Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Norrköping

Ombyggnad till lägenheter, kontor mm i Norrköping
Ombyggnad till lägenheter, kontor och kommersiella lokaler
Nya anslutningsspår på Kardonbanan Åby-Händelö, Norrköping
Anslutning med järnväg till södra stambanan.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Invändig renovering av köpcentrum
Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 3
Denna entreprenad avser sträcken Mem-Tegelbruket. Hela sträckan är 190,5 km. Renovering kommer ske i etapper med start på första etappen hösten 2015 och pågår i 5 år.
Tillbyggnad av bilhall mm i Åby, Norrköping
Tillbyggnad av bilhall med tillhörande rekondavdelning samt garage.
Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal. Ombyggnad och tillbyggnad av Klingsborgsskolan i 3 plan, med en totalyta på 10671 m2 BTA. Omslutande markarbeten på totalt ca 12200 m2 och ett nytt miljöhus (Hus H) på 47 m2
Påbyggnad av affärshus i Norrköping
Påbyggnad av affärshus. 4000-4500 m2.
Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Utbyggnad i 6 våningar, 75 nya rum.
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar
Tillbyggnad av idrottshall i Norrköping
Tillbyggnad av multihall
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Åby
Omfattar rivning och uppförande av mindre överbyggnad, ombyggnad av fritidsgård samt uppförande av mindre förbindelsebyggnad kallad Länken.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning, från kallager till restaurang.
Ombyggnad av avloppsreningsverk på Slottshagen i Norrköping
NoVA planerar att genomföra åtgärder som syftar till att effektivisera kvävereningen på Slottshagens avloppsreningsverk i Norrköping, detta genom att behandla rejektvattnet från slamavvattningen i en separat nitration/anammoxprocess. NoVA jobbar med ständiga förbättringar avseende reningsprocessen. Med hänsyn till detta, samt målet att ständigt minska energianvändningen, så ska kvävebehandlingen nu effektiviseras. Detta kommer att innebäta att befintlig SBR-anläggning byggs om för en nitration/anammoxprocess
Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.
Drift och underhåll av elkraftsystem på öppningsbara broar i Göta kanal
Avser öppningsbara broar i Göta kanal mellan Vänern och Vättern. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Byggledare banteknik vid projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Byggledare elteknik vid projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Byte av reningsanläggning i Himmelstalund, Norrköping
Byte av reningsanläggning på utomhusbassängen i Himmelstalund.
Tillbyggnad av personallokal i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av f d gravkapell till personallokal.
Ombyggnad av kontor mm. på ridstall i Norrköping
Om- & tillbyggnation av administrationsytor samt omklädningsrum
Rivning av skola i Norrköping
Hus B och C är det som ska rivas ca 2500 kvm
Om- och tillbyggnad av Folkparksskolan, Norrköping
Omfattar lokalanpassningar av klassrum och korridorer i befintliga skolbyggnader samt nybyggnad av tre entrépartier.
Utbyte till kontaktskena på Norsholmsbron
Utbyte till kontaktskena på rörlig bro.
Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping
Ytskiktrenovering av omklädningsrum samt duschar i duschutrymmen och nytt hallgolv i sporthallen. Anpassning av ett RWC till dags norm och standard. Energieffektivisering genom ny närvarostyrd belysning, radiatorer, passersystem i ytterdörrar.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av lagerbyggnad.
Om- och tillbyggnad slussvaktarbostaden Duvkullen Övre, Söderköping
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av bostadshus, exteriör renovering av uthusbyggnader samt markarbeten.
Installation av bergvärme i förskola i Norrköping
Entreprenaden omfattas av färdigprojektering och uppförande av ny värmepumpscentral inklusive borrhål och värmesystem.
Trygghetsåtgärder i parker, Norrköping
Markarbeten i Ljuraparken såsom hinderbana, damm, utedusch, planteringar samt förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning. I parken Nejlikan ska förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning utföras.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Tillbyggnad av glasad entré på skola
Återställande av omklädningsrum efter brand vid sporthall i Norrköping, etapp 1
Entreprenaden avser att återställa Navestadshallens omklädningsrum efter att de har sanerats efter brand. Ytan uppgår till ca 725 m2.
Utveckling av utemiljö vid skola i Norrköping
Objektet avser ombyggnad av befintlig skolgård.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor samt uppförande av nedfartsramp.
Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av befintligt kontor, vvs-installation samt installation av hiss.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnad.
Rivning av kontor i Norrköping
Rivning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av ridhus i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av ridhus.
Återställning av å i Kvarntorp, Norrköping
Öppna upp ån och kan inbegripa att ån dras om från Nyköpingsvägen upp till VH2 som också åtgärdas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av vårdlägenheter till bostadslägenheter samt rivning av två sophus; hus 8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning, fasadändring samt anpassning av ventilation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Utökning av befintlig parkeringsplats.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av affärshus till restaurang, cafe och samlingslokal.
Tillbyggnad av cistern i Norrköping
Uppförande av trapptorn till oljecistern.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av skola; tidsbegränsat.
Rivning av sophus i Norrköping
Rivning av sophus.
Rivning av enbostadshus i Norrköping
Rivning efter brand av enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Norrköping
Tillbyggnad av omklädningsrum.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Montering av nya entrésnurror i affärshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Norrköping
Ombyggnation av enbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Påbyggnad av befintlig skolpaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Rivning av skyddsrum i Norrköping
Rivning av betongplatta och skyddsrum.
Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus, garage och carport.
Markarbeten och montering för cykelvägvisning i Norrköping
Projektet omfattar anskaffning av skyltar, stolpar och fundament för cykelvägvisning och montering av dessa samt markarbete.
Lyft och borttransport av gångbro i Norrköping
Uppdraget omfattar bortlyft samt borttransport till uppställningsplats av Femöresbron, en gångbro över Motala Ström i Norrköpings kommun. Anläggning av väg fram till arbetsområdet ingår också i uppdraget.
Nybyggnad av pumphus i Norrköping
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av kontor till skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: