Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Landskrona

Utbyggnad av fabrik i Landskrona
Avser tillbyggnad med insatsvarulager och processutrustning, 10-12 meter högt och 3000 kvm.

Till- och ombyggnad av idrottshall i Landskrona
Avser till- och ombyggnad till tränings- och motionslokaler för för kampsport, pistolskytte och bangolf. Objektets läge: mellan Stenorsvägen och Varggatan i Landskrona.

Ombyggnad till kontor i Landskrona
Planer finns för ombyggnad till kontor. Inga beslut finns. Igångsättning ej fastställd.

Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Bulten 2, gasverksgatan - bygglov för ombyggnad för installation av plastseparationsutrustning, tillbyggnad med skärmtak och nybyggnad av transformatorstation., anmälan för urschaktning och pålning Bulten 2.

Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av bostäder till trygghetsboende i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lägenheter till trygghetsboende, 15 lägenheter.

Vattenskyddsåtgärder i Tullstorp
Räckessättning vid vattenskydd.

Ombyggnad av gata och park i Landsrona
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser ombyggnad av gator och park i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.

Ombyggnad av cirkulationsplats i Landskrona
Igångsättning under hösten 2017.

Ombyggnad till restaurang i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ombyggnad från kontor och butik till restauran i bottenplanet, yta: 560 m2. I projektet ingår även fasadändring och fönsterbyte.

Ombyggnad av torg i Landskrona
Igångsättning planeras under våren 2017. Avser fortsatt ombyggnad av torg.

Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av del av kallförråd.

Ombyggnad av tvättinrättning i Landskrona
Avser ombyggnad till nytt kommunalt centraltvätteri.

Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av vind på fastigheterna Hammaren 14,15,22 på tränggatan 22. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast kv 2 2017. Projektet avser ombyggnad av lokaler på plan två till 8 lägenheter.Yta: ca 600 m2.

Om- och tillbyggnad av idrottshall i Häljarp, Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av Häljarps idrottshall. Arbetena kommer att utföras i etapper. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad till förskola ii Häljarp Landskrona
Projektet avser ombyggnad av l/m skola till förskola i 2 huskroppar med en total yta på 1500 m2.

Ombyggnad av utemiljö i Landskrona
Avser ombyggnad av skolgård med intilliggande mark

Tillbyggnad av vattenverk i Landskrona
Avser ny mätkammare och elhus samt anläggande av 800 m vattenledning. /Kopparhögarnas koloni.)

Utbyggnad av gator i Landskrona
Avser utbyggnad av kvartersgator i anslutning till bostadsområde.

Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av uppehållsrum med tillhörande passage och mindre kompletteringar i kringliggande ytor.Tillbyggnad: ca 140 m2 + 37 m2 passage.

Markarbeten med vattenspel samt belysning vid torg i Landskrona
Avser markarbeten med tillhörande vattenspel och yttre belysning.

Ramavtal avseende serviceavtal för entreprenader i Landskrona
Avser ramavtal gällande serviceavtal för el, samt ventilation.. Avser 2 års-avtal + 1 -1 års förlängning.

Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Avser ombyggnad delar av fastighet, yta: ca 300 m2.

Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt lagerhantering på fastigheten bollspelaren 1, företagsvägen 42.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av lokaler i bottenplan i 4 huskroppar till 4 lägenheter. Total yta: 315 m2. Adress;: Säbygatan 5,7,9,11.

Ombyggnad av lokal till lägenheter och lokal i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter samt en lokal.

Ombyggnad vid museum i Landskrona
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Utbyte av reläskyddsutrustning i Norra Fördelningsstationen i Landskrona
Avser att byta ut befintliga reläskydd i fördelningsstation NF, Norra Fördelningsstationen.

Nya toaletter i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser nya toaletter i källare med ny källarnedgång. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Ombyggnad av kontor i Landskrona
Löparen 1, löpargatan 36a - anmälan gällande installation av hiss.

Ombyggnad av gym i Landskrona
Avser ändring av verksamhet från butik till friskvård.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Friden 31, fabriksgatan 4a-c - ansökan om bygglov för byte av fönster samt installation av mekanisk frånluftsventilation.

Tillbyggnad av butik i Landskrona
Gräset 19 - bygglov för tillbyggnad av butikslokal.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Landskrona
Asmundtorp 1:134, toftavägen 4 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av postsorteringsrum.

Ombyggnad av kontor i Landskrona
Tigern 7, enoch thulins väg 19- ansökan om bygglov för ändrad användning från industrilokal till kontorsverksamhet, nybyggnad av cykelförråd samt fasadändring avseende isättning av fönster och dörrar.

Rivning av nätstation i Landskrona
Örja 34:18, smedjegatan 8 - rivningslov för rivning av bef nätstation.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Östra förstaden 37, tranchellsgatan 55 - ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Stenen 10, andra tvärgatan 41 - anmälan om ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser installation av hiss på fastigheten sten sture 12, sturegatan 4b.

Rivning av transformatorstation i Landskrona
Ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation på fastigheten tofta 14:24.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Norra roten 25, stora norregatan 23 - ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Linné 42 - ansökan om bygglov för ombyggnad från lokal till lägenhet.

Rivning av pumpstation i Landskrona
Lundåkra 1:1, södra kajgatan - ansökan om rivningslov för rivning av befintligt pumphus.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Juno 34, bredgatan - ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av lokal till lägenhet i Landskrona
Avser ombyggnad av lokal till en lägenhet, yta 80 m2.

Ombyggnad av lokal till lägenhet i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till en lägenhet yta: 45 m2.

Hissinstallation i gruppbostad i Landskrona
Avser installation av handikapphiss förr privat boende. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: