Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Helsingborg

Överbyggnad vid reningsverk i Helsingborg
Avser överbyggnad (luktåtgärder) av luktande delar, ventilationsåtgärder, flytt av slamhantering, övertäckning av bassänger m.m. Uppskattad byggstart.

Påbyggnad av affärshus med lägenheter i Höganäs
Igångsättning preliminärt under maj 2017. Projektet avser påbyggnad av 82 lägenheter på befintligt affärshus från plan 5 till plan 18..

Om- och tillbyggnad av tingsrätt i Helsingborg
Avser 5000 m2 ombyggnad samt 4000 m2 tillbyggnad av Tingsrätten i Helsingborg.

Ombyggnad av kontor till bostäder i Helsingborg
Projektet omfattar ombyggnad av våning 2-5 till ett 70-tal mindre lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Avser ombyggnad av By01 för inplacering av hudmottagning, bibliotek och klinisk träningscentrum.

Ombyggnad till skola i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av kontor till skollokaler i 1 huskropp i 6 plan.

Ombyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser ombyggnad av 3 st lamellhus i tre plan. I projektet ingår även markarbeten. Objektets läge. Grönkullagatan 5, 17 och 19.

Ombyggnad av hållplatser m.m för Superbusskoncept i Helsingborg
Igångsättning planeras under 3:e kv 2017. Helsingborgsexpressen är en utveckling av linje 1 från Dalhem via centrala Helsingborg till Råå. Denna sträcka avser Vasatorpsävgen. Projektet avser gatuombyggnader för superbuss med separata körfält och entreprenaden avser nya hållplatser längs sträckan.

Ombyggnad av gata i Helsingborg, etapp 1
Igångsättning under våren 2017. Projektet avser ombyggnad av Drottninggatan/Järnvägsgatan med separata bussfiler. Målet är att Drottninggatan/Järnvägsgatan ska förvandlas från en tung trafikerad genomfartsled till en gata.

Anläggande av planskild korsning Ringstorpsvägen Helsingborg
Projektet avser en planskild korsning över/under järnvägen, GC-port.

Till- och ombyggnad av skola i Helsingborg
Projektet avser till- och ombyggnad av skollokaler, matsal, kök m.m. Yta tillbyggnad: ca 1000 m2.

Ombyggnad av produktionslokal i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2017. Planer finns för ombyggnad av ett våningsplan i en befintlig produktionslokal, yta: 500-1000 m2.

Pilotutveckling av befintliga flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning början av 2017. Avser option från obj.nr 933917 (Grönkullagatan 9,11,13). Entreprenadform: totalentreprenad samverkanform partnering. Projektet omfattar samtliga arbeten som skall utföras för ombyggnad av bostadshusen. Ambitionen är att utföra ombyggnationerna med avsikten att lära känna byggnaderna och närmiljön. Syftet ör att finna vilken/vilka nivåer på ombyggnad av de befintliga husen som är ekonomiskt och socialt hållbara i många år framöver. Vidare omfattar projektet en fördjupad utredning av utvecklingsmöjligheter för de befintliga husen. Den ger möjlighet för påbyggnad av en eller fler våningar samt nybyggnad inom detaljplaneområdet. Vid nybyggnad kan en viss del rivning bli aktuell. De olika alternatien ska utredas och ett projektprogram ska fastställas som sedan genomförs inom denna entreprenad. Objektets läge: Grönkulla är beläget i sydvästra delan av Drottninghög och avgränsas av Vasatorpsvägen i söder, Regementsvägen i väster och Drottnighögs inre parkområde i norr och öster.

Ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av en skollänga, nya grund-, bjälklag- och takkonstruktioner, nya installationer, ny stomkomplettering, snickeriiarbeten, putsning samt nya ytskikt. Dessumtom utvändiga målnings-, fognings- och putsarbeten samt markarbeten.

Ombyggnad av gator m.m för Superbusskoncept i Helsingborg
Igångsättning planeras början av 2017.. Helsingborgsexpressen är en utveckling av linje 1 från Dalhem via centrala Helsingborg till Råå. Denna sträcka avser Rååvägen, körbana och gångbanor för Helsingborgs Expressen från Kaptensgatan till Mårtensgatan. Omläggning av VA-system. Yta: ca 5000 m. Ledningslängd ca 500 m. Gatulängd ca 500 m.

Ombyggnad av vind till lägenheter i Helsingborg
Avser ombyggnad av vind till 20 små lägenheter.

Ombyggnad av brandstation i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Berga Brandstation sk. " Omställning Friska Brandmän och Medarbetare",. Ombyggnaden omfattar i första hand invändiga byggnads- och installationsarbeten samt nybyggnad av skärmtak. Lokalerna ska byggas om för att förbättra logistik och hantering av utrustning och skyddskläder. Avser tre husdelar: 1 Friska brandmän hus 01 ombyggnad ca 400 m2. 2 Friska medarbetare i hus 02 ombyggnad ca 510 m2. 3 Skärmtak utanför hus 02 nybyggnad ca 210 m2,.

Ombyggnad av hållplatser m.m för Superbusskoncept i Helsingborg
Igångsättning planeras under 2:a kv 2016. Helsingborgsexpressen är en utveckling av linje 1 från Dalhem via centrala Helsingborg till Råå. Denna sträcka avser Planteringsvägen. Projektet avser gatuombyggnader för superbuss med separata körfält och entreprenaden avser nya hållplatser längs sträckan.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ändring av två bostadshus till 4 st lght:er.

Sluttäckning av Rökille deponi i Helsingborg
NSR AB avser att färdigställa sluttäckning av Rökille deponi , etapp B Terrassering/avjämningsskikt ingår i separat entreprenad som är påbörjad. Sluttäckningen omfattar ca 80 000 m2. Entreprenaden består i huvudsak av sluttäckningskonstruktionen där följande delmoment ingår: • 0.3 m tätskikt av lera. • 0.2 m dränerande lager • 0.8 m skyddsskikt • 0.2 m växtskikt Dessutom ingår ny väg mellan Hjortshögsvägen och arbetsytan uppe på deponin samt diken och dräneringssystem.

Styckerenovering av lägenheter i Helsingborg och Malmö
Avser styckerenovering av enskilda lägenheter, ca 100 lägenheter per år i huvudsak i Helsingborg men även mindre andel i Malmö. Projektet kommer att handlas upp som ett ramavtal.

Utbyte av krafttransformatorer, komplettering för luftledning mm i Ekeby
Avser komplettering med ändstolpar och stolpfundament för 55 kV luftledning samt utbyte av befintliga frånskiljare och brytare till 72,5 kV frånskiljande brytare. Renovering av transformatorfundament, ny leverans för utbyte av två (2) st krafttransformatorer, ny leverans för utbyte respektive komplettering av nollpunktsutrustning med avstämningsautomatik, kabelarbeten i mark.

Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av torg i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad delar av Mariatorget i centrala Helsingborg. Arbetena avser beläggningsarbeten, trafikpollare, belysnings- och ledningsarbeten. Yta: ca 4000 m2. Gatutlängd: ca 250 m. Option gällande rivning av mur ingår under projektnummer 1407802.

Sanering av va-ledningar i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig vattenledning (ca 750 m huvudledning vatten) och kombinerat VA-system till duplikat system (ca 500 m huvudledning dag och spill). Option på Karl X Gustavs gata som omfattar ombyggnad av befintlig vattenledning (ca 230 m huvudledning vatten) och kombinerat VA-system till duplikat system (ca 210 m huvudledning dag och spill) samt gata i delar av Karl X Gustavs Gata, Helmfeltsgatan, Wrangelsgatan och Randersgatan. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning planeras början av 2018. Avser tillbyggnad av skollokaler samt administrativa lokaler.

Ombyggnad till livsmedelsbutik i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser invändig ombyggnad från lager till livsmedelsbutik.

Ombyggnad av torg i Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser fortsatt ombyggnad av torg.

Ombyggnad för hjärtmottagning i Helsingborg
Avser 800 m2 ombyggnad till lokaler för hjärtmottagning.

Ventilationsarbeten i förskola i Helsingborg
Avser nytt ventilationsaggregat samt nytt radiatorsystem m.m. i förskola.

Ombyggnad av butik i Helsingborg
Avser ombyggnad av butikslokal med en yta på 1000 m2.

Ombyggnad av parkeringshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Södra Stenbocksgatan/Furutorpsgatan Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning under mars/april 0217. Projektet avser ombyggnad av lokal till 3-4 lägenheter.

Ombyggnad till lägenheter i Helsingborg
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser ombyggnad av knotor till 3 lägenheter.

Ny CNG-tankstation för drivmedel i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser att bygga om en gastankstation för CNG. Avser en tankstation för drivmedel och där finns även en befintlig gastankstation för CNG: Omfattar konstruktion, leverans, montage och driftsättning av CNG-anläggning.

Ombyggnad av torg i Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2017. Arbetena avser främst beläggningsarbeten/ytskikt.

Konsult för fastighetsbesiktning, riskanalys och vibrationsmätning i Helsingborg
Beställaren har vid genomförande av VA-arbeten och dylikt behov av att dokumentera befintliga förhållanden i anslutande fastigheter före, under och efter arbetenas utförande. Konsulten ska under avtalstiden genomföra riskinventering/riskanalyser, vibrationsmätningar, syneförrättningar och därtill sammanhängande arbetsuppgifter med avseende på fastigheter före, under och efter schaktnings-, sprängningsarbeten och dylikt. Uppdrag kan även innebära att Konsulten ska fastställa gränsvärden för vibrationer vid rivning, schaktning, pålning, sprängning mm samt fastställa riktvärden för maximala bullernivåer för entreprenadarbeten. Vidare ska Konsulten bistå Beställaren med att göra ansvarsbedömningar då fråga uppkommer om skadeansvar för Beställaren eller hans entreprenör på grund av utförda arbeten. Konsulten ska under avtalstiden bistå Beställaren med tjänster inom ovan angivna och anslutande områden som t ex täthetsprovningar av skorstenar och eldstäder. Omfattningen av Uppdraget i detalj ska fastställas i samband med avrop. Uppskattad start.

Ventilationsarbeten i förskola i Helsingborg
Avser Installation av ny ventilationsanläggning i förskola.

Ombyggnad av kök vid skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av kök och matsal vid skola. Nya installationer och köksutrustning. Kylrum. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad till g/c-väg i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Avser ombyggnad del av gata till gång- och cykelväg.

Rivning av vårdboende i Helsingborg
Rivning av 2-plansbyggnad med källare. Stomme i betong och fasad med tegel och skivor.

Anpassning av gång- och cykelbana i Höör
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser trafiksäkerhetsåtgärder av befintlig g/c-bana.

Rivning av industrihus i Helsingborg
Rivningslov rivning av industri/lager.

Ombyggnad av skola i Helsingborg
Ändring av bärande konstruktion, ombyggnad av nicolaiskolans duschrum.

Rivning av stall i Helsingborg
Rivningslov rivning av brandskadat stall.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Ändring av hiss i flerbostadshus.

Tillbyggnad av verkstad i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av verkstad, lager samt produktionsytor.

Tillbyggnad av kaj i Helsingborg
Bygglov utbyggnad av befintlig kaj.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av skola till kontor/butik.

Ombyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning tidigast sommaren 2017. Avser ombyggnad av kök, rivning av ventilationsanläggning, ändring av bärande konstruktioner.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Installation av hiss i flerbostadshus.

Installation av maskinport/hiss i flerbostadshus i Helsingborg
Installation av hiss/maskinport i befintligt flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Installation av hiss/maskinport i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Installation av ventilationsaggregat i flerbostadshus.

Ombyggnad av gångstråk i Helsingborg
Marklov renovering av gångväg.

Ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser ändrad användning av kontor till skola.

Tillbyggnad av kallager/utställningslokal i Helsingborg
Avser tillbyggnad av kallager/utställningslokal men en yta på ca 200 m2. I projektet ingår även rivning av skärmtak.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av flerbostadshus. byggnation av balkonger samt tillbyggnad av lght:er.

Ombyggnad av församlingshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring samt invändig ändring/installation av hiss.

Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov fasadändring, ändrad användning samt rivningslov.

Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av flerbostadshus, vind till lägenheter.

Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av flerbostadshus, vindsförråd till lägenheter.

Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av lokaler till skola.

Tillbyggnad av vattenverk i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av pelletspanna samt tillbyggnad för vattenverk.

Ombyggnad av tingshus i Helsingborg
Bygglov om- och tillbyggnad av tingsrätt.

Tillbyggnad av lasthus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri/lager. 8 nya lasthus med taklutning.

Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av kontor.

Tillbyggnad av ställverk i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av kontrollbyggnad.

Ombyggnad av cistern i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av cistern.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus uterum.

Tillbyggnad av garage i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av garage.

Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri, skärmtak.

Ombyggnad av garage i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av garage.

Ombyggnad av lastkaj i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av lastkaj.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av miljöhus och rivning av bef,, nybyggnad av pergola samt renovering av gårdsbjälklag.

Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov fasadändring av industri/lager, skärmtak.

Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Avser tillbyggnad av restaurang på ca 30-40 kvm.

Ombyggnad av mottagningsstation i Helsingborg
Avser små ombyggnationer på mottagningsstation.

Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Bygglov anläggning, invallning av cisternområde.

Ombyggnad av lager i Helsingborg
Installation av 2 gaskaminer med avgaskanalser.

Ombyggnad av fritidsanläggning i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av sockermagasin till paintballaktivitet.

Ombyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av tomt till parkering.

Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus, lokal till lägenhet.

Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov rivning av byggnader.

Rivning av enbostadshus i Helsingborg
Rivningslov rivning av enbostadshus och garage.

Rivning av toalett i Helsingborg
Rivningslov rivning av pissoar.

Rivning av mur vid torg i Helsingborg
Igångsättning början av 2017 under förutsättning att alla beslut är tagna. Projektet avser rivning av befintlig mur vid Mariatorget.

Ombyggnad av omklädning vid tennissanläggning i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintligt omklädningsrum.

Ändring av parkeringsplatser vid bostadsområde i Helsingborg
Projektet avser breddning av befintliga parkeringsplatser i anslutning till Brf Helsingborgshus nr 12. Igångsättning under 2017.

Rivning av fritidsgård i Helsingborg
Igångsättning tidigast mars 2017. Avser rivning av fritidsgård.

Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Ändring av bärande konstruktion/brandskydd i tvättstuga samt lokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.

Ändring i flerbostadshus i Helsingborg
Ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.

Ändring i kontor i Helsingborg
Ändring av bärande konstruktion i kontor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: