Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Norrköping

Om- och tillbyggnad vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Projektet är uppdelat i flera block. Vi söker ytterligare information angående de olika blockens uppdelningar. Uppskattad byggstart och kostnad. Kommer att pågå under flera år.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.

Om- och tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser invändig ombyggnation efter "tätt" hus. Byggnad 35, 36, 45 och 46.

Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Invändig renovering av köpcentrum

Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping
Om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad av matsal och ny skoldel.

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 3
Hela sträckan är 190,5 km.

Tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser "tätt" hus för byggnad 35, 36, 45 och 46.

Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Utvändigt trapphus.

Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar

Tillbyggnad av bilhall mm i Åby, Norrköping
Tillbyggnad av bilhall med tillhörande rekondavdelning samt garage.

Ombyggnad av skola i Norrköping

Tillbyggnad av skola inkl. kök och matsal i Norrköping

Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.

Ombyggnad av vårdbostad i Norrköping
Rotrenovering av lss-boende samt fasadändring, hus 8. Tillgänglighetsanpassning. Ny tvättstuga i källaren. Personalytor.

Ombyggnad av torg/lokalgator m.m. i Norrköping etapp 1

Ombyggnad av torg/lokalgator m.m. i Norrköping etapp 2

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändring av befintligt kontor.

Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Åby
Omfattar rivning och uppförande av mindre överbyggnad, ombyggnad av fritidsgård samt uppförande av mindre förbindelsebyggnad kallad Länken.

Ramavtal Konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter i Sverige
Uppdraget omfattar konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter samt granskning av handlingar, konsultation och utbildning inom området. Besiktningsuppdragen kommer att genomföras i olika sorters boende- och lokalformer, både då Migrationsverket upphandlat boende som tjänst och då Migrationsverket tecknat lokal- eller lägenhetshyresavtal. 1. Region Syd (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län) 2. Region Väst (Hallands och Västra Götalands län) 3. Region Öst (Jönköpings, Östergötlands och Södermanlands län) 4.Region Stockholm (Stockholms och Gotlands län) 5.Region Mitt (Uppsala, Västmanlands, Örebro, Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs län) 6. Region Nord (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbottens län) Omfattningen av uppdraget uppskattas till ca. 2.000.000:- per år totalt för samtliga tilldelningsområden.

Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning, från kallager till restaurang.

Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.

Byggledare bana vid projekt Ostlänken

Byggledare signal vid projekt Ostlänken

Spårväxelbyte i Kimstad

Ombyggnad till flerbostadshus i Norrköping

Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping

Ombyggnad av kontor mm. på ridstall i Norrköping

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av lokal till 5 bostäder samt 4 nya uteplatser.

Upprustning av gymnastikhall och omklädningsrum vid skola i Norrköping

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norrköping
Avser utbyggnad i Norrköping, område 1. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Ombyggnad ventilation samt värmeåtgärder i kontorshus, Norrköping

Rivning av skola i Norrköping
Hus B och C är det som ska rivas ca 2500 kvm

Utvändiga markarbeten vid valv i Norrköping
Denna upphandling avser markarbeten vid valv för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.

Utvändiga rivningsarbeten vid valv i Norrköping
Denna upphandling avser rivningsarbeten utomhus för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.

Rivning av kontorsbyggnad samt sanering av mark i Kneippen
Det finns en K-märkt byggnad på marken.

Byggledare mätteknik och mängdreglering vid projekt Ostlänken
Avtalstid tom 2019-04-03, ev förlängning 1+1 år.

Ombyggnad av förskola i Norrköping
In- och utvändig renovering samt markarbeten.

Ombyggnad av logistikcenter

Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping
Ytskiktrenovering av omklädningsrum samt duschar i duschutrymmen och nytt hallgolv i sporthallen. Anpassning av ett RWC till dags norm och standard. Energieffektivisering genom ny närvarostyrd belysning, radiatorer, passersystem i ytterdörrar.

Ombyggnad av tvättinrättning i Norrköping
Ändrad användning från lagerlokal till tvätteri samt fasadändring.

Ombyggnad av väg 903 vid Kolmården
Framkomlighetsåtgärder, två nya busshållplatser, vänstersvängfält, vändslinga för bussar.

Renovering av park i Norrköping

Installation av bergvärme i förskola i Norrköping
Entreprenaden omfattas av färdigprojektering och uppförande av ny värmepumpscentral inklusive borrhål och värmesystem.

Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ändrad användning av bostad till förskola.

Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor samt vvs-installation.

Tillbyggnad av skola i Norrköping
Tillbyggnad av glasad entré på skola

Utredningsledare vid projekt Ostlänken
Avtalstid beräknas till 2017-04-01 - 2018-04-30 med option på förlängning 1 år.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Avser ändrad användning från tvåbostadshus till kontor.

Ombyggnad av förskola i Norrköping
Installation av nytt ventilationssystem.

Ombyggnad av gruppbostad i Norrköping
Ombyggnad av tre kontor till boenderum i befintligt lss-boende samt vvs installation.

Tillbyggnad av grundskola i Norrköping
Tillbyggnad av grundskola.

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad; strandskyddsprövning.

Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning, vvs-installation.

Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbete.

Tillbyggnad av skola i Norrköping
Påbyggnad av befintlig skolpaviljong.

Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Tillbyggnad av affärshus.

Rivning av personallokal i Norrköping
Rivning av komplementbyggnad; personalbyggnad.

Ombyggnad av gym i Norrköping
Ändrar användning av industribyggnad till träningsanläggning (gym).

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändring av lagerlokal till kontor, fasadändring, vvs-installation och rivning samt uppförande av skylt.

Ombyggnad av datorhall i Norrköping
Ändring av brandskydd och vvs-installationer i samband med ombyggnad av förråd till serverrum.

Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändring av butik till restaurang.

Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändring av en lägenhet till två stycken lägenheter.

Rivning av skorsten i Norrköping
Rivning av skorsten.

Rivning av telestation i Norrköping
Rivning av teknikbod på tak.

Rivning av transformatorstation i Norrköping
Rivning av transformatorstation och ställverk.

Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak.

Tillbyggnad av förskola i Norrköping
Tillbyggnad av förskola; tidsbegränsat bygglov Dagsbergs-ljunga 14:87,Fönstret 8.

Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av befintliga byggnader.

Rivning av lastkaj i Norrköping
Rivning av delar av byggnad, lastkajer med tillhörande skärmtak samt cisternfundament.

Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning till områdeskontor, hus 18.

Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till lägenhet.

Tillbyggnad av pumpstation i Norrköping
Tillbyggnad av pumpstation.

Tillbyggnad av servering i Norrköping
Tillbyggnad av uteservering.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Norrköping
Uppförande av väggar för tillfälligt boende.

Ombyggnad av va-ledning i Norrköping
Anslutning till allmän va-anläggning.

Ombyggnad av bilparkering i Hageby

Ombyggnad av lokal till lägenhet i Norrköping

Rivning av fritidsgård i Norrköping
Rivning av fritidsgård.

Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: