Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Malmö

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 176 st.

Rivning av panncentral i Malmö
Avser rivning av panncentral m.m. vid kv Brännaren ivd Norra Sorgenfri. På tomten planeras byggnation av skolbyggnad som ingår under projekt-nummer 1082130

Ombyggnad till hotell och kontor i centrala Malmö
Quality Hotell öppnar ett nytt hotell i centrala Malmö. med 225 hotellrum, restaurang och lobbybar i Skandia Faastigheters kvarter "Davida. I projektet ingår även ombyggnad till kontosloklerr för arbetsförmedlingen.. Fastigheten inrymde tidigare Malmö konserthus och ett Quality Hotell. Objektets läge: Amiralsgatan/Föreningsgatan.

Om- och tillbyggnad av skola i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Projektet avser om- och tillbyggnad av f.d kontorslokaler till ny grundskola för 550 elever.

Smärre åtgärder för kollektivtrafik Skåne
Tillgänglighetsanpassning av befintliga busshållplatser samt nybyggnad av ett mindre antal hållplatser. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 år.

Utförande av varmt/värmebeläggning i region Syd
Varm/värme TSK beläggningar inom Jönköpings län, Distrikt Norra Skåne och Distrikt Södra Skåne.

Ombyggnad till högstadieskola
Projektet avser ombyggnad av Konsthögskolan till högstadieskola i 1 huskropp men en yta på 7000-8000 m2.

Utförande av tankbeläggning i region Syd
F, H, G och K län samt i distrikt Södra och Norra Skåne.

Ombyggnad av bussgarage till lokaler för Konsthögskolan i Malmö
Igångsättning under april 2017. Projektet avser ombyggnad av bussgarage till lokaler för bl a Konsthögskolan, BTA ca 3100 kvm. Ombyggnaden innefattar även renovering/byggnation av tak, fasader, stomme och golv samt en mindre byggnad innehållande förråd, garage och miljöhus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 49 lägenheter samt inredande av vindplan till 13 lägenheter. Eventuellt kommer även fd lokaler i bottenplanet att byggas om till 5 lägenheter.

Ombyggnad av skola i Malmö
Igångsättning under augusti/september 2017. Avser installation av ny ventilation i skola. ( Avser 5 fläktrum samt 4 huvar). Uppskattad kostnad.

Om och tillbyggnad av bilhall i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av bilhall som omfattar 3000 m2 ombyggnad samt 1200 m2 tillbyggnad. I projektet ingår även ombyggnad för restaurangdel. Parkeringsgarage under mark.

Om- och tillbyggnad av kontor m.m. i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor, personallokal och omklädningsrum samt nybyggnad av laboratorium. Påbyggnad av fläktrum, förbindelsegång samt fasadändring. Projektet indelas i 3 etapper.

Ombyggnad av byggnad E inom Pildammsskolan i Malmö
Projektet omfattar ombyggnad av plan 2-4 samt delar av plan 0-1 i byggnad E inom Pildammsskolan, Kv Dekanen 1 i Malmö. Ombyggnaden innefattar planlösningsförändringar, nya installationer och ytskiktsrenovering.

Om- och tillbyggnad av kontor i Malmö
Projektet omfattar rivning av en befintlig huskropp för att göra plats åt en ny tillbyggnad om 2200 kvm.

Påbyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning tidigast 2017. Projektet avser påbyggnad av kontorshus med två våningsplan.. Fastigheten har i dagsläget 4 våningsplan.

Ombyggnad av vattentorn i Oxie, Malmö
Entreprenaden omfattar borttagning av befintligt tätskikt i vattenreservoaren samt uppspackling av densamma. Reservoaren ska sedan kläs in med nytt tätskikt, liner av svetsad PE-plast. Vattenreservoaren ska även förses med vattentät dörr för ett enklare tillträde. I de torra utrymmena ska ett nytt mellanplan och trappa i gallerdurk installeras samt ett nytt teknikhus på bottenplan i huvudsak avsett för elinstallationer. All el- och styrutrustning ska bytas ut. Vissa byggarbeten ingår under totalentreprenören.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av sporthall till 19 smålägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 15 lägenheter.

Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2017.

Ombyggnad till fotbollsplan med hybridgräs vid Malmö stadion
Igångsättning är ej fastställd. Omfattar i huvudsak ombyggnad av fotbollsplan 5 och 6 på Stadionområdet utmed Stadiongatan till en så kallad hybridgräsplan. Arbetena omfattar mark- och ledningsarbeten, planvärmeanläggning, belysningsanläggning, planbevattningsanläggning, stängselarbeten m m.

Ombyggnad av Bauhaus i Malmö
Avser invändig ombyggnad samt mindre del utvändig ändring vid butik, ny entré.

Ombyggnad av grusplan till konstgräsplan i Bunkefllo, Malmö
Projektet avser ombyggnad av befintlig grusplan till konstgräsplan vid Bunkeflo. Avser utförande av överstor 11-manna konstgräsplan med plats för 3 st 7-mannaplaner I projektet ingår även belysningsmaster.

Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.

Ombyggad till förskola i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till förskola/barnomsorg.

Påbyggnad av kontor i Malmö
Avs påbyggnad) av kontor med ovanvåning.

Tillbyggnad av vårdhem i Limhamn, Malmö
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017. Planer finns för utvidgning av vårdhem med en friliggande byggnad i 2 plan. 12 vårdplatser.

Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 3
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt ombyggnad av gata.

Ombyggnad till församlingshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad från prästgård till församlingsgård. Yta: ca 400 m2.

Ombygnd av bilhall i Malmö
Avser ombyggnad i befintlig bilhall som omfattar utökning av yta samt ändrad planlösning. Fasadarbten. Ny entré.

Ändirng till verkstad, kontor m.m. i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av apotek till verkstad/lager/kontor).

Ombyggnad av konstgräsplan vid Malmö stadion
Projektet avser byte av konstgräs på Plan 9 på Stadionområde i Malmö. I samband med detta skall brunnar, skärmar mm för förhindrande av granulatspridning utföras.

Ombyggnad av kajplan mm i Malmö
Ombyggnad av kajplan infattande: ca 2 300 m2 ombyggd kajyta, rivning av befintlig asfaltbeläggning och ny platsgjuten markbetong, ca 320 m2 plantering omslutande av platsgjutna betongmurar, vegetationsytor, buskar och träd, sittplatser, picnicbord och belysning.

Ombyggnad av restaurang och kontor m.m. i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontor och restaurang, nybyggnad av miljöhus, fasadändring (ramp och nya huvar på tak) samt installation av hiss. Avser åtgärder av nedre plan samt vindsplan.

Byte av två avloppspumpslinjer vid pumpstation i Malmö
Entreprenaden avser två kompletta pumplinjer på Rosendals pumpstation i Malmö. Arbetet avser bl.a. demontage, anpassning till befintlig utrustning samt leverans, montage, installation och driftsättning av ny utrustning.

Ombyggnad av kaj i Malmö
Renovering av kajer (ny spont, pågjutning, rivning av 2/3 pir) samt nytt trädäck och ramp.

Omläggning av vattenledning samt dag- och spillserviser i Malmö
Ny läggning av dag-, spill- och vattenledningar i Skimmelgatan.

Till -och ombyggnad av ICA- butik i Malmö
Eventuell igångsättning under april 2017. Avser tillbyggnad av 180 m2 butik, ny entré samt smärre invändig ombyggnad, underhållsarbeten, ventilationsarbeten, elarbeten, ytskikt m.m. Markarbeten, asfaltering m.m.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 10 lägenheter på plan 2. I projektet ingår även ventilationsarbeten. Objektets läge: Vid Triangeln, City i Malmö. Adress: Östra Rönneholmsvägen 7-9 samt Jören Ankarsgatan 13 B i Malmö.

Ombyggnad till gym i Malmö
Igångsättning preliminärt under april 2017. Projektet avser ombyggnad av lokal till gym med en yta på 380 m2.

Påyggnad av kontor i Malmö
Avser påbyggnad av befintlig fastighet med kontor på plan 2. Yta: 100-200 m2. Omfattar även fasadändring (fönstergaller).

Ombyggnad till restaurang i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av butik till restaurang.

Stambyten i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyten i flerbostadshus med 47 lägenheter i 6-7 plan.

Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ombyggnad av lokaler till 5 lägenheter.

Ombyggnad av källarlokal till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad av källarlokaler till 6 lägenheter.

Rivning av fastighet i Lindängen i Malmö
Planer finns för rivning av fd dagverksamhetslokal. På tomten planerar man att bygga en skola. som ingår under projektnummer 1351075. Uppskattad igångsättning.

Rivning och sanering av sjukhusbyggnader i Malmö
Rivningsarbetena påbörjas så snart alla beslut är tagna. Projektet avser rivning och sanering av fyra byggnader vid sjukhusområdet i Malmö för att kunna uppföra en ny servicebyggnad som ingår under projektnummer 1290268. Objektets läge: Nya sjukhusområdet i Malmö i hörnet av John Ericssons väg och Inga Marie Nilssons gata samt vid Jan Waldenströms gata.

Ombyggnad till vårdcentral i Malmö
Ändring av verksamhet till vårdcentral. Kostnaden är uppskattad.

Ombyggnad av park i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2016. Arbetena avser ombyggnad av park som omfattar lekplats, utegym, fotbollsplan m.m. Objektets läge:: öster om Bellevuestadion (numera kallad Hyllie sportcenter).

Ombyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Fasadändring (kulörbyte på dörrar, fönster och fönsterpartier), ombyggnad, nytt ventilationsaggregat samt installation av hiss.

Byte av tak, ventilation mm i flerbostadshus i Malmö
Objektet innefattar byte av takpannor, takpapp och till viss del råspont. Ny isolering.Installation av två ventilationsaggregat på vind och tubning av ventilationskanaler. Byta av samtliga spaltventiler i fönster. Stigarledningar el skall bytas och det skall monteras ny elcental i samtliga 35 lägenheter.

Rivning av tätskikt på parkeringshus i Malmö
Avser rivning av tätskikt på befintligt parkeringshus. Tanken är att bygga på befintligt parkeringshus med dagis, förskola- och LSS-bostäder som ingår under projektnummer 1011965. .

Ombyggnad till tvättstuga samt lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av fd tvättstuga i källaren till ny stortvättstuga samt ombyggnad av befintliga tvättstugor i våningsplan 1 till 5 lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av undervisningslokaler till bostäder samt fasadändring (fönster, trappa).

Ombyggnad av tvättstuga i flerbostadshus i Malmö
Ombyggnad av källare till tvättstuga.

Ombyggnad av kök vid skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av storkök vid skola där man utökar ytan, ny storköksutrustning m.m.

Färdigställande av torg i Malmö
Projektet avser färdigställande av torg vid Dragörkajen.

Tillbyggnad av kontor i Malmö
Om- och tillbyggnad av kontor samt fasadändring och ny utrymningstrappa.

Tillbyggnad av verkstad i Malmö
Inga beslut är tagna. igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av verkstad, nybyggnad av skärmtak samt höjning av tak.

Ombyggnad av butik i Malmö
Fasadändring samt ombyggnad av butik.

Upprustning av lekplatser i Malmö
Arbetena sker löpande under 2017. Avser upprustning av lekplatser inom Malmö stad.

Ombyggnad av vind i Malmö
Avser inredning av vind till 3 lägenheter.

Byte av konstgräs i fotbollshall på Malmö stadion
Avser byte av konstgräs i fotbollshall, Kombihallen, på Malmö Stadion.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av lokal till 5st bostäder. Uppskattad byggstart.

Separering och förnyelse av lokalt VA-system i Malmö
Projektet avser separering av kombinerat avloppsledningar samt förnyelse i och omkring Pärongatan i Malmö. Uppskattad byggstart.

Rivning och sanering vid förskola i Malmö
Igångsättning planeras under mars 2016 under förutsättning att alla beslut är tagna. Projektet avser rivning av befintlig förskola i samt saneringsarbeten. På tomten kommer att byggas en ny förskola som ingår under projektnummer 1110630.

Tillbyggnad av konferenslokal i Malmö
Avser tillbyggnad av arena (konferensrum).

Ombyggnad av restaurang i Malmö
Avser sammanslagning av lokaler samt utökning av café.

Underhållsbeläggning mm inom Jönköpings och Skåne län
Avtalstid 17-02-01 till 19-02-01 med option på ev förlängning 1+1 år.

Rivning av kontorsbyggnader m.m. i Malmö
Projektet avser rivning av två kontorsbyggnader samt ett häkte. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av förråd till kontor vid församlingshem i Malmö
Igångsättning preliminärt under 2:a kv 2017. Avser ombyggnad av förrådsdel vid församlingshem till kontorslokal med en yta på 80-90 m2. I projektet ingår även åtgärder av fuktskada i golv.

Beläggningsinventering 2017-2021 av trafikerade ytor i Malmö
Avser anbud på beläggningsinventering 2017-2121. Syftet med upphandlingen är att skadeinventera och tillståndsbedöma de trafikerade hårdgjorda ytorna i Malmö. Med trafikerade ytor menas de ytor som trafikeras av fordonstrafik samt gång- och cykeltrafik. Uppskattad igångsättning.

Ombyggnad av industrihus i Malmö
Fasadändring (nya glaspartier) samt ändring av ventilationsanläggning.

Tillbyggnad av lager i Malmö
Avvaktar beslut om byggnationen som väntas i slutet av 2016. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Byte av hiss.

Ombyggnad av gym i Malmö
Delning av lokal (ändring av lager till gym samt fasadändring ny entré, glaspartier).

Ombyggnad av vind i Malmö
Inredning av vind till lägenheter samt fasadändring (nya takfönster).

Ombyggnad av parkeringshus i Malmö
Installation av imkanal/imkåpa.

Ombyggnad av högskola i Malmö
Installation av kombinerat avlopps-/vakuumsystem.

Tillbyggnad av kontor i Malmö
Om- och tillbyggnad av kontor.

Ombyggnad av högskola i Malmö
Nybyggnad av ramp, trapphiss samt ombyggnad av toalett och flytt av vägg.

Ombyggnad av bilhall i Malmö
Ombyggnad av bilhall samt fasadändring.

Ombyggnad av lager i Malmö
Ombyggnad av förråd- och lager.

Ombyggnad av samlingslokal i Malmö
Ombyggnad av samlingslokal.

Ombyggnad av vind i Malmö
Ombyggnad av vind till 4 vindslägenheter.

Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av lager (till kontor samt lager).

Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av kontor, nybyggnad av café, fasadändring (solceller, nya fönster, fönsterkulör, spaljé), nybyggnad av carport, nya p-platser och ny utfart, inbyggnad av fläktaggregat samt rivning av garage.

Tillbyggnad av butik i Malmö
Tillbyggnad av butik.

Tillbyggnad av barnavårdscentral i Malmö
Tillbyggnad av bvc och öppenförskola samt inbyggnad av balkonger och loftgång.

Rivning av sjukhus i Malmö
Rivning av byggnad 10.

Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av byggnad.

Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av industribyggnader samt skärmtak.

Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av lokal.

Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändrad användning av banklokal till kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändrad användning av kontor till bostäder.

Ombyggnad av vårdcentral i Malmö
Ändrad användning av kontor till vårdmottagning.

Ombyggnad av skola i Malmö
Underhandsförfrågan avseende ändring av lokal till skolverksamhet.

Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan avseende ändring av vind till bostäder samt fasadändring (takfönster, takkupor, takterrasser).

Ombyggnad av affärshus i Malmö
Utbyte av 9 st ftx-aggregat.

Tillbyggnad av kontor i Malmö
Utökning av befintlig kontorslokal samt ny utrymningsdörr.

Ombyggnad av kontor i Malmö
Underhandsförfrågan avseende ändrad verksamhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: