Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Täby

Renovering av sportcentrum i Täby

Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Nyb kök och matsal samt renovering av befintliga skollokaler.

Ombyggnad av skola i Täby

Ombyggnad och kablifiering av ledningar i Norra Täby
Avser rivning och ersättning av ca 50 km luftledningsnät, ca 130 km lågspänningsnät (matarkablar och serviser), 16 st nätstationer samt ca 850 kabelskåp. För att öka tillförlitligheten, minska avbrottstiden samt möta nuvarande och framtida kapacitetsbehov skall 24 kV nätet kablifieras och förstärkas. I samband med förstärkning av 24 kV nätet skall identifierat lågspänningsnät (0,4 kV) med tillhörande anläggningar förnyas.

Upprustning av bibliotekshuset i Täby
Avser teknisk upprustning samt ombyggnad av bibliotekshus.

Ombyggad av gamla kommunhuset i Västra Rolags-Näsby, Täby

Ombyggnad av torg i Tibble
Ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av hotell i Täby
Bygglov för ändrad användning, från fritidslokaler till hotell.

Rivning av F-6 skola i Täby
Avser rivning av skola och utfyllnad till plan mark.

Rivning av kommunalhus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av kommunhuset som är byggt på 1970-talet med tillhörande sanering av miljöfarliga och miljöstörande avfall samt utfyllnad till avjämnad mark.

Ombyggnad av fordonslokaler till restaurangskola vid Åva Gymnasium i Täby
Avser ombyggnad av fordonslokaler till restaurangskola.

Breddning av gc-väg i Täby
Längd 2400 meter.

Breddning av gc-väg i Täby
Längd 2490 meter.

Rivning av bostadshus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Röda villan, uppförd på 1930-talet.

Rivning av kommunhus på Roslags Näsby, Täby
Rivning av Lågdelen av Stationsvägen 21.

Tillbyggnad av industrihus i Täby
Tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad. Byggstart planeras för 2017, byggkostnad uppskattad.

Breddning samt ny belysning vid gc-väg i Täby
Längd 1320 meter.

Breddning samt ny belysning vid gc-väg i Täby
Längd 1040 meter.

Breddning av gc-väg i Täby
Längd 1380 meter.

Renovering av kompostplatta på Hagby Återvinningscentral, Täby
Omfattar renovering av en befintlig asfaltsyta där ris, trädgårdsavfall mm lagras och bearbetas. Höjder ska justeras för bättre avrinning, marken ska förstärkas samt ny asfalt ska läggas. Arbetet ska kunna utföras etappvis eftersom beställarens verksamhet måste pågå på övriga ytor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av brandskydd flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring av planlösning i flerbostadshus.

Hissrenovering på flerbostadshus i Täby
Nya hissar ersätter gamla i befintligt schakt Näsbydal 5,3,8,4,2,7,1,6.

Rivning av järnvägsstation i Täby
Rivning av stationsbyggnad/restaurang.

Ombyggnad av hotell i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till hotell.

Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tillbyggnad för hiss.

Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av handelsbyggnad.

Ombyggnad av järnvägsstation i Täby
Bygglov för uppförande av hisschakt, maskinrum samt marklov för anslutningsväg (visinge station).

Ombyggnad av sjukhus i Täby
Bygglov för om- och tillbyggnad av sjukhus (entrédel).

Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av gruppbostad i Täby
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till hvb-hem.

Rivning av stall i Täby
Rivningslov för rivning av stallbyggnader.

Ombyggnad av förskola i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning av del av byggnad från bostadshus till familjedaghem.

Ombyggnad av gym i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning av kontorslokal till träningslokal.

Ombyggnad av gym i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning av kontorslokaler till gymverksamhet.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från enbostadshus till hvb-hem (tom 2018-01-01).

Ombyggnad av utbildningslokal i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från industriändamål till utbildning/gymnasieskola.

Ombyggnad av kontor i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning, från frisörsalong till kontorsverksamhet (tom 2022-01-31).

Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning, från förskola till bostadslägenhet.

Ombyggnad av cafeteria i Täby
Bygglov för ändrad användning, från kontor till café.

Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för ändrad användning, från personalutrymme till bostad Bylegård 38, 39, 40.

Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov, rivningslov för tillbyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Ändring i bärande konstruktion enbostadshus.

Rivning av gatukök i Täby
Rivning av restaurang (gatukök).

Marknadsundersökning digitala trygghetslarm, Täby
Täby Kommun ska upphandla digitala trygghetslarm med tillhörande tjänster. Som ett led i detta genomför kommunen en inledande marknadsundersökning i syfte att erhålla information från marknaden om erbjudna tjänster och produkter.

Lokalanpassning av vårdhem i Täby

Ny belysning vid gc-väg i Täby
Ur åtgärdsplan. Uppskattad oklar byggstart, beslut ska tas under augusti 2014. Längd 680 meter.

Breddning av gc-väg i Täby
Ur åtgärdsplan. Uppskattad oklar byggstart, beslut ska tas under augusti 2014. Längd 440 meter.

Tillbyggnad av skärmtak på industrihus i Täby

Ny belysning vid gc-väg i Täby
Ur åtgärdsplan. Uppskattad oklar byggstart, beslut ska tas under augusti 2014. Längd 300 meter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: