Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Eslöv

Ombyggnad till bostäder mm i Eslöv
Planer finns för ombyggnad till bostäder och centrumverksamhet samt rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av polisstation i Eslöv
Avser ändring av planlösning, ventilation och VA-anläggning av polis/kontorshus.
Ombyggnad till bostäder i Eslöv
Avser ombyggnad av skola till 7 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för fasadändring (takrenovering) samt anmälan för ändring av ventilation (s-vent till f-vent) av flerbostadshus i fastigheten stenhuggaren 10, västerlånggatan 21 a-b, eslöv Stenhuggaren 8,10.
Renovering av undercentral och kyla, i Eslöv.
Omfattar byte av tekniska komponenter till fastigheten slaktaren 25.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Eslöv
Avser ombyggnad från vind till lägenheter.
Tillbyggnad av hotell i Eslöv
Bygglov är sökt för tillbyggnad och fasadändring av hotell. Fastigheten genomgår en större förädling där första steget i processen är att riva trappan och ge bottenplan kontakt med torgytan. Ny verksamhet kommer att öppna i bottenplan under december 2017. Trappan ska i sin helhet rivas inklusive vilplan, bjälklag, planteringar, dränering, värmekablar och belysning. Utöver trappan ska pelare rivas inklusive grundläggning ner till 1 meter under ny marknivå. Vindfång på trappans bjälklag rivs, trafikpollare och lättbetongvägg under trappa rivs. Entreprenaden omfattar även återställande av ytor efter rivning. Normal verksamhet kommer att pågå inom fastigheten under hela entreprenadstiden. Detta innebär krav på fri passage till byggnadens entréer.
Tillbyggnad av stall i Eslöv
Avser tilllbyggnad av befintligt ridhus med stall på fastigheten äspinge 7:15, äspinge 715, hurva.
Totalrenovering av Ellinge gallerstation i Eslöv
Avser totalrenovering och utbyggnad av befintlig gallerstationsbyggnad samt utbyte av tillhörande maskin- och elutrustning.
Ombyggnad av pannrum till värmepumpsystem, Marieholm, Eslöv
Projektet avser ombyggnad av pannrum. Befintlig panna rivs och ersätts med kondenserande vägghängda gaspannor.Objektets läge: Kvarngatan 2 A-C, Stora Torg 3 A-D och Storgatan 1 i Marieholm.
Vattendragsrestaurering i Eslöv,och Lund
Kävlingeåns vattenråd kommer tillsammans med Lund och Eslövs kommuner att utföra fiskevårdsåtgärder vid Harlösa 16:2 och Hjularöd 24:3 (projekt 780) i Eslövs kommun. Samt Sandby 67:1, 67:2 (projekt 779) och samfälld mark i Lunds kommun. Avser b.la rivning av 4 dämmen sam uppbyggnad av ny fiskväg vid två av dessa. Biotopvård utförs i form av utläggning av block och lekbäddar för öring. Rensning av viss finsediment skall utföras.En mindre gångbro skall byggas om vid Harlösa. I Sandby skall en mindre mur repareras, och tre kortare rörledningar m.m
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Avser ändrad användning (kontor till lägenheter) av flerbostadshus på fastigheten skräddaren 18, malmgatan 2, eslöv.
Ombyggnad av hotell i Eslöv
Avser ändrad användning av kontor till hotell samt fasadändring (skyltar) på fastigheten domherren 3, verkstadsvägen 12, eslöv.
Ombyggnad av industrihus i Eslöv
Anmälan för byte oljeavskiljare på fastigheten städet 4, maskinvägen 4, eslöv.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Anmälan för vvs-installation i flerbostadshus på fastigheten stenhuggaren 13, västergatan 7, eslöv.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för fasadändring (takfönster) och rivningslov för invändig trappa samt anmälan om ändring av planlösning (nya lägenheter) av flerbostadshus på fastigheten muraren 2, västerlånggatan 51, eslöv.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Bygglov för tillbyggnad samt anmälan om ändring av planlösning (nya lägenheter) av flerbostadshus på fastigheten druvan 21, palmgatan 6, eslöv.
Ombyggnad av industrihus i Eslöv
Bygglov för ändrad användning (personal utrymme till 2 lgh ) samt anmälan om ändring av planlösning av industribyggnad på fastigheten vinet 7, lundavägen 8, eslöv.
Ombyggnad av vind i Eslöv
Avser inredning av vind (sex lägenheter) samt fasadändring av flerbostadshus på fastigheten smeden 1, södergatan 17a, eslöv.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Förhandsbesked för ändrad användning (från bollhall till fyra lägenheter) på fastigheten harlösa 44:75, gårdstångavägen 8, harlösa.
Ombyggnad av vårdcentral i Eslöv
Avser fasadändring samt anmälan om ändring av planlösning och ventilation av vårdcentralen på fastigheten kärråkra 1, trollenäsvägen 2, eslöv.
Tillbyggnad av radhus i Eslöv
Bygglov för tillbyggnad (uterum) av radhus på fastigheten tangon 1, fjärdingsvägen 31, eslöv.
Tillbyggnad av elverk i Eslöv
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (reservelverk) på fastigheten gröngölingen 1, vindelvägen 3, eslöv.
Tillbyggnad av radhus i Eslöv
Bygglov för tillbyggnad av radhus ( uterum ) på fastigheten sibbarp 25:25, onsjögatan 4g, marieholm.
Rivning av sophus i Eslöv
Rivningslov för miljöhus på fastigheten gårdsåkra 2, gårdsåkra, eslöv.
Rivning av förråd i Eslöv
Rivningslov för rivning av bodar på fastigheten eslöv 53:4 (ekevalla), odengatan 19, eslöv.
Rivning av barack i Eslöv
Rivningslov för rivning av modulhus på fastigheten borret 15, verkstadsvägen 14, eslöv.
Ombyggnad av förskola i Eslöv
Tidsbegränsat bygglov (fem år) för ändrad användning av klubblokal till förskola på fastigheten örtofta 15:67 (del av örtofta 15:44), löddeåvägen 51, eslöv.
Tillbyggnad av markanläggning i Eslöv
Marklov för utökning av betplatta på fastigheten örtofta 15:35, sockerbruksvägen 1, eslöv.
Tillbyggnad av tennishall i Eslöv
Förhandsbesked för tillbyggnad av tennishall på fastigheterna skatan 9 och skatan 3, ringsjövägen 2c och 2d, eslöv.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: