Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Landskrona

Utbyggnad av fabrik i Landskrona
Avser tillbyggnad med insatsvarulager och processutrustning, 10-12 meter högt och 3000 kvm.

Till- och ombyggnad av idrottshall i Landskrona
Avser till- och ombyggnad till tränings- och motionslokaler för för kampsport, pistolskytte och bangolf. Objektets läge: mellan Stenorsvägen och Varggatan i Landskrona.

Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.

Ombyggnad till kontor i Landskrona
Planer finns för ombyggnad till kontor. Inga beslut finns. Igångsättning ej fastställd.

Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Hyresgästanpassning av lokaler. Avser tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av del av kallförråd. Diskussioner pågår med hyresgäst. Ej beslutat. Oviss byggstart och kostnad.

Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Bulten 2, gasverksgatan - bygglov för ombyggnad för installation av plastseparationsutrustning, tillbyggnad med skärmtak och nybyggnad av transformatorstation., anmälan för urschaktning och pålning Bulten 2.

Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av bostäder till trygghetsboende i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lägenheter till trygghetsboende, 15 lägenheter.

Vattenskyddsåtgärder i Tullstorp
Räckessättning vid vattenskydd.

Tillbyggnad av skola i Häljarp Landskrona
Igångsättning tidigast 2017.

Ombyggnad för fotouställning m.m i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av kontorlokaler för att skapa undervisningslokaler, arkivlokaler för fotografiska samlingar samt arbetslokaler för den personal som arbetar i verksamheterna.

Ombyggnad till restaurang i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ombyggnad från kontor och butik till restauran i bottenplanet, yta: 560 m2. I projektet ingår även fasadändring och fönsterbyte.

Ombyggnad av cirkulationsplats i Landskrona
Igångsättning tidigast under maj 2017.

Ombyggnad till småbåtshamn i Landskrona
Avser ombyggnad till småbåtshamn med träbryggor.

Ombyggnad av torg i Landskrona
Igångsättning planeras under våren 2017. Avser fortsatt ombyggnad av torg.

Ombyggnad av tvättinrättning i Landskrona
Avser ombyggnad till nytt kommunalt centraltvätteri.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Igångsättning tidigast kv 2 2017. Projektet avser ombyggnad av lokaler på plan två till 8 lägenheter.Yta: ca 600 m2.

Ombyggnad av hotell i Landskrona
Avser ombyggnad av delar på hotell gällande sammanslagning från tolv till sex fritidslägenheter, inredning av tre nya lägenheter samt uppförande av förråd. Igångsättning är ej fastställt, tidigast Q2 2017.

Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av vind på fastigheterna Hammaren 14,15,22 på tränggatan 22. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av lokal till lägenheter i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 8-10 lägenheter på plan 2. Omfattar 1:or och 3:or.

Ombyggnad av skola i Landskrona
Avser installation av ny ventilation samt renovering av klassrum.

Ombyggnad av utemiljö i Landskrona
Avser ombyggnad av skolgård med intilliggande mark

Tillbyggnad av vattenverk i Landskrona
Avser ny mätkammare och elhus samt anläggande av 800 m vattenledning. /Kopparhögarnas koloni.)

Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av uppehållsrum med tillhörande passage och mindre kompletteringar i kringliggande ytor.Tillbyggnad: ca 140 m2 + 37 m2 passage.

Markarbeten med vattenspel samt belysning vid torg i Landskrona
Avser markarbeten med tillhörande vattenspel och yttre belysning.

Ramavtal avseende serviceavtal för byggentreprenad i Landskrona
Avser ramavtal gällande serviceavtal för bygg. Avser 2 års-avtal + 1 -1 års förlängning. Uppskattad igångsättning.

Ramavtal avseende serviceavtal för entreprenader i Landskrona
Avser ramavtal gällande serviceavtal för el, samt ventilation.. Avser 2 års-avtal + 1 -1 års förlängning.

Ombyggnad av lokal till lägenheter och lokal i Landskrona
Preliminär igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter samt en lokal.

Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast under hösten 2017. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.

Ombyggnad av affärshus i Landskrona
Avser ombyggnad delar av fastighet, yta: ca 300 m2.

Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt lagerhantering på fastigheten bollspelaren 1, företagsvägen 42.

Ombyggnad av lokaler till lägenheter flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av lokaler i bottenplan i 4 huskroppar till 4 lägenheter. Total yta: 315 m2. Adress;: Säbygatan 5,7,9,11.

Ombyggnad vid museum i Landskrona
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Utbyte av reläskyddsutrustning i Norra Fördelningsstationen i Landskrona
Avser att byta ut befintliga reläskydd i fördelningsstation NF, Norra Fördelningsstationen.

Nya toaletter i Landskrona
Igångsättning tidigast våren 2017. Projektet avser nya toaletter i källare med ny källarnedgång. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Tillbyggnad av butik i Landskrona
Gräset 19 - bygglov för tillbyggnad av butikslokal.

Ombyggnad av gym i Landskrona
Avser ändring av verksamhet från butik till friskvård.

Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan gällande installation av hiss på fastigheten biskopen 22, vagmansgatan 15.

Ombyggnad av folkets hus i Landskrona
Anmälan gällande nya planlösning, nya kök/pentry/toaletter på fastigheten norra förstaden 37, eriksgatan.

Ombyggnad av kontor i Landskrona
Tigern 7, enoch thulins väg 19- ansökan om bygglov för ändrad användning från industrilokal till kontorsverksamhet, nybyggnad av cykelförråd samt fasadändring avseende isättning av fönster och dörrar.

Tillbyggnad av skola i Landskrona
Läroverket 2, regeringsgatan 54 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av skolbyggnad.

Ombyggnad av kontor i Landskrona
Löparen 1, löpargatan 36a - anmälan gällande installation av hiss.

Rivning av nätstation i Landskrona
Örja 34:18, smedjegatan 8 - rivningslov för rivning av bef nätstation.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Östra förstaden 37, tranchellsgatan 55 - ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Stenen 10, andra tvärgatan 41 - anmälan om ändring av bärande konstruktion.

Rivning av transformatorstation i Landskrona
Ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation på fastigheten tofta 14:24.

Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser installation av hiss på fastigheten sten sture 12, sturegatan 4b.

Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Juno 34, bredgatan - ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av lokal till lägenhet i Landskrona
Avser ombyggnad av lokal till en lägenhet, yta 80 m2.

Ombyggnad av lokal till lägenhet i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till en lägenhet yta: 45 m2.

Ombyggnad för förskola i Landskrona
Projektet avser i huvudsak lokalanpassning av plan 3 till förskola med 2 avd. Lokalerna har tidigare använts för antikvarisk verksamhet och restaurering av föremål, målning och tyger. I projektet ingår även uppfräschning av trapphus och anpassningar av entré på gaveln, anpassningar av utemiljön för förskoleverksamhet och ett nytt sophus. Yta: 385 m2 samt sophus, yta: 22 m2.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: