Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Malmö

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 210 st.

Basentreprenad järnväg, Södra Stambanan

Ombyggnad till hotell och kontor i centrala Malmö
Quality Hotell öppnar ett nytt hotell i centrala Malmö. med 225 hotellrum, restaurang och lobbybar i Skandia Faastigheters kvarter "Davida. I projektet ingår även ombyggnad till kontosloklerr för arbetsförmedlingen.. Fastigheten inrymde tidigare Malmö konserthus och ett Quality Hotell. Objektets läge: Amiralsgatan/Föreningsgatan.

Tillbyggnad för bostäder på Katrinelund, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser påbyggnad av handelshus med 2 våningar byggnadsmoduler för boende. ca 120 lägenheter.

Utförande av varmt/värmebeläggning i region Syd
Varm/värme TSK beläggningar inom Jönköpings län, Distrikt Norra Skåne och Distrikt Södra Skåne.

Ombyggnad av silos till bostäder i Limhamn Malmö
Igångsättning tidigast 2017.. Avser ombyggnad av tre silobyggnader till moderna hus i ca 12 våningar med ett 70-tal lägenheter.

Utförande av tankbeläggning i region Syd
F, H, G och K län samt i distrikt Södra och Norra Skåne.

Ombyggnad av lokaler till Idrottshögskola,Västra Hamnen Malmö
Inga beslut är fattade. Igångsättning är ej fastställd. Avser nya lokaler för instutionen för idrottsvetenskap. De nya lokalerna ska byggas i Kockums gamla vagnsverkstad. I fastigheten kommer det bland annat att finnas en stor multihall, testlaboratorium, gym, lärosalar och kontor. Det ska även byggas flera ytor för rörelse och idrott, s.k sportlaguner som ska öppna ut mot gatan.

Påbyggnad av förskola på parkeringshus m.m.Malmö
Projektet avser en påbyggnad av parkeringshuset med dagis- och förskolelokaler samt ett LSS-boende med 19 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Taket ska vara grönt och med små kullar och med sandlådor, gungor m.m. och med ett nästa två meter högt glasräcke som skall omgärda gården.

Ombyggnad av skola i Malmö
Igångsättning planers under 1:a kv 2018. Projektet avser ombyggnad av skola i 2 huskroppar i 2 resp. 5 plan, yta: 6000 m2.

Ombyggnad av bussgarage till lokaler för Konsthögskolan i Malmö
Igångsättning under april 2017. Projektet avser ombyggnad av bussgarage till lokaler för bl a Konsthögskolan, BTA ca 3100 kvm. Ombyggnaden innefattar även renovering/byggnation av tak, fasader, stomme och golv samt en mindre byggnad innehållande förråd, garage och miljöhus.

Anläggande av botanisk trädgård i Malmö
Inga beslut är fattade. Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatta anläggningsarbeten. Arbetena kommer att etappindelas.

Påbyggnad med bostäder på parkeringshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för påbyggnad av parkeringshus med 6 våningar, ca 30 lägenheter.

Om och tillbyggnad av bilhall i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av bilhall som omfattar 3000 m2 ombyggnad samt 1200 m2 tillbyggnad. I projektet ingår även ombyggnad för restaurangdel. Parkeringsgarage under mark.

Om- och tillbyggnad av kontor m.m. i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor, personallokal och omklädningsrum samt nybyggnad av laboratorium. Påbyggnad av fläktrum, förbindelsegång samt fasadändring. Projektet indelas i 3 etapper.

Ombyggnad av kontor till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till 10 lägenheter samt 6 lägenheter för LSS-boende. Ingen kostnadsuppgift. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av fd utbildningslokaler i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fastighet. Ej fastställt vad lokalerna ska inrymma. Tanken är att bygga om eller hyresgästanpassa fastigheten som tidigare varit högskola/utbildningslokaler till ev kontor, utbildningslokaler eller dylikt. Igångsättning avhängigt intressenter.

Ombyggnad till högstadieskola
Igångsättning är ej fastställd. Diskussioner pågår angående ombyggnad av Konsthögskolan till högstadieskola.

Integrerat brounderhåll Skåne östra
Avser tidsstyrt och tillståndsstyrt underhåll av broar. Totalentreprenad på 5 år.

Påbyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning tidigast 2017. Projektet avser påbyggnad av kontorshus med två våningsplan.. Fastigheten har i dagsläget 4 våningsplan.

Ombyggnad av skola i Malmö
Projektet avser att förse de befintliga byggnaderna, hus A och hus C med ett nytt ventilationssystem genom att bygga nya fläktrum på befintliga vindar i de berörda husen. Verksamhetsanpassningar.

Ombyggnad av vattentorn i Oxie, Malmö
Entreprenaden omfattar borttagning av befintligt tätskikt i vattenreservoaren samt uppspackling av densamma. Reservoaren ska sedan kläs in med nytt tätskikt, liner av svetsad PE-plast. Vattenreservoaren ska även förses med vattentät dörr för ett enklare tillträde. I de torra utrymmena ska ett nytt mellanplan och trappa i gallerdurk installeras samt ett nytt teknikhus på bottenplan i huvudsak avsett för elinstallationer. All el- och styrutrustning ska bytas ut. Vissa byggarbeten ingår under totalentreprenören.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning är ej fastställd. Avser påbyggnad av ett flerbostadshus med en ytterligare våning. (Blir totalt 10 våningar)

Ombyggnad av innerstadsgata i Malmö
Projektet ligger på is.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till lägenheter.

Ombyggnad för ny kväverening vid avloppsreningsverk i Malmö
Avser SJR G3 IFAS och nya blåsmaskiner. Entreprenaden innefattar i huvuddrag följande moment för aktivslamblock G3 på Sjölunda avloppsreningsverk: Leverans av kompletta blåsmaskiner med tillhörande utrustning för processluftproduktion, Nytt luftarsystem för aktivslamblock G3, Leverans av rörliga bärare för kväverening genom så kallad IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge), Projektering och komplett anpassning av bassänger, luftarsystem, rör, blåsmaskiner och tillhörande processer för aktivslam- och IFASprocessen, Komplett PLC- och SCADA-programmering av funktioner för aktivslamblock G3, samt övriga funktioner som i dagsläget finns i befintlig styrning i aktivslamblock G3 samt Utbyte av samtliga elinstallationer (exklusive ställverk) för aktivslamblock G3.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tär ej fastställd. Avser ombyggnad av kontorslokaler till 18 lägenheter på två våningsplan. Uppskattad byggkostnad.

Ombyggnad till kontor i Malmö
Projektet avser ändring av butik- till kontorslokaler.

Ombyggnad till kontorslokaler i Malmö
Planer finns för ombyggnad till 1500 m2 kontorslokaler på plan 4

Ombyggnad till LSS-boende i Malmö
Planer finns för ombyggnad till LSS-boende med 8 lägenheter i 1 plan.

Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 2
Igångsättning tidigast 2017. Avser fortsatt ombyggnad av gata.

Ombyggnad till fotbollsplan med hybridgräs vid Malmö stadion
Igångsättning är ej fastställd. Omfattar i huvudsak ombyggnad av fotbollsplan 5 och 6 på Stadionområdet utmed Stadiongatan till en så kallad hybridgräsplan. Arbetena omfattar mark- och ledningsarbeten, planvärmeanläggning, belysningsanläggning, planbevattningsanläggning, stängselarbeten m m.

Tillbyggnad av travbana i Malmö

Ombyggnad av Bauhaus i Malmö
Avser invändig ombyggnad samt mindre del utvändig ändring vid butik, ny entré.

Ombyggnad av byggnad E inom Pildammsskolan i Malmö
Projektet omfattar ombyggnad av plan 2-4 samt delar av plan 0-1 i byggnad E inom Pildammsskolan, Kv Dekanen 1 i Malmö. Ombyggnaden innefattar planlösningsförändringar, nya installationer och ytskiktsrenovering.

Tillbyggnad av lager i Malmö
Igångsättning under 2:a kvartalet 2017. Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.

Ombyggad till förskola i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till förskola/barnomsorg.

Påbyggnad av kontor i Malmö
Avs påbyggnad) av kontor med ovanvåning.

Ombyggnad till församlingshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad från prästgård till församlingsgård. Yta: ca 400 m2.

Ombygnd av bilhall i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad i befintlig bilhall som omfattar utökning av yta samt ändrad planlösning. Fasadarbten. Ny entré.

Ombyggnad till vindslägenheter i flerbostadshus Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av vind till ca 10 lägenheter .(Edvard Perssons födelsehus.) I projektet ingår även installation av hissar.

Ombyggnad av skola i Malmö
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Avser ombyggnad av skola samt Fasadändring (ventilationshuvar, entréparti, tillbyggnad av utrymningstrappa).

Ombyggnad av källarlokal till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning 2016/2017. Planer finns för ombyggnad av källarlokal till 4-5 lägenheter.

Ändirng till verkstad, kontor m.m. i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av apotek till verkstad/lager/kontor).

Ombyggnad av vind i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser ändring av vind till bostäder. Omfattning kan ej anges.

Underhåll och elanläggningsansvar i högspänningsanläggning, Malmö stad
Avser underhåll och elanläggningsansvar i elva högspänningsanläggningar i olika fastigheter.

Ombyggnad av restaurang och kontor m.m. i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontor och restaurang, nybyggnad av miljöhus, fasadändring (ramp och nya huvar på tak) samt installation av hiss. Avser åtgärder av nedre plan samt vindsplan.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Avser ombyggnad av sporthall till 19 smålägenheter.

Till -och ombyggnad av ICA- butik i Malmö
Eventuell igångsättning under april 2017. Avser tillbyggnad av 180 m2 butik, ny entré samt smärre invändig ombyggnad, underhållsarbeten, ventilationsarbeten, elarbeten, ytskikt m.m. Markarbeten, asfaltering m.m.

Ändring av vind till bostäder i Malmö
Man avvaktar beslut. Igångsättning tidigast oktober 2017. Avser ändring av vind till 6 lägenheter samt takkupor och takfönster.

Omläggning av vattenledning samt dag- och spillserviser i Malmö
Ny läggning av dag-, spill- och vattenledningar i Skimmelgatan.

Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ombyggnad av lokaler till 5 lägenheter.

Ombyggnad av ekonomibyggnad vid kyrkogård i Fosie, Malmö
Projektet avser ombyggnad av ekonomibyggnad vid Fosie kyrkogård. Bygglov är sökt.

Ombyggnad av källarlokal till bostäder i Malmö
Ombyggnad av källarlokal till kollektivboende. Ombyggnad till 6 lägenheter med gemensamma kök, vardagsrum, bastu och tvättstuga.

Rivning och sanering av sjukhusbyggnader i Malmö
Projektet avser rivning och sanering av fyra byggnader vid sjukhusområdet i Malmö för att kunna uppföra en ny servicebyggnad som ingår under projektnummer 1290268. Objektets läge: Nya sjukhusområdet i Malmö i hörnet av John Ericssons väg och Inga Marie Nilssons gata samt vid Jan Waldenströms gata.

Ombyggnad av hyresbostäder i Malmö
Projektet ligger på is. Igångsättning tidigast 2017/2018. Avser inredande av 8 lägenheter på vindsplan.

Ombyggnad till restaurang i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av butik till restaurang.

Stambyten i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyten i flerbostadshus med 47 lägenheter i 6-7 plan.

Påyggnad av kontor i Malmö
Avser påbyggnad av befintlig fastighet med kontor på plan 2. Yta: 100-200 m2. Omfattar även fasadändring (fönstergaller).

Ombyggnad till vårdcentral i Malmö
Ändring av verksamhet till vårdcentral. Kostnaden är uppskattad.

Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan avseende ändring av vind till etagelägenheter.

Ombyggnad till tvättstuga samt lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av fd tvättstuga i källaren till ny stortvättstuga samt ombyggnad av befintliga tvättstugor i våningsplan 1 till 5 lägenheter.

Ombyggnad av park i Malmö
Entreprenaden omfattar åtgärder i park: Rivning av vegetation, Flytt av massor, Belysning, Anläggandet av en ny gångväg i grus, Anläggandet av en ny grillplats, Renovering av gata: byte av slitlager, Avrinning, flytt av brunnar samt planteringar.

G5734 Entreprenad i Malmö
Byggentreprenad för försvarsanläggning.

Ombyggnad av grusplan till konstgräsplan i Bunkefllo, Malmö
Igångsättning planeras under 2:a kv 2017. Projektet avser ombyggnad av befintlig grusplan till konstgräsplan vid Bunkeflo. I projektet ingår även belysningsmaster.

Ombyggnad av kontor i Malmö
Fasadändring (kulörbyte på dörrar, fönster och fönsterpartier), ombyggnad, nytt ventilationsaggregat samt installation av hiss.

Utbyte av VA-ledningar mm i park i Malmö
Igångsättning tidigast 2017/2018. Slutgiltigt färdigställande av överbyggnader samt beläggningsarbeten efter färdigställande av ledningsarbeten.

Byte av två avloppspumpslinjer vid pumpstation i Malmö
Entreprenaden avser två kompletta pumplinjer på Rosendals pumpstation i Malmö. Arbetet avser bl.a. demontage, anpassning till befintlig utrustning samt leverans, montage, installation och driftsättning av ny utrustning.

Påbyggnad av modul på projektkontor vid sjukhus i Malmö
Avser påbyggnad av kontorsmodull på befintligt projektkontor som är i modul. Byggnaden är i dag i 2 plan och tanken är att byggnad på med ett 3:e våningsplan. Avser hyrning av modul.

Ombyggnad av butiker i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad till butikslokaler.

Ändring av vind till bostäder i Malmö
Man avvaktar beslut. Igångsättning tidigast oktober 2017 Avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter samt takkupor och takfönster.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Ändring av lokaler till bostäder på Kv. Hilleröd 5 på John Ericssons väg 75 -77 och Kv. Langeland på Ribevägen 12 A-D.

Ombyggnad av tvättstuga i flerbostadshus i Malmö
Ombyggnad av källare till tvättstuga.

Ombyggnad av kök vid skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av storkök vid skola där man utökar ytan, ny storköksutrustning m.m.

Färdigställande av gata i Malmö
Avser färdigställande av lokalgata på ca 300 m. samt anläggning av en litet dike.

Inredande av lägenheter på vindsvåning i Malmö
Avser inredande av 5 lägenheter på vindsvåning. Yta;: 35 m2/lägenhet. Igångsättning eventuellt under november 2016.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av undervisningslokaler till bostäder samt fasadändring (fönster, trappa).

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av lokal till 5st bostäder. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av vind i Malmö
Avser inredning av vind till 3 lägenheter.

Ombyggnad till vindslägenheter i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av vindskontor till tre st lägenheter.

Ombyggnad av lager i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av lager på ca 500-600 kvm. Kontakta inkopplade företag fört ytterligare information.

Ombyggnad av butik i Malmö
Fasadändring samt ombyggnad av butik.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Eventuellt igångsättning slutet av 2016. Delning av bostad till 3 mindre bostäder.

Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn. Uppskattad byggstart.

Tillbyggnad av verkstad i Malmö
Inga beslut är tagna. igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av verkstad, nybyggnad av skärmtak samt höjning av tak.

Tillbyggnad av kontor i Malmö
Om- och tillbyggnad av kontor samt fasadändring och ny utrymningstrappa.

Separering och förnyelse av lokalt VA-system i Malmö
Projektet avser separering av kombinerat avloppsledningar samt förnyelse i och omkring Pärongatan i Malmö. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av bryggeri i Malmö
Ändring av lokal till bryggeri. Kontakta byggherren för vidare information.

Rivning och sanering vid förskola i Malmö
Igångsättning planeras under mars 2016 under förutsättning att alla beslut är tagna. Projektet avser rivning av befintlig förskola i samt saneringsarbeten. På tomten kommer att byggas en ny förskola som ingår under projektnummer 1110630.

Ombyggnad till lokaler för bilglasverkstad i Malmö
Ändring av lager till lokal för bilglasverkstad med kontor och kundmottagning. Ny ventilation och ny inredning. Nya installationer. Ramkontrakterade entreprenörer kommer att utföra arbetet.

Ombyggnad av bageri i Malmö
Avser ombyggnad till bageri.

Ombyggnad av restaurang i Malmö
Avser sammanslagning av lokaler samt utökning av café.

Tillbyggnad av konferenslokal i Malmö
Avser tillbyggnad av arena (konferensrum).

Underhållsbeläggning mm inom Jönköpings och Skåne län
Avtalstid 17-02-01 till 19-02-01 med option på ev förlängning 1+1 år.

Beläggningsinventering 2017-2021 av trafikerade ytor i Malmö
Avser anbud på beläggningsinventering 2017-2121. Syftet med upphandlingen är att skadeinventera och tillståndsbedöma de trafikerade hårdgjorda ytorna i Malmö. Med trafikerade ytor menas de ytor som trafikeras av fordonstrafik samt gång- och cykeltrafik. Uppskattad igångsättning.

Ombyggnad av vind till bostad i Malmö
Avser ombyggnad av vind vill 1 lägenhet.

Tillbyggnad av lager i Malmö
Avvaktar beslut om byggnationen som väntas i slutet av 2016. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Byte av hiss.

Ombyggnad av gym i Malmö
Delning av lokal (ändring av lager till gym samt fasadändring ny entré, glaspartier).

Ombyggnad av kontor i Malmö
Hyresgästanpassningar (plan 6-7), ny interntrappa samt ny hwc.

Tillbyggnad av gym i Malmö
Fasadändring, tillbyggnad samt ändrad användning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: