Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Malmö

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 174 st.

Ombyggnad till hotell och kontor i centrala Malmö
Quality Hotell öppnar ett nytt hotell i centrala Malmö. med 225 hotellrum, restaurang och lobbybar i Skandia Faastigheters kvarter "Davida. I projektet ingår även ombyggnad till kontosloklerr för arbetsförmedlingen.. Fastigheten inrymde tidigare Malmö konserthus och ett Quality Hotell. Objektets läge: Amiralsgatan/Föreningsgatan.

Smärre åtgärder för kollektivtrafik Skåne
Tillgänglighetsanpassning av befintliga busshållplatser samt nybyggnad av ett mindre antal hållplatser. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 år.

Utförande av varmt/värmebeläggning i region Syd
Varm/värme TSK beläggningar inom Jönköpings län, Distrikt Norra Skåne och Distrikt Södra Skåne.

Till- och ombyggnad av grundskola i Malmö
Byggstart skolbyggnad: sommaren 2016, igångsättning av idrottshall under 1:a kv 2017. Malmö Borgarskola är en gymnasieskola i centrala Malmö och på fastigheten planeras en ny grundskola för 550 elever, 7 paralleller årskurs 7-9 med tillhörande sporthall ( som ersätter gymnastikhall). Projektet omfattar vidare arbeten i befintlig gymnasiebyggnad. I projektet ingår även underjordiskt avfallssystem samt rivning av samlingslokal. Objektets läge: Regementsgatan 36/Thottsgatan 1,3

Utförande av tankbeläggning i region Syd
F, H, G och K län samt i distrikt Södra och Norra Skåne.

Ombyggnad av bussgarage till lokaler för Konsthögskolan i Malmö
Igångsättning under april 2017. Projektet avser ombyggnad av bussgarage till lokaler för bl a Konsthögskolan, BTA ca 3100 kvm. Ombyggnaden innefattar även renovering/byggnation av tak, fasader, stomme och golv samt en mindre byggnad innehållande förråd, garage och miljöhus.

Påbyggnad av förskola på parkeringshus m.m.Malmö
Projektet avser en påbyggnad av parkeringshuset med dagis- och förskolelokaler samt ett LSS-boende med 19 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Taket ska vara grönt och med små kullar och med sandlådor, gungor m.m. och med ett nästa två meter högt glasräcke som skall omgärda gården.

Ombyggnad av skola i Malmö
Igångsättning under augusti/september 2017. Avser installation av ny ventilation i skola. ( Avser 5 fläktrum samt 4 huvar). Uppskattad kostnad.

Påbyggnad med bostäder på parkeringshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för påbyggnad av parkeringshus med 6 våningar, ca 30 lägenheter.

Om och tillbyggnad av bilhall i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av bilhall som omfattar 3000 m2 ombyggnad samt 1200 m2 tillbyggnad. I projektet ingår även ombyggnad för restaurangdel. Parkeringsgarage under mark.

Om- och tillbyggnad av kontor m.m. i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor, personallokal och omklädningsrum samt nybyggnad av laboratorium. Påbyggnad av fläktrum, förbindelsegång samt fasadändring. Projektet indelas i 3 etapper.

Ombyggnad av byggnad E inom Pildammsskolan i Malmö
Projektet omfattar ombyggnad av plan 2-4 samt delar av plan 0-1 i byggnad E inom Pildammsskolan, Kv Dekanen 1 i Malmö. Ombyggnaden innefattar planlösningsförändringar, nya installationer och ytskiktsrenovering.

Tankbeläggning inom Region Syd

Varmmassabeläggning inom region Syd

Värmebeläggning inom region Syd

Drift och underhåll av styr/reglersystem på broar i Skåne län, Blekinge län mfl
Avser områdena Skåne län, Blekinge län, Hallands län, västra delen av Västra Götalands län och Värmlands län.

Påbyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning tidigast 2017. Projektet avser påbyggnad av kontorshus med två våningsplan.. Fastigheten har i dagsläget 4 våningsplan.

Ombyggnad av skola i Malmö
Projektet avser att förse de befintliga byggnaderna, hus A och hus C med ett nytt ventilationssystem genom att bygga nya fläktrum på befintliga vindar i de berörda husen. Verksamhetsanpassningar.

Ombyggnad av kontor till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till 10 lägenheter samt 6 lägenheter för LSS-boende.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av sporthall till 19 smålägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 15 lägenheter.

Ombyggnad för ny kväverening vid avloppsreningsverk i Malmö
Avser SJR G3 IFAS och nya blåsmaskiner. Entreprenaden innefattar i huvuddrag följande moment för aktivslamblock G3 på Sjölunda avloppsreningsverk: Leverans av kompletta blåsmaskiner med tillhörande utrustning för processluftproduktion, Nytt luftarsystem för aktivslamblock G3, Leverans av rörliga bärare för kväverening genom så kallad IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge), Projektering och komplett anpassning av bassänger, luftarsystem, rör, blåsmaskiner och tillhörande processer för aktivslam- och IFASprocessen, Komplett PLC- och SCADA-programmering av funktioner för aktivslamblock G3, samt övriga funktioner som i dagsläget finns i befintlig styrning i aktivslamblock G3 samt Utbyte av samtliga elinstallationer (exklusive ställverk) för aktivslamblock G3.

Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2017.

Ombyggnad till LSS-boende i Malmö
Planer finns för ombyggnad till LSS-boende med 8 lägenheter i 1 plan.

Ombyggnad till fotbollsplan med hybridgräs vid Malmö stadion
Igångsättning är ej fastställd. Omfattar i huvudsak ombyggnad av fotbollsplan 5 och 6 på Stadionområdet utmed Stadiongatan till en så kallad hybridgräsplan. Arbetena omfattar mark- och ledningsarbeten, planvärmeanläggning, belysningsanläggning, planbevattningsanläggning, stängselarbeten m m.

Ombyggnad av grusplan till konstgräsplan i Bunkefllo, Malmö
Projektet avser ombyggnad av befintlig grusplan till konstgräsplan vid Bunkeflo. Avser utförande av överstor 11-manna konstgräsplan med plats för 3 st 7-mannaplaner I projektet ingår även belysningsmaster.

Ombyggnad av Bauhaus i Malmö
Avser invändig ombyggnad samt mindre del utvändig ändring vid butik, ny entré.

Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.

Ombyggad till förskola i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till förskola/barnomsorg.

Påbyggnad av kontor i Malmö
Avs påbyggnad) av kontor med ovanvåning.

Ombyggnad till församlingshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad från prästgård till församlingsgård. Yta: ca 400 m2.

Ombygnd av bilhall i Malmö
Avser ombyggnad i befintlig bilhall som omfattar utökning av yta samt ändrad planlösning. Fasadarbten. Ny entré.

Ombyggnad av restaurang och kontor m.m. i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontor och restaurang, nybyggnad av miljöhus, fasadändring (ramp och nya huvar på tak) samt installation av hiss. Avser åtgärder av nedre plan samt vindsplan.

Ändirng till verkstad, kontor m.m. i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av apotek till verkstad/lager/kontor).

Byte av två avloppspumpslinjer vid pumpstation i Malmö
Entreprenaden avser två kompletta pumplinjer på Rosendals pumpstation i Malmö. Arbetet avser bl.a. demontage, anpassning till befintlig utrustning samt leverans, montage, installation och driftsättning av ny utrustning.

Till -och ombyggnad av ICA- butik i Malmö
Eventuell igångsättning under april 2017. Avser tillbyggnad av 180 m2 butik, ny entré samt smärre invändig ombyggnad, underhållsarbeten, ventilationsarbeten, elarbeten, ytskikt m.m. Markarbeten, asfaltering m.m.

Omläggning av vattenledning samt dag- och spillserviser i Malmö
Ny läggning av dag-, spill- och vattenledningar i Skimmelgatan.

Ombyggnad till gym i Malmö
Igångsättning preliminärt under april 2017. Projektet avser ombyggnad av lokal till gym med en yta på 380 m2.

Ombyggnad till restaurang i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av butik till restaurang.

Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ombyggnad av lokaler till 5 lägenheter.

Stambyten i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyten i flerbostadshus med 47 lägenheter i 6-7 plan.

Ombyggnad av källarlokal till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad av källarlokaler till 6 lägenheter.

Påyggnad av kontor i Malmö
Avser påbyggnad av befintlig fastighet med kontor på plan 2. Yta: 100-200 m2. Omfattar även fasadändring (fönstergaller).

Rivning och sanering av sjukhusbyggnader i Malmö
Rivningsarbetena påbörjas så snart alla beslut är tagna. Projektet avser rivning och sanering av fyra byggnader vid sjukhusområdet i Malmö för att kunna uppföra en ny servicebyggnad som ingår under projektnummer 1290268. Objektets läge: Nya sjukhusområdet i Malmö i hörnet av John Ericssons väg och Inga Marie Nilssons gata samt vid Jan Waldenströms gata.

Ombyggnad till vårdcentral i Malmö
Ändring av verksamhet till vårdcentral. Kostnaden är uppskattad.

Rivning av tätskikt på parkeringshus i Malmö
Avser rivning av tätskikt på befintligt parkeringshus. Tanken är att bygga på befintligt parkeringshus med dagis, förskola- och LSS-bostäder som ingår under projektnummer 1011965. .

Ombyggnad till tvättstuga samt lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av fd tvättstuga i källaren till ny stortvättstuga samt ombyggnad av befintliga tvättstugor i våningsplan 1 till 5 lägenheter.

Underhåll av pumpstationer i Citytunneln, Malmö

Ombyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Fasadändring (kulörbyte på dörrar, fönster och fönsterpartier), ombyggnad, nytt ventilationsaggregat samt installation av hiss.

Ombyggnad av kök vid skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av storkök vid skola där man utökar ytan, ny storköksutrustning m.m.

Ombyggnad av tvättstuga i flerbostadshus i Malmö
Ombyggnad av källare till tvättstuga.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av undervisningslokaler till bostäder samt fasadändring (fönster, trappa).

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av lokal till 5st bostäder. Uppskattad byggstart.

Upprustning av lekplatser i Malmö
Arbetena sker löpande under 2017. Avser upprustning av lekplatser inom Malmö stad.

Ombyggnad av lager i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av lager på ca 500-600 kvm. Kontakta inkopplade företag fört ytterligare information.

Ombyggnad av vind i Malmö
Avser inredning av vind till 3 lägenheter.

Tillbyggnad av kontor i Malmö
Om- och tillbyggnad av kontor samt fasadändring och ny utrymningstrappa.

Ombyggnad av butik i Malmö
Fasadändring samt ombyggnad av butik.

Tillbyggnad av verkstad i Malmö
Inga beslut är tagna. igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av verkstad, nybyggnad av skärmtak samt höjning av tak.

Separering och förnyelse av lokalt VA-system i Malmö
Projektet avser separering av kombinerat avloppsledningar samt förnyelse i och omkring Pärongatan i Malmö. Uppskattad byggstart.

Rivning och sanering vid förskola i Malmö
Igångsättning planeras under mars 2016 under förutsättning att alla beslut är tagna. Projektet avser rivning av befintlig förskola i samt saneringsarbeten. På tomten kommer att byggas en ny förskola som ingår under projektnummer 1110630.

Ombyggnad av restaurang i Malmö
Avser sammanslagning av lokaler samt utökning av café.

Tillbyggnad av konferenslokal i Malmö
Avser tillbyggnad av arena (konferensrum).

Underhållsbeläggning mm inom Jönköpings och Skåne län
Avtalstid 17-02-01 till 19-02-01 med option på ev förlängning 1+1 år.

Ombyggnad av förråd till kontor vid församlingshem i Malmö
Igångsättning preliminärt under 2:a kv 2017. Avser ombyggnad av förrådsdel vid församlingshem till kontorslokal med en yta på 80-90 m2. I projektet ingår även åtgärder av fuktskada i golv.

Beläggningsinventering 2017-2021 av trafikerade ytor i Malmö
Avser anbud på beläggningsinventering 2017-2121. Syftet med upphandlingen är att skadeinventera och tillståndsbedöma de trafikerade hårdgjorda ytorna i Malmö. Med trafikerade ytor menas de ytor som trafikeras av fordonstrafik samt gång- och cykeltrafik. Uppskattad igångsättning.

Tillbyggnad av lager i Malmö
Avvaktar beslut om byggnationen som väntas i slutet av 2016. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av industrihus i Malmö
Fasadändring (nya glaspartier) samt ändring av ventilationsanläggning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Byte av hiss.

Ombyggnad av gym i Malmö
Delning av lokal (ändring av lager till gym samt fasadändring ny entré, glaspartier).

Ombyggnad av vind i Malmö
Inredning av vind till lägenheter samt fasadändring (nya takfönster).

Ombyggnad av parkeringshus i Malmö
Installation av imkanal/imkåpa.

Ombyggnad av högskola i Malmö
Installation av kombinerat avlopps-/vakuumsystem.

Tillbyggnad av kontor i Malmö
Om- och tillbyggnad av kontor.

Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av lager (till kontor samt lager).

Ombyggnad av bilhall i Malmö
Ombyggnad av bilhall samt fasadändring.

Ombyggnad av lager i Malmö
Ombyggnad av förråd- och lager.

Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av kontor, nybyggnad av café, fasadändring (solceller, nya fönster, fönsterkulör, spaljé), nybyggnad av carport, nya p-platser och ny utfart, inbyggnad av fläktaggregat samt rivning av garage.

Ombyggnad av högskola i Malmö
Nybyggnad av ramp, trapphiss samt ombyggnad av toalett och flytt av vägg.

Ombyggnad av samlingslokal i Malmö
Ombyggnad av samlingslokal.

Ombyggnad av vind i Malmö
Ombyggnad av vind till 4 vindslägenheter.

Ombyggnad av kaj i Malmö
Renovering av kajer (ny spont, pågjutning, rivning av 2/3 pir) samt nytt trädäck och ramp.

Rivning av sjukhus i Malmö
Rivning av byggnad 10.

Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av industribyggnader samt skärmtak.

Tillbyggnad av studentlägenhet i Malmö
Rivning av plan 3 och 4 samt tillbyggnad (påbyggnad) av studentbostäder plan 3, 4, 5 och 6.

Tillbyggnad av butik i Malmö
Tillbyggnad av butik.

Tillbyggnad av barnavårdscentral i Malmö
Tillbyggnad av bvc och öppenförskola samt inbyggnad av balkonger och loftgång.

Tillbyggnad av kontor i Malmö
Tillbyggnad av kontor och tillverkning.

Tillbyggnad av kontor i Malmö
Tillbyggnad av kontor.

Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager/verkstad inkl solceller.

Tillbyggnad av restaurang i Malmö
Tillbyggnad av restaurang.

Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändrad användning av banklokal till kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändrad användning av kontor till bostäder.

Ombyggnad av vårdcentral i Malmö
Ändrad användning av kontor till vårdmottagning.

Ombyggnad av gym i Malmö
Ändring av ? till crossfitanläggning.

Ombyggnad av restaurang i Malmö
Ändring av ? till restaurang.

Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av behandlingslokal till kontor, miljörum samt förråd.

Ombyggnad av cafeteria i Malmö
Ändring av butik till café samt utökning av befintligt café.

Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av butik till kontor.

Ombyggnad av gym i Malmö
Ändrad verksamhet utställning till friskvård.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: