Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Norrköping

Om- och tillbyggnad vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Projektet är uppdelat i flera block. Vi söker ytterligare information angående de olika blockens uppdelningar. Uppskattad byggstart och kostnad. Kommer att pågå under flera år.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.

Tillbyggnad av lager i Norrköping
Tillbyggnad av Rustas centrallager för Norden. Det är även ett entrésolplan på ca 11000kvm.

Nya anslutningsspår på Kardonbanan Åby-Händelö, Norrköping
BEST-arbeten.

Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Invändig renovering av köpcentrum

Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping
Om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad av matsal och ny skoldel.

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 3
Hela sträckan är 190,5 km.

Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal.

Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar

Rivning av industri sanering mm i Norrköping, et 2 (D)

Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.

Ombyggnad av vårdbostad i Norrköping
Rotrenovering av lss-boende samt fasadändring, hus 8. Tillgänglighetsanpassning. Ny tvättstuga i källaren. Personalytor.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändring av befintligt kontor.

Ombyggnad till restaurang och festlokal i Norrköping

Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Åby
Omfattar rivning och uppförande av mindre överbyggnad, ombyggnad av fritidsgård samt uppförande av mindre förbindelsebyggnad kallad Länken.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av industrifastighet till bostäder samt tillbyggnad.

Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning, från kallager till restaurang.

Ombyggnad av avloppsreningsverk på Slottshagen i Norrköping
NoVA planerar att genomföra åtgärder som syftar till att effektivisera kvävereningen på Slottshagens avloppsreningsverk i Norrköping, detta genom att behandla rejektvattnet från slamavvattningen i en separat nitration/anammoxprocess. NoVA jobbar med ständiga förbättringar avseende reningsprocessen. Med hänsyn till detta, samt målet att ständigt minska energianvändningen, så ska kvävebehandlingen nu effektiviseras. Detta kommer att innebäta att befintlig SBR-anläggning byggs om för en nitration/anammoxprocess

Ramavtal Konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter i Sverige
Uppdraget omfattar konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter samt granskning av handlingar, konsultation och utbildning inom området. Besiktningsuppdragen kommer att genomföras i olika sorters boende- och lokalformer, både då Migrationsverket upphandlat boende som tjänst och då Migrationsverket tecknat lokal- eller lägenhetshyresavtal. 1. Region Syd (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län) 2. Region Väst (Hallands och Västra Götalands län) 3. Region Öst (Jönköpings, Östergötlands och Södermanlands län) 4.Region Stockholm (Stockholms och Gotlands län) 5.Region Mitt (Uppsala, Västmanlands, Örebro, Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs län) 6. Region Nord (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbottens län) Omfattningen av uppdraget uppskattas till ca. 2.000.000:- per år totalt för samtliga tilldelningsområden.

Spårväxelbyte i Kimstad

Byggledare signal vid projekt Ostlänken

Byggledare banteknik vid projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.

Byggledare elteknik vid projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.

Ombyggnad till flerbostadshus i Norrköping

Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping

Upprustning av gymnastikhall och omklädningsrum vid skola i Norrköping

Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor.

Ombyggnad ventilation samt värmeåtgärder i kontorshus, Norrköping

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norrköping
Avser utbyggnad i Norrköping, område 1. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Utvändiga markarbeten vid valv i Norrköping
Denna upphandling avser markarbeten vid valv för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.

Utvändiga rivningsarbeten vid valv i Norrköping
Denna upphandling avser rivningsarbeten utomhus för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.

Rivning av skola i Norrköping
Hus B och C är det som ska rivas ca 2500 kvm

Rivning av kontorsbyggnad samt sanering av mark i Kneippen
Det finns en K-märkt byggnad på marken.

Ombyggnad av väg 903 vid Kolmården
Framkomlighetsåtgärder, två nya busshållplatser, vänstersvängfält, vändslinga för bussar.

Byggledare mätteknik och mängdreglering vid projekt Ostlänken
Avtalstid tom 2019-04-03, ev förlängning 1+1 år.

Ombyggnad av logistikcenter

Växelåtgärder i Fiskeby
Trimningsåtgärder. Flytt av spårväxlar samt byte av en växel.

Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping
Ytskiktrenovering av omklädningsrum samt duschar i duschutrymmen och nytt hallgolv i sporthallen. Anpassning av ett RWC till dags norm och standard. Energieffektivisering genom ny närvarostyrd belysning, radiatorer, passersystem i ytterdörrar.

Om- och tillbyggnad av Folkparksskolan, Norrköping
Omfattar lokalanpassningar av klassrum och korridorer i befintliga skolbyggnader samt nybyggnad av tre entrépartier.

Ombyggnad av tvättinrättning i Norrköping
Ändrad användning från lagerlokal till tvätteri samt fasadändring.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändring av lagerlokal till kontor, fasadändring, vvs-installation och rivning samt uppförande av skylt.

Installation av bergvärme i förskola i Norrköping
Entreprenaden omfattas av färdigprojektering och uppförande av ny värmepumpscentral inklusive borrhål och värmesystem.

Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ändrad användning av bostad till förskola.

Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor samt vvs-installation.

Tillbyggnad av skola i Norrköping
Tillbyggnad av glasad entré på skola

Utveckling av utemiljö vid skola i Norrköping
Objektet avser ombyggnad av befintlig skolgård.

Utredningsledare vid projekt Ostlänken
Avtalstid beräknas till 2017-04-01 - 2018-04-30 med option på förlängning 1 år.

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Förlängning av sandtvätt. Byggnad för containrar.

Återställande av omklädningsrum efter brand vid sporthall i Norrköping, etapp 1
Entreprenaden avser att återställa Navestadshallens omklädningsrum efter att de har sanerats efter brand. Ytan uppgår till ca 725 m2.

Ombyggnad av förskola i Norrköping
Installation av nytt ventilationssystem.

Ombyggnad av gruppbostad i Norrköping
Ombyggnad av tre kontor till boenderum i befintligt lss-boende samt vvs installation.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Avser ändrad användning från tvåbostadshus till kontor.

Tillbyggnad av skola i Norrköping
Påbyggnad av befintlig skolpaviljong.

Rivning av skyddsrum i Norrköping
Rivning av betongplatta och skyddsrum.

Rivning av personallokal i Norrköping
Rivning av komplementbyggnad; personalbyggnad.

Rivning av gym i Norrköping
Rivning av nedbrunnen lada/motionscenter.

Tillbyggnad av grundskola i Norrköping
Tillbyggnad av grundskola.

Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Tillbyggnad av affärshus.

Tillbyggnad av skola i Norrköping
Tillbyggnad av skola.

Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändring av butik till restaurang.

Ombyggnad av gym i Norrköping
Ändrar användning av industribyggnad till träningsanläggning (gym).

Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning, vvs-installation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning, fasadändring samt anpassning av ventilation.

Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till lägenhet.

Ombyggnad av utbildningslokal i Norrköping
Ändrad användning av matsal till klassrum.

Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändring av en lägenhet till två stycken lägenheter.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning till områdeskontor, hus 18.

Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av stall med skärmtak.

Tillbyggnad av servering i Norrköping
Tillbyggnad av uteservering.

Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak.

Tillbyggnad av omklädningsrum i Norrköping
Tillbyggnad av omklädningsrum.

Tillbyggnad av pumpstation i Norrköping
Tillbyggnad av pumpstation.

Ombyggnad av enbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av del av bostadshus och stall.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Norrköping
Uppförande av väggar för tillfälligt boende.

Rivning av omklädningsrum i Norrköping
Rivning av omklädningsbyggnad.

Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus.

Rivning av skorsten i Norrköping
Rivning av skorsten.

Rivning av telestation i Norrköping
Rivning av teknikbod på tak.

Rivning av transformatorstation i Norrköping
Rivning av transformatorstation och ställverk.

Rivning av lastkaj i Norrköping
Rivning av delar av byggnad, lastkajer med tillhörande skärmtak samt cisternfundament.

Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av befintliga byggnader.

Ombyggnad av bilparkering i Hageby

Ombyggnad av va-ledning i Norrköping
Anslutning till allmän va-anläggning.

Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbete.

Ombyggnad av lokal till lägenhet i Norrköping

Rivning av fritidsgård i Norrköping
Rivning av fritidsgård.

Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola.

Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad och installation av plattformshiss.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: