Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Malmö

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 194 st.

Ombyggnad till hotell och kontor i centrala Malmö
Quality Hotell öppnar ett nytt hotell i centrala Malmö. med 225 hotellrum, restaurang och lobbybar i Skandia Faastigheters kvarter "Davida. I projektet ingår även ombyggnad till kontosloklerr för arbetsförmedlingen.. Fastigheten inrymde tidigare Malmö konserthus och ett Quality Hotell. Objektets läge: Amiralsgatan/Föreningsgatan.
Till- och ombyggnad av grundskola i Malmö
Malmö Borgarskola är en gymnasieskola i centrala Malmö och på fastigheten planeras en ny grundskola för 550 elever, 7 paralleller årskurs 7-9 med tillhörande sporthall ( som ersätter gymnastikhall). Projektet omfattar vidare arbeten i befintlig gymnasiebyggnad. I projektet ingår även underjordiskt avfallssystem samt rivning av samlingslokal. Objektets läge: Regementsgatan 36/Thottsgatan 1,3
Utförande av varmt/värmebeläggning i region Syd
Varm/värme TSK beläggningar inom Jönköpings län, Distrikt Norra Skåne och Distrikt Södra Skåne.
Om- och nybyggnad för bostäder i Malmö
Projektet avser om- och nybyggnad av fd Polishuset ( kontor och verksamhetslokaler) till 125 lägenheter. Bostadsrätter.
Utbyggnad av lägenheter i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser utbyggnad av 50-60 lägenheter.
Ombyggnad av bussgarage till lokaler för Konsthögskolan i Malmö
Igångsättning under april 2017. Projektet avser ombyggnad av bussgarage till lokaler för bl a Konsthögskolan, BTA ca 3100 kvm. Ombyggnaden innefattar även renovering/byggnation av tak, fasader, stomme och golv samt en mindre byggnad innehållande förråd, garage och miljöhus.
Påbyggnad av förskola på parkeringshus m.m.Malmö
Projektet avser en påbyggnad av parkeringshuset med dagis- och förskolelokaler samt ett LSS-boende med 19 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Taket ska vara grönt och med små kullar och med sandlådor, gungor m.m. och med ett nästa två meter högt glasräcke som skall omgärda gården.
Ombyggnad av skola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning under augusti/september 2017. Avser installation av ny ventilation i skola. ( Avser 5 fläktrum samt 4 huvar). Uppskattad kostnad.
Om och tillbyggnad av bilhall i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av bilhall som omfattar 3000 m2 ombyggnad samt 1200 m2 tillbyggnad. I projektet ingår även ombyggnad för restaurangdel. Parkeringsgarage under mark.
Om- och tillbyggnad av kontor m.m. i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor, personallokal och omklädningsrum samt nybyggnad av laboratorium. Påbyggnad av fläktrum, förbindelsegång samt fasadändring. Projektet indelas i 3 etapper.
Ombyggnad av byggnad E inom Pildammsskolan i Malmö
Projektet omfattar ombyggnad av plan 2-4 samt delar av plan 0-1 i byggnad E inom Pildammsskolan, Kv Dekanen 1 i Malmö. Ombyggnaden innefattar planlösningsförändringar, nya installationer och ytskiktsrenovering.
Om- och tillbyggnad av kontor i Malmö
Projektet omfattar rivning av en befintlig huskropp för att göra plats åt en ny tillbyggnad om 2200 kvm.
Ombyggnad till flerbostadshus i Malmö
Avsere ombyggnad av kontor och lager till 10st lägenheter.
Påbyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning tidigast 2017. Projektet avser påbyggnad av kontorshus med två våningsplan.. Fastigheten har i dagsläget 4 våningsplan.
Ombyggnad av vattentorn i Oxie, Malmö
Entreprenaden omfattar borttagning av befintligt tätskikt i vattenreservoaren samt uppspackling av densamma. Reservoaren ska sedan kläs in med nytt tätskikt, liner av svetsad PE-plast. Vattenreservoaren ska även förses med vattentät dörr för ett enklare tillträde. I de torra utrymmena ska ett nytt mellanplan och trappa i gallerdurk installeras samt ett nytt teknikhus på bottenplan i huvudsak avsett för elinstallationer. All el- och styrutrustning ska bytas ut. Vissa byggarbeten ingår under totalentreprenören.
Ombyggnad till bostäder i Husie Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser förslag för omvandling av industribyggnad och garage till bostäder, 1 byggnad med 3 lägenheter, 1 byggnad med 9 studentbostäder, 2 enfamiljshus samt parkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av sporthall till 19 smålägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 15 lägenheter.
Ombyggnad för ny kväverening vid avloppsreningsverk i Malmö
Avser SJR G3 IFAS och nya blåsmaskiner. Entreprenaden innefattar i huvuddrag följande moment för aktivslamblock G3 på Sjölunda avloppsreningsverk: Leverans av kompletta blåsmaskiner med tillhörande utrustning för processluftproduktion, Nytt luftarsystem för aktivslamblock G3, Leverans av rörliga bärare för kväverening genom så kallad IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge), Projektering och komplett anpassning av bassänger, luftarsystem, rör, blåsmaskiner och tillhörande processer för aktivslam- och IFASprocessen, Komplett PLC- och SCADA-programmering av funktioner för aktivslamblock G3, samt övriga funktioner som i dagsläget finns i befintlig styrning i aktivslamblock G3 samt Utbyte av samtliga elinstallationer (exklusive ställverk) för aktivslamblock G3.
Om- tillbyggnad för skollokaler i Malmö
Avser om- och tilbyggnad av skollokaler i Hus C, plan 1-3 samt Hus E, plan 1. Inom fastigheten kommer annan verksamhet att pågå under hela entreprenadtiden. Det är av yttersta vikt att dessa verksamheter inte hindras.
Ombyggnad av församlingshem ii Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av S:t Andreas församlingshem.
Renovering av betongkampanil/klocktorn i Malmö
Igångsättning tidigast 2018/2019. Projektet avser rivning samt ny betongkampanil vid klocktornet vid S:t Andreas kyrka.. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017.
Rivning och nybyggnad av gymnastiksal i Malmö
Planer finns för rivning och nybyggnad av gymnastiksal. Omfattning är ej fastställd.
Smärre åtgärder för kollektivtrafik Skåne
Tillgänglighetsanpassning av befintliga busshållplatser samt nybyggnad av ett mindre antal hållplatser. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Ombyggnad av grusplan till konstgräsplan i Bunkefllo, Malmö
Projektet avser ombyggnad av befintlig grusplan till konstgräsplan vid Bunkeflo. Avser utförande av överstor 11-manna konstgräsplan med plats för 3 st 7-mannaplaner I projektet ingår även belysningsmaster.
Ombyggnad till fotbollsplan med hybridgräs vid Malmö stadion
Igångsättning är ej fastställd. Omfattar i huvudsak ombyggnad av fotbollsplan 5 och 6 på Stadionområdet utmed Stadiongatan till en så kallad hybridgräsplan. Arbetena omfattar mark- och ledningsarbeten, planvärmeanläggning, belysningsanläggning, planbevattningsanläggning, stängselarbeten m m.
Ombyggnad av Bauhaus i Malmö
Avser invändig ombyggnad samt mindre del utvändig ändring vid butik, ny entré.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Ombyggad till förskola i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till förskola/barnomsorg.
Påbyggnad av kontor i Malmö
Avs påbyggnad) av kontor med ovanvåning.
Ombyggnad av restaurantg och reception i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Projektet avser ombyggnad av restaurang och reception med en yta på 300 m2.
Ombyggnad till församlingshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad från prästgård till församlingsgård. Yta: ca 400 m2.
Ombygnd av bilhall i Malmö
Avser ombyggnad i befintlig bilhall som omfattar utökning av yta samt ändrad planlösning. Fasadarbten. Ny entré.
Ombyggnad till vindslägenheter i flerbostadshus Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av vind till ca 10 lägenheter .(Edvard Perssons födelsehus.) I projektet ingår även installation av hissar.
Ändirng till verkstad, kontor m.m. i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av apotek till verkstad/lager/kontor).
Underhåll av pumpstationer i Citytunneln, Malmö
Anläggningen består av 3 grundvattensystem, dag- och dränvattenpumpstationer, spillvattenpumpstationer. Objekten är belägna i Citytunneln, Holma, Hyllie/Vintrie och Lockarp.
Kajreparationer i Limhamn, Malmö
Projektet avser rivning befintliga kajer, marksanering, ny bakåtförankrad spontkaj, betongpågjutning, utfyllnad, kajstegar och utrustningar. Projektet utföres i tre etapper.
Åtgärder av kajer i Västra hamnen Malmö
Projektet avser att utforma kajerna utmed Södra Varvsbassängen i Varvsstaden i Västra hamnen,
Ombyggnad till restaurang i Malmö
Västra Station är en 120 å gammal byggnad som är belägen precis bredvid Malmö Live. Projektet avser totalrenovering av fastigheten för att bygga om den till restaurang, yta: ca 1000 m2.
Ombyggnad av kajplan mm i Malmö
Ombyggnad av kajplan infattande: ca 2 300 m2 ombyggd kajyta, rivning av befintlig asfaltbeläggning och ny platsgjuten markbetong, ca 320 m2 plantering omslutande av platsgjutna betongmurar, vegetationsytor, buskar och träd, sittplatser, picnicbord och belysning.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av 1 kontor på ca 500 kvm.
Ombyggnad av kaj i Malmö
Renovering av kajer (ny spont, pågjutning, rivning av 2/3 pir) samt nytt trädäck och ramp.
Till -och ombyggnad av ICA- butik i Malmö
Eventuell igångsättning under april 2017. Avser tillbyggnad av 180 m2 butik, ny entré samt smärre invändig ombyggnad, underhållsarbeten, ventilationsarbeten, elarbeten, ytskikt m.m. Markarbeten, asfaltering m.m.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 10 lägenheter på plan 2. I projektet ingår även ventilationsarbeten. Objektets läge: Vid Triangeln, City i Malmö. Adress: Östra Rönneholmsvägen 7-9 samt Jören Ankarsgatan 13 B i Malmö.
Ombyggnad till gym i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokal till gym med en yta på 380 m2.
Rivning av fastighet i Lindängen i Malmö
Planer finns för rivning av fd dagverksamhetslokal. På tomten planerar man att bygga en skola. som ingår under projektnummer 1351075. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av källarlokal till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad av källarlokaler till 6 lägenheter.
Rivning och sanering av sjukhusbyggnader i Malmö
Rivningsarbetena påbörjas så snart alla beslut är tagna. Projektet avser rivning och sanering av fyra byggnader vid sjukhusområdet i Malmö för att kunna uppföra en ny servicebyggnad som ingår under projektnummer 1290268. Objektets läge: Nya sjukhusområdet i Malmö i hörnet av John Ericssons väg och Inga Marie Nilssons gata samt vid Jan Waldenströms gata.
Stambyten i flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för stambyten i flerbostadshus med 47 lägenheter i 6-7 plan.
Ombyggnad till restaurang i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av butik till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ombyggnad av lokaler till 5 lägenheter.
Ombyggnad till vårdcentral i Malmö
Ändring av verksamhet till vårdcentral. Kostnaden är uppskattad.
Ombyggnad av uteplatser i Malmö
Objektet avser ombyggnation av uteplatser med nya staket, grindar, markbeläggningar och växter.
Byte av tak, ventilation mm i flerbostadshus i Malmö
Objektet innefattar byte av takpannor, takpapp och till viss del råspont. Ny isolering.Installation av två ventilationsaggregat på vind och tubning av ventilationskanaler. Byta av samtliga spaltventiler i fönster. Stigarledningar el skall bytas och det skall monteras ny elcental i samtliga 35 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Fasadändring (kulörbyte på dörrar, fönster och fönsterpartier), ombyggnad, nytt ventilationsaggregat samt installation av hiss.
Ombyggnad till tvättstuga samt lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av fd tvättstuga i källaren till ny stortvättstuga samt ombyggnad av befintliga tvättstugor i våningsplan 1 till 5 lägenheter.
Rivning av tätskikt på parkeringshus i Malmö
Avser rivning av tätskikt på befintligt parkeringshus. Tanken är att bygga på befintligt parkeringshus med dagis, förskola- och LSS-bostäder som ingår under projektnummer 1011965. .
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av undervisningslokaler till bostäder samt fasadändring (fönster, trappa).
Ombyggnad av konstgräsplan vid Malmö stadion
Projektet avser byte av konstgräs på Plan 9 på Stadionområde i Malmö. I samband med detta skall brunnar, skärmar mm för förhindrande av granulatspridning utföras.
Ombyggnad av kök vid skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av storkök vid skola där man utökar ytan, ny storköksutrustning m.m.
Separering och förnyelse av lokalt VA-system i Malmö
Projektet avser separering av kombinerat avloppsledningar samt förnyelse i och omkring Pärongatan i Malmö. Uppskattad byggstart.
Färdigställande av torg i Malmö
Projektet avser färdigställande av torg vid Dragörkajen.
Ombyggnad av btikslokal i Malmö
Planer finns för ombyggnad av butikslokal i nedre plan. Ej fastställt vad lokalerna skall inrymma.
Rivning av silo i Malmö
Avser rivning av silobyggnad.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Arbetena sker löpande under 2017. Avser upprustning av lekplatser inom Malmö stad.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser inredning av vind till 3 lägenheter.
Ombyggnad av butik i Malmö
Fasadändring samt ombyggnad av butik.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Om- och tillbyggnad av kontor samt fasadändring och ny utrymningstrappa.
Tillbyggnad av verkstad i Malmö
Inga beslut är tagna. igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av verkstad, nybyggnad av skärmtak samt höjning av tak.
Rivning och sanering vid förskola i Malmö
Igångsättning planeras under mars 2016 under förutsättning att alla beslut är tagna. Projektet avser rivning av befintlig förskola i samt saneringsarbeten. På tomten kommer att byggas en ny förskola som ingår under projektnummer 1110630.
Ombyggnad av bageri i Malmö
Avser ombyggnad till bageri.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Avser sammanslagning av lokaler samt utökning av café.
Tillbyggnad av konferenslokal i Malmö
Avser tillbyggnad av arena (konferensrum).
Rivning av kontorsbyggnader m.m. i Malmö
Projektet avser rivning av två kontorsbyggnader samt ett häkte. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av förråd till kontor vid församlingshem i Malmö
Igångsättning preliminärt under 2:a kv 2017. Avser ombyggnad av förrådsdel vid församlingshem till kontorslokal med en yta på 80-90 m2. I projektet ingår även åtgärder av fuktskada i golv.
Ombyggnad av industrihus i Malmö
Fasadändring (nya glaspartier) samt ändring av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av parkeringshus i Malmö
Installation av imkanal/imkåpa.
Ombyggnad av högskola i Malmö
Installation av kombinerat avlopps-/vakuumsystem.
Ombyggnad av bilhall i Malmö
Ombyggnad av bilhall samt fasadändring.
Ombyggnad av lager i Malmö
Ombyggnad av förråd- och lager.
Ombyggnad av hotell i Malmö
Fasadändring och ändrad planlösning.
Ombyggnad av högskola i Malmö
Nybyggnad av ramp, trapphiss samt ombyggnad av toalett och flytt av vägg.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avvaktar beslut om byggnationen som väntas i slutet av 2016. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av gym i Malmö
Delning av lokal (ändring av lager till gym samt fasadändring ny entré, glaspartier).
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av byggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Malmö
Ombyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ombyggnad av vind till 4 vindslägenheter.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av kontor, nybyggnad av café, fasadändring (solceller, nya fönster, fönsterkulör, spaljé), nybyggnad av carport, nya p-platser och ny utfart, inbyggnad av fläktaggregat samt rivning av garage.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av lager (till kontor samt lager).
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Till- och ombyggnad av kontor.
Tillbyggnad av butik i Malmö
Tillbyggnad av butik.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: