Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Huddinge

Om och tillbyggnad av skola i Huddinge, etapp 2
Ombyggnad av Tomtbergaskolan omfattar drygt 5 000 BTA. Tillbyggnad totalt ca 7 000 BTA.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Syftet är att planlägga ny huvudgata mellan Dialoggatan i väster fram till Smistavägen i öster. För Huvuddel 2, se projekt 1418770 .
Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Huvuddel 2: Utformning, gestaltning, projektering och dimensionering. VA-projektering och dagvattendammar. Detaljplanen för utbyggnaden av Tangentvägen påverkar det nuvarande dagvattenstråket med öppna diken och dammar och medför att dessa behöver flyttas För Huvuddel 1, se projektnummer 1035362.
Ombyggnad av hus B2 på Huddinge sjukhus, Flemingsberg
Projektet avser ombyggnad av avdelning B72 och B74 i hus B2 plan 7 på Huddinge sjukhus.
Ombyggnad av huvudgata samt ny cirkulationsplats i Huddinge
Berör ca 300 m huvudgata samt en cirkulationsplats.
Ombyggnad av hissar i sjukhus i Huddinge
Ombyggnad av 5 st befintliga linhissar, 3 personhissar och 2 st sänghissar.
Ombyggnad av häktet i Huddinge
Ombyggnaden omfattar sjukvårdsavdelning, tandläkare, lokal för säkerhetstekniker, glasrutebesöksrum Säkerhetsavdelningen, utskrivningslokal, ändringar av personalkök och pentrynischer mm. Berörda plan är plan 3 till 7. Ca 600 m2 av befintliga lokaler berörs av ombyggnationen.
Upprustning av lekplats i Huddinge
Projektet ligger vid Kästa/Flemingsberg. Uppdraget gäller byggledning av sex projekt. Flemingsbergsparken liksom Långsjöparken är upprustningar av befintliga parker. Sjöängsparken är en naturpark idag som ska kompletteras med parkutrustning. Kästadalsparken är en lekplats som kommer rustas upp till temalek. Fullerstaparken vid Fullersta gård planeras att få ett nytt utseende och upprustad lekplats. Myrparken är en helt ny lekplats i norra Huddinge.
Upprustning av badplats samt ny lekplats i Huddinge
Avser upprustning av badplats och ny lekplats.
Nya hårdgjorda ytor vid Gladö Kvarns avfallsanläggning i Huddinge
Objektet avser nybyggnad av hårdgjorda ytor inom Gladö Kvarn avfallsanläggning. Total bruttoarea 19200 m2.
Bättre utemiljö i Vårby gård och Geneta
Avser upprustning av aktivitetsytor vis Vårby Gård.
Ombyggnad av hörsal i Huddinge
Denna entreprenad innefattar ombyggnad av 2 hörsalar och angränsande utrymmen. Entreprenaden är uppdelat i två projekt, se projektnummer: 1474245. Utbildning pågår i angränsande lokaler.
Om- och tillbyggnad av kontor/vind i Huddinge
Denna entreprenad innefattar ombyggnad av hörsal och om- och tillbyggnad av kontor/vind. Entreprenaden är uppdelat i två projekt, se projektnummer: 1446425. Utbildning pågår i angränsande lokaler.
Rivning av våningsplan i Huddinge sjukhus
Optioner för ytterligare lättrivning enligt följande; Option 1: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras. Option 2: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras
Tillbyggnad av stall i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av "lilla stallet". Ny foderlada samt byte av spiltor till boxar.
Upprustning av park och lekplats i Huddinge
Projektet ligger i Fullersta. Uppdraget gäller byggledning av sex projekt. Flemingsbergsparken liksom Långsjöparken är upprustningar av befintliga parker. Sjöängsparken är en naturpark idag som ska kompletteras med parkutrustning. Kästadalsparken är en lekplats som kommer rustas upp till temalek. Fullerstaparken vid Fullersta gård planeras att få ett nytt utseende och upprustad lekplats. Myrparken är en helt ny lekplats i norra Huddinge.
Rivning av industrihus i Huddinge
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Rivning av skola i Huddinge
Rivningslov för rivning av skola.
Rivning av industrihus i Huddinge
Rivningslov för rivning av en byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för inre ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Bygglov för inre ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för installation av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad. huvudbyggnaden kommer att ha två lägenheter med bruttoarea om 162,2 kvm vardera.
Ombyggnad av församlingshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Hyresgästanpassning till trafikskola.
Ombyggnad av va-ledning i Huddinge
Anmälan om ändring av va och vvc.
Ombyggnad av hotell i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad från kontor till hotell.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av butik i Huddinge
Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av del av flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av barnavårdscentral i Huddinge
Bygglov för ändrad användning från restaurang till barnavårdcentral.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad Skalmuren 13,12,5.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för ändrad marknivå.
Tillbyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, ett cykelförråd.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad komplementbostadshus med bryggnads- och bruttoarea om 25,0 kvm samt inredning av ytterligare bostadslägenhet.
Ombyggnad av carport i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av carport.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad samt mur Brevet 13,9,12, .
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad Skalmuren 14,15, Anmälan om bygglovsbefriad komplementbostadshus Skalmuren 14,15.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad Trädgårdsmästaren 3,14.
Rivning av fritidshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av en fritidshus med en byggnads- och bruttoarea om 48,1 kvm.
Rivning av mast i Huddinge
Rivningslov för rivning av en mast.
Rivning av garage i Huddinge
Rivningslov för rivning av garagelänga.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av 3 st. mindre byggnader.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av en byggnad.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av byggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: