Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Norrköping

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.

Nya anslutningsspår på Kardonbanan Åby-Händelö, Norrköping
Anslutning med järnväg till södra stambanan.

Om- och tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser invändig ombyggnation efter "tätt" hus. Byggnad 35, 36, 45 och 46.

Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping
Om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad av matsal och ny skoldel.

Tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser "tätt" hus för byggnad 35, 36, 45 och 46.

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 2
Hela sträckan är 190,5 km.

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 3
Hela sträckan är 190,5 km.

Renovering av kajsponten mm vid Östra Saltängen i Norrköping
Renovering av kajsponten, kanaler och kajer.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Utvändigt trapphus.

Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Utbyggnad i 6 våningar.

Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping

Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping

Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping
12 platser.

Ombyggnad av aula på skola i Norrköping

Ombyggnad till park på Berget, Norrköping
Avser Källvindsgatan och Kvarngatan. Kommunen kommer stå för gata, park samt gång- och cykelväg.

Ombyggnad av skola i Norrköping

Ombyggnad av gymnasieskola mm i Norrköping
Ombyggnad av Eberstienska gymnasieskola i 5 plan, med en totalyta på 10240 m2 (BTA). Nytt miljöhus på 40 m2. Utvändiga markarbeten enligt markhandling

Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.

Om- och tillbyggnad av tillagningskök på skola i Skärblacka, etapp 4 del B

Tillbyggnad av LSS-boende i Norrköping
6 nya platser.

Ombyggnad av gata i Norrköping

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändring av befintligt kontor.

Ombyggnad till restaurang och festlokal i Norrköping

Nya dagvattenlösningar i Lagerlunda, Norrköping
Planerat projekt som för tillfället ligger på is. Omfattning oklar. Uppskattad start och kostnad.

Ombyggnad av park och idrottsplats i Norrköping
Ombyggnad av park samt upprustning av Vilbergsparkens idrottsplats. Ny spontanidrottsplats med multiarena, dans, streetbasket , boule, utegym samt park-our anläggning.

Ombyggnad av väg 903 vid Kolmården
Framkomlighetsåtgärder, två nya busshållplatser, vänstersvängfält, vändslinga för bussar.

Ombyggnad av bilparkering i Hageby

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov sökt. Omfattningen är ännu ej fastställd, ett 1000-tal kvm ska byggas till. Investeringsbeslut ska tas inom kort. Uppskattad byggstart och kostnad okänd.

Ombyggnad till flerbostadshus i Norrköping

Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping

Ombyggnad av kontor mm. på ridstall i Norrköping

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av lokal till 5 bostäder samt 4 nya uteplatser.

Tillbyggnad av skola i Norrköping
Tillbyggnad av skola samt fasadändring och ombyggnad samt rivning.

Upprustning av gymnastikhall och omklädningsrum vid skola i Norrköping

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norrköping
Avser utbyggnad i Norrköping, område 1. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

G5759 Entreprenad i Norrköping
Byggentreprenad för försvarsanläggning.

Utvändiga markarbeten vid valv i Norrköping
Denna upphandling avser markarbeten vid valv för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.

Utvändiga rivningsarbeten vid valv i Norrköping
Denna upphandling avser rivningsarbeten utomhus för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.

Ombyggnad ventilation samt värmeåtgärder i kontorshus, Norrköping

Upprustning av gatusystem i Norrköping

Rivning av kontorsbyggnad samt sanering av mark i Kneippen
Det finns en K-märkt byggnad på marken.

Byggledare mätteknik och mängdreglering vid projekt Ostlänken
Avtalstid tom 2019-04-03, ev förlängning 1+1 år.

Ombyggnad av förskola i Norrköping
In- och utvändig renovering samt markarbeten.

Ombyggnad av tvättinrättning i Norrköping
Ändrad användning från lagerlokal till tvätteri samt fasadändring.

Ombyggnad till aktivitetscenter i Norrköping
Ändrad användning av kontor till aktivitetslokaler.

Tillbyggnad av stentrapp i Norrköping
Planerat projekt i mycket tidigt skede. Vi har uppskattat byggstart och kostnad.

Renovering av park i Norrköping

Installation av bergvärme i förskola i Norrköping
Entreprenaden omfattas av färdigprojektering och uppförande av ny värmepumpscentral inklusive borrhål och värmesystem.

Ny ventilation i Ramshälls bergrum i Norrköpings hamn
Objektet avser utbyte av befintlig ventilation i bergrumsanläggning.

Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor samt vvs-installation.

Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ändrad användning av bostad till förskola.

Om- och tillbyggnad slussvaktarbostaden Duvkullen Övre, Söderköping
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av bostadshus, exteriör renovering av uthusbyggnader samt markarbeten.

Ombyggnad till gym i Norrköping
Ändrad användning av verkstad till rehab/gym med caféverksamhet samt rivning av garage.

Tillbyggnad av skola i Norrköping
Tillbyggnad av glasad entré på skola

Ombyggnad av markanläggning i Norrköping

Utredningsledare vid projekt Ostlänken
Avtalstid beräknas till 2017-04-01 - 2018-04-30 med option på förlängning 1 år.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Avser ändrad användning från tvåbostadshus till kontor.

Tillbyggnad av affärshus i Norrköping
Tillbyggnad av affärshus.

Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor; tomt 400a och 301.

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad.

Rivning av kontor i Norrköping
Rivning av kontorsbyggnad.

Ombyggnad av gruppbostad i Norrköping
Ombyggnad av tre kontor till boenderum i befintligt lss-boende samt vvs installation.

Rivning av skyddsrum i Norrköping
Rivning av betongplatta och skyddsrum.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Inredning av entresolplan med kontor, installation av ventilationsanläggning samt fasadändring.

Ombyggnad av förskola i Norrköping
Installation av nytt ventilationssystem.

Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbete.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Montering av frånluftsventilation.

Ombyggnad av behandlingshem i Norrköping
Ändrad användning av vind till behandlingshem samt fasadändring.

Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ändrad användning till förskola.

Ombyggnad av datorhall i Norrköping
Ändring av brandskydd och vvs-installationer i samband med ombyggnad av förråd till serverrum.

Ombyggnad av fritidshem i Norrköping
Ändrad användning av fritidshem och förskola samt fasadändring.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändrad användning av industrifastighet till bostäder samt tillbyggnad.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Norrköping
Uppförande av väggar för tillfälligt boende.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Utökning av parkeringsplatser.

Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändrad användning av lokal till lägenhet.

Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av befintliga byggnader.

Rivning av skorsten i Norrköping
Rivning av skorsten.

Rivning av telestation i Norrköping
Rivning av teknikbod på tak.

Rivning av förråd i Norrköping
Rivningslov.

Rivning av lastkaj i Norrköping
Rivning av delar av byggnad, lastkajer med tillhörande skärmtak samt cisternfundament.

Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus samt komplementbyggnad.

Rivning av fritidshus i Norrköping
Rivning av fritidshus.

Tillbyggnad av förskola i Norrköping
Tillbyggnad av förskola; tidsbegränsat bygglov Dagsbergs-ljunga 14:87,Fönstret 8.

Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.

Ombyggnad av va-ledning i Norrköping
Anslutning till allmän va-anläggning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Avväxling av vägg.

Ombyggnad av lokal till lägenhet i Norrköping

Rivning av fritidsgård i Norrköping
Rivning av fritidsgård.

Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola.

Rivning av badbassäng i Norrköping
Rivning av bevattningsbassäng.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: