Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Södermanlands län

Eskilstuna (82)
Flen (7)
Gnesta (4)
Nyköping (36)
Oxelösund (13)
Trosa (10)
Vingåker (2)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 190 st.

Muddring av hamn i Oxelösund

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna

Basunderhåll allmänna vägar område Nyköping
Basunderhåll väg driftområde Nyköping.

Underhåll vägbeläggning halvvarm inom Södermanlands- och Västmanlands län

Utbyggnad av galleria i Eskilstuna

Tillbyggnad av vårdboende i Torshälla
Krav på social hänsyn ställs i denna upphandling. Entreprenören ska i anbudet kort beskriva hur arbetet inom social upphandling ska hanteras i projektet. Suterräng.

Ombyggnad till kontor alternativt studentlägenheter i Eskilstuna

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Eskilstuna
Avser om- och tillbyggnad av Fröslundaskolan: ca 1726 kvm tillbyggnad och 470 kvm ombyggnad.

Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund
Bro över Torggatan, Bangården och Thams väg. Förstärkningsarbeten, utbyte kantbalkar, övergångskonstruktioner, räcken och tätskikt.

Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Järna-Katrineholm
Byte av repeterbaliser och nya blockposter. Bandel 412 och 414, mellan km 44+593 - km 132+147.

Trimningsåtgärder på Västra stambanan mellan Katrineholm-Laxå

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.

Påbyggnad av onkologen på sjukhus i Eskilstuna

Ombyggnad av kontor och verkstadsfastighet i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor, verkstad, förråd.

Ombyggnad till studentbostäder/ungdomslägenheter i Eskilstuna
1 huskropp i 1 och 3 våningar byggs om till ca 30 studentlägenheter.

Byte av vatten- och avloppsledningar i Eskilstuna

Tillbyggnad av skola i Torshälla
Avser tillbyggnad av hus A med ett hus G, BTA ca 1030 kvm.

Om- och tillbyggnad av parkeringsdäck i Nyköping

Ombyggnad av kanslihus till flerbostadshus i Strängnäs

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 4
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434251. E55-E56 plan 2 ca 700 kvm. E55-E56 plan 3 ca 60 kvm. E55-E56 Teknik ca 1000 kvm.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.

Ombyggnad av gata i Malmköping etapp 3
Avser ombyggnad av gator, GC-vägar, belysning och VA-ledningar. Befintlig marknivå för Landsvägsgatan kommer att sänkas mellan ca 10-50 cm. Befintliga ledningar kan komma att behöva anpassas till sänkningen.

Ombyggnad av skola i Flen
Entreprenaden omfattar husbyggnadsarbeten inklusive installationsarbeten.

Ombyggnad av bro över Inbåven vid Jälund
Reparation och förstärkning.

Projekt ERTMS, Installation testbana Katrineholm-Åby
Slutbesiktning senast 2017-11-05.

Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum och ny takkonstruktion mm.

Uppgradering/modernisering av yttre bränslesystem vid kraftvärmeverk i Eskilstuna
Anläggningen som ska uppgraderas och moderniseras byggdes 1986 för bränslehantering och transport till en biobränsleeldad CFB-panna om 57 MW. Anläggningen har byggts om och justerats ett antal gånger under de 30 år som den har varit i drift för att passa det biobränsle som eldas i befintliga pannor för hetvatten och ångproduktion.

Ombyggnad av centrumplan i Gnesta

Renovering av strandskoning vid Nyköpingsån

Ombyggnad av trafikplats i Katrineholm

Nybyggnad av asfalterad landningsbana i Gnesta
Avser anläggning av en ny asfalterad start- och landningsbana för flygplan med taxibana. Med ungefärlig längd 720 m, bredd 18 m. Taxibana 500 m.

Ombyggnad av kontor och café i Nyköping

Påbyggnad av flerbostadshus i Trosa

Ombyggnad av restaurang och bistro på Skavsta Flygplats

Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna

Dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn, Nyköping
Den befintliga luckkonstruktionen, bestående av spettluckor i trä, ska rivas och ersättas med en överfallsdamm. Överfallsdammen blir ca 45 m lång och följer i huvudsak höger strand. Mellan strandlinjen och överfallsdammen utformas vattenvägen så att den i framtiden kan ingå i en fiskväg förbi Masugnsdammen.

Upprustning av skolgård samt trafiksäkerhetsåtgärder i Vagnhärad.
Entreprenaden omfattar två delar. Del A är renovering av skolgården på Hedeby och Fornbyskolan och del B är trafiksäkerhetsåtgärder på Centrumvägen samt parkering längs med väg och en utbyggnad av befintlig parkeringsyta samt en nybyggnation. Arbeten så som gata, mark, el och belysningsarbeten ingår i entreprenaden.

Ombyggnad av gymnasieskola i Nyköping, etapp 4
Hus C.

Rotrenovering av lägenheter i Vingåker
Objektet avser rotombyggnad av 45 st. lägenheter samt två uthyrningsrum med wc i 3 huskroppar. Kompletterande byggåtgärder i ”färdigställd referenslägenhet” samt med optioner att utföra fönsterbyte i källare, byte lägenhetsdörrar, byte entrépartier och isolering av vindar.

Kontaktledningsupprustning längs järnväg mellan Oxelösund-Flens övre

Renovering av galleria i Nyköping

Tillbyggnad av restaurang, kontor och butik i Stavsjö

Tillbyggnad av höglager i Strängnäs
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Ny uppställningsyta bakom arenan i Eskilstuna
Ytan bakom Stiga Sports Center i Munktellstaden. . I entreprenaden ingår byggnation av ny parkering, grönytor, stödmur, stängsel och uppställningsplats för komprimatorer samt en gc-bana. Området ligger i närheten av Munktellstaden i Eskilstuna, vilket bidrar till en speciell karaktär på ytorna, asfalt, sten, betong och cortenstål.

Anpassningar av Västra Infarten till Nyköping
Gomsbacken. Ombyggnad till "droppe".

Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad av 2 plan i hus 2 för vård och omsorgsprogrammet. Objektet avser ombyggnad av ca 1200m². Invändig rivning.

Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund

Ombyggnad av fastighet till ateljéer, bostäder och kontor
Ombyggnad av den gamla Tumstocksfabriken till lägenheter.

Ombyggnad av teatrar i Katrineholm
Ombyggnad av ca 2-3 lokstallar.

Ombyggnad av förskola i Eskilstuna

Ombyggnad till lägenheter i Strängnäs
4 lgh + 1 lokal.

Ny entré samt ytskiktsrenovering av förskola i Trosa
Bygglov tillbyggnad förskola.

Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.

Ombyggnad av ventilation mm i Faktoriet i Eskilstuna
Ombyggnad av ventilationsanläggning inklusive mindre byggåtgärder.

Anpassning till museum & utställningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för verkstad till museeverksamhet.

Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm

Tillbyggnad av krematorium i Nyköping

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av miljöbod och installation av VA-anordning och ventilation.

Ombyggnad av gata i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017. Omfattar delen mellan Djulögatan och Linnévägen. Korsningsåtgärder för oskyddade trafikanter samt gestaltningsåtgärder.

Renovering av dusch- och omklädningsrum på Breviksskolan

Tillbyggnad av bilverkstad i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lackeringsanläggning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande till-och ombyggnad samt ändrad användning av föreningshus till flerbostadshus.

Ombyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande ändrad användning från butik till restaurang samt skyltlov.

Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 899 vid Eskilstuna

Upprustning av cykelväg i Eskilstuna

Etablering av skola i Eskilstuna

Ombyggnad av vinkelhuset vid Brukssskolan i Hälleforsnäs

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Strängnäs
ombyggnad livsmedelsbutik, fasadändring ändrad porthöjd, nya huvar på taket och ventilationsgaller i fasad för nytt fläktrum.

Reparation av båtbrygga vid Björkvik
Reparation stenkista.

Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Residensvåning för landshövdingen. Ombyggnad av mottagningskök och option på ombyggnad för lägenhet.

Nybyggnad av fibernät i Selaön, Strängnäs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 365 st fastigheter.

Ombyggnad av nya serviser och huvudkablar till bruket i Hälleforsnäs
Framtidsbruket planerar att bygga in nya serviser och huvudkablar till lokaler på Bruket i Hälleforsnäs. I samband med dessa arbeten tillkommer rivningsarbeten och håltagningar mot utvändiga markschakt.

Renovering av fritidshus, nybyggnad av garage mm i Vagnhärad
Projektet avser projektering och utförande av renovering och tillbyggnad av fritidshus inklusive markarbeten på tomt och ny väg samt nybyggnad garage/förråd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Ändrad användning av föreningslokal till lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.

Restaurering av våtmark vid avloppsreningsverk i Strängnäs
Omfattar borttag av sediment från tre stycken våtmarksdammar, hantering samt avyttring av det upptagna sedimentet.

Renovering av bro i Eskilstuna
Omläggning av fjärrvärme, vatten, tryckspill, opto och kopparledningar. Anordnande av temporär ledningsbrygga. Omläggning av ledningar i både bro och gata. Rivning av del av befintlig bro. Pålningsarbeten och ombyggnad av del av landfästen. Ny del av bro i stål samt nya syllar inklusive slitplank på hela brons bredd. Stensättningar i gata.

Ombyggnad av parkeringsplatser i Trosa
Åtgärder på parkeringar vid Folkets Hus, Vitalieskolan samt på Industrigatan 8. Bättre belysning, planteringar samt trafiksäkring mm.

Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017.

Ombyggnad av ventilation mm på förskola i Eskilstuna
Detta objektet avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum. Tilläggsisolering av vind, brandskyddsåtgärder samt byggarbeten.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Flen
I Flens kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område runt Humledal med omnejd.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Vadsbro, Flen
I Flens kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område runt Vadsbro med omnejd.

Ombyggnad till flerbostadshus i Trosa
Bygglov ändrad användning ombyggnad från kontor till bostadslägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov samt rivningslov.

Byte av råvattenpumpar och slusslucka vid pumpstation i Nyköping
Objektet omfattar utbyte av råvattenpumpar och slusslucka vid Fyrsjö pumpstation.

Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm

Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor samt ändring av hiss och ventilation.

Rivning av förskola i Strängnäs
Totalentreprenadåtagande enligt denna förfrågan avser att på fastigheten Bergman 13, i Strängnäs Kommun, genomföra rivningsarbeten av samtliga byggnader, inkl skärmtak och dess installationer, inklusive borttrasport och omhändertagande av rivningsmassor samt återställande av berörda markområden till avjämnade ytor. Lekutrustning ska rivas inkl. fundament. Och befintligt underlag ska jämnas till.

Tillbyggnad av snickeriverkstad i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.

Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad ca 65-70 kvm.

Rivning av byggnad i Eskilstuna

Rivning av skola i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader för utbildning.

Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.

Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.

Utbyggnad av matsal vid skola i Katrineholm

Förberedande arbeten för gator mm, Eskilstuna, etapp 1
Ca 200 m grusad vägkropp samt vatten- spill- och dagvattenledning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokaler till bostäder i flerbostadshus.

Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt tillbyggnad av takkupor och utvändig ändring.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till flerbostadshus samt ändring av bärande konstruktion och ventilation samt VA och installation av eldstad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: