Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ängelholm

Om- på- och nybyggnad av hotell i Ängelholm
Projektet avser om- på- och nybyggnad av hotellet, nytt kök, 112 hotellrum. Till- och påbyggnadsyta; ca 2000 kvm och ombyggnadsyta; ca 3000 kvm.

Ombyggnad av Stadshuset i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018, med 50 mkr för år 2017 och 19,5 mkr för år 2018.

Ombyggnad av reningsverk i Ängelholm
Planer finns för ombyggnad av reningsverket. Omfattar bland annat nya bassänger.

Utbyggnad/renovering av konferensanl i Skälderviken, Ängelholm
Utredningar pågår då denna byggnad ligger kopplad till stranden och stormar sköljer bort sand.. problem med att fylla på osv. Avser utbyggnad med hotelldel samt renovering av befintlig anläggning.

Upprustning av fotbollsarena i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd.

Ombyggnad av va-ledningar och gata i Munka Ljungby Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Tekniska konsulter - Projektering och utredning VA i Ängelholm och Örkelljunga
Tidigare är har Ängelholm handlat dessa tjänster för ca 3 mkr/år och Örkelljunga för ca 0,5 mkr/år, detta är ingen garanti men kan ses som en indikation på kommande volym.

Upprustning idrottsplats i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Anläggande av konstgräs i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Trafiksäkerhetsåtgärder av väg i Ängelholm
Projektet ligger vilande.

Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ombyggnad av bro över Kägleån vid Önnersmölla
Underhållsåtgärder.

Ombyggnad av våningsplan i flerbostadshus i Ängelholm
Projektet vilande. Avser inredande av våning 4 för utökning av våning 3. Inga fler lägenheter.

Ombyggnad maskinhall till annan verksamhet i Gånarp
Projektet avser ombyggnad av befintlig maskinhall till lösdrift för unghästar, skötsel- och serviceutrymmen samt eventuell komplettering med uteboxar för inackordering av ridhästar. Byggstart planeras under 2017. Kostnaden är uppskattad.

Ombyggnad av gata i Ängelholm
Avser ny gång- och cykelväg, upprustning av vattenledningar och gatumark, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.

Renovering av tryckstegringsstation i Ängelholm
Avser renovering av tryckstegringsstation för dricksvatten samt renovering av rörbrunnar inom Brandsvigs vattenskyddsområde.

Rivning av skola i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av skolverksamhet.

Tekniska konsulter - Byggledning va i Ängelholm och Örkelljunga
Delområde 1: Byggledningsuppdrag - ledningsnät. Delområde 2: Byggledningsuppdrag - process vatten. Delområde 3: Byggledningsuppdrag - process avlopp. En indikation på kommande volym inom området är ca 500.000 kr/år för Ängelholm och ca 200.000 kr/år för Örkelljunga.

Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Avser ändrad användning av annan verksamhetsbyggnad/ny brandcellsindelning.

Ombyggnad av affärshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning annan verksamhetsbyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändrad användning flerbostadshus.

Ombyggnad av mark i Ängelholm
Ansökan om marklov för dagvattenmagasin.

Renovering av avloppspumpstation i Ängelholm

Ombyggnad av flygterminal i Ängelholm
Ansökan om bygglov för in/utvändig ändring.

Ombyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ny utvändig trappa samt ny ytterdörr i fasad till fläktrum och sammanslagning av lokal.

Tillbyggnad av industrihus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industriverksamhet.

Ombyggnad av va-ledning i Ängelholm
Anmälan om installation av kommunalt va.

Ombyggnad av va-ledningar i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Ombyggnad av busshållplats vid väg 120 i Ängelholm

Ombyggnad av gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: