Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Stockholms län

Botkyrka (27)
Danderyd (13)
Ekerö (17)
Haninge (23)
Huddinge (55)
Järfälla (37)
Lidingö (18)
Nacka (34)
Norrtälje (28)
Nykvarn (6)
Nynäshamn (11)
Salem (8)
Sigtuna (46)
Sollentuna (26)
Solna (16)
Stockholm (580)
Sundbyberg (18)
Tyresö (12)
Täby (39)
Vallentuna (21)
Vaxholm (6)
Värmdö (27)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 1143 st.

Ombyggnad av Slussen i Stockholm
Entreprenad SN 842 omfattar i stort följande arbeten: Kajarbeten omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, bakåtförankring, ledningsarbeten, betongarbeten samt markplanering. Stomme för stigarschakt för sjöförlagda tryckspillvattenledningar från Saltsjön till Stadsgårdskajen omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, ledningsarbeten, betongarbeten, återfyllning och markplanering. Från maj 2016 till slutet av 2017. Entreprenad SN 843 omfattar i stort följande arbeten: -Provisorier och temporära förstärkningsarbeten, för att upprätthålla acceptabel framkomlighet och tillgänglighet (gällande alla trafikantslag). -Markarbeten. Stödkonstruktioner/grundläggning/betongarbeten för tråg/kulvert/ventilkammare och gatuöverbyggnad till och med AG (provisorisk gata och GC-bana). -Ledningsarbeten inklusive stödkonstruktioner för ledningar i kulvert, mark, ventilkammare fram till stigarschakt för sjökulvert på Munkbron (vattenledningar dras fram till ventilkammare Munkbron). -Ledningsarbeten Va. -Ledningsprovisorier. Skanska Sverige är anlitad på dessa entreprenader; SN71, Slussanläggning med kajer SN72, Huvudbro över Söderström SN73, Avbördningsluckor SN81, Konstbyggnad SN691, Trafikåtgärder. Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Även nya stödmurar, teknikutrymmen under gatumark samt ledningskulvert under Söderström. Entreprenad SN 741 avser tillverkning av stålbro med längd ca 8 m och bredd ca 4 m, inkl ytskiktsbehandling, belysning mm. Projektet Slussen är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten och Berg.

Renovering och tillbyggnad av operahus i Stockholm
Operan behöver bl a en egen scen för sin verksamhet för barn och ungdom ”Unga på Operan”, förbättra repetitionslokaler, offentliga utrymmen och akustiken för scen, orkesterdike och salong.

Nybyggnad av väg Tvärförbindelse Södertörn/väg 259
Tvärförbindelse Södertörn är en ny cirka 21 km lång vägsträckning mellan E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva, via Flemingsberg till riksväg 73 vid Haninge centrum. Ny tunnel under Flemingsbergsskogen.

Reinvestering/underhållsåtgärder på järnväg, Getingmidjan
Projektet omfattar reinvestering av järnväg, byte av stålbroar, Norrströmsbron och Söderströmsbron, underhåll av tunnlarna på Riddarholmen och under Södermalm. Ca 2 km lång sträcka.

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Konsulter gällande följande uppdrag är anlitade. 1a Maskin och VA-process - Grovrening och Försedimentering - Ramböll Sverige AB 1b Maskin och VA-process - Biolog och Filteranläggning - Sweco Enviroment AB 1c Maskin och VA-process - Slam och Gas - Sweco Enviroment AB 2 Elkraft och Tele - Åf Industry AB 3 Automation - Åf Industry AB 4 Bygg, mark och arkitekt - Sweco Structures AB 5 VVS - K-Konsult VVSprojektering 6 Berg- Sweco Civil AB 7 Projekteringsledning - K-Konsult arbetsmiljö AB 8 Projektledning - Sweco Management AB

Ombyggnad av kontorshus på Kungsholmen
Tekniska nämndhuset ska byggas om och renoveras totalt. Byggnaderna som idag inrymmer ca 1 300 arbetsplatser kommer efter ombyggnad inrymma ca 1 400 arbetsplatser och ha en i huvudsak öppen kontorslösning. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver.

Om- och påbyggnad av kontorshus i centrala Sundbyberg
Påbyggnad med 4 nya våningar.

Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Mitt

Nytt driftområde på Arlanda Airport
Rivning av befintliga byggnader, markberedning ca 125 000 m2, nytt mediadistributionssystem, ombyggnad av byggnad 898 (fd SAS tekniska bas) till kontor, personalutrymmen, förråd, verkstäder ca 20 000 m2, nybyggnad av 13 byggnader och skärmtak för garage, förråd, kontor mm ca 26 000 m2.

Strategiska investeringar i närsjukhus i Sollentuna
Ombyggnad av vårdavdelningar för i huvudsak geriatrisk vård samt specialistvård, operation samt entré.

Installation av oljepanna på fjärrvärmeverk i Farsta
Dimensionerna på det tillgängliga utrymmet är: Höjd: 14,6 meter, längd: 15,7 meter och bredd: 9,6 meter. För att ge plats åt ny oljeeldad panna med dess kringutrustning behöver befintliga installationer rivas. Rivningsentreprenaden omfattar rivning/demontering av produktionsutrustning såsom pannor, rökgaskanaler, rörledningar, pumpar, fläktar, värmeväxlare, ventiler, elutrustning, styrskåp, m.m. I anläggningen finns hälsofarliga material såsom asbest.

Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje

På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.

På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.

Om- och tillbyggnad av skola på Södermalm
Ökning från 400 till 1200 elever.

Upprustning och ombyggnad av sim & sporthall i Vällingby

Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa förbi Rimbo, etapp 2
Förbättring av standarden. Delsträcka 4: Rimbo. Delsträcka 5: Åby-väster om Finsta. Delsträcka 6: Finsta. Delsträcka 7: Västra Libby-Rösa.

Om- och påbyggnad till hotell i Vasastaden, Stockholm
14 våningar totalt varav våning 4-14 består av hotell. Invändiga rivningsarbeten. Även ombyggnad av 2 gårdshus till hotell samt påbyggnad på ett av gårdshusen med 3 våningar.

Ombyggnad till kontor och polisstation i Rinkeby

Ombyggnad till flerbostadshus,kommersiella lokaler i Järla sjö
En q-märkt byggnad som planeras att byggas om till ca 205 st lägenheter samt kommersiella lokaler. Även en nyproduktion av flerbostadshus, ca 50-100 lägenheter.

Om och tillbyggnation av kontor i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Både tung och lättrivning.

Ombyggnad till lägenheter i Midsommarkransen, Stockholm
Ombyggnad av kontor till ca 350 lägenheter. På taket planeras för park med löparbana, utegym, odlingslotter och trädgårdar.

Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Lilla Alby, Sundbyberg

Upprustning & ombyggnad till flerbostadshus i Gubbängen
Renovering och stambyte i ca 70 lgh samt ombyggnad av kontorslokaler till ca 34 nya lgh. Tilläggsisolering och putsning av fasaden, komplettering av balkonger och byte av fönster, nytt ventilationssystem FTX och värmesystem, ny el och hiss. Asbestsanering. Invändig rivning.

Ombyggnad stadshuset på Lidingö, etapp 2
Yteffektiviseringar, nya konferensrum, nya utrymningsvägar.

Ny rötkammare (R300), Käppalaverket
Projektet består i huvudsak av ny rötkammare, bergschakt med tillhörande ny transporttunnel, nytt pumprum samt nya kulvertar och förbindelsetunnel. Rötkammartoppen kommer att förses med en mindre byggnad för utrustning, kallad teknikbyggnad R300.

Upprustning av skola i Tullinge

Ombyggnad till spårvägsmuseum i Hjorthagen

Om och nybyggnad av F-9 skola i Västerhaninge
Utökning till en 4 parallellig F-6 skola samt totalrenovering av 2 byggnader.

Tillbyggnad av kontor i Täby
Tillbyggnad av arkiv och kontorsbyggnad med ca 13000 kvm.

Underhåll vägbeläggning varm inom Stockholms län

Ombyggnad av vårdavdelningar på sjukhus i Danderyd

Basunderhåll allmänna vägar område i Södra Roslagen
Basunderhåll väg driftområde Södra Roslagen.

Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.

Om- och tillbyggnad för bagagehantering på Arlanda
Entreprenaden avser ombyggnad av del av källaren samt mindre utbyggnad av källaren i Terminal 5. Entreprenadarbetena kommer i huvudsak ske på landside, men mindre utbyggnad sker på airside. Både landside och airside kommer dock att vara behörighetsområde. Översiktlig beskrivning av entreprenadens omfattning: Rivning av befintliga omklädningsrum, förråd, kylrum, tvättstuga etc. Ombyggnation för nytt bagagelager, ca 1 500 m2. Utbyggnad av källarplan mot airside ca 75 m2 vilket även omfattar schaktningsarbete. Arbetsområdet är förhållandevis installations tätt.

Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa förbi Rimbo, etapp 1
Förbättring av standarden. Delsträcka 1: länsgränsen-väster om Gottröra. Delsträcka 2: Gottröra. Delsträcka 3: Gottröra-Alhamra.

Upprustning av skola, skolkök & matsal i Hökarängen

Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 2 nya våningar med 90 lgh. Tilläggsisolering och nya hissar.

Ombyggnation av f.d vårdhem till bostäder, kontor mm i Råcksta
Utsedd entreprenör för tamburdörrsentreprenaden är EK Bygg & Skog i Örebro AB.

Renovering och påbyggnad av flerbostadshus på Södermalm
Tillbyggnad/påbyggnad med 30 lägenheter. Totalrenovering av 80 st befintliga lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus, Stockholm

Ombyggnad av hotell och restaurang på Norrmalm, etapp 2

Om- och tillbyggnad av skola på Norrmalm, Stockholm

Ny högflödesrening (HFR), Käppalaverket
En ny högflödesrening i berg skall uppföras. Projektet består i huvudsak av breddning och fördjupning av en befintlig bassäng för att bereda plats för en ny högflödesrening. I entreprenaden ingår bergschakt, betonggjutning av nya väggar, överdäckning av bassäng, räcken, luckor, trapp mm.

Om- och tillbyggnad av konsthall på Djurgården
Hus 03.

Ombyggnad av restaurang i Kungsholmen
Avser ändrad användning av restaurang, kontor och lager till restauranglokaler och butiksytor, ändring av ventilation, va m m.

Ombyggnad av skola på Ekerö

Ombyggnad till hotell i Kista
Ändring av kontorsbyggnad till hotell samt skyltar Comfort Hotel Kista.

Upprustning och tillbyggnad av kontorshus i Mariehäll, Stockholm
Planförslaget innebär att industrifastigheten konverteras till bostadsändamål med cirka 212 lägenheter. Byggnadens sockeldel behålls och byggs mot Bällstaån om till lägenheter i två plan samt lokaler för publik verksamhet och förskola. De mörka delarna i souterrängläge används för teknikutrymmen och lager. I sockeldelens övriga delar behålls de befintliga verksamheterna med serverhall, kontor och lager. Överbyggnadsdelen rivs och ersätts med bostadshus i fyra till åtta våningar.

Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Om- och tillbyggnad av brygghus F36 och F32. Ny pir, fler uppställningsplatser för flygplan och nya resenärsytor.

Ombyggnad till lägenheter samt nybyggnad av radhus i Nynäshamn
Ombyggnad till ca 103 lgh samt nybyggnad av 12 radhus.

Upprustning, rivning och nybyggnad av skolbyggnader i Bandhagen
Rivning av hus G & H.

Ombyggnad av hotell i Kista
Ändrad användning från kontor till longstay hotell. Invändig rivning. Golvmaterial blir antingen textila mattor eller parkett.

Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje

Rotrenovering av flerbostadshus på Östermalm
4 nya lägenheter på vind. Fastigheten är märkt som byggnadsminne.

Ombyggnad av äldreboende i Tumba

Om- och nybyggnad av kontor, hotell, konferens mm i Kista
Avser ombyggnad av befintligt kontorshus men reception, konferens, café och gym.

Renovering och tillbyggnad av Havsbaden i Grisslehamn
Renovering av havsbad, även en utbyggnad av hotell på 5500 kvm med nytt gym, spa, pooler och ny restaurang.

Renovering/ombyggnad av hotell i Stockholm
I detta projekt ingår alla hotellrummen.

Ombyggnad av Kungsträdgården i Stockholm
Bryant Park i New York kan bli förebild för ombyggnaden.

Upprustning och vindsinredning av flerbostadshus på Södermalm
Källarvåning: Källarvåningen består av två skyddsrum som skall återställas till brukligt skick, däribland teknikutrymmen för fastigheten samt för hamburgerrestaurangen. Nya lägenhetsförråd och cykelförråd. Två stycken centraler för sopsugsanläggning till bostäder. Körbar ramp från Götgatan och förvaring för hamburgerrestaurangen. Bottenvåning: Bottenvåningen innefattar körbar ramp till källarplan, hamburgerrestaurang, ny tvättstuga, källsortering, soprum, barnvagnsförråd, lokal med entré från Götgatan, ny lägenhet samt passage mellan gathuset och gårdshuset. Gathuset: Plan 1 består av två nya lägenheter och utgång till innergården. Plan 2-6 innefattar befintliga lägenheter. På plan 7 byggs vinden om till en ny lägenheten samt ett nytt fläktrum. Gårdshuset: Plan 1 består av befintliga lägenheter samt utgång till innergården. Plan 2-4 innehåller befintliga lägenheter. På plan 5 byggs vinden om till två nya lägenheter samt ett fläktrum.

Ombyggnad till gymnasieskola på Kungsholmen
Grönmärkt byggnad. 2200 elever

Utförande av underhåll vägbeläggning tank inom Stockholm, Örebro mfl
Avser Stockholms län (AB), Södermanlands län (D), Östergötlands län (E) och Örebro län (T).

Ombyggnad till flerbostadshus på Södermalm

Totalrenovering av flerbostadhus i Sundbyberg

Trimningsåtgärder i Stockholm

Förberedande åtgärder befintliga byggnader för Projekt Mälarbanan

Ombyggnad av kontorshus i Frösunda
Projektet omfattar hyresgästanpassning samt en generell uppgradering och anpassning av byggnaden.

Vägmarkeringar i AB-län (längsgående)
Längsgående termoplastiska vägmarkeringar. I entreprenaden ingår även att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före vägmarkeringsarbetet. 3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.

Utförande av underhåll vägbeläggning värme inom område SE12 Östra Mellansverige
Underhållsbeläggningar samt anslutande mark och anläggningsarbeten så som dikning m.m. Olika delkontrakt.

Ombyggnad av affärshus i Östermalm
Ändrad användning av kontor till handel, ändring av fasad.

Ombyggnad av laboratorium på Flemingsberg, Huddinge etapp 2

Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område C
Anlägga skydds- och fallbetong på tunneltak, ledningsförläggning samt uppfyllning och byggnation av arbetsgator samt eventuellt finplanering. E-422 HAG.

Upprustning av skola i Haninge, etapp 1

Ombyggnad av järnvägsstation i Huddinge
Totalrenovering av Flemingsbergs station.

Upprustning mm av Kampementsbadet i Stockholm
Upprustning av vattenrening mm i simhall.

BEST-arbeten på järnväg mellan Tomteboda-Haga södra
5 växlar, 1,5 km järnvägsspår.

Utbyte av panna vid avfallsförbränningsanläggning i Högdalen

Om och tillbyggnad till avgångshall på Bromma flygplats

Till- & ombyggnad av studentlgh mm på Ladugårdsgärdet

Ombyggnad till mindre köpcentra i centrala Kvarnholmen

Upprustning av byggnad på Södermalm
Blåmärkt byggnad.

Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Omfattande renovering. Stambyte, ventilationsarbeten, elarbeten, verksamhetsanpassning.

Renovering/ombyggnad av hotell i Stockholm
I detta projekt ingår restaurangen, köket och lobbyn.

Ombyggnad av markarbete i Arlandastad
Husen på: 1401077

Vattenreningsåtgärder vid badanläggning i Älvsjö

Ombyggnad av äldreboende i Tumba
Här finns sju avdelningar varav tre med demesinriktning.

Nyläggning & renovering av spillvattenledning, Östbergatunneln
Entreprenaden avser renovering och utbyggnad av befintliga ledningar i Östbergatunneln. Spill- och dagvatten från söderort. Spillvattenledningen som är inhängd i dagvattentunneln har en total längd på ca 3500 m. För att utöka kapaciteten på spillvattensystemet ska en ny spillvatttenledning förläggas parallellt med den befintliga och anslutas till denna.

Ombyggnad av hotell i Ulvsunda industriomr
Ny mur, skärmtak och entrésnurra i glas. ca 90 rum.

Upprustning av badanläggning i Johanneshov
Upprustning av Nytorpsbadet

Renovering av bad- och simhall i Sigtuna
Uppdraget avser SFC Ombyggnad av Simhall och ombyggnad entréhall inklusive installationer barnpool och bubbelpool, ombyggnad av entréhall samt ytskiktsrenovering omklädningsrum i Sigtuna Fritidscenter.

Upprustning av väg samt gc-väg i Boo
Vikingshillsvägen: Entreprenaden omfattar mark- och ledningsarbeten. Ombyggnad av huvudväg samt ny gång- och cykelbana ca 2,1 km. 6 st busshållplatser varav en timglas. Nyanläggning av tryckspillvatten-, vatten- och dagvattenledningar. Servisavsättningar till fastigheter. Kanalisation och flyttning av el- och telekablar, markarbeten för nya el- och telekablar. Ny belysning längs delar av sträckan. Arbeten med markförstärkningar. Utlopp Karbosjön: Entreprenaden omfattar ombyggnad/justering av utloppsdike från Karbosjön ner till utloppet i Saltsjön, knappt 700 m. Byggande av ett skibord för reglering av Karbosjön. Omläggning av trummor till viss del längs sträckan. Sågsjövägen: Nyförläggning av VA-ledningar samt nya sedimenteringsmagasin.

Totalupprustning av flerbostadshus på Södermalm
Ändrad användning från lokal till bostäder, nya balkonger och uteplatser.

Ombyggnad av högstadieskola i Vasastaden
Ändrad användning av kontorshus till skola, yttre ändringar.

Ombyggnad av hus B2 och B4 på Huddinge sjukhus, Flemingsberg
Ombyggnad av Interim-IVA, Förlossning, PrePost samt personalutrymme. Total bruttoarea ca 6000 kvm.

Renovering och stambyte i flerbostadshus i Skogås
Entreprenaden omfattar rivning, stambyte, utbyte av fönster, energisparåtgärder samt ytskiktsrenovering inom fastigheterna trappan 5, 6 och 7. Objektet är beläget på Härbrevägen 13, 15, 17, 19, 23, 25 samt 27-43. Totalt berörs 203 lägenheter och allmänna utrymmen av ombyggnationen. Entreprenaden indelas i följande fyra huvuddelar: Huvuddel 1, trapphus 13, totalt 52 st lgh Huvuddel 2, trapphus 15-17, totalt 44 st lgh Huvuddel 3, trapphus 19-25, totalt 53 st lgh.

Renovering av bostäder på Värmdö
Hästskovägen 2-12, Hästhagsvägen 2-20 och Sadelvägen 4-6, Hästhagsvägen 1-7, Hästhagsterassen 1-9, Gamle Svartensväg 1-9, Sadelvägen 1-2, Trallbanevägen 1 Beslag till 30 st. entréportar, 21 dörrar utifrån till Cykelrum/källare, 75 dörrar från trapphus till källare/vind

Ombyggnad av Lidingövägen och nya VA-ledningar i Stockholm
Ca 2500 meter nya VA-ledningar, ombyggnad av Lidingövägen mellan Valhallavägen och Tegeluddsvägen (ca 1400 meter lång sträcka).

Ombyggnad av kontor till bostäder vid Järlasjön, Nacka
Ca 25-37 lgh.

Renovering av förskola i Solna

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: