Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 1
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Ny om/tillbyggnad av skolbyggnader i Sandbyhov, Norrköping
Eststhuset: lokaler för trä, metall och syslöjd, hemkunskap och teknik. Apelgården: Grundskola för årskurs 7-9 och inrymma 450 elever. Ekhöjden: Grundskola för årskurs F-6 bedrivas, ska inrymma 350 elever.
Nya anslutningsspår på Kardonbanan Åby-Händelö, Norrköping
Anslutning med järnväg till södra stambanan.
Om och tillbyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar
Ombyggnad till lägenheter mm i Norrköping
Publika verksamheter och bostäder.
Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal. Ombyggnad och tillbyggnad av Klingsborgsskolan i 3 plan, med en totalyta på 10671 m2 BTA. Omslutande markarbeten på totalt ca 12200 m2 och ett nytt miljöhus (Hus H) på 47 m2
Påbyggnad av vårdcentral i Norrköping
Påbyggnad av affärshus. 4000-4500 m2.
Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Utbyggnad i 6 våningar, 75 nya rum.
Renovering av Göta kanal sträckan Mem-Sjötorp
Förstärkning och återställning av kanalbank, dragväg och strandskoning mellan Tegelbruket och Mem i Söderköpings kommun.
Ombyggnad till park på Berget, Norrköping
Avser Källvindsgatan och Kvarngatan. Kommunen kommer stå för gata, park samt gång- och cykelväg.
Till och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av kontorslokaler till ett 40 tal lägenheter. Även en mindre tillbyggnad.
Växelåtgärder i Fiskeby
Trimningsåtgärder. Flytt av spårväxlar samt byte av en växel.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 1
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.
Ombyggnad av krematorium i Norrköping
Blir antingen en ombyggnad eller så kommer ett samarbetsavtal bildas.
Spårbyte mm i Norrköping
Spårbyte Värmlandsgatan inklusive tillgänglighetsanpassning av hållplatser, förstärkning av plankorsning Riksvägen.
Tillbyggnad av idrottshall i Norrköping
Tillbyggnad av multihall
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Det blir 30 studentlgh mellan 28 m2 och 68 m2 , en rivning och ny huskropp som införlivas med det gamla w- märkta.
Nya hissar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Objektet avser sju nya sänghissar (varav 2 st på option), två nya personhissar samt en ny varu-/personhiss (option). Entreprenaden är uppdelad i följande huvuddelar: Huvuddel 1 Hus 26, Huvuddel 2 Hus 27, Huvuddel 3 Hus 38 och 39, Huvuddel 4 Hus 48 och 49, Huvuddel 5 Hus 55-57 (option) samt Huvuddel 6 Hus 41 (option).
Utveckling av bad i Himmelstalund, Norrköping
Byte av reningsanläggning på utomhusbassängen och utveckling av badet i Himmelstalund.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 2
Avser nya jordstag, fasta och flytande bryggor inkl ramper och trappor. Arbetet innefattar även finsnickeri och smidesarbeten.
Rivning av byggnader i Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping
4 större byggnader och några små skjul.
Drift och underhåll av öppningsbara broar i Göta kanal
Entreprenaden avser utförande av drift och underhåll på 18 st öppningsbara broar (16 st vägbroar och 2 st järnvägsbroar) över Göta kanal. Kontraktstiden är 4 år med möjlighet till option på förlängning ytterligare 1 eller 2 år.
Invändig rivning i äldreboende på Sandbyhov, Norrköping
Invändig rivning. Stomrent. Ekhöjden 5 våningar 4000 kvm. Apelgården 4 våningar ca 5000 kvm.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
17 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnummer: 321936
Tillbyggnad av personallokal i Norrköping
Tillbyggnad och ändring av f d gravkapell till personallokal.
Ombyggnad av kontor mm. på ridstall i Norrköping
Om- & tillbyggnation av administrationsytor samt omklädningsrum
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
9 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Relining av S 1400-ledning i Inre Hamnen, Norrköping
Avser leverans av komplett infodring av S1400-ledning i inre hamnen i Norrköping. Arbetet avser bl a anpassning till befintlig anläggning samt leverans, montage, installation och driftsättning.
Utveckling av bad i Himmelstalund, Norrköping
Planerat projekt ur investeringsbudget 2014-2017.
Ombyggnad av försvarsanläggningar i Östergötlands län
Avser byggentreprenad gällande försvarsanläggningar i Östergötlands län. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Rivning av branddammar i Norrköping
Uppdraget omfattar rivning av fem stycken branddammar i Norrköpings kommun. Av dessa är två stycken gjutna i betong, en är en överbyggd grop av träkonstruktion och två är grävda gropar i marken. De olika branddammarna är belägna i Skärlöta, Kårtorp, Tingstad, Strömsfors och Kuddby.
Rivning av lager i Norrköping
Rivning av lagerbyggnad.
Ombyggnad av rondell i Norrköping
Norrköpings kommun avser att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid cirkulationsplatsen Packhusrondellen samt vid en passage över Norra promenaden österut från Rondellen.
Installation av bergvärme i förskola i Vikbolandet
Objektet avser bergvärmecentral inklusive energibrunnar, nytt värmesystem inklusive radiatorer samt styr & reglerarbeten.
Installation av ny bergvärmecentral vid äldreboende i Norrköping
Objektet avser ny bergvärmecentral inklusive energibrunnar, ny elservis samt styr & reglerarbete på äldreboende.
Om- och tillbyggnad slussvaktarbostaden Duvkullen Övre, Söderköping
Tillbyggnad och invändig ombyggnad av bostadshus, exteriör renovering av uthusbyggnader samt markarbeten.
Utbyggnad av gator i Norrköping
Utbyggnad av gator utanför Kopparhuset mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ändring av lokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Utveckling av utemiljö vid skola i Norrköping
Objektet avser ombyggnad av befintlig skolgård.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Inreda ytterligare lokal.
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola, hus b och c.
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola.
Rivning av fritidsgård i Norrköping
Rivning av fritidsgård/gymnastikhall.
Tillbyggnad av butik i Norrköping
Tillbyggnad av butik.
Rivning av förskola i Norrköping
Rivning av förskola.
Rivning av industrihus i Norrköping
Rivning av industribyggnader och kontor.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Norrköping
Tillbyggnad av livsmedelsbutik, fasadändring samt uppförande av skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring.
Ombyggnad av magasin i Norrköping
Fasadändring samt ombyggnation.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av affärshus/kontorshus till skola.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnation.
Ombyggnad av gym i Norrköping
Ändrad användning; från butikslokal till gymverksamhet.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Norrköping
Ändrad användning; från del av kontor till träningsytor.
Ombyggnad av klubbhus i Norrköping
Ändrad användning; lokal till föreningslokal.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändring av bef lokal till två nya lokaler samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av caféverksamhet till kontor.
Tillbyggnad av vårdbostad i Norrköping
Tillbyggnad av vårdboende.
Tillbyggnad av skärmtak i Norrköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Uppförande av kalkfilterbäddar; strandskyddsprövning.
Ombyggnad av frisersalong i Norrköping
Ändrad användning av lager till tatueringsstudio samt ombyggnation.
Ombyggnad av industrihus i Norrköping
Ändrad användning av lokal till glasmästeri samt fasadändring.
Ombyggnad av cafeteria i Norrköping
Ändrad användning från blomsterhandel till café.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Utökning av parkeringsyta.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Ändring av en befintlig lägenhet till två lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av cafeteria i Norrköping
Ändrad användning av butik till café.
Ombyggnad av konditori i Norrköping
Ändrad användning av butik till konditori.
Ombyggnad av lägenhet i Norrköping
Fasadändring samt ändring av kontor till lägenhet.
Ombyggnad av telestation i Norrköping
Flytt av likriktarstation.
Tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Tillbyggnad av industribyggnad, tillfällig åtgärd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrköping
Tillbyggnad av enbostadshus samt ändring av garage.
Rivning av förråd i Norrköping
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av sophus i Norrköping
Rivning av sophus.
Tillbyggnad av förskola i Norrköping
Påbyggnad av befintlig förskolepaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbete; strandskyddsprövning.
Ombyggnad av hotell i Norrköping
Inreda ytterligare hotellrum samt vvs-installation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: