Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 175 st.

Om- och nybyggnad för bostäder i Malmö
Projektet avser om- och nybyggnad av fd Polishuset ( kontor och verksamhetslokaler) till 125 lägenheter i 4 huskroppari 5-8 plan. Bostadsrätter.
Ombyggnad av kontorshus till hotell i Varvsstaden Malmö
Avser ombyggnad av befintligt kontorshus i 4 plan till 95 hotellrum. Grundförstärkningsarbeten.
Ombyggnad av lokaler för bostäder och kontor på Rörsjöstaden i Rörsjöstaden, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Ombyggnad av fd skofabrik till 55 lägenheter och kontor i 1 plan + källare. Yta;: 6100 m2 inkl källare. Objektets läge: korset Industrigatan 4/ Zenithgatan ii Rörsjöstaden.
Ombyggnad av bussgarage till lokaler för Konsthögskolan i Malmö
Projektet avser ombyggnad av bussgarage till lokaler för bl a Konsthögskolan, BTA ca 3100 kvm. Ombyggnaden innefattar även renovering/byggnation av tak, fasader, stomme och golv samt en mindre byggnad innehållande förråd, garage och miljöhus.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av kontorshus i 5 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast kv. 2 2018. Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 48 lägenheter samt inredande av vindplan till 13 lägenheter.
Påbyggnad av förskola på parkeringshus m.m.Malmö
Igångsättning tidigast under april 2018. Projektet avser en påbyggnad av parkeringshuset med dagis- och förskolelokaler samt ett LSS-boende med 19 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Taket ska vara grönt och med små kullar och med sandlådor, gungor m.m. och med ett nästa två meter högt glasräcke som skall omgärda gården. Uppskattad byggstart.
Kajreparationer i Limhamn, Malmö
Projektet avser rivning befintliga kajer, marksanering, ny bakåtförankrad spontkaj, betongpågjutning, utfyllnad, kajstegar och utrustningar. Projektet utföres i tre etapper.
Ombyggnad till bostäder och verksamheter i Eslöv
Planer finns för ombyggnad till bostäder och centrumverksamhet samt rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser inredning av vind till 60 lägenheter. Drivan 16,Erikstorp 6,Lekatten 4,Lister 9,Vargen 6.
Till- och ombyggnad av kontor vid brandstationen r i Malmö
Igångsättning preliminärt under april 2018. Projektet avser till- och ombyggnad av kontor vid brandstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av kontor till bostäder, fasadändring (fönster och fönsterdörr) samt nybyggnad av mur.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av kontorslokaler till 19 lägenheter på plan 2-5 samt inredande av 7 lägenheter på vindsplan. Avser även tillbyggnad av soprum.
Om- och tillbyggnad av odontologen i Malmö
Avser bla fönsterbyte, hissbyte och taksäkerhet.
Ombyggnad till utbildningslokaler eller kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fastighet. Ej fastställt vad lokalerna ska inrymma. Tanken är att bygga om eller hyresgästanpassa fastigheten som tidigare varit högskola/utbildningslokaler till ev kontor, utbildningslokaler eller dylikt. Igångsättning avhängigt intressenter.
Om- och tillbyggnad av kontor i Malmö
Projektet omfattar rivning av en befintlig huskropp för att göra plats åt en ny tillbyggnad om 2200 kvm.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Västra Skåne län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västra Skåne län.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Östra Skåne och Blekinge län.
Drift och underhåll av styr/reglersystem på broar i Skåne län, Blekinge län mfl
Avser områdena Skåne län, Blekinge län, Hallands län, västra delen av Västra Götalands län och Värmlands län. Drift och underhåll, ev nyinstallation och reinvesteringar av styr- och reglersystem vid mindre tunnlar, broar och öppningsbara broar. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Underhållsbeläggning varm/värme inom Norra och Södra Skåne
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggningar i Distrikten Norra Och Södra Skåne. Beläggningsåtgärderna omfattar varm/värme, TSK, Y1B, ÅAHV beläggningar.
Ombyggnad för ny kväverening vid avloppsreningsverk i Malmö
Avser SJR G3 IFAS och nya blåsmaskiner. Entreprenaden innefattar i huvuddrag följande moment för aktivslamblock G3 på Sjölunda avloppsreningsverk: Leverans av kompletta blåsmaskiner med tillhörande utrustning för processluftproduktion, Nytt luftarsystem för aktivslamblock G3, Leverans av rörliga bärare för kväverening genom så kallad IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge), Projektering och komplett anpassning av bassänger, luftarsystem, rör, blåsmaskiner och tillhörande processer för aktivslam- och IFASprocessen, Komplett PLC- och SCADA-programmering av funktioner för aktivslamblock G3, samt övriga funktioner som i dagsläget finns i befintlig styrning i aktivslamblock G3 samt Utbyte av samtliga elinstallationer (exklusive ställverk) för aktivslamblock G3.
Utbyggnad av lager i Malmö
Avser utbyggnad av lagerkapacitet.
Ny sorteringsanläggning för bottenaska i Malmö
Avser ny sorteringsanläggning för bottenaska med kapacitet av 100 ton/timme.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av förskola för 160 barn.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018.. Avser ombyggnad av förskola för 160 förskolebarn.
Gatuåtgärder i Malmö
Avser gatuåtgärder gällande Västra Varvsgatan (norra delen)samt Riggaregatan i Malmö. Arbetena avser framkomlighetsåtgärder, beläggningsarbeten m.m.
Ombyggnad av park i Malmö
Ombyggnad av Söderkulla- och Fosietorpsparken med avseende på skyfallsåtgärder. Arbetena omfattar bl.a scakt och fyll samt markmodulering. Upprustning av lekplatser, bollplaner, belysning och planteringar osv samt nytt utegym.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Planer finns för ändring från enbostadshus till 12 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av skola i Malmö
Projektet omfattar nybyggnation av 2st fläktrum belägna på befintliga tak, installera ett nytt ventilationssystem, ombyggnation av befintliga tak och invändiga ytskikt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av sporthall till 19 smålägenheter.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av brandstation: yta: ca: 400 m2 ombyggnad samt 200 m2 tillbyggnad.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av del av Hyllie brandstation, underhåll av tak samt option på utbyggnad av parkeringsplats.
Om- och tillbyggnad av LSS-boende iMalmö
Om- och tillbyggnad av lss-boende.
Ombyggnad av station i Östervärn
Åtgärder för att kunna trafikera stationen med två sammankopplade pågatåg X61. Plattformen ges rätt höjd och förses med skyddszoner, taktila stråk, regn- och vindskydd, trafikinformation och belysning. Tillgänglighetsanpassning.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 2
Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Ombyggnad av gator i norra Malmö
Avser anpassning och ombyggnad av gator i en del av storstadspaketet i Malmö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av lokal till 5 st lägenheter. Objektets läge: intill Slussplan.
Ombyggnad av gata på Lindängen, Malmö
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Ombyggad till förskola i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till förskola/barnomsorg.
Ombyggnad av kontor och storkök i Malmö
Avser ombyggnad kontor och storkök i ett våningsplan. I projektet ingår även fasadändring (utvändig tilläggsisolering, byte av kulör, byte av fönster och dörrar m.m.
Tillbyggnad av vårdhem i Limhamn, Malmö
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017. Planer finns för utvidgning av vårdhem med en friliggande byggnad i 2 plan. 12 vårdplatser.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 3
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Ombyggnad till vindslägenheter i flerbostadshus Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av vind till ca 10 lägenheter .(Edvard Perssons födelsehus.) I projektet ingår även installation av hissar.
Ombyggnad av skola i Malmö
Avser ombyggnad av skola samt Fasadändring (ventilationshuvar, entréparti, tillbyggnad av utrymningstrappa).
Ombyggnad av isbana i Malmö
Avser utbyte av ispist med angränsande arbeten samt ny hockeyrink. Arbetena börjar med förberedande arbeten gällande skydd, ventilation m m. Efter mark- och rivningsentreprenörens arbete kan generalentreprenörens byggnads- och installationsarbeten utföras.
Underhållavtal gällande elkraftssystem åt Sydvatten AB
Avser underhållsåtgärder, tillståndskontroller, kapacitetsprov av batterisystem mm inom vattenverken. Avtalstid: 2 år med rätt till 1 + års förlängning.
Modernisering av pumpstation i Malmö
Avser bla utbyte av el och automation på pumpstation, men även andra större delar som markarbeten, leverans och montage av mekanisk utrustning, en del arbetsmiljöhöjande åtgärder samt modernisering av bef reservkraft.
Underhåll av pumpstationer i Citytunneln, Malmö
Anläggningen består av 3 grundvattensystem, dag- och dränvattenpumpstationer, spillvattenpumpstationer. Objekten är belägna i Citytunneln, Holma, Hyllie/Vintrie och Lockarp. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med tre (3) + ett (1) år.
Gatuåtgärder i Malmö
Avser gatuåtgärder gällande Västra Varvsgatan (södra delen).Arbetena avser framkomlighetsåtgärder, beläggningsarbeten m.m. Uppskattad byggstart.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Syd
Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar.
Tillbyggnad av barnavårdscentral m.m. i Malmö
Tillbyggnad av bvc och öppenförskola samt inbyggnad av balkonger och loftgång.
Ombyggnad av vägar och mark- och VA-arbeten i Malmö
Projektet avser avser ombyggnad av två vägar samt utförande av mark-, VA-arbeten och el inför byggnation av industrihall.
Om- och nybyggnad av kaj i Malmö
Projektet avser rivning av befintlig pir. Rivning och rensning av trä- och metall-skrot. Förstärkning av kaj. Ny kaj. Nya träbryggor runt befintlig kaj vid kontorshuset. Nya, platsgjutna ramper och trappor för att binda samman de olika marknivåerna. Trädäck i f d klaffgraven. Objektets läge: Vid Dragörkajen i höjd med kontorshuset vid den f.d färjepåfarten längst ut på kajen Uppskattad byggstart.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Ändring av lokaler till 7 st lägenheter samt fasadändring. Ingen kostnadsuppgift,
Till -och ombyggnad av ICA- butik i Malmö
Avser tillbyggnad av 180 m2 butik, ny entré samt smärre invändig ombyggnad, underhållsarbeten, ventilationsarbeten, elarbeten, ytskikt m.m. Markarbeten, asfaltering m.m.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 2:a kv 2018. Avser ändring av vind till 6 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av kontor till 8 st smålägenheter.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Ombyggnad av vind till 4 vindslägenheter.
Ev ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Eventuellt kan det bli planer på ändring av vind till bostäder. Omfattning oklar Kostnad okänd.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av lager till butik/kontor, fasadändring, målning av fasad.
Ramavtal gällande detektorer och detektorfräsning för trafiksignaler mm, Malmö
Avser detektorer och detektorfräsning för trafiksignaler och trafikräknare, både i samband med
Ombyggnad av hyresbostäder i Malmö
Projektet ligger på is. Igångsättning tidigast 2018. Avser inredande av 8 lägenheter på vindsplan.
Rivning av fastighet i Lindängen i Malmö
Preliminär igångsättning under våren 2018. Projektet avser rivning av fd dagverksamhetslokal. På tomten planerar man att bygga en skola. som ingår under projektnummer 1351075.
Infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar mm i Malmö
Projektet avser infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar samt omläggning av del av spillvattenledning.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av fd Försälringskassans lokaler.
Rivning del av sjukhus i Sege Park, Malmö
Rivning av byggnad 31, Rivning av glaspassage mellan byggnad 2 och 4, Rivning av glaspassage mellan byggnad 5 och 7, Rivning av glaspassage mellan bygnnad 6 och 8 Östra Sjukhuset 2.
Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan avseende ändring av vind till etagelägenheter.
Ombyggnad av fotbollsplan konstgräsplan i Limhamn
Avser ny konstgräsplan på Limhamns IP med vissa markarbeten sedan kommer det gamla konstgräset att läggas på Kroksbäcks IP med vissa markarbeten.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Fasadändring (kulörbyte på dörrar, fönster och fönsterpartier), ombyggnad, nytt ventilationsaggregat samt installation av hiss.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 2:a kv 2018. Avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Ändring av hotell till kontor (plan 4).
Ombyggnad av butiker i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad till butikslokaler.
Tillbyggnad av bilhall i Malmö
Planer för tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostäder.
Ändring till lägenheter i Malmö
Projektet avser Ändring av passager till inredande av 3 l lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokal till 4 st lägenheter.
Färdigställande av torg i Malmö
Projektet avser färdigställande av torg vid Dragörkajen. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av btikslokal i Malmö
Planer finns för ombyggnad av butikslokal i nedre plan. Ej fastställt vad lokalerna skall inrymma. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av café i park i Malmö
Planer finns för ombyggnad av café.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager.
Rivning av tätskikt på parkeringshus i Malmö
Rivningsarbetena planeras början av 2018. Avser rivning av tätskikt på befintligt parkeringshus. Tanken är att bygga på befintligt parkeringshus med dagis, förskola- och LSS-bostäder som ingår under projektnummer 1011965. Uppskattad byggstart.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Arbetena sker löpande under 2018. Avser upprustning av lekplatser inom Malmö stad. Uppskattad kostnad.
Byte av styrsystem vid vattenverk i Malmö
Avser byte av styr- och övervakningssystem vid Vombverket, Ringsjöverket, Bolmentunneln.
Rivning av silo i Malmö
Avser rivning av silobyggnad.
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av vind till lägenheti Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av vind till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad av 1 visningslägenhet på tredje våningsplanet.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Ändring av lokaler till 2 lägenheter. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Ändring till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av verkstad till veterinärklinik och kontor.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till 2 lägenheter.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till 4st lägenheter samt fasadändring (nya takfönster och takkupor).
Ombyggnad av livsmedelsindustri i Malmö
Ändring av industri till livsmedelstillverkning - utvidgning av lokal.
Ombyggnad av bilverkstad i Malmö
Ändring av kallager till bilverkstad.
Ombyggnad av högstadieskola i Malmö
Ändring av konsthögskola till högstadieverksamhet, bullerplank samt fasadändring (huvar,entré).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: