Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kristianstad

Om- och nybyggnad av polishus i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Detaljplaneärende.

Ombyggnad av befintlig sporthall i Kristianstad
Projektet avser totalrenovering av idrottshallen, ny el, ombyggnad av ventilationen, nya ytskikt mm.

Om- och tillbyggnad av förskola i Odal Kristianstad
Avser 730 m2 tillbyggnad i 1 plan, samt 600 m2 ombyggnad i 1-2 plan. Tillbyggnaden innehåller 3 avdelningar samt gemensamma utrymmen. Ombyggnaden avser ny matsal på plan 1 samt ombyggnad för personal och administration på plan 2.

Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Under de kommande åren ska Akademiska Hus att investera ca 20 miljoner kronor i miljövänlig teknik för att sänka energiförbrukningen samt att minska mängden köpt energi på campus Kristianstad. Det innebär att befintligt marklager utökas med fyra nya brunnar som tillsammans med två nya kyl-/värmepumpar kommer producera värme och kyla som kan säsongslagras. Genom utbyggnaden av marklagret kommer Högskolan Kristianstad bli mer självförsörjande med miljövänlig energileverans. En ytterligare åtgärd är ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Slutligen installerar Akademiska Hus en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast hösten 2017.

Tillbyggnad av butikslokal i Åhus Kristianstad
Ansökan gällande planändring inlämnad.

Anläggande av cirkulationsplatser Hammarslund C4 Shopping
Projektet avser två nya cirkulationsplatser samt ny infartsled för ett nytt handelsområde vid Hammarslund.

Ombyggnad av friluftsbad i Åhus
Ombyggnad av befintligt friluftsbad. Modernisering av utebad. Fastigheten kommer troligen att säljas. Uppskattad byggstart.

Upprustning av skola i Kristianstad
Byggstart tidigast 2017.

Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Ligger lite på is. Igångsättning är ej fastställd.

Tillgänglighetsanpassning av skola i Kristianstad
Objektet avser ett tillgänglighetsprojekt av Spängerskolan. I dag finns tillgänglighet till plan 1 via en hiss uppförd i mitten på 1990-talet. Projektet avser rivning av befintlig hiss samt nybyggnad av hiss som skall betjäna både plan 1 och 2 samt div övriga åtgärder.

Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Igångsättning tidigast 2017. Om- och tillbyggnad av hotell.

Till- och ombyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser tillbyggnad för trapp- och hisshus samt ändring av entré.

Ombyggnad av vårdcentral i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av BVC och MVC samt förråd.

Ombyggnad av galleria i Kristianstad etapp 3

Ombyggnad av sjukhus i Kristianstad
Anmälan installation eller ändring i ventilation byggnad 07, csk.

Geoenergianläggningar vid fastigheter i Kristianstad
Entreprenaden avser tre separata fastigheter där det ska installeras värmepumpar via geoenergi för uppvärmning och tappvarmvatten. Brunnsborrningen sker på en fastighet och därifrån förläggs brineledning till övriga två fastigheter. Förläggning av värme-varmvattenkulvert till två andra fastigheter ingår också i entreprenaden. Objekten är belägna på Byagatan12 och 16 samt Bertevägen 18. Uppskattad kostnad.

Rivning av fem fastigheter i Kristianstads kommun
Rivningsobjekt 1 en villa/sommarstuga i Åhus, Rivningsobjekt 2 en industrifastighet i Kristianstad, Rivningsobjekt 3 en villa m garage i Näsby, Kristianstad, Rivningsobjekt 4 en verkstads/förrådsbyggnad i Kristianstad, Rivningsobjekt 5 en enkel ekonomibyggnad utanför Vä. Fastigheterna är belägna på Grinden 4, Färgaren 1,Näsby 35,22, Näsby 35.28 samt Vä 2,107.

Geoenergianläggningar i 2 fastigheter, Arkelstorp
Projektet består av 2 separata fastigheter där varje fastighet kommer att ha sin egen geoenergianläggning med värmepumpar för sin försörjning av värme och varmvatten.

Ombyggnad/förstärkning av kaj och cykelväg i Åhus
En ca 50 m lång kaj/ cykelväg i hamnen i Åhus ska bytas till en beständigare konstruktion som inkluderar bl a undervattensgjutning och pålning samt en option gällande anslutande markarbeten.

Anslutning till vattenverk i Kristianstad
Avser anslutning från Färlövs vattenverk till Centrala vattenverket.

Elautomatisering vid vattenverk i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ändring och flyttning av 2 innerväggar.

Rivning av idrottshall i Kristianstad
Rivning av idrottshall samt utvändig ändring på huvudbyggnaden.

Ombyggnad av skola i Kristianstad
Installation av ny ventilationsanläggning samt uppförande av solpaneler på tak.

Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om- och tillbyggnad samt utvändig fasadändring av kontor.

Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad kontor, affär od, lagerbyggnad.

Tillbyggnad av lager i Kristianstad
Tillbyggnad lagerbyggnad.

Tillbyggnad av verkstad i Kristianstad
Tillbyggnad av verkstad.

Rivning av kontor i Kristianstad
Rivning del av kontorsbyggnad.

Ombyggnad av butik i Kristianstad
Om- och tillbyggnad till butik och restaurang.

Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av kontor.

Ombyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning av del av enbostadshus till fotvård samt uppsättning av skylt.

Ombyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning av enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad användning av lokal till lägenhet.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning flerbostadshus.

Tillbyggnad av affärshus i Kristianstad
Ändrad användning samt om- och tillbyggnad.

Ombyggnad av busshållplats vid väg 113 i Kristianstad

Resurskonsult elsäkerhet, trafiksäkerhet och arbetsmiljö väg/järnväg i region Syd
Uppdraget avser resurskonsult elsäkerhet, trafiksäkerhet 0ch arbetsmiljö väg/järnväg i region syd, länen Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Stationeringsort Kristianstad. Avtalstid 2017-05-02 tom 2018-05-01. Option 1: 2018-05-02 - 2019-05-01. Option 2: 2019-05-02 - 2020-05-01.

Vård- och underhållsplanering av begravningsplatser, Kristianstads kommun

Rivning av fd bostadshus i Kristianstad
Rivning av Rosa Huset, ett fd bostadshus med till en bondgård, BYA ca 220 kvm och därtill hörande komplementbyggnad. Bostadshuset har använts som dagcentral.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: