Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Helsingborg

Överbyggnad vid reningsverk i Helsingborg
Avser överbyggnad (luktåtgärder) av luktande delar, ventilationsåtgärder, flytt av slamhantering, övertäckning av bassänger m.m. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus på Närlunda, Helsingborg
Igångsättning tidigast runt årsskiftet 2017/2018.. Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar i 4 våningsplan med 32 lägenheter i vardera huskropp samt tillhörande parkering och markanläggning. Objektets adress: Närlundavägen 6 och 10 I projektet kommer eventuellt att ingår även påbyggnad av ett 5:e våningsplan med 7 lägenheter i vardera huskropp. I projektet ingår även en option under projektnummer 1444361.
Ombyggnad av gata i Helsingborg, etapp 2
Projektet avser fortsatt ombyggnad av Drottninggatan/Järnvägsgatan med separata bussfiler. Projektet totala yta uppgår till 51000 m2 med en gatulängd av ca 1400 m. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Avser ombyggnad av By01 för inplacering av hudmottagning, bibliotek och klinisk träningscentrum.
Ombyggnad av flerbostadshus på Närlunda, Helsingborg
Avser option från projektnummer 1396770. I'gångsättning tidigast 2019. Projektet avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp i 4 våningsplan med 32 lägenheter.
Ombyggnad av gata i Helsingborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av Drottninggatan/Järnvägsgatan med separata bussfiler. Målet är att Drottninggatan/Järnvägsgatan ska förvandlas från en tung trafikerad genomfartsled till en gata.
Ombyggnad av hållplatser m.m för Superbusskoncept i Helsingborg
Igångsättning tidigast runt årsskiftet 2017/2018.. Helsingborgsexpressen är en utveckling av linje 1 från Dalhem via centrala Helsingborg till Råå. Denna sträcka avser Vasatorpsävgen. Projektet avser gatuombyggnader för superbuss med separata körfält och entreprenaden avser nya hållplatser längs sträckan.
Ombyggnad till trygghetsboende i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av vårdboende till 51 lägenheter.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av Laröds skola.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Helsingborg
Avser ombyggnad av vind till 20 små lägenheter.
Ombyggnad av hållplatser m.m för Superbusskoncept i Helsingborg
Helsingborgsexpressen är en utveckling av linje 1 från Dalhem via centrala Helsingborg till Råå. Denna sträcka avser Planteringsvägen m fl. Objektet avser ombyggnader av gator och hållplatser för ny snabbusslinje, Helsingborgs Expressen.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för att bygga till Dalhem östra förskola. Omfattning är ej fastställd. Ingen kostnadsuppgift.
Sluttäckning av Rökille deponi i Helsingborg
NSR AB avser att färdigställa sluttäckning av Rökille deponi , etapp B Terrassering/avjämningsskikt ingår i separat entreprenad som är påbörjad. Sluttäckningen omfattar ca 80 000 m2. Entreprenaden består i huvudsak av sluttäckningskonstruktionen där följande delmoment ingår: • 0.3 m tätskikt av lera. • 0.2 m dränerande lager • 0.8 m skyddsskikt • 0.2 m växtskikt Dessutom ingår ny väg mellan Hjortshögsvägen och arbetsytan uppe på deponin samt diken och dräneringssystem.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Skisser utförda genom ideellt arbete. Projektet avser tillbyggnad med två klassrum samt tillagningskök.
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Styckerenovering av lägenheter i Helsingborg och Malmö
Avser styckerenovering av enskilda lägenheter, ca 100 lägenheter per år i huvudsak i Helsingborg men även mindre andel i Malmö. Projektet kommer att handlas upp som ett ramavtal.
Utbyte av krafttransformatorer, komplettering för luftledning mm i Ekeby
Avser komplettering med ändstolpar och stolpfundament för 55 kV luftledning samt utbyte av befintliga frånskiljare och brytare till 72,5 kV frånskiljande brytare. Renovering av transformatorfundament, ny leverans för utbyte av två (2) st krafttransformatorer, ny leverans för utbyte respektive komplettering av nollpunktsutrustning med avstämningsautomatik, kabelarbeten i mark.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ändring av två bostadshus till 4 st lght:er.
Sanering av va-ledningar i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig vattenledning (ca 750 m huvudledning vatten) och kombinerat VA-system till duplikat system (ca 500 m huvudledning dag och spill). Option på Karl X Gustavs gata som omfattar ombyggnad av befintlig vattenledning (ca 230 m huvudledning vatten) och kombinerat VA-system till duplikat system (ca 210 m huvudledning dag och spill) samt gata i delar av Karl X Gustavs Gata, Helmfeltsgatan, Wrangelsgatan och Randersgatan. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till livsmedelsbutik i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser invändig ombyggnad från lager till livsmedelsbutik.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Erotionsåtgärder av starnder i Helsingborg
Upptaget i kommuns investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Objektet avser upprustning av 14 befintliga lekplatser i Helsingborg: Vikingsbergsleken, Rosengårdens parklek, Västergård Norra m fl.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning under mars/april 0217. Projektet avser ombyggnad av lokal till 3-4 lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser ombyggnad av knotor till 3 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2018. Avser tillbyggnad av industri/lager. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad byggstart. Eventuellt förhandlingsentreprenad vad gäller huskroppen.
Ny CNG-tankstation för drivmedel i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser att bygga om en gastankstation för CNG. Avser en tankstation för drivmedel och där finns även en befintlig gastankstation för CNG: Omfattar konstruktion, leverans, montage och driftsättning av CNG-anläggning.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2017. Arbetena avser främst beläggningsarbeten/ytskikt.
Ventilationsarbeten i förskola i Helsingborg
Avser Installation av ny ventilationsanläggning i förskola.
Ombyggnad av kök vid skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av kök och matsal vid skola. Nya installationer och köksutrustning. Kylrum. Uppskattad byggstart.
Konsult för fastighetsbesiktning, riskanalys och vibrationsmätning i Helsingborg
Beställaren har vid genomförande av VA-arbeten och dylikt behov av att dokumentera befintliga förhållanden i anslutande fastigheter före, under och efter arbetenas utförande. Konsulten ska under avtalstiden genomföra riskinventering/riskanalyser, vibrationsmätningar, syneförrättningar och därtill sammanhängande arbetsuppgifter med avseende på fastigheter före, under och efter schaktnings-, sprängningsarbeten och dylikt. Uppdrag kan även innebära att Konsulten ska fastställa gränsvärden för vibrationer vid rivning, schaktning, pålning, sprängning mm samt fastställa riktvärden för maximala bullernivåer för entreprenadarbeten. Vidare ska Konsulten bistå Beställaren med att göra ansvarsbedömningar då fråga uppkommer om skadeansvar för Beställaren eller hans entreprenör på grund av utförda arbeten. Konsulten ska under avtalstiden bistå Beställaren med tjänster inom ovan angivna och anslutande områden som t ex täthetsprovningar av skorstenar och eldstäder. Omfattningen av Uppdraget i detalj ska fastställas i samband med avrop. Uppskattad start.
Ombyggnad till g/c-väg i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Avser ombyggnad del av gata till gång- och cykelväg.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning från trafikskola till vårdklinik Långvinkeln Västra 47,Jägaren 10.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändring av förråd till kontor.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Avser ombyggnad av kök, rivning av ventilationsanläggning, ändring av bärande konstruktioner.
Tillbyggnad av kaj i Helsingborg
Bygglov utbyggnad av befintlig kaj.
Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av byggnad till samlingslokal (förhandsbesked).
Ombyggnad av idrottshall i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av industri till klätterutbildning.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor till skola/gymnasium.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor/bostad till kontor (flerbostadshus).
Ombyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontorslokal till gymnasieskola.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av skola till kontor/butik.
Ombyggnad av gångstråk i Helsingborg
Marklov renovering av gångväg.
Rivning av stall i Helsingborg
Rivningslov rivning av brandskadat stall.
Tillbyggnad av kallager/utställningslokal i Helsingborg
Avser tillbyggnad av kallager/utställningslokal men en yta på ca 200 m2. I projektet ingår även rivning av skärmtak.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser ändrad användning av kontor till skola.
Tillbyggnad av verkstad i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av verkstad, lager samt produktionsytor.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av lasthus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri/lager. 8 nya lasthus med taklutning.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov fasadändring samt invändig ombyggnad.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov fasadändring, ändrad användning samt rivningslov.
Om och tillbyggnad av tingshus i Helsingborg
Bygglov om- och tillbyggnad av tingsrätt.
Ombyggnad av veterinärstation i Helsingborg
Bygglov om-& tillbyggnad av djursjukhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av lokaler till skola.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad och ändrad användning från lager till handel, trampolinpark.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av butik/restaurang.
Tillbyggnad av garage i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri, skärmtak.
Ombyggnad av garage i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av garage.
Tillbyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Avser tillbyggnad av restaurang på ca 30-40 kvm.
Ombyggnad av mottagningsstation i Helsingborg
Avser små ombyggnationer på mottagningsstation.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Bygglov anläggning, invallning av cisternområde.
Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov fasadändring av industri/lager, skärmtak.
Rivning av fritidshus i Helsingborg
Rivningslov rivning av fritidshus.
Rivning av toalett i Helsingborg
Rivningslov rivning av pissoar.
Rivning av telestation i Helsingborg
Rivningslov rivning av teknikbod.
Rivning av skärmtak i Helsingborg
Rivningslov rivning av befintlig skärmtak.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av sockermagasin till paintballaktivitet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus, lokal till lägenhet.
Ombyggnad av konserthus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av hamnmagasin till tillfälliga aktiviteter/event.
Rivning av förskola i Helsingborg
Avser rivning av förskola i ett plan med en yta på 950 m2. Uppskattad igångsättning och kostnad.
Ändring av parkeringsplatser vid bostadsområde i Helsingborg
Projektet avser breddning av befintliga parkeringsplatser i anslutning till Brf Helsingborgshus nr 12. Igångsättning under 2017.
Rivning av fritidsgård i Helsingborg
Igångsättning tidigast mars 2017. Avser rivning av fritidsgård.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: