Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Linköping

Till- och ombyggnad av förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2700 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan.

Tillbyggnad av flerbostadshus och garage i Linköping
Garage i källarplan för 22 st fordon.

Tillbyggnad av kyl- och emballagelager i Linköping
Kyllager byggs ut med 575 kvadratmeter och emballagelager med 1 550 kvadratmeter. Man bygger även en mätkammare för mejeriets neutraliseringsanläggning där vatten och kemikalier från rengöring av processutrustningen neutraliseras innan det går vidare ut i kommunens avloppsnät.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation samt stambyte av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Kv. Odörtsplantan 1 samt Ottefågeln 1. Projektet omfattar även lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 76 st lägenheter, fördelat på 12st lägenheter per byggnad, med storlekar 2RoK.

Utbyggnad/modernisering av skola i Sturefors

Integrerat brounderhåll i Östergötlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll.

Renovering av flerbostadshus i Linköping, etapp 3
Etapp 2: 1240093

Exploateringsområde för nybyggnad av flerbostadshus i Linköping

Ombyggnad/renovering av flerbostadshus och lokaler i Linköping
Abborren 7 innehåller 18 st lägenheter, fastigheten innehåller även 4 st kommersiella lokaler. Apeln 16 innehåller 32 st lägenheter. Som option ska entreprenören även lämna pris på 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39.

Om- och tillbyggnad av förskola i Vikingstad
Entreprenaden omfattar: Etapp 1: Tillbyggnad av skola/förskola (HUS D) med tillhörande utemiljö. Tillbyggnaden kommer att utföras i 2 plan samt ansluta mot befintlig skolbyggnad (HUS E). Etapp 2: Ombyggnad av befintlig skola hus E.

Påbyggnad av parkeringshus i Linköping
Byggs på befintligt parkeringshus. Påbyggnad med 2 1/2 våningar.

Renovering av flerbostadshus i Linghem, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus, totalt 15 st lägenheter inklusive markarbeten.

Uppförande av kylcentral i Tornby, Linköping
Avser uppförande av ny kylproduktion i befintliga lokaler inom fastigheten Glasblåsaren 6, HVC3, Linköpings kommun. Entreprenaden skall omfatta leverans, montage och driftsättning av en absorptionskylmaskin med en kyleffekt på cirka 4 MW respektive en maskin med en kyleffekt på cirka 6 MW med tillhörande kyltorn, rör, och internpumpar, el och system för styr och övervakning. Installationen skall även innefatta frikyla från kyltorn.

Renovering av badrum mm i flerbostadshus på Lambohov, Linköping
Objektet avser renovering av badrum, duschrum och separata wc på Bygdegatan och Boställsgatan i Lambohov, Linköping. Totalt berörs 111 badrum, 58 duschrum och 19 separata wc.

Om- och tillbyggnad för RLC (regionsledningscentral) i Linköping
Projektet består i att skapa en modern ledningscentral, effektiva kontorsytor, omklädningsrum m m. Projektet är ett projekt med högt säkerhetstänk och stora krav på den byggnadstekniska säkerheten med säkerhetszoner samt tillgänglighetsanpassning för personal. Arbetena omfattar ca 2900 m2 ombyggnation och ca 200 m2 tillbyggnation.

Ombyggnad av kontorslokaler för Lejonfastigheter

Till- och ombyggnad av byggvaruhus i Linköping

Tillbyggnad av industrihus i Linköping

Drift och underhåll av VVIS-stationer
VVIS-stationer i E, F, G, H, K och M län. Kontraktstid tom 2019-08-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
ROT renovering av 18 st lägenheter.

Ombyggnad av kontor i Linköping
Ombyggnad till 800 kvm kontor.

Tillbyggnad av restaurang i Linköping
Avser tillbyggnad av restaurang samt fasad- och markförändringar.

Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal.

Ombyggnad till Bed & Breakfast i Gamla Linköping
Projektet avser renovering och ombyggnation av lokaler till Bed & Breakfast med 6 st uthyrningsbara rum, där rummen fördelas på två plan.

Ombyggnad av flerbostadshus, Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation av flerbostadshus inom fastigheten Bajonetten 17. Fastigheten innehåller 10 st lägenheter med storlekar från 1 RoKv till 3 RoK.

Infodring av spill- och dagvattenledningar, Linköping
Objekten avser infodring med flexibelt foder av ca 43 sträckor huvudspill- och huvuddagvattenledningar med varierande storlekar mellan dimension 225-500 mm. Sammanlagd sträcka att infodra uppgår till ca 2625 meter.

Ombyggnad av korsning i Linköping
Objektet består av ombyggnad av korsningen Linnégatan-Snickaregatan till upphöjd korsning med anslutande ramper och ytskikt av betongmarksten.

Ombyggnad av forskningsanläggning i Linköping
Bygglov för ändrad användning av bibliotek till forskararena.

Ny kylproduktion till SAAB:s lokaler i Tannefors
Entreprenaden skall omfatta leverans, montage och driftsättning av en absorptionskylmaskin med en kyleffekt cirka 2 MW alternativt en maskin med en kyleffekt på cirka 4 MW med tillhörande kyltorn, rör, och internpumpar, el och system för styr och övervakning.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, ändrad användning.

Underhållsreparationer av broar i Linköpings kommun
Underhållsreparationer på 2 broar, bro 580-16-1 och 580-28-1 på Brokindleden.

Utökning av skatepark på Ekholmen i Linköping

Nybyggnad av hårdgjorda ytor vid Gärstad avfallsanläggning i Linköping
Avser nybyggnad av hårdgjorda ytor inom Gärstad avfallsanläggning. Total bruttoarea ca 10 000 kvm till 15 000 kvm.

Flytt och renovering av moduler i Linköping
Projektet omfattar en flytt och samtidig renovering av befintliga moduler inom Linköpings garnisonsområde.

Rivning av kontor i Linköping
Rivning av ca 4000 kvm kontor.

Byte av hissar i flerbostadshus i Linköping
Tidplan för hissbyte: Mhg 126. vecka 23, 24, 25 Mhg 104. vecka 26, 27, 28 Mhg 74. vecka 32, 33, 34

Utbyggnad av kollektivtrafiksignaler i område 1, Linköping
Objektet består av utbyggnad av kollektivtrafiksignaler för prioritering av buss i korsningar. Detta paket består av fem korsningspunkter i tätorten Malmslätt.

Beläggning av hårdgjorda ytor vid Gärstad avfallsanläggning i Linköping
Avser nybyggnad av hårdgjorda ytor inom Gärstad avfallsanläggning. Total bruttoarea 7 500 m2.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av ventilation i flerbostadshus.

Ombyggnad av affärshus i Linköping

Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontor.

Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontor/industri, Bygglov för fasadändring samt inredning av ytterligare lokal Gården 15.

Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning och installation av ventilation i kontorslokaler.

Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning, ventilation.

Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad (lager, varumottagning).

Ombyggnad av butik i Linköping
Bygganmälan avseende ändrad planlösning i butik, ventilation.

Tillbyggnad av tvätthall i Linköping
Bygglov för fasadändring - fönster och dörr, tillbyggnad biltvättanläggning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för fasadändring och ventilation.

Tillbyggnad av personallokal i Linköping
Bygglov för kontor/pausrum, Bygglov för lagertält Grundet 4.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (vatten och avlopp, ventilation) samt fasadändring.

Tillbyggnad av verkstad i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av verkstad och personalutrymme. Kommer att bygga om på vinden, takfönster mm.

Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av föreningsverksamhet till kontor, showrum, butik.

Ombyggnad av butik i Linköping
Bygglov för ändrad användning av kontor till butiker samt fasadändring.

Ombyggnad av gym i Linköping
Bygglov för ändrad användning av kyrka till gymlokaler.

Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av restaurang till kontor samt fasadändring - portar.

Ombyggnad av entré mm i Linköping
Ombyggnad av entré och lunchrum.

Ombyggnad av kontor i Linköping
Lokalanpassning. Nya ytskikt mm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Fönsterrenovering ca 75 st, Målning utvändigt, målning av plåttak, Sophus/sophantering.

Ombyggnad av industrihus i Linköping
Förhandsbesked ändrad verksamhet.

Ombyggnad av infart och Vakt 2 Linköping
Entreprenaden omfattar ombyggnation av infart och Vakt 2 på Malmen i Linköping. Infarten breddas med en till infartsfil och hela den nya vakten flyttas upp och ny värmekur och grindar installeras. Vissa arbeten utanför det direkta arbetsområdet förekommer. I entreprenaden ingår att lösa några provisoriska åtgärder för att ta in trafik från annat håll medans vakt 2 är stängd (måste utföras innan entreprenaden påbörjas).

Rivning av motell i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av byggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.

Rivning av förskola i Linköping
Rivningslov för rivning av förskola.

Rivning av ridhus i Linköping
Rivningslov för rivning av ridhus och stall (hus b-f).

Rivning av garage i Linköping
Rivningslov för rivning av 12 komplementbyggnader (garage/tvättutrymme).

Industrin 1
Rivningslov för rivning av byggnad 49.

Norrberga 1:301
Rivningslov för rivning av byggnad. Ca 45 garage och ett affärshus.

Rivning av flerbostadshus i Linköping
Rivningslov för rivning av del av byggnad.

Rivning av garage i Linköping
Rivningslov för rivning av garage Norrberga 1:295,1:300.

Rivning av kiosk i Linköping
Rivningslov för rivning av kiosk.

Rivning av garage i Linköping
Rivningslov garage/carport.

Ombyggnad av klubbhus i Linköping
Bygglov för ändrad användning av butik till föreningslokal.

Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för schaktningsarbeten Nässelfröet 2,Nässelblomman 2.

Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal till lägenhet.

Ombyggnad av restaurang i Linköping
Bygglov för ändrad användning av teknikutrymme till restaurang.

Ombyggnad av plank i Linköping
Bygglov för ändring av plank.

Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Tillbyggnad av skärmtak i Linköping
Bygglov för 3 st cykeltak.

Tillbyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler, fasadändringar (nya portar, dörrar, fönster och entrétak) samt uppställning av container.

Tillbyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av källsorteringsrum.

Tillbyggnad av sophus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av miljöhus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i flerbostadshus.

Ombyggnad av skola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor/handel till skola.

Tillbyggnad av golfbana i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av driving range.

Ombyggnad av skola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till skola.

Ombyggnad av lägenhet i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.

Ombyggnad av utbildningslokal i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av stödboende till undervisningslokal.

Rivning av enbostadshus i Linköping
Rivningslov för rivning av bostadshus och komplementbyggnad.

Ombyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad (ändrad planlösning, va, ventilation, hiss) samt fasadändring (fönster och vikportar). ca 70-80 kvm

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Bygglov för ändrad användning av affärslokal till bostäder.

Rivning av helikopterhangar i Linköping
Rivningsanmälan avseende rivning av mindre plåthangar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: