Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Södermanlands län

Eskilstuna (82)
Flen (7)
Gnesta (7)
Nyköping (38)
Trosa (10)
Vingåker (3)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 205 st.

Rivning, om- och tillbyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Entreprenaden berör rivning, om- och tillbyggnader vid Nyköpings lasarett. Projekten ligger i olika faser av planering, projektering och entreprenad. Rivning ca 3600 kvm, ombyggnad ca 9600 kvm och tillbyggnad ca 9000 kvm. Beräknad kostnad ca 0,5 mdr kr med en byggtid på ca 6 år.

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna

Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna

Underhåll vägbeläggning halvvarm inom Södermanlands- och Västmanlands län

Utbyggnad av galleria i Eskilstuna

Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell. Ca 50 hotellrum.

Ombyggnad av kasern till bostadsrätter i Strängnäs

Ombyggnad till kontor alternativt studentlägenheter i Eskilstuna

Ombyggnad av kultur- och föreningshus i Nyköping
Utredningar och medborgardialog pågår. Kommer ev att utföras etappvis. Omfattningen är ännu oklar.

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Eskilstuna
Avser om- och tillbyggnad av Fröslundaskolan: ca 1726 kvm tillbyggnad och 470 kvm ombyggnad.

Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund
Bro över Torggatan, Bangården och Thams väg. Förstärkningsarbeten, utbyte kantbalkar, tätskikt.

Ombyggnad till studentbostäder/ungdomslägenheter i Eskilstuna
1 huskropp i 1 och 3 våningar byggs om till ca 30 studentlägenheter.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 3
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434251, 1434250, 1434254. E55-E56 Etapp 1 ca 100 kvm. E55-E56 Etapp 2 ca 200 kvm. E55-E56 Etapp 3 ca 300 kvm. E55-E56 Etapp 4 ca 500 kvm. E55-E56 Etapp 5 ca 20 kvm. E55-E56 Teknik 1000 kvm.

Påbyggnad av onkologen på sjukhus i Eskilstuna

Byte av vatten- och avloppsledningar i Eskilstuna

Tillbyggnad av skola i Torshälla
Avser tillbyggnad av hus A med ett hus G, BTA ca 1030 kvm.

Ombyggnad av gågata i Eskilstuna, etapp 2
Objektet består i ombyggnad av Kungsgatan och Kriebsengatan. Arbeten som skall utföras är va-arbeten, markvärmearbeten, plattläggning, läggning av hällar, sättning av smågatsten, växtbäddar, träbänkar, elarbeten inkl armaturer mm.

Om- och tillbyggnad av parkeringsdäck i Nyköping

Ombyggnad av gata i Eskilstuna

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 4
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434251. E55-E56 plan 2 ca 700 kvm. E55-E56 plan 3 ca 60 kvm. E55-E56 Teknik ca 1000 kvm.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 1
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434250, 1434254.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna, delprojekt 2
4 delprojekt vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, se 1434252, 1434251, 1434254. E55 - etapp 1 ca 200 kvm. E55 - etapp 2 ca 300 kvm. E55 - etapp 3 ca 500 kvm + sprinkler.

Ombyggnad av gata i Malmköping etapp 3
Avser ombyggnad av gator, GC-vägar, belysning och VA-ledningar.

Ombyggnad av skola i Flen
Entreprenaden omfattar husbyggnadsarbeten inklusive installationsarbeten.

Projekt ERTMS, Installation testbana Katrineholm-Åby
Slutbesiktning senast 2017-11-05.

Ombyggnad av Nygatan i Eskilstuna

Renovering av strandskoning vid Nyköpingsån

Ombyggnad av centrumplan i Gnesta

Nybyggnad av asfalterad landningsbana i Gnesta
Avser anläggning av en ny asfalterad start- och landningsbana för flygplan med taxibana. Med ungefärlig längd 720 m, bredd 18 m. Taxibana 500 m.

Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Byggnaderna ska stamrenoveras och förses med nya kök och badrum. Förstärkt el inom lägenheterna. Utvändigt ska fasader, tak och balkonger renoveras. Ny dränering runt grund. Vatten- avlopp - och värmeledningar skall bytas i alla lägenheterna samt i stora delar i källarutrymmen. Nya radiatorer och ledningar i lägenheterna. Ombyggnaden ska bedrivas utan kvarboende hyresgäster i etapper. Evakuering av boende till möblerade paviljonger inom området. Totalentreprenören ska tillhandahålla möblerade bostadspaviljonger för hyresgästerna. Etablering inom fastighetsgränsen på anvisad yta

Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Planerat projekt ur investeringsbudget 2014-2018.

Ombyggnad av kontor och café i Nyköping

Utbyte av förstärkninglina Flens Ö-Oxelösund

Ombyggnad av restaurang och bistro på Skavsta Flygplats

Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna

Renovering av galleria i Nyköping

Tillbyggnad av restaurang, kontor och butik i Stavsjö

Spårväxelbyten i Flen
Projektet avser byte av spårväxel 131 a och b samt 133 a och b.

Rotrenovering av lägenheter i Vingåker
Objektet avser rotombyggnad av 45 st. lägenheter samt två uthyrningsrum med wc i 3 huskroppar. Kompletterande byggåtgärder i ”färdigställd referenslägenhet” samt med optioner att utföra fönsterbyte i källare, byte lägenhetsdörrar, byte entrépartier och isolering av vindar.

Upprustning av skolgård samt trafiksäkerhetsåtgärder i Vagnhärad.
Entreprenaden omfattar två delar. Del A är renovering av skolgården på Hedeby och Fornbyskolan och del B är trafiksäkerhetsåtgärder på Centrumvägen samt parkering längs med väg och en utbyggnad av befintlig parkeringsyta samt en nybyggnation. Arbeten så som gata, mark, el och belysningsarbeten ingår i entreprenaden.

Tillbyggnad av höglager i Strängnäs
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Ny uppställningsyta bakom arenan i Eskilstuna
Ytan bakom Stiga Sports Center i Munktellstaden.

Anpassningar av Västra Infarten till Nyköping
Gomsbacken. Ombyggnad till "droppe".

Exploatering för industri i Strängnäs etapp 2

Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Avser ombyggnad av 2 plan i hus 2 för vård och omsorgsprogrammet. Objektet avser ombyggnad av ca 1200m². Invändig rivning.

Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund

Ombyggnad av fastighet till ateljéer, bostäder och kontor
Ombyggnad av den gamla Tumstocksfabriken till lägenheter.

Ombyggnad av cykelväg i Eskilstuna

Ombyggnad av Torshällavägen i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017. Avser sträckan Rinmansgatan-Idunplan.

Ombyggnad av förskola i Eskilstuna

Upprustning av gata i Eskilstuna

Ombyggnad till lägenheter i Strängnäs
4 lgh + 1 lokal.

Ny entré samt ytskiktsrenovering av förskola i Trosa
Bygglov tillbyggnad förskola.

Nya slussportar i hamn i Eskilstuna

Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm

Ombyggnad av infart i Torshälla

Tillbyggnad av krematorium i Nyköping

Anpassning till museum & utställningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för verkstad till museeverksamhet.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av miljöbod och installation av VA-anordning och ventilation.

Ombyggnad av Rademachergatan i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Ändrad användning av föreningslokal till lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.

Upprustning av cykelväg i Eskilstuna

Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Gnesta

Ombyggnad av vind till lägenheter i Eskilstuna

Ombyggnad av vinkelhuset vid Brukssskolan i Hälleforsnäs

Etablering av skola i Eskilstuna

Nybyggnad av fibernät i Selaön, Strängnäs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 365 st fastigheter.

Dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn, Nyköping
Den befintliga luckkonstruktionen, bestående av spettluckor i trä, ska rivas och ersättas med en överfallsdamm. Överfallsdammen blir ca 45 m lång och följer i huvudsak höger strand. Mellan strandlinjen och överfallsdammen utformas vattenvägen så att den i framtiden kan ingå i en fiskväg förbi Masugnsdammen.

Ombyggnad av ventilation mm på förskola i Eskilstuna
Detta objektet avser ombyggnad för ny ventilationsanläggning och därtill hörande byggåtgärder med nytt fläktrum. Tilläggsisolering av vind, brandskyddsåtgärder samt byggarbeten.

Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande till-och ombyggnad samt ändrad användning av föreningshus till flerbostadshus.

Ombyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov gällande ändrad användning från butik till restaurang samt skyltlov.

Ombyggnad av teatrar i Katrineholm
Ombyggnad av ca 2-3 lokstallar.

Ombyggnad av nya serviser och huvudkablar till bruket i Hälleforsnäs
Framtidsbruket planerar att bygga in nya serviser och huvudkablar till lokaler på Bruket i Hälleforsnäs. I samband med dessa arbeten tillkommer rivningsarbeten och håltagningar mot utvändiga markschakt.

Renovering av fritidshus, nybyggnad av garage mm i Vagnhärad
Projektet avser projektering och utförande av renovering och tillbyggnad av fritidshus inklusive markarbeten på tomt och ny väg samt nybyggnad garage/förråd.

Reparation av båtbrygga vid Björkvik
Reparation stenkista.

Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Residensvåning för landshövdingen. Ombyggnad av mottagningskök och option på ombyggnad för lägenhet.

Restaurering av våtmark vid avloppsreningsverk i Strängnäs
Omfattar borttag av sediment från tre stycken våtmarksdammar, hantering samt avyttring av det upptagna sedimentet.

Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017.

Renovering av bro i Eskilstuna

Ombyggnad/upprustning av reningsverk i Björnlunda

Renovering av dusch- och omklädningsrum på Breviksskolan

Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm

Renovering av vattentorn i Vagnhärad

Byggnation av fjärrvärme, el, belysning mm för bostadsområde, Eskilstuna, etapp 2

Ombyggnad av köpcentrum i Gnesta

Tillb av trapphus och hiss på industrihus i Katrineholm

Byte av råvattenpumpar och slusslucka vid pumpstation i Nyköping
Objektet omfattar utbyte av råvattenpumpar och slusslucka vid Fyrsjö pumpstation.

Renovering av dag- och spillvattenledningar i Flen, Katrineholm och Vingåkers kommuner
Avser renovering av: 180 m spillvattenledning Ø 225 Btg, Alsjögatan i Katrineholm, 43 m spillvattenledning Ø 225 Btg, Bieåsen/Kurortsvägen i Bie i Katrineholms kommun, 97 m spillvattenledning Ø 225 Btg/ Ø 200 PP, Bergsgatan i Katrineholm, 104 m spillvattenledning Ø 225 Btg, Höjdgatan i Katrineholms kommun, 100 m spillvattenledning Ø 225 Btg/Ø 300 Btg Landsvägsgatan/Köpmangatan i Sköldinge i Katrineholms kommun, 338 m spillvattenledning Ø 300 Btg, Kv Rådmannen/Västgötagatan i Katrineholm, 78 m spillvattenledning Ø 225 Btg, Kv Rådmannen/Västgötagatan i Katrineholm, 39 m spillvattenledning Ø 150 Btg, Östra Vingåkersvägen/Kvarngatan i Strångsjö i Katrineholms kommun, 101 m spillvattenledning Ø 300 Btg, Engelbrektsgatan i Vingåker, 14 m dagvattenledning Ø 600 Btg/PE, Norra Kungsgatan i Flen, 165 m spillvattenledning Ø 225 Btg, Oppundavägen i Katrineholm samt 95 m dagvattenledning Ø 225 Btg, Oppundavägen i Katrineholm.

Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.

Ombyggnad av flerbostadshus i Trosa
Bygglov samt rivningslov.

Rivning av förskola i Strängnäs
Totalentreprenadåtagande enligt denna förfrågan avser att på fastigheten Bergman 13, i Strängnäs Kommun, genomföra rivningsarbeten av samtliga byggnader, inkl skärmtak och dess installationer, inklusive borttrasport och omhändertagande av rivningsmassor samt återställande av berörda markområden till avjämnade ytor. Lekutrustning ska rivas inkl. fundament. Och befintligt underlag ska jämnas till.

Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor samt ändring av hiss och ventilation.

Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.

Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad ca 65-70 kvm.

Ombyggnad av gata i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017. Omfattar delen mellan Djulögatan och Linnévägen. Korsningsåtgärder för oskyddade trafikanter samt gestaltningsåtgärder.

Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.

Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.

Rivning av skola i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader för utbildning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: