Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Helsingborg

Överbyggnad vid reningsverk i Helsingborg
Avser överbyggnad (luktåtgärder) av luktande delar, ventilationsåtgärder, flytt av slamhantering, övertäckning av bassänger m.m. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av diagnostiskt centum vid lasarettet i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av diagnostiskt centrum i den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02 lågdelen. plan 9 o 10.
Om- och tillbyggnad av resecentrum med kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast 4:e kv t 2017. Planer finns för ytterligare om- och tillbyggnad av kontor vid resecentrum Knutpunkten. Omfattning är ej fastställd.
Ombyggnad av flerbostadshus på Närlunda, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar i 4 våningsplan med 32 lägenheter i vardera huskropp samt tillhörande parkering och markanläggning. Objektets adress: Närlundavägen 6 och 10 I projektet kommer eventuellt att ingår även påbyggnad av ett 5:e våningsplan med 7 lägenheter i vardera huskropp. I projektet ingår även en option under projektnummer 1444361.
Ombyggnad av gata i Helsingborg, etapp 2
Projektet avser fortsatt ombyggnad av Drottninggatan/Järnvägsgatan med separata bussfiler. Projektet totala yta uppgår till 51000 m2 med en gatulängd av ca 1400 m.
Ombyggnad av hållplatser m.m för Superbusskoncept i Helsingborg
Helsingborgsexpressen är en utveckling av linje 1 ( för snabbusslinje)) från Dalhem via centrala Helsingborg till Råå. Denna sträcka avser Planteringsvägen vid Planteringen med mittförlagt busskörfält, två nya cirkulationsplatser, nya trädrader, nya trafiksignaler, belysning.
Ombyggnad av flerbostadshus på Närlunda, Helsingborg
Avser option från projektnummer 1396770. I'gångsättning tidigast 2018. Projektet avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp i 4 våningsplan med 32 lägenheter.
Ombyggnad av hållplatser m.m för Superbusskoncept i Helsingborg
Igångsättning tidigast runt årsskiftet 2017/2018.. Helsingborgsexpressen är en utveckling av linje 1 från Dalhem via centrala Helsingborg till Råå. Denna sträcka avser Vasatorpsävgen. Projektet avser gatuombyggnader för superbuss med separata körfält och entreprenaden avser nya hållplatser längs sträckan.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation i Helsingborg
Projekt avser utbyggnad av befintlig mottagningsstation och nytt mellanspänningsställverk samt utbyte av befintligt mellanspänningsställverk. Option avser tillbyggnad av bef teknikhus och finns på separat projekt 1471281.
Ombyggnad till trygghetsboende i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av vårdboende till 51 lägenheter.
Till- och ombyggnad av skola i Helsingborg
Projektet avser till- och ombyggnad av skollokaler, matsal, kök m.m. Yta tillbyggnad: ca 1000 m2.
Va-arbeten på Drottninggatan i Helsingborg
Avser ombyggnad av vattenledning, ca 450 meter och kombinerat VA-system till duplikat system, ca 350 meter huvudledning.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Helsingborg
Avser ombyggnad av vind till 20 små lägenheter.
Tillbyggnad av mottagningsstation i Helsingborg
Option avser tillbyggnad av bef teknikhus.
Ombyggnad till tillagningskök m.m.vid äldreboende i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av kontor vid äldreboende till tillagningskök samt personalutrymmen.
Om- och tillbyggnadd av produktionslokal i Helsingborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av produktionslokal i 1 huskropp i 2 plan. yta: 1100 m2.
Ombyggnad av lokaler för färjetrafik i Helsingborg
Avvaktar beslut. Omfattning, igångsättning oklart. Knutet till andra projekt.
Anläggande av torgyta i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2018. Projektet avser tillbyggnad med två klassrum samt tillagningskök. yyta: 300 m2.
Ombyggnad av brandstation i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Berga Brandstation sk. " Omställning Friska Brandmän och Medarbetare",. Ombyggnaden omfattar i första hand invändiga byggnads- och installationsarbeten samt nybyggnad av skärmtak. Lokalerna ska byggas om för att förbättra logistik och hantering av utrustning och skyddskläder. Avser tre husdelar: 1 Friska brandmän hus 01 ombyggnad ca 400 m2. 2 Friska medarbetare i hus 02 ombyggnad ca 510 m2. 3 Skärmtak utanför hus 02 nybyggnad ca 210 m2,.
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av park i Helsingborg, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av parkområde, rosenträdgård samt anläggande av offentlig toalett. I projektet ingår även belysning. Yta ca: 6000 m
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Avser tillbyggnad med lagerlokaler.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsplan.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Avser trafiksäkerhetsåtgärder i centrala Helsingborg
Ombyggnad av kallmagasin i Fredriksdalsområdet, Helsingborg
Befintligt kallmagasin t skall byggas om med nytt bjälklag, ny port, publik del, avfuktningsanläggning. m.m.
Relining av huvudvattenledning i Helsingborg
Avser relining av befintlig vattenledning. Totalt omfattar entreprenaden ca 810 meter ny huvudledning V200 PE varav 120 meter V200 PE som ska anläggas genom rörspräckning. Objektets läge är beläget på Planteringsvägen i Helsingborg, mellan korsningarna Rusthållsgatan och Elektrogatan.
Åtgärder av trafiksignalanläggning i Helsingborg
Projektet avser bl.a uppgradering av systemet. Arbetena sker löpande under 2018. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av gård, ny maskinbyggnad m.m. i Pålsjö, Helsingborg
Igångsättning tidigast slutet av 2017. Projektet avser ombyggnad av gård. Ombyggnaden omfattar renovering av damm samt anläggning av ny maskinbyggnad med utrustning för rening samt fontäner. I projektet ingå även nya grillplatser samt naturlekplats på gården. Uppskatta byggstart.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Erotionsåtgärder av starnder i Helsingborg
Upptaget i kommuns investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Upprustning av park i Helsingborg
Avser upprustning av Furutorpsplatsen, nytt utegym och lekplats.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser fortsatt ombyggnad av torg.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av torg i smågatsten men bänkar och cykelparkering damt belysning. Ca 1200 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 3-4 lägenheter.
Ny CNG-tankstation för drivmedel i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser att bygga om en gastankstation för CNG. Avser en tankstation för drivmedel och där finns även en befintlig gastankstation för CNG: Omfattar konstruktion, leverans, montage och driftsättning av CNG-anläggning.
Ombyggnad av kök vid skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av kök och matsal vid skola. Nya installationer och köksutrustning. Kylrum.
Ändring av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser att dela av en lägenhet till två små mindre lägenheter Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av förskola och paviljong Helsingborg
Avser rivning av förskola i Mörarp, Hus D, Brandmansgatan 4 samt paviljong Norrehed 1340, Byggnad 3, Planteringsvägen 139 Helsingborg.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av lokaler för beredningsyta och frys.
Anbud MF Kontrollprogram för Rååns Vattenråd Helsingborg
Avser kontrollprogram för Rååns vattenråd. Undersökningarna omfattar provtagningar och analyser av vattenkemi med automatisk flödesstyrd provtagare, bottenfauna och påväxtlager/kiselalger samt årsrapporter och presentation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad till flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av verkstad i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av verkstad och omklädningsrum samt ändring av bef del.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av butik/restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av förskola/skola.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av industri/lager.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor till skola/gymnasium.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontorslokal till gymnasieskola.
Ändring till utbildningslokal i Helsingborg
Bygglov ändrad användning från lager till utställning.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov ändring av kontor till butik.
Rivning av hotell i Helsingborg
Rivningslov rivning av hotell.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov rivning av komplementbyggnad.
Rivning av telestation i Helsingborg
Rivningslov rivning av teknikbod.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av industri/lager, Bygglov fasadändring av industri/lager - ändring av fönster Iris 6.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov komplementbyggnad.
Rivning av skärmtak i Helsingborg
Rivningslov rivning av befintlig skärmtak.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov rivning av bod.
Rivning av ekonomibyggnad i Helsingborg
Rivningslov rivning av ekonomibyggnad.
Rivning av enbostadshus i Helsingborg
Rivningslov rivning av enfamiljsbostad m.m.
Rivning av fritidshus i Helsingborg
Rivningslov rivning av fritidshus.
Rivning av garage i Helsingborg
Rivningslov rivning av garage Brigaden 7,8.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov anläggning av jordvall.
Tillbyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad, Planteringen 1:44,1:45.
Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av skola med skärmtak.
Tillbyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av teknikbod.
Anbud specialist tunnel i Helsingborg
Avser att utforma förslag på rutiner för fortsatta mätningar och ta fram en gemensam analysrutin för all mätdata mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: