Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Nacka

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sickla
En ny inloppstunnel från Bromma anläggs. Ny inloppspumpstation för att hantera ökade avloppsvattenmängder. Ny grovrening, som inkluderar silgaller (hålplåtsilar), sandfång samt rens- och sandtvätt. Ny försedimentering, inklusive slutflockningsbassänger och försedimenteringsbassänger med kemisk fällning. Mottagningsstationer och förvaringstankar för järnsulfat och järnklorid samt mottagningsstation, beredningstank och lagringstank för polymer kommer att uppföras. Järnsulfat används till förfällning, järnklorid och polymer till direktfällning vid höga flöden. Installation av utrustning för luktreducering.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB
Ombyggnad till flerbostadshus i Nacka strand
270 unika bostadsrätter planeras. Projektet kommer att marknadsföras under namnet The View. Kontorslokaler som byggs om till lägenheter. Oklart om det blir förskola i bottenplan, 4-5 st avdelningar.
Upphöjning av Saltsjöbanan vid Nacka station
Ett förslag att höja upp Saltsjöbanan intill Sickla köpkvarter.
Tillbyggnad av fastighet i Nacka
Påbyggnad av ett plan samt tillb av 3 plan + garageplan.
Upprustning av väg samt gc-väg i Boo
Vikingshillsvägen: Entreprenaden omfattar mark- och ledningsarbeten. Ombyggnad av huvudväg samt ny gång- och cykelbana ca 2,1 km. 6 st busshållplatser varav en timglas. Nyanläggning av tryckspillvatten-, vatten- och dagvattenledningar. Servisavsättningar till fastigheter. Kanalisation och flyttning av el- och telekablar, markarbeten för nya el- och telekablar. Ny belysning längs delar av sträckan. Arbeten med markförstärkningar. Utlopp Karbosjön: Entreprenaden omfattar ombyggnad/justering av utloppsdike från Karbosjön ner till utloppet i Saltsjön, knappt 700 m. Byggande av ett skibord för reglering av Karbosjön. Omläggning av trummor till viss del längs sträckan. Sågsjövägen: Nyförläggning av VA-ledningar samt nya sedimenteringsmagasin.
Förberedande arbeten vid arbetstunnlar i Stockholm
Omfattar ledningsomläggningar, trafikanordningar samt markarbeten vid de tre arbetstunnlarnas portaler; Sickla, Järla samt Nacka Centrum (Skvaltans trafikplats).
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler.
Dränering vid flerbostadshus i Nacka
Avser dränering av grunden.
Ombyggnad av skola i Kvarnholmen
Anpassning och tillgänglighet.
Utbyggnad av skola i Nacka
F-6 skola som ska utökas med högstadieskola. Skolverksamheten kommer pågå under hela projektet.
Renovering av Erstaviksbadet i Nacka
Sandbotten längs hela stranden, och tjugo meter ut i vattnet, ska få en”mer hållbar uppbyggnad. En ny och U-formad flytbrygga, med vågbrytarfunktion, ska dessutom anläggas på den norra delen av badet.
Tillbyggnad av förskola i Mensättra, Boo
Utbyggnad av 2 avdelningar.
Iordningställande av torg i Nacka
Avser iordningställande/uppfräschning av torg med bl.a. isolering, sätta plattor och iordningställande av parkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler till bostad.
Upprustning samt utbyggnad av lekplatser i Nacka kommun
Omfattar upprustning/anläggning av två lekplatser i Fisksätra (Braxenparken och Båthöjden) samt en lekplats i Sickla strandpark och en lekplats till Vikdalsvägen.
Omisolering av bro K-107 över Saltsjöbanan i Nacka
Entreprenaden omfattar omisolering av en bro K-107 på Lillängsvägen över Saltsjöbanan. Bron är en plattram bro av armerad betong och har en konstruktionsyta på ca 96 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till fyra lägenheter.
Nybyggnad av utegym i Velamsund och Nyckelviken, Nacka
Anläggning av två utegym, ett i Velamsund och ett i Nyckelviken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostäder, 7 lgh.
Ombyggnad av kontor i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av byggnad/anordning samt invändigt av lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av bostad till bostad/kontor/handel.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kylhus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av förråd till kylrum.
Tillbyggnad av mur i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av mur.
Tillbyggnad av plank i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av plank.
Tillbyggnad av plank i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av plank/mur.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av förskola till lägenhet (1 lgh).
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till 1 lägenhet.
Ombyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för ändrad användning av skyddsrum till förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser mindre anpassning för ändrad användning av förskola till bostäder, 4 lgh.
Tillbyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av cykelparkering med tak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och inglasning av balkong.
Tillbyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av förråd; kylcontainer.
Tillbyggnad av garage i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av garage, förråd.
Tillbyggnad av garage i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av garage.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: