Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Nyköping

Ombyggnad av kontorshus i Nyköping

Ombyggnad av kultur- och föreningshus i Nyköping
Utredningar och medborgardialog pågår. Kommer ev att utföras etappvis. Omfattningen är ännu oklar.

Om- och tillbyggnad av parkeringsdäck i Nyköping

Ombyggnad av lager och kontor i Nyköping, etapp 2

Ombyggnad av lager och kontor i Nyköping, etapp 1

Renovering av strandskoning vid Nyköpingsån

Ombyggnad av kontor och café i Nyköping

Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Byggnaderna ska stamrenoveras och förses med nya kök och badrum. Förstärkt el inom lägenheterna. Utvändigt ska fasader, tak och balkonger renoveras. Ny dränering runt grund. Vatten- avlopp - och värmeledningar skall bytas i alla lägenheterna samt i stora delar i källarutrymmen. Nya radiatorer och ledningar i lägenheterna. Ombyggnaden ska bedrivas utan kvarboende hyresgäster i etapper. Evakuering av boende till möblerade paviljonger inom området. Totalentreprenören ska tillhandahålla möblerade bostadspaviljonger för hyresgästerna. Etablering inom fastighetsgränsen på anvisad yta

Ombyggnad av restaurang och bistro på Skavsta Flygplats

Tillbyggnad av restaurang, kontor och butik i Stavsjö

Renovering av galleria i Nyköping

Anpassningar av Västra Infarten till Nyköping
Gomsbacken. Ombyggnad till "droppe".

Ombyggnad av skola i Nyköping

Tillbyggnad av krematorium i Nyköping

Anpassning till museum & utställningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för verkstad till museeverksamhet.

Dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn, Nyköping
Den befintliga luckkonstruktionen, bestående av spettluckor i trä, ska rivas och ersättas med en överfallsdamm. Överfallsdammen blir ca 45 m lång och följer i huvudsak höger strand. Mellan strandlinjen och överfallsdammen utformas vattenvägen så att den i framtiden kan ingå i en fiskväg förbi Masugnsdammen.

Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Residensvåning för landshövdingen. Ombyggnad av mottagningskök och option på ombyggnad för lägenhet.

Byte av råvattenpumpar och slusslucka vid pumpstation i Nyköping
Objektet omfattar utbyte av råvattenpumpar och slusslucka vid Fyrsjö pumpstation.

Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.

Rivning av skola i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader för utbildning.

Tillbyggnad av restaurang i Nyköping
Renovering och tillbyggnad av restaurang.

Ombyggnad av kontor i Nyköping
Anmälan om installation av ventilation byggnad för kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell.

Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri till kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad.

Ombyggnad till kontor och garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål, fd biograf.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.

Rivning av fritidshus i Nyköping
Anmälan om rivning av fritidshus.

Ombyggnad av mark i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av serveringsyta.

Ombyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för flytt av befintlig komplementbyggnad, danfo-toalett.

Ombyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av enbostadshus.

Rivning av radiomast i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av radiomast samt teknikbod.

Ombyggnad av regionnät i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för dragning av ny markkabel, Ansökan om strandskyddsdispens för byte av befintlig sjökabel Brandkärr 2:1,Björksund 2:1.

Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av delar av byggnad för vård till förskola, tidsbegränsat.

Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för schaktning och uppfyllnad av tomt.

Rivning av skolbaracker i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för utbildning.

Rivning av vattenverk i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av vattenverk.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: