Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 178 st.

Ombyggnad till hotell och kontor i centrala Malmö
Quality Hotell öppnar ett nytt hotell i centrala Malmö. med 225 hotellrum, restaurang och lobbybar i Skandia Faastigheters kvarter "Davida. I projektet ingår även ombyggnad till kontosloklerr för arbetsförmedlingen.. Fastigheten inrymde tidigare Malmö konserthus och ett Quality Hotell. Objektets läge: Amiralsgatan/Föreningsgatan.
Till- och ombyggnad av grundskola i Malmö
Malmö Borgarskola är en gymnasieskola i centrala Malmö och på fastigheten planeras en ny grundskola för 550 elever, 7 paralleller årskurs 7-9 med tillhörande sporthall ( som ersätter gymnastikhall). Projektet omfattar vidare arbeten i befintlig gymnasiebyggnad. I projektet ingår även underjordiskt avfallssystem samt rivning av samlingslokal. Objektets läge: Regementsgatan 36/Thottsgatan 1,3
Om- och nybyggnad för bostäder i Malmö
Projektet avser om- och nybyggnad av fd Polishuset ( kontor och verksamhetslokaler) till 125 lägenheter i 4 huskroppari 5-8 plan. Bostadsrätter.
Ombyggnad av kontorshus till hotell i Varvsstaden Malmö
Igångsättning tidigast slutet av 2017. Avser ombyggnad av befintligt kontorshus i 4 plan till 95 hotellrum. Uppskattad byggkostnad.
Ombyggnad av lokaler för bostäder och kontor på Rörsjöstaden i Rörsjöstaden, Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Ombyggnad av fd skofabrik till 55 lägenheter och kontor i 1 plan + källare. Yta;: 6100 m2 inkl källare. Objektets läge: korset Industrigatan 4/ Zenithgatan ii Rörsjöstaden.
Ombyggnad av bussgarage till lokaler för Konsthögskolan i Malmö
Projektet avser ombyggnad av bussgarage till lokaler för bl a Konsthögskolan, BTA ca 3100 kvm. Ombyggnaden innefattar även renovering/byggnation av tak, fasader, stomme och golv samt en mindre byggnad innehållande förråd, garage och miljöhus.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av kontorshus i 5 våningar.
Påbyggnad av förskola på parkeringshus m.m.Malmö
Igångsättning tidigast under april 2018. Projektet avser en påbyggnad av parkeringshuset med dagis- och förskolelokaler samt ett LSS-boende med 19 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Taket ska vara grönt och med små kullar och med sandlådor, gungor m.m. och med ett nästa två meter högt glasräcke som skall omgärda gården. Uppskattad byggstart.
Påbyggnad av flerbostadshus på Lugnet, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Fastigheten har idag 143 lgh i 6-7 plan och tanken är att bygga på 2 våningsplan till med 48 lägenheter. Läge: Mellan Lugna gatan och Storgatan.
Ombyggnad av skola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning under augusti/september 2017. Avser installation av ny ventilation i skola. ( Avser 5 fläktrum samt 4 huvar). Uppskattad kostnad.
Kajreparationer i Limhamn, Malmö
Projektet avser rivning befintliga kajer, marksanering, ny bakåtförankrad spontkaj, betongpågjutning, utfyllnad, kajstegar och utrustningar. Projektet utföres i tre etapper.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser inredning av vind till 60 lägenheter. Drivan 16,Erikstorp 6,Lekatten 4,Lister 9,Vargen 6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av kontor till bostäder, fasadändring (fönster och fönsterdörr) samt nybyggnad av mur.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av kontorslokaler till 19 lägenheter på plan 2-5 samt inredande av 7 lägenheter på vindsplan. Avser även tillbyggnad av soprum.
Ombyggnad av fd utbildningslokaler i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fastighet. Ej fastställt vad lokalerna ska inrymma. Tanken är att bygga om eller hyresgästanpassa fastigheten som tidigare varit högskola/utbildningslokaler till ev kontor, utbildningslokaler eller dylikt. Igångsättning avhängigt intressenter.
Påbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd.. Avser påbyggnad av flerfamiljshus. Fyra befintliga huskroppar, två kortare och två längre ska byggas på med en våning. Befintliga huskroppar rymmer 141 lägenheter och påbyggnaden tillför 28 lägenheter. Total BTA inkl. loftgångar och terasser är ca 3400 m2. Total BOA är ca 1695 m2. Projektet ligger i stadsdelen Lorensborg i Malmö med Hallinsgatan och Vendelfridsgatan som gränsande adresser.
Integrerat brounderhåll Skåne Västra
Av typen Sverige paket med en del utpekade broar dvs. tillståndsstyrda samt en del tidsstyrda som innefattar hela områdets vägbroar. Totalentreprenad på 5år.
Drift och underhåll av styr/reglersystem på broar i Skåne län, Blekinge län mfl
Avser områdena Skåne län, Blekinge län, Hallands län, västra delen av Västra Götalands län och Värmlands län. Drift och underhåll, ev nyinstallation och reinvesteringar av styr- och reglersystem vid mindre tunnlar, broar och öppningsbara broar. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Integrerat brounderhåll Skåne Östra
Avser tidsstyrt och tillståndsstyrt underhåll av broar. Totalentreprenad på 5 år.
Om- och tillbyggnad av kontor i Malmö
Projektet omfattar rivning av en befintlig huskropp för att göra plats åt en ny tillbyggnad om 2200 kvm.
Utbyggnad av lager i Malmö
Avser utbyggnad av lagerkapacitet.
Om- tillbyggnad för skollokaler i Malmö
Avser om- och tilbyggnad av skollokaler i Hus C, plan 1-3 samt Hus E, plan 1. Inom fastigheten kommer annan verksamhet att pågå under hela entreprenadtiden. Det är av yttersta vikt att dessa verksamheter inte hindras.
Ombyggnad av bostadshus i Lindängen
Igångsättning tidigast 2018. Klimatsmart ombyggnad.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Igångsättning tidigast sommaren 2018.. Avser ombyggnad av förskola för 160 förskolebarn.
Ombyggnad av torg i Malmö
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.
Ny sorteringsanläggning för bottenaska i Malmö
Avser ny sorteringsanläggning för bottenaska med kapacitet av 100 ton/timme.
Ombyggnad till restaurang i Malmö
Västra Station är en 120 år gammal byggnad som är belägen precis bredvid Malmö Live. Projektet avser totalrenovering av fastigheten för att bygga om den till restaurang, yta: ca 1000 m2.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager och skärmtak samt rivning av moduler.
Om- och tillbyggnad av skola i Malmö
Projektet omfattar nybyggnation av 2st fläktrum belägna på befintliga tak, installera ett nytt ventilationssystem, ombyggnation av befintliga tak och invändiga ytskikt.
Ombyggnad till bostäder i Husie Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser förslag för omvandling av industribyggnad och garage till bostäder, 1 byggnad med 3 lägenheter, 1 byggnad med 9 studentbostäder, 2 enfamiljshus samt parkering.
Ombyggnad för ny kväverening vid avloppsreningsverk i Malmö
Avser SJR G3 IFAS och nya blåsmaskiner. Entreprenaden innefattar i huvuddrag följande moment för aktivslamblock G3 på Sjölunda avloppsreningsverk: Leverans av kompletta blåsmaskiner med tillhörande utrustning för processluftproduktion, Nytt luftarsystem för aktivslamblock G3, Leverans av rörliga bärare för kväverening genom så kallad IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge), Projektering och komplett anpassning av bassänger, luftarsystem, rör, blåsmaskiner och tillhörande processer för aktivslam- och IFASprocessen, Komplett PLC- och SCADA-programmering av funktioner för aktivslamblock G3, samt övriga funktioner som i dagsläget finns i befintlig styrning i aktivslamblock G3 samt Utbyte av samtliga elinstallationer (exklusive ställverk) för aktivslamblock G3.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av brandstation: yta: ca: 400 m2 ombyggnad samt 200 m2 tillbyggnad.
Ombyggnad till vårdmottagning m.m. vid sjukhuset i Malmö
Projektet omfattar ombyggnad av befintliga administrativa lokaler till vårdmottagning som omfattar ca 720 m2 på plan 10 (entréplan). I projektet ingår även ombyggnad av ca 230 m2 lagerlokal till nytt omklädningsrum i plan 09 (kulvertplan).
Ombyggnad av församlingshem ii Malmö
Projektet avser ombyggnad av S:t Andreas församlingshem.
Ombyggnad till LSS-boende i Malmö
Planer finns för ombyggnad till LSS-boende med 8 lägenheter i 1 plan.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Ombyggnad av gata på Lindängen, Malmö
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Ombyggad till förskola i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till förskola/barnomsorg.
Ombyggnad till LSS-boendtotMalmö
Avser ombyggnad av lokal till 8 lägenheter för LSS.-bostäder samt gemensamhetslokal.
Ombyggnad av kontor och storkök i Malmö
Avser ombyggnad kontor och storkök i ett våningsplan. I projektet ingår även fasadändring (utvändig tilläggsisolering, byte av kulör, byte av fönster och dörrar m.m.
Tillbyggnad av vårdhem i Limhamn, Malmö
Igångsättning tidigast 4:e kv 2017. Planer finns för utvidgning av vårdhem med en friliggande byggnad i 2 plan. 12 vårdplatser.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 6 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 10 lägenheter på plan 2. I projektet ingår även ventilationsarbeten. Objektets läge: Vid Triangeln, City i Malmö. Adress: Östra Rönneholmsvägen 7-9 samt Jören Ankarsgatan 13 B i Malmö.
Ombyggnad av skola i Malmö
Igångsättning planeras början av 2018. Avser ombyggnad av skola samt Fasadändring (ventilationshuvar, entréparti, tillbyggnad av utrymningstrappa).
Ombyggnad av källare vid kyrka i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för ombyggnad av källare vid kyrka.
Ändirng till verkstad, kontor m.m. i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ändring av apotek till verkstad/lager/kontor).
Underhållavtal gällande elkraftssystem åt Sydvatten AB
Avser underhållsåtgärder, tillståndskontroller, kapacitetsprov av batterisystem mm inom vattenverken. Avtalstid: 2 år med rätt till 1 + års förlängning.
Underhåll av pumpstationer i Citytunneln, Malmö
Anläggningen består av 3 grundvattensystem, dag- och dränvattenpumpstationer, spillvattenpumpstationer. Objekten är belägna i Citytunneln, Holma, Hyllie/Vintrie och Lockarp. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med tre (3) + ett (1) år.
Ombyggnad av källarlokaler till lägeheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av två källarlokaler till 7 lägenheter. Objektets läge: Adjunktsgatan 3B och Lektorsgatan 4C.
Ombyggnad av gator i Västra Hamnen, Malmö
Ombyggnad av gator, hållplatser mm inför ny bussförbindelse.
Underhåll av el, kraft och vägbelysning för Skåne och Blekinge län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Skåne och Blekinge län.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Syd
Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar.
Ombyggnad av kajplan mm i Malmö
Ombyggnad av kajplan infattande: ca 2 300 m2 ombyggd kajyta, rivning av befintlig asfaltbeläggning och ny platsgjuten markbetong, ca 320 m2 plantering omslutande av platsgjutna betongmurar, vegetationsytor, buskar och träd, sittplatser, picnicbord och belysning.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av 1 kontor på ca 500 kvm.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 3 lägenheter.
Om- och nybyggnad av kaj i Malmö
Projektet avser rivning av befintlig pir. Rivning och rensning av trä- och metall-skrot. Förstärkning av kaj. Ny kaj. Nya träbryggor runt befintlig kaj vid kontorshuset. Nya, platsgjutna ramper och trappor för att binda samman de olika marknivåerna. Trädäck i f d klaffgraven. Objektets läge: Vid Dragörkajen i höjd med kontorshuset vid den f.d färjepåfarten längst ut på kajen.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Ändring av lokaler till 7 st lägenheter samt fasadändring. Ingen kostnadsuppgift,
Till -och ombyggnad av ICA- butik i Malmö
Avser tillbyggnad av 180 m2 butik, ny entré samt smärre invändig ombyggnad, underhållsarbeten, ventilationsarbeten, elarbeten, ytskikt m.m. Markarbeten, asfaltering m.m.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Avser ändring av vind till 6 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Ev ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Eventuellt kan det bli planer på ändring av vind till bostäder. Omfattning oklar Kostnad okänd.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av lager till butik/kontor, fasadändring, målning av fasad.
Ramavtal gällande detektorer och detektorfräsning för trafiksignaler mm, Malmö
Avser detektorer och detektorfräsning för trafiksignaler och trafikräknare, både i samband med
Rivning av fastighet i Lindängen i Malmö
Preliminär igångsättning under februari 2018. Projektet avser rivning av fd dagverksamhetslokal. På tomten planerar man att bygga en skola. som ingår under projektnummer 1351075.
Infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar mm i Malmö
Projektet avser infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar samt omläggning av del av spillvattenledning.
Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan avseende ändring av vind till etagelägenheter.
Ombyggnad av park i Malmö
Avser uppförande av park och lekplatser på en yta om 33 000 kvm. Objektet är beläget mellan Lorensborgsgatan och Hylliebadet.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Igångsättning tidigast januari 2018. Ändring av hotell till kontor (plan 4).
Tillbyggnad av bilhall i Malmö
Planer för tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ombyggnad av vind till 3 lägenheter, samt fasadändring takfönster, takkupor, 3 takterrasser. Uppskattad byggstart. Ytterligare information saknas.
Ombyggnad av butiker i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad till butikslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokal till 4 st lägenheter.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostad.
Ombyggnad av btikslokal i Malmö
Planer finns för ombyggnad av butikslokal i nedre plan. Ej fastställt vad lokalerna skall inrymma.
Färdigställande av torg i Malmö
Projektet avser färdigställande av torg vid Dragörkajen.
Separering och förnyelse av lokalt VA-system i Malmö
Projektet avser separering av kombinerat avloppsledningar samt förnyelse i och omkring Pärongatan i Malmö. Uppskattad byggstart.
Rivning av tätskikt på parkeringshus i Malmö
Rivningsarbetena planeras början av 2018. Avser rivning av tätskikt på befintligt parkeringshus. Tanken är att bygga på befintligt parkeringshus med dagis, förskola- och LSS-bostäder som ingår under projektnummer 1011965. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av utställningshall i Malmö
Tillbyggnad av kontor/lager (utställningslokal).
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn. Uppskattad byggstart.
Rivning av silo i Malmö
Avser rivning av silobyggnad.
Byte av styrsystem vid vattenverk i Malmö
Avser byte av styr- och övervakningssystem vid Vombverket, Ringsjöverket, Bolmentunneln.
Ombyggnad av bageri i Malmö
Avser ombyggnad till bageri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring samt ändring av lokal till 2 bostäder.
Ombyggnad av vind till lägenheti Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av vind till lägenhet.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Ändring av lokaler till 2 lägenheter. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Ombyggnad av lägenheter i Malmö
Ändrad användning av lokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Underhandsförfrågan avseende ändring från enbostadshus till 12 lägenheter.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager och kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Malmö
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager.
Rivning av förråd i Malmö
Rivning av byggnader (hela byggnad a samt komplementbyggnader).
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av industribyggnad.
Rivning av kontor i Malmö
Rivning av kontorsbyggnad.
Markarbeten m.m. i anslutning till Elbussar i Malmö
Projektet avser åtgärder i anslutning till elbussar vid linje 3 och 7 i Helsingborg. Kan röra sig av återställande av mark, flytta hållplatser m.m.
Rivning av affärshus i Malmö
Rivning av befintlig byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: