Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Norrköping

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.

Om- och tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser invändig ombyggnation efter "tätt" hus. Byggnad 35, 36, 45 och 46.

Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping
Om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad av matsal och ny skoldel.

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 3
Hela sträckan är 190,5 km.

Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Utvändigt trapphus.

Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.

Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping

Ombyggnad av aula på skola i Norrköping

Tillbyggnad av bilhall mm i Jurlsa, Norrköping

Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
12 platser.

Ombyggnad till park på Berget, Norrköping
Avser Källvindsgatan och Kvarngatan. Kommunen kommer stå för gata, park samt gång- och cykelväg.

Växelarbeten på Ostlänken vid Åby, Norrköping

Tillbyggnad av skola inkl. kök och matsal i Norrköping

Ombyggnad av skola i Norrköping

Ombyggnad av gymnasieskola mm i Norrköping
Ombyggnad av Eberstienska gymnasieskola i 5 plan, med en totalyta på 10240 m2 (BTA). Nytt miljöhus på 40 m2. Utvändiga markarbeten enligt markhandling

Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.

Om- och tillbyggnad av tillagningskök på skola i Skärblacka, etapp 4 del B

Tillbyggnad av LSS-boende i Norrköping
6 nya platser.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändring av befintligt kontor.

Ombyggnad till restaurang och festlokal i Norrköping

Nya dagvattenlösningar i Lagerlunda, Norrköping

Ombyggnad av skola i Skärblacka, etapp 5
Träslöjd.

Ramavtal Konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter i Sverige
Uppdraget omfattar konsulttjänster inom besiktning av fastigheter, lokaler och lägenheter samt granskning av handlingar, konsultation och utbildning inom området. Besiktningsuppdragen kommer att genomföras i olika sorters boende- och lokalformer, både då Migrationsverket upphandlat boende som tjänst och då Migrationsverket tecknat lokal- eller lägenhetshyresavtal. 1. Region Syd  (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län) 2. Region Väst (Hallands och Västra Götalands län) 3. Region Öst (Jönköpings, Östergötlands och Södermanlands län) 4.Region Stockholm (Stockholms och Gotlands län) 5.Region Mitt (Uppsala,  Västmanlands, Örebro, Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs län) 6. Region Nord (Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbottens län) Omfattningen av uppdraget uppskattas till ca. 2.000.000:- per år totalt för samtliga tilldelningsområden.

Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning, från kallager till restaurang.

Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov sökt. Omfattningen är ännu ej fastställd, ett 1000-tal kvm ska byggas till. Investeringsbeslut ska tas inom kort. Uppskattad byggstart och kostnad okänd.

Drift och underhåll av öppningsbara broar vid Göta kanal

Ombyggnad av bilparkering i Hageby

Åtgärder Lindö småbåtshamn

Tillbyggnad av personallokal i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av f d gravkapell till personallokal.

Ombyggnad till flerbostadshus i Norrköping

Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping

Ombyggnad av kontor mm. på ridstall i Norrköping

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av lokal till 5 bostäder samt 4 nya uteplatser.

Upprustning av gymnastikhall och omklädningsrum vid skola i Norrköping

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norrköping
Avser utbyggnad i Norrköping, område 1. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Utvändiga markarbeten vid valv i Norrköping
Denna upphandling avser markarbeten vid valv för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.

Utvändiga rivningsarbeten vid valv i Norrköping
Denna upphandling avser rivningsarbeten utomhus för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.

G5759 Entreprenad i Norrköping
Byggentreprenad för försvarsanläggning.

Ombyggnad ventilation samt värmeåtgärder i kontorshus, Norrköping

Rivning av skola i Norrköping
Hus B och C är det som ska rivas ca 2500 kvm

Ombyggnad av förskola i Norrköping
In- och utvändig renovering samt markarbeten.

Ombyggnad av väg 903 vid Kolmården
Framkomlighetsåtgärder, två nya busshållplatser, vänstersvängfält, vändslinga för bussar.

Ombyggnad av logistikcenter

Byggledare mätteknik och mängdreglering vid projekt Ostlänken
Avtalstid tom 2019-04-03, ev förlängning 1+1 år.

Rivning av kontorsbyggnad samt sanering av mark i Kneippen
Det finns en K-märkt byggnad på marken.

Utbyte till kontaktskena på Norsholmsbron
Utbyte till kontaktskena på rörlig bro.

Ombyggnad av tvättinrättning i Norrköping
Ändrad användning från lagerlokal till tvätteri samt fasadändring.

Ombyggnad till aktivitetscenter i Norrköping
Ändrad användning av kontor till aktivitetslokaler.

Renovering av park i Norrköping

Tillbyggnad av stentrapp i Norrköping

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt uppförande av plank.

Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor samt vvs-installation.

Ny ventilation i Ramshälls bergrum i Norrköpings hamn
Objektet avser utbyte av befintlig ventilation i bergrumsanläggning.

Om- och tillbyggnad slussvaktarbostaden Duvkullen Övre, Söderköping
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av bostadshus, exteriör renovering av uthusbyggnader samt markarbeten.

Installation av bergvärme i förskola i Norrköping
Entreprenaden omfattas av färdigprojektering och uppförande av ny värmepumpscentral inklusive borrhål och värmesystem.

Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ändrad användning av bostad till förskola.

Tillbyggnad av skola i Norrköping
Tillbyggnad av glasad entré på skola

Ombyggnad av markanläggning i Norrköping

Utredningsledare vid projekt Ostlänken
Avtalstid beräknas till 2017-04-01 - 2018-04-30 med option på förlängning 1 år.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Avser ändrad användning från tvåbostadshus till kontor.

Tillbyggnad av grundskola i Norrköping
Tillbyggnad av grundskola.

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad; strandskyddsprövning.

Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor; tomt 400a och 301.

Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Tillbyggnad av affärshus.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Inredning av entresolplan med kontor, installation av ventilationsanläggning samt fasadändring.

Ombyggnad av förskola i Norrköping
Installation av nytt ventilationssystem.

Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbete.

Ombyggnad av gruppbostad i Norrköping
Ombyggnad av tre kontor till boenderum i befintligt lss-boende samt vvs installation.

Ombyggnad av vårdbostad i Norrköping
Ombyggnation lss-boende samt fasadändring, hus 8. Även utvändigt arbete på flerbostadshus.

Rivning av skyddsrum i Norrköping
Rivning av betongplatta och skyddsrum.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av industrifastighet till bostäder samt tillbyggnad.

Byte av yttertak på flerbostadshus i Norrköping
Yttertak.

Ombyggnad av behandlingshem i Norrköping
Ändrad användning av vind till behandlingshem samt fasadändring.

Ombyggnad av datorhall i Norrköping
Ändring av brandskydd och vvs-installationer i samband med ombyggnad av förråd till serverrum.

Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändring av butik till restaurang.

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Ändring och tillbyggnad av industribyggnad, fasadändring samt uppförande av skyltar.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning till områdeskontor, hus 18.

Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändring av en lägenhet till två stycken lägenheter.

Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till lägenhet.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Norrköping
Uppförande av väggar för tillfälligt boende.

Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av befintliga byggnader.

Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak.

Tillbyggnad av förskola i Norrköping
Tillbyggnad av förskola; tidsbegränsat bygglov Dagsbergs-ljunga 14:87,Fönstret 8.

Rivning av skorsten i Norrköping
Rivning av skorsten.

Rivning av telestation i Norrköping
Rivning av teknikbod på tak.

Rivning av lastkaj i Norrköping
Rivning av delar av byggnad, lastkajer med tillhörande skärmtak samt cisternfundament.

Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus.

Tillbyggnad av pumpstation i Norrköping
Tillbyggnad av pumpstation.

Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.

Ombyggnad av va-ledning i Norrköping
Anslutning till allmän va-anläggning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Avväxling av vägg.

Ombyggnad av lokal till lägenhet i Norrköping

Rivning av fritidsgård i Norrköping
Rivning av fritidsgård.

Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola.

Rivning av badbassäng i Norrköping
Rivning av bevattningsbassäng.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: