Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Malmö

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 158 st.

Ombyggnad till hotell och kontor i centrala Malmö
Quality Hotell öppnar ett nytt hotell i centrala Malmö. med 225 hotellrum, restaurang och lobbybar i Skandia Faastigheters kvarter "Davida. I projektet ingår även ombyggnad till kontosloklerr för arbetsförmedlingen.. Fastigheten inrymde tidigare Malmö konserthus och ett Quality Hotell. Objektets läge: Amiralsgatan/Föreningsgatan.
Ombyggnad av kontorshus till hotell i Varvsstaden Malmö
Igångsättning tidigast under hösten 2017. Avser ombyggnad av befintligt kontorshus i 4 plan till 95 hotellrum. Uppskattad byggkostnad.
Påbyggnad av förskola på parkeringshus m.m.Malmö
Projektet avser en påbyggnad av parkeringshuset med dagis- och förskolelokaler samt ett LSS-boende med 19 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Taket ska vara grönt och med små kullar och med sandlådor, gungor m.m. och med ett nästa två meter högt glasräcke som skall omgärda gården.
Ombyggnad av skola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning under augusti/september 2017. Avser installation av ny ventilation i skola. ( Avser 5 fläktrum samt 4 huvar). Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fd utbildningslokaler i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fastighet. Ej fastställt vad lokalerna ska inrymma. Tanken är att bygga om eller hyresgästanpassa fastigheten som tidigare varit högskola/utbildningslokaler till ev kontor, utbildningslokaler eller dylikt. Igångsättning avhängigt intressenter.
Om- och tillbyggnad av kontor i Malmö
Projektet omfattar rivning av en befintlig huskropp för att göra plats åt en ny tillbyggnad om 2200 kvm.
Om- tillbyggnad för skollokaler i Malmö
Avser om- och tilbyggnad av skollokaler i Hus C, plan 1-3 samt Hus E, plan 1. Inom fastigheten kommer annan verksamhet att pågå under hela entreprenadtiden. Det är av yttersta vikt att dessa verksamheter inte hindras.
Påbyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning tidigast 2017. Projektet avser påbyggnad av kontorshus med två våningsplan.. Fastigheten har i dagsläget 4 våningsplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av sporthall till 19 smålägenheter.
Ombyggnad till bostäder i Husie Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser förslag för omvandling av industribyggnad och garage till bostäder, 1 byggnad med 3 lägenheter, 1 byggnad med 9 studentbostäder, 2 enfamiljshus samt parkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 15 lägenheter.
Ombyggnad för ny kväverening vid avloppsreningsverk i Malmö
Avser SJR G3 IFAS och nya blåsmaskiner. Entreprenaden innefattar i huvuddrag följande moment för aktivslamblock G3 på Sjölunda avloppsreningsverk: Leverans av kompletta blåsmaskiner med tillhörande utrustning för processluftproduktion, Nytt luftarsystem för aktivslamblock G3, Leverans av rörliga bärare för kväverening genom så kallad IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge), Projektering och komplett anpassning av bassänger, luftarsystem, rör, blåsmaskiner och tillhörande processer för aktivslam- och IFASprocessen, Komplett PLC- och SCADA-programmering av funktioner för aktivslamblock G3, samt övriga funktioner som i dagsläget finns i befintlig styrning i aktivslamblock G3 samt Utbyte av samtliga elinstallationer (exklusive ställverk) för aktivslamblock G3.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Igångsättning tidigast 2018.
Rivning och nybyggnad av gymnastiksal i Malmö
Planer finns för rivning och nybyggnad av gymnastiksal. Omfattning är ej fastställd.
Smärre åtgärder för kollektivtrafik Skåne
Tillgänglighetsanpassning av befintliga busshållplatser samt nybyggnad av ett mindre antal hållplatser. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Ombyggnad av kontor till bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser ombyggnad av kontor till bostäder med 8-9 lägenheter i 4 våningsplan.
Ombyggnad av Bauhaus i Malmö
Avser invändig ombyggnad samt mindre del utvändig ändring vid butik, ny entré.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Ombyggad till förskola i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till förskola/barnomsorg.
Tillbyggnad av vårdhem i Limhamn, Malmö
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017. Planer finns för utvidgning av vårdhem med en friliggande byggnad i 2 plan. 12 vårdplatser.
Ombyggnad av restaurantg och reception i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser ombyggnad av restaurang och reception med en yta på 300 m2.
Ombyggnad till vindslägenheter i flerbostadshus Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av vind till ca 10 lägenheter .(Edvard Perssons födelsehus.) I projektet ingår även installation av hissar.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 10 lägenheter på plan 2. I projektet ingår även ventilationsarbeten. Objektets läge: Vid Triangeln, City i Malmö. Adress: Östra Rönneholmsvägen 7-9 samt Jören Ankarsgatan 13 B i Malmö.
Ändirng till verkstad, kontor m.m. i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av apotek till verkstad/lager/kontor).
Kajreparationer i Limhamn, Malmö
Projektet avser rivning befintliga kajer, marksanering, ny bakåtförankrad spontkaj, betongpågjutning, utfyllnad, kajstegar och utrustningar. Projektet utföres i tre etapper.
Ombyggnad till restaurang i Malmö
Västra Station är en 120 å gammal byggnad som är belägen precis bredvid Malmö Live. Projektet avser totalrenovering av fastigheten för att bygga om den till restaurang, yta: ca 1000 m2.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av 1 kontor på ca 500 kvm.
Ombyggnad av kajplan mm i Malmö
Ombyggnad av kajplan infattande: ca 2 300 m2 ombyggd kajyta, rivning av befintlig asfaltbeläggning och ny platsgjuten markbetong, ca 320 m2 plantering omslutande av platsgjutna betongmurar, vegetationsytor, buskar och träd, sittplatser, picnicbord och belysning.
Ombyggnad av kaj i Malmö
Renovering av kajer (ny spont, pågjutning, rivning av 2/3 pir) samt nytt trädäck och ramp.
Till -och ombyggnad av ICA- butik i Malmö
Avser tillbyggnad av 180 m2 butik, ny entré samt smärre invändig ombyggnad, underhållsarbeten, ventilationsarbeten, elarbeten, ytskikt m.m. Markarbeten, asfaltering m.m.
Ombyggnad till gym i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokal till gym med en yta på 380 m2.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av kontorslokaler.
Rivning och sanering av sjukhusbyggnader i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser rivning och sanering av fyra byggnader vid sjukhusområdet i Malmö för att kunna uppföra en ny servicebyggnad som ingår under projektnummer 1290268. Objektets läge: Nya sjukhusområdet i Malmö i hörnet av John Ericssons väg och Inga Marie Nilssons gata samt vid Jan Waldenströms gata.
Rivning av fastighet i Lindängen i Malmö
Projektet avser rivning av fd dagverksamhetslokal. På tomten planerar man att bygga en skola. som ingår under projektnummer 1351075.
Infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar mm i Malmö
Projektet avser infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar samt omläggning av del av spillvattenledning.
Ombyggnad till restaurang i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av butik till restaurang.
Ombyggnad av källarlokal till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad av källarlokaler till 6 lägenheter.
Ombyggnad av park i Malmö
Avser uppförande av park och lekplatser på en yta om 33 000 kvm. Objektet är beläget mellan Lorensborgsgatan och Hylliebadet.
Rivning av panncentral i Malmö
Avser rivning av panncentral m.m. vid kv Brännaren ivd Norra Sorgenfri. På tomten planeras byggnation av skolbyggnad som ingår under projekt-nummer 1082130
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ombyggnad av vind till 3 lägenheter, samt fasadändring takfönster, takkupor, 3 takterrasser. Uppskattad byggstart. Ytterligare information saknas.
Utbyte av VA-ledningar mm i park i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Slutgiltigt färdigställande av överbyggnader samt beläggningsarbeten efter färdigställande av ledningsarbeten.
Byte av tak, ventilation mm i flerbostadshus i Malmö
Objektet innefattar byte av takpannor, takpapp och till viss del råspont. Ny isolering.Installation av två ventilationsaggregat på vind och tubning av ventilationskanaler. Byta av samtliga spaltventiler i fönster. Stigarledningar el skall bytas och det skall monteras ny elcental i samtliga 35 lägenheter.
Ombyggnad av konstgräsplan vid Malmö stadion
Projektet avser byte av konstgräs på Plan 9 på Stadionområde i Malmö. I samband med detta skall brunnar, skärmar mm för förhindrande av granulatspridning utföras.
Ombyggnad av kök vid skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av storkök vid skola där man utökar ytan, ny storköksutrustning m.m.
Ombyggnad av btikslokal i Malmö
Planer finns för ombyggnad av butikslokal i nedre plan. Ej fastställt vad lokalerna skall inrymma.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Om- och tillbyggnad av kontor samt fasadändring och ny utrymningstrappa.
Tillbyggnad av verkstad i Malmö
Inga beslut är tagna. igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av verkstad, nybyggnad av skärmtak samt höjning av tak.
Rivning av silo i Malmö
Avser rivning av silobyggnad.
Rivning av tätskikt på parkeringshus i Malmö
Avser rivning av tätskikt på befintligt parkeringshus. Tanken är att bygga på befintligt parkeringshus med dagis, förskola- och LSS-bostäder som ingår under projektnummer 1011965. .
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser inredning av vind till 3 lägenheter.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Arbetena sker löpande under 2017. Avser upprustning av lekplatser inom Malmö stad.
Separering och förnyelse av lokalt VA-system i Malmö
Projektet avser separering av kombinerat avloppsledningar samt förnyelse i och omkring Pärongatan i Malmö. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostad.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Avser sammanslagning av lokaler samt utökning av café.
Ombyggnad av bageri i Malmö
Avser ombyggnad till bageri.
Rivning av kontorsbyggnader m.m. i Malmö
Projektet avser rivning av två kontorsbyggnader samt ett häkte. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av förråd till kontor vid församlingshem i Malmö
Igångsättning preliminärt under 2:a kv 2017. Avser ombyggnad av förrådsdel vid församlingshem till kontorslokal med en yta på 80-90 m2. I projektet ingår även åtgärder av fuktskada i golv.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ombyggnad av vind till 4 vindslägenheter.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av kontor, nybyggnad av café, fasadändring (solceller, nya fönster, fönsterkulör, spaljé), nybyggnad av carport, nya p-platser och ny utfart, inbyggnad av fläktaggregat samt rivning av garage.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av lager till butik/kontor, fasadändring (målning av fasad) och rivning av kontor.
Ombyggnad av affärshus i Malmö
Ombyggnad av lokal samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av gruppbostad i Malmö
Om- och tillbyggnad av lss-boende.
Ombyggnad av förråd/ lager i Malmö
Ombyggnad av förråd- och lager.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Ombyggnad av industri, nybyggnad av kallförråd samt fasadändring.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Om- och tillbyggnad av handels- och kontorshus samt ändring av restaurang till butik.
Ombyggnad av hotell i Malmö
Fasadändring och ändrad planlösning.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avvaktar beslut om byggnationen som väntas i slutet av 2016. Uppskattad byggstart och kostnad.
Markarbeten m.m. i anslutning till Elbussar i Malmö
Projektet avser åtgärder i anslutning till elbussar vid linje 3 och 7 i Helsingborg. Kan röra sig av återställande av mark, flytta hållplatser m.m.
Rivning av affärshus i Malmö
Rivning av befintlig byggnad.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av befintliga byggnader.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av byggnad.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av byggnader.
Ombyggnad av utbildningslokal i Malmö
Underhandsförfrågan ang ändring av lager till studieverksamhet.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager och skärmtak samt rivning av moduler.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av industribyggnad i Malmö
Tillbyggnad av maskinrum samt ny kondensor och skorsten.
Tillbyggnad av mejeri i Malmö
Tillbyggnad av reningsverkshall.
Tillbyggnad av utlastningshall i Malmö
Tillbyggnad av utlastningshall samt rivning av befintlig utlastningskaj.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Till- och ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan angående vindslägenheter.
Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av vind till 3 bostäder, ombyggnad av trapphus, ny ramp samt ny entré till källarplan.
Ombyggnad av barnavårdscentral i Malmö
Underhandsförfrågan avseende inredning av bvc.
Ombyggnad av butik i Malmö
Ändrad användning (butik till grossistverksamhet).
Ombyggnad av vuxenskola i Malmö
Underhandsförfrågan avseende ändring kontor till vuxenutbildning.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändrad användning av banklokal till kontor.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Ändring (ny utrymningstrappa samt byte av ventilation).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av behandlingslokal till kontor, miljörum samt förråd.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Ändring av café till restaurang, nya ventilationshuvar, fasadändring (ytskikt terrass) samt rivning av del av terrass.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av förskola till bostäder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av kontor till bostäder, tillbyggnad, fasadändring (fönster och fönsterdörr) samt nybyggnad av mur.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 7 st lägenheter.
Ombyggnad av butik i Malmö
Ändring av restaurang till butik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokal till bostäder.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Utökning av befintlig kontorslokal samt ny utrymningsdörr.
Ombyggnad av vårdcentral i Malmö
Ändring av lokal till vårdcentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av källarlokal till 5 lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: