Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Stockholms län

Botkyrka (31)
Danderyd (19)
Ekerö (34)
Haninge (9)
Huddinge (57)
Järfälla (54)
Lidingö (22)
Nacka (46)
Norrtälje (26)
Nykvarn (5)
Nynäshamn (14)
Salem (3)
Sigtuna (37)
Sollentuna (41)
Solna (29)
Stockholm (551)
Sundbyberg (27)
Tyresö (13)
Täby (50)
Vallentuna (10)
Vaxholm (7)
Värmdö (20)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 1155 st.

Ombyggnad av Slussen i Stockholm
Entreprenad SN 842 omfattar i stort följande arbeten: Kajarbeten omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, bakåtförankring, ledningsarbeten, betongarbeten samt markplanering. Stomme för stigarschakt för sjöförlagda tryckspillvattenledningar från Saltsjön till Stadsgårdskajen omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, ledningsarbeten, betongarbeten, återfyllning och markplanering. Från maj 2016 till slutet av 2017. Skanska Sverige är anlitad på dessa entreprenader; SN71, Slussanläggning med kajer SN72, Huvudbro över Söderström SN73, Avbördningsluckor SN81, Konstbyggnad SN691, Trafikåtgärder. Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Även nya stödmurar, teknikutrymmen under gatumark samt ledningskulvert under Söderström. Entreprenad SN 741 avser tillverkning av stålbro med längd ca 8 m och bredd ca 4 m, inkl ytskiktsbehandling, belysning mm. Projektet Slussen är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten och Berg.

Renovering och tillbyggnad av operahus i Stockholm
Operan behöver bl a en egen scen för sin verksamhet för barn och ungdom ”Unga på Operan”, förbättra repetitionslokaler, offentliga utrymmen och akustiken för scen, orkesterdike och salong.

Nybyggnad av väg Tvärförbindelse Södertörn/väg 259
Tvärförbindelse Södertörn är en ny cirka 21 km lång vägsträckning mellan E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva, via Flemingsberg till riksväg 73 vid Haninge centrum.

Ombyggnad av galleria och kontor mm på Östermalm, Stockholm
Sturebadet ingår i planerna. Projektet kommer att samordnas med tunnelbanan.

Ombyggnad av slussen i Stockholm
Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Projektet är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten, Land och Berg.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Uppdraget Mätingenjör/byggledare består av att förse projekt Henriksdal med Mätingenjör/byggledare Mät. Uppdraget utgör en av projektets stödfunktioner och avser att ansvara för mätdata inom projektet. Ett annat ansvar är inmätning, uppmätning och eventuell kontroll av entreprenörernas mängder. Uppdraget startar omgående efter kontrakt bedömd omfattning är heltidstjänst och uppdraget pågår till projektets slutfas vilken idag bedöms till runt 2022. Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB

Anläggande av ramper Åby-Årstalänken, Essingeleden E4/E20-Södra Länken
Projektet avser trafiksäkerhets och framkomlighetsåtgärder, nya ramper vid Årstalänken på sträckan avfarten från E4/E20 Essigeleden till väg75 Södra Länken.

Renovering av förvaltningsbyggnader i Södra Klara på Norrmalm
Säkerhetsklassat projekt. Kvarteret i Södra Klara uppfördes ca: år 1895 – 1900 och har en BTA om ca 30 000 kvm. Detta projekt avser att modernisera klimatanläggning, byta ut byggnadens installationer, renovera ytskikt, öka tillgängligheten och åtgärda logistiska problem. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Mitt

Ombyggnad av saluhall, hotell mm på Östermalm
70 hotellrum. Grontmij är anlitade som fuktsakkunniga i projektet. Entreprenörer för följande arbeten är utsedda: Byggavfallshantering DE 170 (R3, R13): Suez recycling AB Ozonrening DE 530 (R3): VENT projekt AB Glastak DE 370 (R13): Lanik I, SA (Spanien)

Nytt driftområde på Arlanda Airport
Rivning av befintliga byggnader, markberedning ca 125 000 m2, nytt mediadistributionssystem, ombyggnad av byggnad 898 (fd SAS tekniska bas) till kontor, personalutrymmen, förråd, verkstäder ca 20 000 m2, nybyggnad av 13 byggnader och skärmtak för garage, förråd, kontor mm ca 26 000 m2.

Upprustning av medborgarhuset på Södermalm, Stockholm
Entreprenörens arbete är indelat i två faser: i Fas 1 ingår projektering till färdig bygghandling, i Fas 2 genomförs ombyggnationen. Ombyggnad av vattenreningsanläggning och upprustning av bassäng i Forsgrenska badet ingår här. Invändig rivning.

Strategiska investeringar i närsjukhus i Sollentuna
Ombyggnad av vårdavdelningar för i huvudsak geriatrisk vård samt specialistvård, operation samt entré.

Om- och påbyggnad av kontorslokaler på Norrmalm
Plan 5 tom 12. En takterrass kommer att anläggas för hyresgästerna.

Ledningsomläggning/förberedande arbeten för Projekt Mälarbanan
Ledningsomläggning för tillfälliga spår och permanent anläggning.

Utveckling av Stockholm Stads fastigheter avseende kommersiella lokaler inom Globenområdet
Ca 135 000 m2 i berörd yta.

Ombyggnad av logistik, kulvert och lastkaj på S:t Görans sjukhus, Stockholm

Ombyggnad av Thoraxavdelning på sjukhus i Solna
N-kvarteret. När man flyttat thoraxavdelningen till Nya Karolinska så byggs de gamla lokalerna om.

Tillbyggnad av handel och bostäder i Tumba, del 2

Om- och tillbyggnad av skola på Södermalm
Ökning från 400 till 1200 elever.

Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E3
Utbyggnad av kollektivtrafikfil norra sidan, broåtgärder mm.

Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E1
Utbyggnad kollektivtrafikfil norra sidan, ny bro mm.

Ombyggnad till flerbostadshus i Nacka strand
270 unika bostadsrätter planeras. Projektet kommer att marknadsföras under namnet The View. Kontorslokaler som byggs om till lägenheter. Oklart om det blir förskola i bottenplan, 4-5 st avdelningar.

Ombyggnad till internationell gästspelsscen i Hjorthagen

Om- och påbyggnad till hotell i Vasastaden, Stockholm
11-12 våningar. Invändiga rivningsarbeten. Även ombyggnad av 2 gårdshus till hotell samt påbyggnad på ett av gårdshusen med 3 våningar.

Ombyggnad till kontor och polisstation i Rinkeby

Om och tillbyggnation av kontor i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Både tung och lättrivning.

ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2-5
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 913853. Kommer att pågå under en 5 årsperiod med start för etapp 1 under 2014. Totalt för etapp 1-5 så rotrenoveras 750 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Ombyggnad till lägenheter i Midsommarkransen, Stockholm
Ombyggnad av kontor till ca 350 lägenheter. På taket planeras för park med löparbana, utegym, odlingslotter och trädgårdar.

Strategiska investeringar i sjukhus i Nacka
Nacka Sjukhus kommer att få inriktning geriatrisk vård och övrig somatisk vård inom medicinska specialiteter.

Om och tillbyggnad av skola i Älvsjö
Ombyggnaden gäller befintliga hus A och F. Tillbyggnaden förutsätter rivning av hus B, G och S, vilka ersätts av en ny byggnad i tre våningar mot skogen. Hus A byggs till med en ny byggnad i tre våningar fram till den planerade nya bollplanen. En ny köks- och matsalsbyggnad planeras som en fristående byggnad i två våningar. Miljöbyggnad silver.

Tillbyggnad av tingsrätten i Attunda
Butiker och caféer på markplan.

Till- och ombyggnad av polisstation på Flemingsberg

Upprustning & ombyggnad till flerbostadshus i Gubbängen
Renovering och stambyte i ca 70 lgh samt ombyggnad av kontorslokaler till ca 34 nya lgh. Tilläggsisolering och putsning av fasaden, komplettering av balkonger och byte av fönster, nytt ventilationssystem FTX och värmesystem, ny el och hiss. Asbestsanering. Invändig rivning.

Ombyggnad för trafiken vid S:t Görans sjukhus, Stockholm
Trafiklösningar och parkering.

Ny rötkammare (R300), Käppalaverket
Projektet består i huvudsak av ny rötkammare, bergschakt med tillhörande ny transporttunnel, nytt pumprum samt nya kulvertar och förbindelsetunnel. Rötkammartoppen kommer att förses med en mindre byggnad för utrustning, kallad teknikbyggnad R300.

Upprustning av skola i Tullinge

Ombyggnad till spårvägsmuseum i Hjorthagen
Beräknad inflyttning under augusti 2019.

Upprustning samt om- och tillbyggnad av skola i Tumba
Rivning, ombyggnad och tillbyggnad samt renovering av Björkhaga skola. Den totala ytan ska bli ca 10600 kvm.

Leverans prefabricerade portalelement FSE814 Förbifart Stockholm
Avser leverans av prefabricerade portelement av betong för utrymningsvägar i bergtunnlar.

Ombyggnad till bussdepå vid Tomtebodaterminalen i Solna
Ca 240 bussuppställningsplatser, 120 x 100 meter stort betongdäck, ny tvätthall och administrationsdel, ombyggnad till verkstad mm.

Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.

Om- och tillbyggnad för bagagehantering på Arlanda
Entreprenaden avser ombyggnad av del av källaren samt mindre utbyggnad av källaren i Terminal 5. Entreprenadarbetena kommer i huvudsak ske på landside, men mindre utbyggnad sker på airside. Både landside och airside kommer dock att vara behörighetsområde. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: Rivning av befintliga omklädningsrum, förråd, kylrum, tvättstuga etc. Ombyggnation för nytt bagagelager, ca 1 500 m2. Utbyggnad av källarplan mot airside ca 75 m2 vilket även omfattar schaktningsarbete. Arbetsområdet är förhållandevis installations tätt.

Underhåll vägbeläggning varm inom Stockholms län

Renovering av sportcentrum i Täby

Ombyggnad av vårdavdelningar på sjukhus i Danderyd

Om- och tillbyggnad av skola i Sandudden
Man behöver ytterligare klassrum för att kunna tillgodose behovet av undervisning.

Ombyggnation av f.d vårdhem till bostäder, kontor mm i Råcksta

Ombyggnad av hotell och restaurang på Norrmalm, etapp 2

Ombyggnad av flerbostadshus, Stockholm

Breddning av väg i Tyresö

Tillbyggnad av seniorbostäder på Södermalm, Stockholm

Ny högflödesrening (HFR), Käppalaverket
En ny högflödesrening i berg skall uppföras. Projektet består i huvudsak av breddning och fördjupning av en befintlig bassäng för att bereda plats för en ny högflödesrening. I entreprenaden ingår bergschakt, betonggjutning av nya väggar, överdäckning av bassäng, räcken, luckor, trapp mm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Delning av lägenheter, nya kök och badrum mm.

Ombyggnad av restaurang i Kungsholmen
Avser ändrad användning av restaurang, kontor och lager till restauranglokaler och butiksytor, ändring av ventilation, va m m.

Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Nyb kök och matsal samt renovering av befintliga skollokaler.

Ombyggnad av skola i Täby

Ombyggnad av skola på Ekerö

Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Om- och tillbyggnad av brygghus F36 och F32. Ny pir, fler uppställningsplatser för flygplan och nya resenärsytor.

Påbyggnad av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Omfattar påbyggnad med 1 våning mot Norrmalmstorg och med 2 våningar mot Norrlandsgatan, samt en indragen takvåning. Totalt ökar ytan med 2000-3000 m2.

Tillbyggnad av uppställningshall i Högdalen
Tillbyggnad av underhållsverkstad uh1 inom spårområde Högdalen. I projektet ingår även hjulsvarv och en verkstadsdel.

Ombyggnad av vind i Södermalm
Tillbyggnad/påbyggnad, inredning av vind till bostäder ändrad användning på del av plan 2-4.

Upprustning av Södra Kajen i Södra Värtan, Stockholm
Entreprenaden omfattar markrening, kajbyggnation, gas- och va-ledningar, kanalisation för el, belysning m.m samt finplanering av del av kajyta.

Ombyggnad till livsmedelsbutik på Södermalm, Stockholm
Även Åsögatan 46.

Ombyggnad av hotell i Kista
Ändrad användning från kontor till longstay hotell. Invändig rivning. Golvmaterial blir antingen textila mattor eller parkett.

Rotrenovering av flerbostadshus på Östermalm
4 nya lägenheter på vind.

Ombyggnad av äldreboende i Tumba

Påbyggnad av kontor på Norrmalm, Stockholm

Upprustning av vårdbyggnad på Södermalm

Ombyggnad till högstadieskola i Sundbyberg
Ombyggnad av kontorslokaler till högstadieskola.

Ombyggnad, utveckling och underhåll av museum på Södermalm, Stockholm
Projektet avser upprustning och renovering med bl.a. följande åtgärder -Puts- och fasadrenovering - Invändig ytskiktsrenovering - Nya elinstallationer - Nya VVS-installationer i hela byggnaden, luftbehandling, kyla och befuktning - Förbättrad säkerhet vad gäller brand, utrymning och larm - Ökad tillgänglighet till och inom byggnaden - Utvändiga arbeten. Även Peter Myndes Backe

Renovering och tillbyggnad av Havsbaden i Grisslehamn
Renovering av havsbad, även en utbyggnad av hotell på 5500 kvm med nytt gym, spa, pooler och ny restaurang.

Om- och tillbyggnad till kulturcentrum i Gustavsberg
Bibliotek, konsthall, porslinsmuseum samt dans- och balettskola mm.

Om- och tillbyggnad av skola i Upplands Väsby

Påbyggnad av äldreboende på Tureberg
50-70 nya äldrebostäder planeras.

Ombyggnad av Kungsträdgården i Stockholm
Bryant Park i New York kan bli förebild för ombyggnaden.

Ombyggnad av Q-kvarteret på Astrid Lidgrens barnsjukhus i Solna
Avser ny när-aktut.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Objektet avser stamrenovering, ombyggnad/ytskiktsrenovering och relining under platta. Lägenhetsbadrum renoveras enligt metoden ventilerade badrum med branschgodkänd konstruktion. Hyresrelaterade åtgärder kommer ske i tre valbara nivåer Mini, Midi, Maxi i samband med stambyte. Nivåerna Midi och Maxi innefattar bl.a. ombyggnad av kök.

Upprustning och vindsinredning av flerbostadshus på Södermalm
Källarvåning: Källarvåningen består av två skyddsrum som skall återställas till brukligt skick, däribland teknikutrymmen för fastigheten samt för hamburgerrestaurangen. Nya lägenhetsförråd och cykelförråd. Två stycken centraler för sopsugsanläggning till bostäder. Körbar ramp från Götgatan och förvaring för hamburgerrestaurangen. Bottenvåning: Bottenvåningen innefattar körbar ramp till källarplan, hamburgerrestaurang, ny tvättstuga, källsortering, soprum, barnvagnsförråd, lokal med entré från Götgatan, ny lägenhet samt passage mellan gathuset och gårdshuset. Gathuset: Plan 1 består av två nya lägenheter och utgång till innergården. Plan 2-6 innefattar befintliga lägenheter. På plan 7 byggs vinden om till en ny lägenheten samt ett nytt fläktrum. Gårdshuset: Plan 1 består av befintliga lägenheter samt utgång till innergården. Plan 2-4 innehåller befintliga lägenheter. På plan 5 byggs vinden om till två nya lägenheter samt ett fläktrum.

Vägmarkeringar i AB-län (längsgående)
Längsgående termoplastiska vägmarkeringar. I entreprenaden ingår även att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före vägmarkeringsarbetet. 3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.

Ombyggnad av gator, nytt stadstorg mm i Hallunda
Planerat projekt som ligger på is. Uppskattad byggstart och okänd kostnad.

Påbyggnad av kontorshus & nybyggnad av bostäder i Vasastaden, Stockholm
Projektet omfattar nybyggnad av bostadshus på den del som idag är lastgård och parkeringsyta samt att göra en påbyggnad av befintlig kontorsbyggnad med 2-3 indragna våningar.

Påbyggnad av flerbostadshus på Östermalm
Rivning av befintligt tak.

Tillbyggn av kontorshus & påbyggnad m bostäder på Liljeholmen
Rivning av 3 våningar kontor. Påbyggnad med 3 våningar bostäder samt tillbyggnad 3 våningar kontor.

Utförande av underhåll vägbeläggning värme inom område SE12 Östra Mellansverige
Underhållsbeläggningar samt anslutande mark och anläggningsarbeten så som dikning m.m. Olika delkontrakt.

Om- och tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning med 175 platser. F-6 skola.

Ombyggnad till hotell på Norrmalm, etapp 1
Ändrad användning av kontor till hotellrum.

Om- och tillbyggnad av fördelningsstationer och ställverk i Hässelby villastad
Avser om- och tillbyggnad av Fs Hässelby-Villastad och 11 kV ställverk med tillhörande kontrollanläggning som skall bytas ut. Förnyelse av nätstationen (NS) i samma byggnad ingår i entreprenaden.

Ombyggnad och kablifiering av ledningar i Norra Täby
Avser rivning och ersättning av ca 50 km luftledningsnät, ca 130 km lågspänningsnät (matarkablar och serviser), 16 st nätstationer samt ca 850 kabelskåp. För att öka tillförlitligheten, minska avbrottstiden samt möta nuvarande och framtida kapacitetsbehov skall 24 kV nätet kablifieras och förstärkas. I samband med förstärkning av 24 kV nätet skall identifierat lågspänningsnät (0,4 kV) med tillhörande anläggningar förnyas.

Ombyggnad till gymnasieskola på Kungsholmen
Grönmärkt byggnad. 2200 elever

Renovering av flerbostadshus i Husby
Huvudanbud lämnas på Trondheim 2 med option på Trondheim 1.

Upprustning alternativt nybyggnad vid Västertorpsbadet i Stockholm

Tillbyggnad av fastighet i Nacka

Rivning av reningsverk i Bromma

Påbyggnad av kontorshus på Norrmalm

Omläggning av kulvert för Bällstaån/Spångaån

Ombyggnad till flerbostadshus på Södermalm

Påbyggnad av fastigheter på Kungsholmen, Stockholm

Ombyggnad av verkstad i Sickla, Nacka

Ombyggnad av äldreboende i Nockeby

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: