping
Objekten avser renovering av två befintliga pumpstationer belägna i Vängsta och Korsbacken.

Rivning av förskola i Örbyhus
Handlas upp tillsammans med Vallskoga förskola: 1334212

Rivning av förskola i Tierp
Handlas upp tillsammans med Örbyhusskolan: 1404110

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Boda med omnejd.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Ramhäll med omnejd.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Östhammar
I Östhammars kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område Sandika med omnejd.

Renovering av mur, vaktstuga mm, Örbyhus Slott

Ombyggnad av församlingsgård i Bälinge

Byte av ispist i vid idrottsplats i Skutskär
I projektet ingår bl a markarbeten för ny ispist samt byte av ispist.

Trafiksäkerhetsåtgärder i Tierp
Trafiksäkerhet till Wallskoga/ Strömsbergsvägen.

Ombyggnad av vandrarhem i Tierp
Ändrad användning från kontor till vandrarhem.

Ombyggnad av industrihus i Tierp
Ändring av industribyggnad, ändring av brandskydd, ventilation, bärande delar, Ändrad användning från pannrum till verkstadsyta Söderfors Bruk 1:157.

Tillbyggnad av vattenverk i Tierp
Ändring av vattenverk, tillbyggnad.

Nybyggnad av betongplatta och vägg i Enköping
Projektet omfattar pågjutning av grundplatta samt ny spillvatten- och dagvattenledning. Därtill uppförande av ny brandskiljande vägg med tillhörande rivnings- och installationsarbeten.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: